oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 73 )

2018 ( 502 )

2017 ( 518 )

2016 ( 782 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 332686 matches for " Anne S Soehn "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /332686
Display every page Item
Genetic analysis of polymorphisms in the kalirin gene for association with age-at-onset in European Huntington disease patients
Yu-Chun Tsai, Silke Metzger, Olaf Riess, Anne S Soehn, Huu Phuc Nguyen
BMC Medical Genetics , 2012, DOI: 10.1186/1471-2350-13-48
Abstract: The selected SNPs were genotyped by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and association of SNPs with AAO was investigated with the framework of linear models in an analysis of variance and covariance.Eleven SNPs in the kalirin gene were examined in an association study in European HD patients. The ten coding SNPs under investigation were monomorphic, whereas SNP rs10934657 in the promoter region showed a minor allele frequency >1%. An analysis of covariance together with the influence of the expanded HD allele was applied in 680 HD patients. SNP rs10934657 did not affect the AAO of the examined HD population.The results did not reveal an association between the analyzed kalirin polymorphisms and the AAO in HD. However, it does not exclude other SNPs of the kalirin gene as susceptible genetic modifiers.
The Guanine Nucleotide Exchange Factor Kalirin-7 Is a Novel Synphilin-1 Interacting Protein and Modifies Synphilin-1 Aggregate Transport and Formation
Yu-Chun Tsai, Olaf Riess, Anne S. Soehn, Huu Phuc Nguyen
PLOS ONE , 2012, DOI: 10.1371/journal.pone.0051999
Abstract: Synphilin-1 has been identified as an interaction partner of α-synuclein, a key protein in the pathogenesis of Parkinson disease (PD). To further explore novel binding partners of synphilin-1, a yeast two hybrid screening was performed and kalirin-7 was identified as a novel interactor. We then investigated the effect of kalirin-7 on synphilin-1 aggregate formation. Coexpression of kalirin-7 and synphilin-1 caused a dramatic relocation of synphilin-1 cytoplasmic small inclusions to a single prominent, perinuclear inclusion. These perinuclear inclusions were characterized as being aggresomes according to their colocalization with microtubule organization center markers, and their formation was microtubule-dependent. Furthermore, kalirin-7 increased the susceptibility of synphilin-1 inclusions to be degraded as demonstrated by live cell imaging and quantification of aggregates. However, the kalirin-7-mediated synphilin-1 aggresome response was not dependent on the GEF activity of kalirin-7 since various dominant negative small GTPases could not inhibit the formation of aggresomes. Interestingly, the aggresome response was blocked by HDAC6 catalytic mutants and the HDAC inhibitor trichostatin A (TSA). Moreover, kalirin-7 decreased the level of acetylated α-tubulin in response to TSA, which suggests an effect of kalirin-7 on HDAC6-mediated protein transportation and aggresome formation. In summary, this is the first report demonstrating that kalirin-7 leads to the recruitment of synphilin-1 into aggresomes in a HDAC6-dependent manner and also links kalirin-7 to microtubule dynamics.
On Idiom Parts and their Contexts
Soehn, Jan-Philipp
Linguistik Online , 2006,
Abstract: This article examines idiomatic expressions as sources of both regularity and irregularity in language. Some morphological, lexical, syntactical, and semantical characteristics of idioms are discussed. It is shown how a lexical licensing mechanism, which is formulated within a formal grammar framework, can deal with the data. After that, this proposal is extended to the phenomenon of negative polarity.
Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns Social media and personal blogging: Textures, routes and patterns
Anne Scott S?rensen
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 2009,
