oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 49 )

2018 ( 318 )

2017 ( 287 )

2016 ( 449 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 297589 matches for " J Kruger "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /297589
Display every page Item
Die toekoms van die Afrikaanse lewenstyl in die nuwe wêreld
J. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1970, DOI: 10.4102/koers.v37i3&4.1328
Abstract: U, as vooraanstaande Afrikaners, het seker almal ’n week of twee gelede, toe die Beurs in ’n windstilte gelê het, aandele gekoop. Dan het u voldoen aan die eerste groot verandering in die Afrikaanse lewenstyl van ons nuwe wêreld — sakebewustheid. Ek wens ek was dertig ja a r jonger om met u op hierdie wittebrood van die ontwikkelende Suid-Afrika te gaan.
’n Voorstel vir ’n tipologie van die geloofwetenskapdebat
J.P. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 2004, DOI: 10.4102/koers.v69i3.310
Abstract: A suggested typology of the faith-science debate In this article a typology of the faith-science debate is proposed by identifying four possible points of entry into the debate. The ontological, epistemological, hermeneutical and ethical angles of the debate are then consecutively discussed. The ontological angle focuses on the assumptions of reality as inherent in the approaches of faith and science respectively. The epistemological angle is concerned with the differences and similarities in the methods followed by faith and science to obtain knowledge of what exists. The hermeneutical angle in turn deals with the strategies that faith and science employ to interpret experience. The ethical angle focuses on ethical issues characteristic of faith and science, as well as ethical judgements on various issues, respectively from the fields of faith and science. With regard to the four mentioned points of entry into the debate, a possible reductionist as well as a possible non-reductionist position is identified and discussed.
Die Morfologie van die nammwoordelike woordsoorte in Noord-Sotho
C. J. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i5&6.1666
Abstract: In die vorige artikel (Koers, Junie 1958) het ons melding gemaak van die probleem van woordsoorindeling en hoe dit die Bantoetale raak. In hierdie artikel wil ons graag ’n beskrywing gee van die morfologiese struktuur van die naamwoord. Die naamwoordelike woordsoorte bestaan uit Naamwoorde en Voomaamwoonde van verskeie soorte. Die naamwoorde verdeel ons in drie tipes, al na gelang van die konkordiale invloed wat elk van hulle uitoefen in die sinstruktuur. Onder bespreking kom net een van hierdie drie soorte, t.w. naamwoorde wat konkordiale invloed uitoefen in die sin. (vgl. bis. 384 in Koers” Junie 1958).
Spoorwe en hawens in Afrika met spesiale verwysing na Suid-Afrika
J. A. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1966, DOI: 10.4102/koers.v34i1-3.1413
Abstract: Die mens en alle aardse goedere is uiteraard gebonde aan ruimte en tyd. Hierdie gebondenheid beperk die maatskaplike, kulturele en ekonomiese ontwikkeling van die mens en dit is die taak en funksie van vervoer om hierdie gebondenheid te oorbrug deur mense en goedere van een plek na ’n ander te verskuif in die mins moontlike tyd. Uit die drang van die mens tot verbetering van homself en sy omgewing het dan ook die moderne vervoerstelsels van die wêreld ontstaan.
A collection of Book Reviews for Volume 56, Issue 1
T.J. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1991, DOI: 10.4102/koers.v56i1.735
Abstract:
Opmerkings oor Sotho-Morfologie
C. J. H. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v25i6.2030
Abstract: Noord-Sotho, ook genaamd Sepedi, is ’n dialek van die Noord-Transvaalse Sothogroep van Bantoetale. In vroe r jare is dit veral deur sendelinge verhef tot skryftaal. Vanaf 1930 eers is tekens van letterkundige genres op te merk. Intussen het daar ook ’n paar grammatikaboekies versky.n, waarvan dié van Endemann die mees wetenskaplike is. Studies oor fonetiek, fonologie en morfologie en sintaksis ontbreek.
Scripturally directed action: A radical stance in contemporary society — Biographical notes on Prof J.A.L. Taljaard
J.A. Kruger
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1975, DOI: 10.4102/koers.v40i4-6.835
Abstract: The time has come for students, colleagues and friends to pay homage to Jan Adriaan Louw Taljaard, one of the South African pioneers in philosophy, dedicated to the task of elaborating a vision of reality according to the spirit of God’s Word, and committed to a Christian order of life, wrested from the destructive powers of archaic othodoxy and from both past and contemporary humanism.
The Importance of Multi-level Theoretical Integration in Biopsychosocial Research
Daniel J. Kruger
Psychological Topics , 2007,
Abstract: There is a growing interest in the unification of health research in a biopsychosocial framework. However, increasing specialization and advancement in instrumentation makes it more difficult to bridge understanding across areas. It would be very useful to ground biopsychosocial research in the most powerful explanatory framework in the life sciences, evolution by natural and sexual selection. This would require and explanation of the functional significance of the phenomena related to the area of study, in addition to descriptions of the mechanism. The application of an integrative evolutionary framework will be illustrated with the example of sex differences in human mortality rates, which are related to endocrine, psychological, and socio-environmental factors. The integrative evolutionary model will be contrasted with a theoretical model that acknowledges physiological and social influences, but artificially separates them.
Control of Glyphosate-Resistant Giant Ragweed (Ambrosia trifida L.) with 2,4-D Followed by Pre-Emergence or Post-Emergence Herbicides in Glyphosate-Resistant Soybean (Glycine max L.)  [PDF]
Amit J. Jhala, Lowell D. Sandell, Greg R. Kruger
American Journal of Plant Sciences (AJPS) , 2014, DOI: 10.4236/ajps.2014.515243
Abstract:

Control of glyphosate-resistant giant ragweed is a challenge, particularly for soybean growers, because of limited effective post-emergence (POST) herbicide options. Many soybean growers in no-till production systems use 2,4-D in burndown application for control of broadleaf weeds, including giant ragweed. Field experiments were conducted at David City, NE, in 2012 and 2013 to evaluate 2,4-D followed by PRE or POST herbicide programs for control of glyphosate-resistant giant ragweed in glyphosate-resistant soybean. Results suggested that burndown application of 2,4-D or saflufenacil plus imazethapyr resulted in 89 to 99% control of giant ragweed at 21 days after treatment. Burndown-only treatments of S-metolachlor plus metribuzin or sulfentrazone plus cloransulam resulted in poor control (≤65%) of giant ragweed and reduced soybean yield (≤ 577 kg·ha-1). Burndown application of 2,4-D followed by saflufenacil plus imazethapyr, S-metolachlor plus metribuzin, or sulfentrazone plus cloransulam applied pre-emergence (PRE) or cloransulam, chlorimuron, fomesafen, imazethapyr, or lactofen in tank-mixtures with acetochlor applied POST resulted in 87% to 99% giant ragweed control, reduced density to ≤7 plants m-2, and resulted in soybean yield from 2519 to 3823 kg·ha-1. There was no difference among and between 2,4-D followed by PRE or POST herbicides for giant ragweed control, density, or soybean yield, indicating all the two pass herbicide programs were effective. It is concluded that glyphosate-resistant giant ragweed can be effectively controlled in soybean by including 2,4-D in burndown program followed by PRE or POST herbicides tested in this study.

The effect of neighbouring klipspringer on the scent–marking behaviour of a group of klipspringer in the Kruger National Park
M. Kruger,J. du P. Bothma,J.M. Kruger
Koedoe : African Protected Area Conservation and Science , 2002, DOI: 10.4102/koedoe.v45i1.17
Abstract: Both the male and the female klipspringer scent-mark their ranges. A pair of pre-orbital glands below the eyes produces the scent. The secretion is a sticky, substance that is deposited on a suitable twig. Klipspringer scent marks were surveyed in a specific klipspringer range in the Kruger National Park with the use of a strip transect method. The results showed that klipspringer in the Kruger National Park scent-mark more frequently on the boundaries of their ranges and also more on those sides where there is another resident klipspringer group.
Page 1 /297589
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.