oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2014 ( 2 )

2013 ( 4 )

2012 ( 10 )

2011 ( 6 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 44 matches for " Gintaras Valincius "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /44
Display every page Item
Reconstitution of Cholesterol-Dependent Vaginolysin into Tethered Phospholipid Bilayers: Implications for Bioanalysis
Rima Budvytyte, Milda Pleckaityte, Aurelija Zvirbliene, David J. Vanderah, Gintaras Valincius
PLOS ONE , 2013, DOI: 10.1371/journal.pone.0082536
Abstract: Functional reconstitution of the cholesterol-dependent cytolysin vaginolysin (VLY) from Gardnerella vaginalis into artificial tethered bilayer membranes (tBLMs) has been accomplished. The reconstitution of VLY was followed in real-time by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Changes of the EIS parameters of the tBLMs upon exposure to VLY solutions were consistent with the formation of water-filled pores in the membranes. It was found that reconstitution of VLY is a strictly cholesterol-dependent, irreversible process. At a constant cholesterol concentration reconstitution of VLY occurred in a concentration-dependent manner, thus allowing the monitoring of VLY concentration and activity in vitro and opening possibilities for tBLM utilization in bioanalysis. EIS methodology allowed us to detect VLY down to 0.5 nM (28 ng/mL) concentration. Inactivation of VLY by certain amino acid substitutions led to noticeably lesser tBLM damage. Pre-incubation of VLY with the neutralizing monoclonal antibody 9B4 inactivated the VLY membrane damage in a concentration-dependent manner, while the non-neutralizing antibody 21A5 exhibited no effect. These findings demonstrate the biological relevance of the interaction between VLY and the tBLM. The membrane-damaging interaction between VLY and tBLM was observed in the absence of the human CD59 receptor, known to strongly facilitate the hemolytic activity of VLY. Taken together, our study demonstrates the applicability of tBLMs as a bioanalytical platform for the detection of the activity of VLY and possibly other cholesterol-dependent cytolysins.
The new role of the going concern concept in corporate finance management
Gintaras ?ernius
Perspectives of Innovations, Economics and Business , 2012,
Abstract: This paper tackles different issues related to the development of the system of the objectives of a company's financial management that also includes its sustainability. Prior to the recent financial crisis the formulation of the corporate finance management objective focused only on the company’s finances that were reported and measured using the company's profit and its worth growth ratios. The financial crisis has highlighted an additional aspect in corporate management, i.e., a need for the company, as an object of the owners' investment, to generate the economic benefit for a prolonged period of time. For the purpose of formulation of the corporate financial management objective it is appropriate to refer not to a single objective or a set of same-level objectives; a much more expedient approach is a creation of the so-called objective tree integrating the requirements of the entity's going concern. The present article analyses certain factors affecting the financial performance of a company, discusses different ratios facilitating the quantitative effect of the factors upon the final results, and practically applies the management by interference model with a view to ensuring the operations of the company for a sufficiently long time
Conferences of Junior Researchers in Architecture K.Seselgis Readings-2009“ – on the Way of Continuing Tradition Jaun j mokslinink architekt konferencija K. e elgio skaitymai-2009“ – tradicijos t sos kelyje
Gintaras Stauskis
Science – Future of Lithuania , 2009, DOI: 10.3846/140
Abstract: The article analyses decade-long experience of papers and presentations at the conference of junior researchers K.Seselgis Readings“ in a period from 1999 to 2009. The importance of the main guiding principles of sustainable development in architecture and urban design is underlined. Presented in prominent documents of the European Union as European Urban Charter, Leipzig Charter, European Landscape Charter, Bristol Convention and the other documents, these principles should find their reflection in research works carried out by junior researchers in architecture and urban design in Lithuania as well as in the other countries of the European Union. This makes the value and forms the character of the conferences “K.Seselgis Readings” During decade-long history of the conferences the highest number of articles has been presented by researchers from Vilnius Gediminas Technical University and from Kaunas University of Technology. The conference is open to researchers from all schools of architecture in Lithuania and in foreign countries. Article in Lithuanian Straipsnyje ap