Abstract: Sociale medier og personlige blogs: teksturer, ruter og m nstre Weblogging (eller blogging) er et af de sociale medier, der er karakteristiske for den s kaldte web 2.0 generation. I denne artikel skal jeg pr sentere et studie i den danske blogosf re, hvis fokus er den personlige blog. Inspireret af mediegeografien skal jeg forf lge den tese, at den personlige blog kan forst s som en kropsliggjort, samarbejdende og distribueret praksis, der tilvejebringer et digitalt rum, som kan bebos af de deltagende, dvs. s vel bloggere som brugere. Inden for mediegeografien beskriver begrebet ”tekstur”, taget fra Henri Lefevbre og hverdagssociologien, hvordan selvet, hverdagen og det ordin re (i betydningen f lles og almene) v ves sammen, men p forskellige m der, der hver is r afm rker forskellige ruter i og imellem rum og steder, det virkelige og det virtuelle og derved ogs skaber forskellige m nstre i og af dette f llesrum (Falkheimer & Jansson, 2006; Jansson, 2002 og 2008). Ved hj lp af begreberne teksturer, ruter og m nstre identificeres i artiklen fire forskellige genrer i personlig blogging, der illustreres gennem 4 eksempler fra det danske blogmilj . Weblogging (or blogging) is one the social media, characteristic of the web 2.0 generation. In this article, I will present a research on the Danish blogosphere, the focus of which has been on individual and personal blogging. Inspired by media geography, I pursue the idea that personal blogging can be understood as an embodied, collaborative and distributed practice which constitutes a digital realm to be inhabited by its users. Within media geography, the concept of “textures”, taken form Henri Lefevbre and the sociology of everyday life, designates how the self, the everyday and the mundane are spun together and mark out different cultural-material routes in and between space and place, real and virtual and in so doing create different reticular patterns of the commonplace (Falkheimer & Jansson, 2006; Jansson, 2002, 2008). By means of the concepts of textures, routes and patterns, I identify four different genres in personal blogging to be illustrated by four examples from the Danish blog community.
Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering Facebook – selvfremstilling, small talk og social regulering [Facebook: Self representation, small talk, and social regulation]
Anne Scott S?rensen
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 2012,
Abstract: I denne artikel vil jeg ud fra et medialiseringsperspektiv p sociale medier, der sp rger til, hvordan de fremmer en s rlig netv rkssocialitet (Jensen, 2009; T kke, 2010a/b) og -kommunikation (Miller, 2008) dokumentere brugen af den sociale netv rksside Facebook i en dansk kontekst. Det vil jeg g re p baggrund af en kvalitativ unders gelse fra 2010, hvortil informanterne blev rekrutteret via et survey. Unders gelsen afd kker tre dilemmaer, der udspringer af det grundl ggende kommunikative paradoks, som netv rksmediet afs tter, og som vedr rer pr misserne for selvfremstilling, brugen af statusopdateringen og den sociale regulering. Disse dilemmaer s ttes i relief af dels aktuelle genre- og talehandlingsteorier (Miller, 2004; Butler, 2005), dels eksisterende unders gelser af relaterede aspekter s som sammens tningen af de personlige netv rk (”vennelister”) og graden af benhed og adgang til de personlige profiler (”privathed”). Mens herv rende unders gelse i grove tr k bekr fter forskningslitteraturen p disse felter, s er de ikke f r dokumenteret (og nuanceret) i en dansk sammenh ng. Artiklens v sentligste bidrag ligger dog i identificeringen af de tre kommunikative dilemmaer og i forbindelse hermed en fors gsvis genrebestemmelse af statusopdateringen og en tematisering af den implicitte sociale regulering og etik, hvilket ikke har v ret gjort f r. In this paper, I will document the use of Facebook in a Danish context, taking a mediatisation perspective focused on the network sociality in question (Jensen, 2009; T kke, 2010a/b) and the communication (Miller, 2008) of social media. This discussion is based on a qualitative study from 2010, consisting of participants recruited from a survey study. The study explores three dilemmas resulting from network media’s communicative paradox, involving the premises of self-representation, use of status updates, and social regulation. These dilemmas are contextualised by recent theories of genre and speech-acts (Miller, 2004; Butler, 2005) as well as by existing studies of related issues, such as the composition of personal networks (friend lists) and the degree to which personal profiles are open and accessible (privacy). While the study generally confirms recent research in these fields, such research has not previously been documented (or refined) in a Danish context. The paper’s most important contributions, however, consist of its identification of the three communicative dilemmas, its tentative genre classification of the status update, and its discussion of implicit social regulation and ethics, which have
