oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2015 ( 11 )

2014 ( 17 )

2013 ( 27 )

2012 ( 28 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 151 matches for " Even Thoen "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /151
Display every page Item
Boric Acid Inhibits Germination and Colonization of Saprolegnia Spores In Vitro and In Vivo
Shimaa E. Ali, Even Thoen, ?ystein Evensen, Ida Skaar
PLOS ONE , 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0091878
Abstract: Saprolegnia infections cause severe economic losses among freshwater fish and their eggs. The banning of malachite green increased the demand for finding effective alternative treatments to control the disease. In the present study, we investigated the ability of boric acid to control saprolegniosis in salmon eggs and yolk sac fry. Under in vitro conditions, boric acid was able to decrease Saprolegnia spore activity and mycelial growth in all tested concentrations above 0.2 g/L, while complete inhibition of germination and growth was observed at a concentration of 0.8 g/L. In in vivo experiments using Atlantic salmon eyed eggs, saprolegniosis was controlled by boric acid at concentrations ranging from 0.2–1.4 g/L during continuous exposure, and at 1.0–4.0 g/L during intermittent exposure. The same effect was observed on salmon yolk sac fry exposed continuously to 0.5 g/L boric acid during the natural outbreak of saprolegniosis. During the experiments no negative impact with regard to hatchability and viability was observed in either eggs or fry, which indicate safety of use at all tested concentrations. The high hatchability and survival rates recorded following the in vivo testing suggest that boric acid is a candidate for prophylaxis and control of saprolegniosis.
Landbouweconomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de Late Middeleeuwen en het begin van de moderne tijden: verduidelijkingen van het verklaringsmodel en bedenkingen bij twee recensies
E. Thoen
BMGN : Low Countries Historical Review , 1992,
Abstract:
Music Therapy - History and Cultural Contexts
Even Ruud
Voices: A World Forum for Music Therapy , 2001,
Abstract: An essay review 1 of Horden, Peregrine (Ed.) (2000). Music as Medicine. The History of Music Therapy since Antiquity. Aldershot: Ashgate. Gouk, Penelope (Ed.) (2000). Musical Healing in Cultural Contexts. Aldershot: Ashgate.
Music in therapy: Increasing possibilities for action
Even Ruud
Music and Arts in Action , 2008,
Abstract: The article discusses how music therapy, considered as a discipline as well as arenas of different practices and theoretical models, may contribute to our understanding of how music may influence our actions. Among the many models of music therapy the author discusses an ontology of music which is compatible with a contextual understanding of how musical meanings are produced and performed. The article further presents how theories from receptive music therapy (The Bonny Method of Guided Imagery and Music), improvisational music therapy (Creative Music Therapy), Community Music Therapy, and more resource-oriented ways of working may provide new insights into how music in therapy works in giving us new possibilities for action.
"Men mennesket lever s l nge." En lesning av Hamsuns "Feberdikte"
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2005,
Abstract: Dette skal handle om Hamsuns “Feberdikte”, fra Hamsuns f rste og eneste diktsamling, Det vilde kor, utgitt i 1904. ystein Rottem og jeg snakket mang en gang om at noen burde sette seg ned og ta for seg denne teksten p analytisk vis. S her kommer et lite fors k.
En malstr m til begj r. Moskenesstraumen som myte og metafor hos Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2003,
Abstract: Gjennom uminnelige tider har mennesket v rt fascinert av havet. I en rekke skapelsesmyter fremst r gjerne havet som en positiv st rrelse, en pulserende og livgivende urtidsstr m. Men ved siden av v re en raus kilde til liv, er havet ogs n rt forbundet med undergang og d d, forlis og drukning. F havstykker har som den beryktede Moskenesstraumen f tt denne havets dobbelthet knyttet til seg - p den ene siden verdens st rste barselseng, p den annen side d dens grusomme svelg. Kanskje med unntak av Bermuda-trianglet i Sargassohavet, stedet hvor skip, og etter hvert ogs fly, angivelig skal ha forsvunnet sporl st i revis, er det neppe noe havomr de i verden som opp gjennom rhundrene er blitt beskrevet og illustrert i tilsvarende grad som Moskenesstraumen. I denne artikkelen skal jeg rette fokus mot tre av de mange som, p h yst forskjellig vis, har latt seg fascinere og inspirere av Moskenesstraumen, nemlig Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne.
En malstr m til begj r. Moskenesstraumen som myte og metafor hos Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2003,
Abstract: Gjennom uminnelige tider har mennesket v rt fascinert av havet. I en rekke skapelsesmyter fremst r gjerne havet som en positiv st rrelse, en pulserende og livgivende urtidsstr m. Men ved siden av v re en raus kilde til liv, er havet ogs n rt forbundet med undergang og d d, forlis og drukning. F havstykker har som den beryktede Moskenesstraumen f tt denne havets dobbelthet knyttet til seg - p den ene siden verdens st rste barselseng, p den annen side d dens grusomme svelg. Kanskje med unntak av Bermuda-trianglet i Sargassohavet, stedet hvor skip, og etter hvert ogs fly, angivelig skal ha forsvunnet sporl st i revis, er det neppe noe havomr de i verden som opp gjennom rhundrene er blitt beskrevet og illustrert i tilsvarende grad som Moskenesstraumen. I denne artikkelen skal jeg rette fokus mot tre av de mange som, p h yst forskjellig vis, har latt seg fascinere og inspirere av Moskenesstraumen, nemlig Petter Dass, Edgar Allan Poe og Jules Verne.
"Det fine og s lsomme behag". Om lykke og v rensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2009,
Abstract:
"Men mennesket lever s l nge." En lesning av Hamsuns "Feberdikte"
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2005,
Abstract: Dette skal handle om Hamsuns “Feberdikte”, fra Hamsuns f rste og eneste diktsamling, Det vilde kor, utgitt i 1904. ystein Rottem og jeg snakket mang en gang om at noen burde sette seg ned og ta for seg denne teksten p analytisk vis. S her kommer et lite fors k.
"Det fine og s lsomme behag". Om lykke og v rensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap
Even Arntzen
Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur , 2009,
Abstract:
Page 1 /151
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.