oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

4 ( 1 )

2020 ( 12 )

2019 ( 138 )

2018 ( 447 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 90134 matches for " Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Biblioteca "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /90134
Display every page Item
Projecte d'integració del catàleg automatitzat de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya
Mestre i Vidal, Mercè
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Exposició del Projecte d'integració dels registres bibliogràfics del catàleg de la Biblioteca de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), automatitzat mitjan ant el sistema MicroVTLS, al catàleg col·lectiu de les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (CCUPC) i al catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC), automatitzats mitjan ant el sistema VTLS. Es volen integrar els registres automatitzats de dos sistemes diferents, i eliminar de manera automàtica el màxim nombre de registres duplicats possible. S'hi descriuen els objectius, la metodologia, els procediments i els instruments i recursos previstos per a l'execució del Projecte.
Dones bibliotecàries
Estivill Rius, Assumpció,Pons, Amadeu,Ma?à, Teresa
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract: Recull de semblances biogràfiques de dotze bibliotecàries catalanes que destacaren en la seva activitat professional. Nota: els textos que vénen a continuació van ser publicats, en versió abreujada, en l edició de 2003 dels calendaris anuals de l Institut Català de la Dona. Ara els publiquem a la revista BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació, amb el permís de l Institut, per donar més difusió a l activitat d unes dones que van ser pioneres en l exercici professional i que, en aquell moment, van destacar per la seva dedicació i la tasca de servei que van dur a terme. Amb aquesta publicació voldríem encetar una petita sèrie que, a més de retre homenatge a tota una professió, donés a conèixer als professionals d avui la feina d algunes de les seves col·legues de temps passats.
O ensino da química na Escola Superior de Agricultura "S?o Bento", Olinda - S?o Louren?o da Mata - Pernambuco (1912-1936)
Magalh?es, Francisco de Oliveira;Camara, Cláudio Augusto Gomes da;Almeida, Argus Vasconcelos de;
Química Nova , 2008, DOI: 10.1590/S0100-40422008000300041
Abstract: the present work proposes the investigation of the role of chemistry in the curriculum of the higher school of agriculture "s?o bento" (1912-1936) and its function in the education of agronomic engineers. the circumstances under which the higher schools of agriculture and veterinary medicine in olinda were founded at the beginning of the xxth century are discussed. the article further treats the influence of the principles of justus von liebig, which were seen at that time as essential for a rational agriculture.
L'ensenyament de la Biblioteconomia a Barcelona : de l'Escola a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Rodríguez Parada, Concepción
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: L objectiu d aquestes pàgines és reflectir l evolució que ha seguit l ensenyament de Biblioteconomia a l Escola Superior de Bibliotecàries de Barcelona des de la seva creació el 1915 fins a l actual Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
Passat i present de la professió bibliotecària
Mayol, M. Carme
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: 1, Agra ments i justificació 2, L Escola de finals dels 50 3, El mercat de treball dels anys 60 4, Els anys 70 5, Els anys 80 6, Els anys 90 7, Els 2000.
Selecció de novetats de la biblioteca de l'Escola
Hernández, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 1999,
Abstract: Selecció de monografies adquirides per la secció de biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona entre juny i novembre de 1998.
Selecció de novetats de la biblioteca de l'Escola
Hernández, Miquel àngel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 1998,
Abstract: Selecció de monografies adquirides per la secció de biblioteconomia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona entre gener i maig de 1998.
Una mirada retrospectiva : de l Escola Superior de Bibliotecàries a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació (1915-2005)
Estivill Rius, Assumpció
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006,
Abstract: El novembre de 2005 va fer noranta anys de la creació de l Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya, de la qual la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona és continuadora. El treball recull els textos i les imatges d una exposició organitzada per la Facultat per commemorar aquell aniversari. S hi fa un recorregut històric per les distintes etapes que pauten l evolució del centre.En noviembre de 2005 se cumplieron noventa a os de la creación de la Escola Superior de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya, de la que la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona es continuadora. El trabajo recoge los textos y las imágenes de la exposición organizada por la Facultat para conmemorar dicho aniversario. En ella se hace un recorrido histórico por las distintas etapas por las que ha pasado el centro.November 2005 marked the 90th anniversary of the founding of the Escola Superior de Bibliotecàries [Superior School of Librarians] of the Mancomunitat de Catalunya, which was the predecessor of the current Facultat de Biblioteconomia i Documentació of the Universitat de Barcelona. This article offers text and images from an exhibit organised by the Facultat in order to commemorate this anniversary. A historic review is provided of different stages marking the evolution of the centre.
A importancia da biblioteca nas escolas públicas municipais de Criciúma - Santa Catarina p. 80-97
Valmira Perucchi
Revista ACB , 2005,
Abstract: Este estudo ressalta a importancia da biblioteca no contexto escolar, atendendo as exigencias do currículo, incentivando o hábito de leitura, desenvolvendo a capacidade da pesquisa, tratando assim, de aumentar o nível de conhecimento dos seus usuários. Sugere propostas para a organiza o dos servi os da biblioteca escolar. Esta pesquisa analisou a importancia e a situa o de funcionamento das bibliotecas nas escolas públicas municipais de Criciúma - Santa Catarina, através de entrevista com diretores e responsáveis pela biblioteca de quatro (4) escolas públicas municipais.
Dise o y desarrollo de políticas de comunicación y difusión para jóvenes en la Biblioteca de Caldes de Montbui
Moreno Díaz, Juan Manuel
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2009, DOI: 10.1344/105.000001494
Abstract: Se describen las diferentes fases, aplicadas en la Biblioteca de Caldes de Montbui, en el dise o y desarrollo de políticas de comunicación y difusión para jóvenes entre catorce y dieciocho a os. Ante la evidente tendencia negativa a usar los servicios bibliotecarios por parte de este segmento de población, los responsables de la Biblioteca deciden definir un marco general de actuación sobre el cual planificar, a medio plazo, para ofrecer productos suficientemente atractivos para este público. Se valora como factor clave de éxito el establecimiento de canales de comunicación y de políticas de difusión competitivas y próximas a su realidad. El proyecto queda ubicado dentro de una estrategia general de marketing donde para cada una de las cuatro P definidas por Philip Kotler (place, product, promotion y price),1 se determinan los aspectos a considerar para planificar estrategias que tengan por objetivo a los jóvenes.We describe the stages in the design and development of communication and dissemination policies for teenagers between the ages of fourteen and eighteen at the Caldes de Montbui library. As this age group presents a clearly negative trend in terms of the use of library services, the librarians decided to create an attractive product offer for this target public in the medium term. The establishment of competitive communication channels and dissemination policies close to teenage reality is considered to be a key factor for success. The project is part of a general marketing strategy to determine key aspects for each of the four P s defined by Philip Kotler (place, product, promotion and price) in the case of teenagers.
Page 1 /90134
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.