oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 41 )

2018 ( 489 )

2017 ( 525 )

2016 ( 544 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 218377 matches for " L du Plessis "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /218377
Display every page Item
Book Review: Who are We?
L du Plessis
Indo-Pacific Journal of Phenomenology , 2009,
Abstract: BOOK REVIEW (by Larise du Plessis, with reply by Author) Ron Dultz (2007). Who Are We? Reseda, CA: Ron Dultz Publishing Soft Cover (174 pages) ISBN 10: 0-615-16088-7 & ISBN 13: 978-0-615-16088-7 Cost: USA $12.00
Learned staatsrecht from the heartland of the Rechtsstaat
L du Plessis
Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad , 2005,
Abstract:
Religious freedom and equality as celebration of difference: a significant development in recent South African constitutional case-law
L du Plessis
Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad , 2009,
Abstract: The constitutional right to practice one's religion … is of fundamental importance in an open and democratic society. It is one of the hallmarks of a free society. There can be no doubt that the right to freedom of religion, belief and opinion in an open and democratic society contemplated by the Constitution is important. The right to believe or not to believe, and to act or not to act according to his or her beliefs or non-beliefs, is one of the key ingredients of any person's dignity.
The Status and Role of Legislation In South Africa as a Constitutional Democracy: Some Exploratory Observations
L du Plessis
Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad , 2011,
Abstract: This note explores the proposition that in the face of probably one of the most unequivocal forms of constitutional review in a modern day state, legislation in South Africa has since 27 April 1994 grown in status (and stature) nonetheless, and has assumed an unprecedented role in our constitutional democracy. First, it is shown how constitutional review with the necessary judicial self-restraint has instilled respect for legislation in the context of and with reference to the separation of powers. Second, it is shown that and how statutes have become (subsidiary) allies to the Constitution and have been standing the realisation of constitutional values in good stead. Finally, it is argued that the constitutional requirement of popular participation in legislative deliberation has also added to the esteem for legislation in our constitutional democracy. http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v14i4.4
Die loop van die dinge
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i5&6.1670
Abstract:
Nasionale roeping.
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1960, DOI: 10.4102/koers.v27i11.2083
Abstract: Dit word dikwels geleer dat nasionaliteitsbesef maar ’n verskynsel is van die 19e eeu; maar Bybelkenners sal welbeter weet, en dit nie net wat Israelbetref nie. In die geval van Israel word dikwelsweer verkondig dat dit nie vir onsenige lering bevat nie, omdat die volkIsrael ’n unieke roeping ontvang het.
Die Voortrekker-ideale in die moderne wêreld
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1938, DOI: 10.4102/koers.v6i3.1740
Abstract: Terwyl ons nou die Groot Trek op die eeu-tyd weer belewe, is dit seker gepas om die vraag te stel in hoever daar in die moderne wêreld en ons hedendaagse Suid-Afrika nog plek is vir en lewenskrag is in die Voortrekker-ideale: naamlik om op die Afrikaanse hoogland die Christelike beskawing te vestig volgens suiwer Afrikaanse styl in ’n eie republikeinse staatsverband met voogdy oor die gekleurde bevolking sonder gelykstelling.
Die loop van die dinge
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i2.1611
Abstract: Die vorige keer het ek vir ons binnelandse politiek uitgesien na ’n Nasionale leier wat groot genoeg sal wees om die nodige reori ntasie te bewerkstellig, nl. deur inskakeling van die Engelssprekende Afrikanerdom en uitroeping van vryheid as eindbestemming vir die nie-blankes; wat die eerste betref, met behoud van die nasionale ontwikkelingslyn, wat die tweede betref, met handhawing van die blanke nasionaliteit.
Die nuwe Franse grondwet
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1959, DOI: 10.4102/koers.v27i5.2068
Abstract: Hieroor is reeds heelwat gepubliseer en hierdie artikel wil kortliks die beskikbare gegewens saamvat veral na aanleiding van een van die jongstepublikasies, nl. ’n artikel van Stanley H. Hoffmann van Harvard in The American Political Science Quarterly van Junie, 1959. Die eksperiment van genl. De Gaulle is ook van belang met die oog op die konstitusionele vorm van ons komende republiek en die ontwikkeling van ons sogenaamde Bantoestans.
Leemstes in Dooyeweerd se regsfilosofie
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i1.1592
Abstract: Ek het reeds tevore in Koers en eldersaan gedui dat die romanistiese reaksie in ons land teen die anglisering van ons reg grotendeels geregverdig is, hoewel dit self in 'n moeras bly rondwoel so lank as nog nie deur kodifikasie 'n menigte onnodige strydpunte uitgeskakel is nie.
Page 1 /218377
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.