velgiama ir analizuojama jaun j mokslinink architekt konferencij K. e elgio skaitymai“ istorija 1999 – 2009 met laikotarpiu. Pabr tina Europos S jungos dokument , apibr ian i darnios pl tros principus architektūroje, suformuluotus Europos Urbanistikos chartijoje, Leipcigo chartijoje, Europos Kra tovaizd io chartijoje, Bristolio susitarime ir kituose, svarba. ali mokslui ir pa angai pasiekti labai svarbu, kad ie strateginiai principai atsispind t jaun j mokslinink architekt vykdomuose tyrimo darbuose. Būtent tai formuoja konferencij K. e elgio skaitymai“ charakter ir apibr ia j liekam j vert . Per pastar j e imtmet vyksta jau vienuoliktoji konferencija, kurioje daugiausia straipsni publikavo autoriai i Vilniaus Gedimino technikos universiteto ur Kauno Technologijos universiteto. Konferencija laukia autori ir i kit u sienio ali . Straipsnis lietuvi kalba
Present Challenges Faced by the Young Scientists Interested in Architecture iandienos i ūkiai teminio urnalo numerio straip
Gintaras Stauskis
Science – Future of Lithuania , 2010, DOI: 10.3846/mla.2010.046
Abstract: The article presents an update on the actual topics of research in diverse lines of urban and volumetric architecture with an outline of important social, economical and environmental areas. Modern research should involve partnership from the public sector and business, Topics for research could be obtained in the above introduced areas, thus practically implementing and testing the results of research. The articles of recent publication have been peer-reviewed and evaluated by the members of the scientific committee of the conference. Eleven articles have been selected. Eight authors are representatives of VGTU. The papers produced by the authors from Riga Technical University, the University of Weimar and Vilnius Academy of Arts have also been chosen. The topics of the selected articles reveal the authors’ interests in the traditional and non-conventional areas of research. Urban structure and identity, landscape and recreation, mobility and architectural heritage aspects are reflected in the picked out papers. Article in Lithuanian Pastarojo laikotarpio ūkio raidos pamokos pareikalavo persvarstyti visuomen s vertybes ir standartin supratim apie pa ang Lietuvoje net labiau nei kitur u jos rib . Visuomen , patik jusi, kad pa anga pasiekiama skubotomis investicijomis med iagin srit , gavo skaud iai pajusti ūkio visuotinio nuosmukio kart l . Tokia pad tis reikalauja, kad ir akademinio sektoriaus lyderiai savo moksliniuose tyrimuose atsigr t ūkio s stingio sukeltus visuomen s poky ius, gaunan ius laiko enkl pobūd mūs miest aplinkoje. ios srities tyr j vilgsnis turi apimti a trias visuomenei i kilusias problemas ir nesitenkinti vien u daro intereso akademin mis treniruot mis. Pagrindiniai barai, kuriuose laukiama architektūros meno ir mokslo meistr od io, yra susij su integralia aplinka, visuomen s lūkes iais ir ūkio raida. Masi kai tira uoti beveid iai būstai jau tapo nuosmukio prana ais ir savo laikotarpio paminklais. Prieinamo, socialiai ir kontekstualiai adaptuoto būsto kūrimo klausimai tur t rasti atgars iandienos jaun j tyr j darbuose. I tekli stygius sukr t vie j paslaug sektori ir taip paliet kiekvieno gyventojo interesus. Sveikatos apsauga, vietimas, ikimokyklin prie iūra tampa vis sunkiau prieinama. Kaip ie procesai tur t būti planuojami miest pl tros po iūriu? Kokiais būdais turi būti restruktūrizuojama ir transformuojma griūti pasiruo usi vie j paslaug sritis? Darbo viet stoka skaud iai paliet daugelio eim gerov . Kokie iuolaikin s technologij , nuotolini komunikacij pl tros vejamo verslo sektor
Municipal Waste Management Challenges: the Current Situation in Lithuania
Gintaras DENAFAS
Environmental Research, Engineering and Management , 2013, DOI: 10.5755/j01.erem.62.4.2926
Abstract: Editorial DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.erem.62.4.2926
Welcome to the Journal of Oral & Maxillofacial Research first issue
Gintaras Juodzbalys
Journal of Oral & Maxillofacial Research , 2010,
Abstract: No abstract
United sight to an algebraic operations and convergence
Gintaras Valiukevicius
Mathematics , 2010,
Abstract: Algebraic operations are understood as topologiztion of algebra. They become an example of simplest convergence space. In our article the convergence is a arbitrary multivalued appointment. The continuity of some mapping between two convergence spaces is defined as a property of commuting squares. The adherence space is defined as a special convergence. The continuity in such spaces is understood as a local property, in contrary to the global continuity property in topological spaces. Possible bounded mappings in bornological spaces is also introduced, without deeper investigation. The local counterpart of bornological space is defined as proximity space. The new notions of continuity are non trivially also for a functional mappings, therefore they got their own names in English.
