oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 170 )

2018 ( 1099 )

2017 ( 1081 )

2016 ( 1513 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 702363 matches for " J.C.M.;NIELSEN "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /702363
Display every page Item
Gamma-ray beam attenuation as an auxiliary technique for the evaluation of the soil water retention curve
BACCHI, O.O.S.;REICHARDT, K.;OLIVEIRA, J.C.M.;NIELSEN, D.R.;
Scientia Agricola , 1998, DOI: 10.1590/S0103-90161998000300019
Abstract: the soil water retention curve is fundamental for the hydraulic characterization of a soil and has many applications in agricultural research as well as in practical agriculture. a new procedure for soil moisture and soil bulk density evaluation inside closed pressure chambers through gamma-ray beam attenuation is presented. the proposed procedure presents several advantages in relation to the traditional process: avoids the need of continuous sample manipulation; minimizes the problem of hysteresis; allows a more precise evaluation of soil moisture by taking into account changes of soil bulk density due to swelling or shrinking on addition or removal of water; allows frequent evaluation of soil moisture without the need of opening the pressure chamber; allows a more precise judgement of equilibrium; reduces drastically the time of the determination of the retention curve and allows easy automation of data acquisition by a computer.
Gamma-ray beam attenuation as an auxiliary technique for the evaluation of the soil water retention curve
BACCHI O.O.S.,REICHARDT K.,OLIVEIRA J.C.M.,NIELSEN D.R.
Scientia Agricola , 1998,
Abstract: The soil water retention curve is fundamental for the hydraulic characterization of a soil and has many applications in agricultural research as well as in practical agriculture. A new procedure for soil moisture and soil bulk density evaluation inside closed pressure chambers through gamma-ray beam attenuation is presented. The proposed procedure presents several advantages in relation to the traditional process: avoids the need of continuous sample manipulation; minimizes the problem of hysteresis; allows a more precise evaluation of soil moisture by taking into account changes of soil bulk density due to swelling or shrinking on addition or removal of water; allows frequent evaluation of soil moisture without the need of opening the pressure chamber; allows a more precise judgement of equilibrium; reduces drastically the time of the determination of the retention curve and allows easy automation of data acquisition by a computer.
Historical dictionaries and historical dictionary research
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2006,
Abstract: Julie Coleman and Anne McDermott (Editors). Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research: Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology at the University of Leicester, 2002. 2004, vii + 224 pp. Lexicographica. Series Maior 123. ISBN 3-484-39123-5 (Pb.). Tübingen: Max Niemeyer. Price: €68.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/15-0-31
Abstract: Vanjaar is dit tien jaar sedert AFRILEX tot stand gekom en Lexikos die ampte-like mondstuk van AFRILEX geword het. In hierdie nommer verskyn 'n kort oorsig deur dr. Mari tta Alberts, die huidige President van AFRILEX, oor die aanloop tot die totstandkoming, en die samestelling en aktiwiteite van AFRI-LEX. Ook word die beleidsrede van prof. R.R.K. Hartmann ingesluit soos van-jaar gedurende Julie gelewer tydens die Tiende Internasionale Konferensie van AFRILEX in Bloemfontein. Dit is 'n gepaste insluiting aangesien prof. Hart-mann as voorsitter en fasiliteerder opgetree het by die totstandkoming van AFRILEX tydens die Agste Internasionale Konferensie van ALASA gedurende Julie 1995 op Stellenbosch.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/12--756
Abstract: Lexikos is deur die Buro van die WAT beplan as 'n internasionale leksikografiese tydskrif met sy hoofdoel die bevordering van die praktiese leksikografie van die tale wat in Afrika gebruik word. Dit wou egter ook internasionale rigtings in die metaleksikografie aantoon.
Julie Coleman and Anne McDermott (Editors). Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research: Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology at the University of Leicester, 2002.
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/16--666
Abstract: The papers collected in this volume were originally presented at an International Conference on Historical Lexicography and Lexicology organized by Julie Coleman, and meant to fill the gap created by the two International Round Table Conferences in Florence and Leyden in 1971 and 1977 respectively. The purpose of the conference was to bring together scholars and academics working in the field of historical lexicography, whether researching the history of historical dictionaries or whether compiling dictionaries with a historical point of departure. Accordingly the collection, competently edited and introduced by Julie Coleman and Anne McDermott, is arranged in two sections, reflecting the distinction between those researchers tracing the historical development of dictionaries and those practitioners faced with the problems and challenges of the compilation of historical dictionaries. The first part dealing with the history of dictionaries consists of twelve papers (two-thirds of the book), while the second part dealing with the practice of historical dictionaries consists of six papers (one-third of the book).
Jan Posthumus. Woordenboeken en hun lotgevallen en Lexicografie in Nederland.
J.C.M.D. du Plessis
Lexikos , 2012, DOI: 10.5788/21-1-54
Abstract: Resensie van Woordenboeken en hun lotgevallen: Studies over lexicogra-fische praktijk (ca. 1850 tot heden). en van Lexicografie in Nederland: Peilingen in de negentiende en twin-tigste eeuw.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/17--506
Abstract: Met die dood vanjaar van prof. Ladislav Zgusta het Lexikos een van sy mees vooraanstaande Adviesraadslede verloor. Sy Manual of Lexicography wat in 1971 verskyn het, was moontlik en is steeds een van die mees aangehaalde en ver-melde publikasies in leksikografiese besprekings. Vir hom was woorde en woordeboeke belangrik, maar selfs belangriker was die mense agter die woor-de en woordeboeke. Hy het 'n besondere belangstelling in die Suid-Afrikaanse leksikografie gehad. Gedurende April 1989 het hy die Universiteit van Stellen-bosch besoek waar hy lesings gegee en ook aan 'n leksikografiese werksessie deelgeneem het. Daarna was daar voortdurende kontak omdat hy ingelig wou bly oor leksikografiese ontwikkelinge in Suid-Afrika. Die verlies van sy kun-digheid sal 'n groot leemte laat.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D. Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/18--471
Abstract: >Die eerste uitgawe van Lexikos is aan mnr. D.C. Hauptfleisch by sy aftrede as hoofredakteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) aangebied. Aangesien dit bedoel was as 'n eenmalige huldigingsbundel, het dit derhalwe geen uitgawenommer nie. Dit is eers daarna dat besluit is om daarmee voort te gaan as 'n jaarlikse tydskrif. Nou, 18 jaar later, word hierdie nommer van Lexikos aan die gedagtenis van mnr. Hauptfleisch opgedra wat op 14 Junie vanjaar oorlede is. 'n Huldeblyk aan hom verskyn op bladsye 417-419.
Voorwoord/Foreword
J.C.M.D Du Plessis
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/16--643
Abstract: Vroer vanjaar het een van die bekendste en gereeldste medewerkers van Lexikos, prof. H.E. Wiegand, 'n eredoktorsgraad van die Universiteit van Stel-lenbosch ontvang. Namens al die lesers van Lexikos, wil die redakteur hom gelukwens met hierdie erkenning van sy bydrae op die gebied van die meta-leksikografie.
Page 1 /702363
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.