John Tulloch and Henry Jenkins Science fiction audiences. Watching "Doctor Who" and "Star Trek"
Anne Scott S?rensen
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 1998,
Abstract:
Svein sterud og Egil G. Skogseth (red.): v re p nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier Svein sterud og Egil G. Skogseth (red.): v re p nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier
Anne Scott S?rensen
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 2009,
Abstract:
Osteoporose – risikofaktor eller sykdom? Definisjon, utbredelse, rsaker, diagnostisering og forebyggende tiltak
Anne Johanne S?gaard
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: SAMMENDRAG Vi vet forel pig lite om utbredelsen av osteoporose i Norge – dvs. bentetthet (BMD) minst 2,5 standardavvik under gjennomsnittet for unge kvinner. Vi vet heller ikke om det har v rt noen kning de siste 10- rene. Denne artikkelen gir en oversikten over emnet osteoporose – med vekt p risikofaktorer og forebyggende tiltak, og dr fter WHOs definisjon av osteoporose. I henhold til denne er osteoporose b de en risikofaktor for brudd – og en betegnelse p en tilstand som forutsetter minst ett brudd (etablert osteoporose). Definisjonen inneb rer at diagnosen osteoporose avhenger av det normalmaterialet man sammenliker med, og medf rer at en meget stor andel av norske kvinner over 70 r vil f diagnosen osteoporose. En slik medikalisering vil kunne f re til hyppige legekontroller, angst og lavere fysisk aktivitet av redsel for falle. Osteoporose er asymptomatisk f r man har f tt brudd, og har ingen automatiske behandlingsmessige konsekvenser. Man kan likevel frykte at WHOs definisjon vil tvinge frem krav om medikamentell forebyggende behandling. Dette er problematisk fordi det er stor overlapping i bentetthet m
Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt
Anne Johanne S?gaard
Norsk Epidemiologi , 2009,
Abstract: SAMMENDRAG Langsom vekt kning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI) 27 ser ikke ut til gi s rlige negative utfall mht. total d delighet. En kning p ! 20 kg fra 18 rs alder er trolig negativt – det samme er vekt kning ut fra en h y utgangsvekt. Selv om mange studier finner kt d delighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27, er det forel pig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir kt levetid. Flere studier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og kt d delighet. Heller ikke studier som pr ver begrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert d delighet etter vektreduksjon blant friske overvektige individer. Noen f studier har vist redusert d delighet blant overvektige personer med etablerte sykdommer eller h y risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. N r det gjelder
An ongoing concern: Helping children comprehend death  [PDF]
Sandra L. McGuire, Logan S. McCarthy, Mary Anne Modrcin
Open Journal of Nursing (OJN) , 2013, DOI: 10.4236/ojn.2013.33042
Abstract:

This article addresses the need for anticipatory guidance about death and death education with young children. Children often experience the death of an immediate family member before the age of ten. This number increases if one considers the loss of friends, pets, and other loved ones. However, children experience a death with little or no anticipatory guidance or knowledge about death. Anticipatory guidance can assist the child in having a better understanding of a death when it occurs. Talking about death with children can be difficult for adults. However, it is important to address the topic and realize the impact anticipatory guidance in relation to death can have in assisting with childhood bereavement, anticipatory grief, and anticipatory adaptation. By providing anticipatory education related to death symptoms such as grief, anger, and/or fear, regressive or aggressive behaviors can be prevented or lessened when a death occurs. Age appropriate developmental levels for understanding the concept of death, resources for death education, and literature that can be used for death education are presented. Any resource used for death education with children should be carefully reviewed by the adult for its appropriateness prior to its use.


Page 1 /332686
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.