Notion of a virtual derivative
Gintaras Valiukevicius
Mathematics , 2011,
Abstract: Diagrams as a graphic expresion of derivatives is proposed for calculation of derivatives for composed function. The concret diagram is understood as a virtual derivative in contrast of concret derivative. In polynomial expression of functions derivative the concret derivative will be every monomic member, and the virtual derivative represent the sum of similar monomic members. The word virtual denotes that we dont need to know every virtual derivative, we don't write all the sequence of these virtual derivatives, and simply pick the needed one. This is in contrast of tradition to write the whole algebraic expresion as a denotion of whole function's derivative. Such graphic expresion can be helpful in the problems of differential geometry, in the various asymptotic expantions, also in the solution of some differential equations.
Lietuvi ir lenk istoriografija apie lietuvi mitologij XIX a. pirmoje pus je | Lithuanian and Polish historiography on Lithuanian mythology of the first half of the 19th century
Gintaras Beresnevi?ius
Literatura , 2006,
Abstract: The article discusses the short-term “project” – to write Lithuanian mythology of one of the most influential public organisations of the 19th century in Vilnius – shubravci, which was close to masons. The majority of shubravci were quite positive about the “project” – Poles, Vilnius University professors – and chose pseudonyms of Lithuanian mythology characters by making a promise to collect material about each character. This rather marginal project among such people – the writing of mythology – was discussed in the publication Street News, Wiadomo ci brukowe, the official approach of the union to this idea from very enthusiastic transformed into very unacceptable and even became the object of mockery. However, the impulse of shubravci was captured by a lot of Lithuanians of the first quarter of the 19th century; later this idea was developed from Simonas Daukantas to Kajetonas Neazabitauskis, from D. Po ka, to whom the idea of Vilnius professors became a “lightning-conductor” to his previous works. This idea among shubravci was supported by two persons – K. Kontrimas ir J. imkevi ius; reaction in the union itself was fast, the idea was abandoned and suppressed. We can also observe the moment when processes which led to T. Narbutas, J. I. Kra evskis, S. Daukantas till Jonas Basanavi ius ideology; the processes which contributed to the birth of liberation ideology at the beginning of XX century and were reiterated in the 20th century in Romuva and Ethos ideology line, which is still alive.
Way Search to Research: from Academic Exercises in Architecture to Scientific Investigations into Actual Problems
Gintaras Stauskis,Frank Eckardt
Science – Future of Lithuania , 2012,
Abstract: . An interest in doctoral studies reflects the overall status of the scientist in the country in general and the role of science in the architect profession in particular. The article analyses the basic channels of how the students of architecture search for and find the ways to transfer themselves from the study area into an academic research environment. In order to figure out general trends and to outline the differences and similarities of doctoral studies that could further facilitate cooperation, the paper presents the thematic outputs of doctoral programmes in architecture schools in Vilnius, Riga, Venice, Jelgava and Weimar. With reference to the example of the Faculty of Architecture, VGTU, the trends towards developing research activities are analysed taking into account three interconnected branches of architecture: urban design, building architecture and landscape architecture. The cooperation and coordination of academic and research activities in wider European space is taking place upon common interest based on the specificities of each school and priorities of the chosen region. The awareness of global and regional processes in architectural research is an important point for the present and coming generations of researchers in Europe as they are building their careers on the basis of investigation into the options of the local applications of global competences in a cross-professional and inter-disciplinary way.
Page 1 /44
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.