oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 60 )

2018 ( 326 )

2017 ( 334 )

2016 ( 529 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 197833 matches for " Asunción "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /197833
Display every page Item
Nueva retórica del concepto vida
Herrera Guevara,Asunción;
Revista iberoamericana de ciencia tecnolog?-a y sociedad , 2008,
Abstract: the social perception of the concept life has been jointed to the expansion of the judeo-christian creed. the christianity laid the foundations of what is the human life. this conception has influenced different ethical dilemmas and, more concretely, bioethical dilemmas. in this paper i will try to show, first, the influence of religious arguments when issues such as euthanasia and research with embryonic stem cells are addressed; second, i will show that a lay bioethics should be clearly distanced from religious arguments and take into account only the declaration of human rights.
Anàlisi legal del projecte Google books des de la perspectiva dels drets de propietat intel·lectual
Esteve, Asunción
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010, DOI: 10.1344/105.000001542
Abstract: Objectiu. Descriure el projecte Google books i analitzar-lo des de la perspectiva legal, tenint en compte els tres agents principals implicats: Google, els titulars de drets de propietat intel·lectual i les biblioteques. -- Metodologia. Anàlisi legal comparada (legislacions dels Estats Units, de Fran a i d'Espanya) de les implicacions del projecte Google books sobre els drets de propietat intel·lectual i el dret de la competència. Estudi de les demandes plantejades contra Google als Estats Units i a Europa, així com les possibles conseqüències de l'acord de conciliació adoptat per Google i les associacions d'autors i editors als Estats Units. -- Resultats. Google books ha suposat una infracció massiva de drets de propietat intel lectual. Per determinar si els llibres d'una biblioteca han entrat en el domini públic o no, cal determinar prèviament quina llei nacional resulta aplicable a cada llibre. La posada a disposició a Google books d'obres descatalogades i tan sols fragments de llibres que es troben a la venda no pot dur-se a terme sense l'autorització dels titulars. En el cas de les obres òrfenes, l'explotació exigeix l'adopció de certes mesures prèvies per garantir els drets dels titulars, en cas que aquests arribin a conèixer-se. L'acord de conciliació adoptat als Estats Units entre Google i les associacions d'autors i editors pot implicar una posició de monopoli per part de Google en relació amb la venda dels llibres descatalogats i les obres òrfenes.Aim. To describe the Google books project and analyse it from a legal perspective, considering the three main agents involved: Google, holders of intellectual property rights, and libraries. -- Methodology. A comparative analysis of US, French and Spanish legislation regarding the implications of the Google books project for intellectual property rights and competition law; a study of the lawsuits filed against Google in the United States and Europe, and of the possible consequences of the settlement agreement adopted by Google and the authors and editors associations in the United States. -- Results. Google books is a massive infringement of intellectual property rights. To determine whether the books in a library have entered the public domain, the national law applicable to each book must first be determined. Google books has made available out-of-print works and excerpts from books that are in print, but this cannot be done without the authorization of copyright holders. In the case of orphan works, their exploitation requires certain previous measures to guarantee holder rights, if the holders
Análisis legal del proyecto Google books desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual
Esteve, Asunción
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010, DOI: 10.1344/105.000001543
Abstract: Objetivo. Describir el proyecto Google books y analizarlo desde la perspectiva legal, teniendo en cuenta los tres agentes principales implicados en el mismo: Google, los titulares de derechos de propiedad intelectual y las bibliotecas. -- Metodología. Análisis legal comparado (legislaciones de Estados Unidos, Francia y Espa a) de las implicaciones del proyecto Google books sobre los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la competencia. Estudio de las demandas planteadas contra Google en Estados Unidos y en Europa, así como las posibles consecuencias del acuerdo de conciliación adoptado por Google y las asociaciones de autores y editores en Estados Unidos. -- Resultados. Google books ha supuesto la infracción masiva de derechos de propiedad intelectual. Determinar si los libros que se encuentran en una biblioteca han entrado o no el dominio público precisa determinar previamente qué ley nacional resulta aplicable a cada libro. La puesta a disposición en Google books de obras descatalogadas y únicamente de fragmentos de libros que se encuentran a la venta no puede llevarse a cabo sin las autorización de los titulares. En el caso de las obras huérfanas, su explotación exige la adopción de ciertas medidas previas para garantizar los derechos de los titulares, en el caso de que estos lleguen a conocerse. El acuerdo de conciliación adoptado en Estados Unidos entre Google y las asociaciones de autores y editores puede implicar una posición de monopolio por parte de Google en relación a la venta de los libros descatalogados y de las obras huérfanas.Aim. To describe the Google books project and analyse it from a legal perspective, considering the three main agents involved: Google, holders of intellectual property rights, and libraries. -- Methodology. A comparative analysis of US, French and Spanish legislation regarding the implications of the Google books project for intellectual property rights and competition law; a study of the lawsuits filed against Google in the United States and Europe, and of the possible consequences of the settlement agreement adopted by Google and the authors and editors associations in the United States. -- Results. Google books is a massive infringement of intellectual property rights. To determine whether the books in a library have entered the public domain, the national law applicable to each book must first be determined. Google books has made available out-of-print works and excerpts from books that are in print, but this cannot be done without the authorization of copyright holders. In the case of orphan works,
Breu ressenya històrica de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials a Espanya
Asunción Moya Maya
Temps d'Educació , 2002,
