oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 2 of 2 matches for " Broadgate "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /2
Display every page Item
Mastering the city: Formal and informal planning tools
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: The paper briefly discusses features of the current town planning systems in Europe and in Slovenia, and on-going changes relating to new approaches to town planning, focussing on specific aspects, namely: on the need for an urban design strategy and informal planning documentation support, on planning gain and on action planning. Three examples of design issues are discussed: implementation of statutory plans (The Highbury initiatives, Birmingham), negotiated urban form (Broadgate Centre, London) and development control (Rog renewal, Ljubljana). Special attention is given to public involvement in design issues.
Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: V prispevku so na kratko prikazane zna ilnosti sedanjih sistemov prostorskega planiranja v Evropi in Sloveniji ter teko e spremembe povezane z novimi pristopi v urbanisti nem planiranju s poudarki na specifi nih vidikih, kot so: potreba po novi urbanisti ni oblikovalski strategiji in neformalni planski dokumentacijski podpori, planski doprinos in akcijsko planiranje. Predstavljeni so trije primeri oblikovalske prakse: implementacija statutarnega plana (pobuda Highbury, Birmingham), dogovorjena urbana oblika (Broadgate Centre, London) in nadzor razvoja (prenova Roga v Ljubljani). Posebna pozornost je dana sodelovanju javnosti pri oblikovalskih vpra anjih
Page 1 /2
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.