oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 56 )

2018 ( 331 )

2017 ( 310 )

2016 ( 436 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 182741 matches for " Anna E Ek "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /182741
Display every page Item
O stylach filozoficznych i dylematach metodologicznych (ON PHILOSOPHICAL STYLES AND METHODOLOGICAL DILEMMAS)
Anna Bro?ek
Analiza i Egzystencja , 2009,
Abstract: Philosophy is not a methodologically homogeneous discipline. Philosophical styles differ not only with respect to applied methods but also with respect to the domain of research and basic assumptions. Good examples of this variety are three important styles functioning in the contemporary philosophy: analytical, hermeneutic and phenomenological one. It is easy to notice that representatives of these philosophical styles concentrate on different problems, apply different procedures and accept different assumptions. What is more, it seems that there are two kinds of philosophers: some of them delimit the range of their research with respect to previously chosen methods, others - select the best method suitable to examine previously established domain. That is why it is difficult to evaluate philosophical work objectively.
Ploidy levels and reproductive behaviour in invasive Hieracium pilosella in Patagonia
Franti?ek Krahulec,Anna Krahulcova
NeoBiota , 2011, DOI: 10.3897/neobiota.11.1349
Abstract: Within a population of invasive Hieracium pilosella in Chilean Patagonia we found two ploidy levels, pentaploid and hexaploid. Each ploidy level was represented by one clone. Their reproductive system was apomictic (and thus replicating the maternal genome), with a low degree of residual sexuality. It is necessary to prevent the evolution of new biotypes via hybridisation with different clones of H. pilosella or other Hieracium species introduced into Patagonia.
Zespó Felty’ego – opis trzech przypadków
Anna Raczkiewicz,Marian Su?ek
Reumatologia , 2010,
Abstract: Zespó Felty’ego (ZF) stanowi rzadkie powik anie reumatoidalnegozapalenia stawów (RZS). Na obraz zespo u sk ada si wspó istnienieRZS, neutropenii i (obligatoryjnie) splenomegalii. Dla ZFcharakterystyczne s nasilone stawowe i pozastawowe objawyRZS. Przyczynami neutropenii s prawdopodobnie: zahamowaniedojrzewania prekursorów linii granulocytarnej, hamowanie produkcjiczynnika wzrostu kolonii granulocytów (granulocyte colonystimulating factor – G-CSF) przez cytokiny, przeciwcia a przeciwkogranulocytom oraz sekwestracja granulocytów. G ównymzagro eniem dla chorych s nawracaj ce infekcje bakteryjne spowodowaneneutropeni , dotycz ce najcz ciej uk adu oddechowegoi skóry. Bardzo rzadkim powik aniem ZF jest zespó nadlepko ci.W diagnostyce neutropenii u chorego na RZS nale y wzi pod uwag toksyczno stosowanych leków, infekcje wirusoweoraz choroby hematologiczne (g ównie bia aczk z du ych ziarnistychleukocytów – T-LGL). W leczeniu ZF stosuje si leki modyfikuj ceprzebieg choroby (disease-modyfing anti-rheumatic drugs–DMARD), niekiedy równie czynniki wzrostu kolonii granulocytów(G-CSF i GM-CSF) oraz splenektomi . W pracy opisano trzyprzypadki chorych, u których rozpoznano zespó Felty’ego.
The MAP2K5-linked SNP rs2241423 is associated with BMI and obesity in two cohorts of Swedish and Greek children
Mathias Rask-Andersen, Josefin A Jacobsson, George Moschonis, Anna E Ek, George P Chrousos, Claude Marcus, Yannis Manios, Robert Fredriksson, Helgi B Schi?th
BMC Medical Genetics , 2012, DOI: 10.1186/1471-2350-13-36
Abstract: We examine the association of rs2241423 to BMI in a cohort of 474 Swedish children admitted for treatment of childhood obesity and 519 children matched for gender, ethnicity and socioeconomic background from the Stockholm area, as well as a cross-sectional cohort of 2308 Greek school children (Healthy Growth Study). Children were genotyped using a predesigned TaqMan polymorphism assay. Logistic regression was used to test for an association of rs2241423 to obesity in the cohort of Swedish children. Linear regression was used to test for an association of rs2241423 to BMI z-score and phenotypic measurements of body adiposity in the cohort of Greek children. Models were adjusted for age and gender. In the cohort of Greek children the model was also adjusted for stage of pubertal development.The minor allele of rs2241423, allele A, was associated with a protective effect against obesity in the cohort of Swedish children (p?=?0.029, OR?=?0.79 (95% CI: 0.64–0.98)), and with a lower BMI z-score in the cohort of Greek children (p?=?0.028, β?=??0.092). No association to phenotypic measurements of body fat distribution could be observed in our study.rs2241423 was associated with BMI and obesity in two independent European cohorts suggesting a role for MAP2K5 in early weight regulation.