Abstract: L’atenció a aquests alumnes considerats diferents , deficients ... es dóna dins una evolució que ha anat des de la no atenció, atenció arraconada a centres especials, en aules d’educació especial, a una resposta a les necessitats de forma integrada amb la modalitat de recolzament a la integració. En el present article es recull l’evolució d’aquesta resposta en el context espanyol des d’algunes experiències en el segle XVI fins a l’actualitat, de forma especial es recullen les principals normatives i esdeveniments que durant el segle XX van suposar en el seu moment importants aven os vers una major integració i resposta ordinàries a aquests alumnes, però sense perdre una perspectiva de futur i la inclusió com la meta final. This work deals with the evolution that the teaching process has undergone regarding those students with some kind of disabilities and who were considered different people . It shows how Spanish Educational System has evolved from some eighteenth century experiences in which no attention was paid to these students, segregated attention in special centers, to the most recent tendencies in which this attention tries to integrate in common classes and giving them special support. We aim at summing up the main events and legislation which have become great advances towards the integration of these students and the inclusion as ultimate goal to get. La atención a estos alumnos considerados diferentes , deficientes ... se da dentro de una evolución que ha ido desde la no atención, atención segregada en centros especiales, en aulas de educación especial, a una respuesta a las necesidades de forma integrada con la modalidad de apoyo a la integración. En el presente artículo se recoge la evolución de esta respuesta en el contexto espa ol desde algunas experiencias en el siglo XVI hasta la actualidad, de forma especial se recogen las principales normativas y acontecimientos que durante el siglo XX supusieron en su momento importantes avances hacia una mayor integración y respuesta ordinarias a estos alumnos aunque sin perder una perspectiva de futuro y la inclusión como la meta hacia donde avanzar.
Relaciones entre gente, cultura y lugar en el fenómeno migratorio contemporáneo: Los peruanos en Espa a
Merino Hernando, Asunción
Revista de Indias , 2003,
Abstract: This paper analyses the logics and mechanisms of belonging produced by contemporary migratory subject, through the case study of Peruvian immigration to Madrid, in concrete, the members of the brotherhood of El Se or de los Milagros (The Lord of Miracles). The results of this research tries to find out new connections among concepts such as people, culture and place, through the analysis of the immigrant discourses and practices present in the creation or crossing of symbolic frontiers in the immigrant receiving societies. El presente artículo analiza las lógicas y mecanismos de reconstrucción de la pertenencia en el sujeto migratorio contemporáneo, a través del estudio de caso de los peruanos inmigrantes en Madrid, en concreto, los miembros de las hermandades del Se or de los Milagros. El resultado de esta investigación trata de descubrir nuevas relaciones entre conceptos como gente, cultura y territorio a partir del análisis de los discursos y prácticas de creación o de cruce de fronteras simbólicas de los inmigrantes en las sociedades receptoras.
XIII Jornadas de bibliotecas de arquitectura, construcción y urbanismo
Trenor, Asunción
Revista Espa?ola de Documentación Científica , 2003,
Abstract:
Democracia deliberativa y desarrollo biotecnológico
Asunción Herrera Guevara
Revista iberoamericana de ciencia tecnolog?-a y sociedad , 2005,
Abstract:
Nueva retórica del concepto vida
Asunción Herrera Guevara
Revista iberoamericana de ciencia tecnolog?-a y sociedad , 2008,
Abstract: La percepción social del concepto vida ha ido unido a la expansión del credo judeo-cristiano. El cristianismo sentó las bases de lo que es la vida humana. Esta concepción ha influido en los diferentes dilemas éticos y, más concretamente, en los dilemas bioéticos. En el presente artículo trataré de mostrar, en primer lugar, la influencia de los argumentos religiosos a la hora de tratar temas como la eutanasia y la investigación con células madre embrionarias; en segundo lugar, mostraré que una bioética laica debe distanciarse, claramente, de los argumentos religiosos y tener sólo en cuenta la Declaración de los Derechos Humanos. The social perception of the concept life has been jointed to the expansion of the Judeo-Christian creed. The Christianity laid the foundations of what is the human life. This conception has influenced different ethical dilemmas and, more concretely, bioethical dilemmas. In this paper I will try to show, first, the influence of religious arguments when issues such as euthanasia and research with embryonic stem cells are addressed; second, I will show that a lay bioethics should be clearly distanced from religious arguments and take into account only the Declaration of Human Rights.
Los hombres de dios aproximación a un estudio de la masculinidad en nueva espa a
Lavrin Asunción
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura , 2004,
Abstract: Este estudio inicia una "conversación" académica sobre la posibilidad deanalizar aspectos claves de la masculinidad dentro de tres órdenes mendicantesen Nueva Espa a. Se adoptan tres avenidas de acercamiento al tema: 1. Elestudio de la representación del
El derecho de gentes frente a la globalización
Herrera Guevara, Asunción
Isegoría , 2012,
Abstract: For most of its history, The International Law has been State nation centred. However, Now We can not think the international policy without a post-national level. So the Globalization claims this new level. In this paper, I will show Rawls’s model. The position I defend is that the propose of Rawls is unsatisfactory. I will show how Rawls rejects the cosmopolitism and substantive idea of justice in the international law. Both refusal prevent to pay attention to priority international problem: the eradication of the poverty. Durante la mayor parte de su historia, el Derecho Internacional ha estado centrado en el Estado-nación. En el momento presente no podemos pensar la política internacional sin un nivel de actuación postnacional. La globalización exige este nuevo nivel. En este artículo, me detendré especialmente en el modelo del filósofo John Rawls. La posición que defiendo es que la propuesta de Rawls es insuficiente. Mostraré cómo la oposición de Rawls al cosmopolitismo y su negativa a unir el derecho de gentes a una idea sustantiva de justicia lo imposibilitan para atender el problema prioritario internacional: la erradicación de la pobreza.
Page 1 /197833
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.