Simulation of Self-Pulsing in Kerr-Nonlinear Coupled Ring Resonators
Ji?í Petrá?ek,Yasa Ek?io?lu,Anna Sterkhova
Physics , 2013,
Abstract: Nonlinear resonant structures consisting of coupled ring resonators can be modeled by difference-differential equations that take into account non-instantaneous Kerr response and the effect of loss. We present a simple and efficient numerical formalism for solution of the system and calculation of the time evolution. The technique is demonstrated by investigating the dynamical behavior of the coupled structure with two rings, namely, focusing on self-pulsing solutions. The influence of both, loss and non-instantaneous Kerr response, is also presented.
Swedish advanced home care: organizational structure and implications of adopting this care model in Brazilian health care system
Perroca, Marcia Galan;Ek, Anna-Christina;
Revista Latino-Americana de Enfermagem , 2004, DOI: 10.1590/S0104-11692004000600002
Abstract: the purpose of this paper was to describe the organization of the advanced home care program provided in a region of sweden and to discuss some benefits and implications of this model adoption in brazilian settings. data triangulation as interview, observation and questionnaire was used. thirty two professionals participated in this study. the organizational structure, working method, home visits, and related health resources were described. the investigated model presented both clear effectiveness and versatility; therefore feasible to be adopted in brazilian settings improving their population health care. doubtless, the improvement of life quality and security are the best benefits this model of care can provide.
Distribution of adhesion rate constant in the coal sample
Marian Bro?ek,Anna M?ynarczykowska
Acta Montanistica Slovaca , 2005,
Abstract: Flotation is the process of enrichment which consists in differentiating the useful component (volume property) in the separation products. Flotation leads to the differentiation of the volume property by means of applying the differentiation of surface properties. Since there is a correlation between these properties, the authors determined the distribution of adhesion rate constant in relation with the content of the useful component and applying the dispersive model of a particle. The content of the useful component is directly connected with the volume physical property, represented by particle density. The paper present distribution functions of density and adhesion rate constant in the sample. Also the relation between adhesion rate constant and ash content for narrow density fractions has been revealed.
Rumień wielopostaciowy wysi kowy jako skórna manifestacja uk adowego tocznia rumieniowatego. Zespó Rowella
Magdalena Nasta?ek,Anna Wojas-Pelc
Przegl?d Dermatologiczny , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: Toczeń rumieniowaty uk adowy (ang. systemic lupuserythematosus – SLE) jest autoimmunologicznym schorzeniem wielonarz dowym,w którym zmiany skórne dotycz oko o 75–80% chorych.Do niecharakterystycznych zmian skórnych wyst puj cych w przebieguSLE nale wykwity o morfologii i lokalizacji typowej dla rumieniawysi kowego wielopostaciowego. Cel pracy: Przedstawienie chorej z zespo em Rowella hospitalizowanejw Klinice Dermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,opornym na standardowe metody terapeutyczne. Opis przypadku: Na oddzia przyj to 77-letni pacjentk z powoduzmian skórnych o uk adzie erythema iris, zlokalizowanych na dystalnychcz ciach kończyn, tu owiu oraz twarzy, z tendencj do epidermolizy.Zmianom skórnym towarzyszy ci ki stan ogólny. W badaniachdodatkowych stwierdzono przyspieszone OB, pancytopeni ,hipoalbuminemi , hipergammaglobulinemi oraz zmniejszenie st eniask adowych C3 i C4 dope niacza. Stwierdzono równie przeciwcia aprzeciwj drowe o typie wiecenia homogennym i plamistym w mianie640, przeciwcia a anty-dsDNA w mianie 160 oraz przeciwcia aprzeciwko histonom i nukleosomom. U chorej rozpoznano ostry toczeńrumieniowaty uk adowy. Ze wzgl du na rozleg o zmian skórnychz tendencj do epidermolizy zastosowano leczenie pulsami metyloprednizolonu500 mg/dob i.v. przez 5 dni, nast pnie metyloprednizolonu48 mg/dob p.o. oraz pulsy cyklofosfamidu 200 mg/dob i.v.W trakcie hospitalizacji u chorej wyst pi y objawy narastaj cej niewydolno cikr enia, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, epizodydrgawek i utrata przytomno ci. Zastosowanie do ylnych wlewówimmunoglobuliny w dawce 0,4 g/kg m.c./dob przez 5 dni pozwoli ona uzyskanie poprawy stanu ogólnego i miejscowego oraz zredukowaniedawki leków immunosupresyjnych. Wnioski: Na podstawie wielu wcze niejszych doniesień oraz przebieguterapii u przedstawionej chorej mo na stwierdzi , e do ylne wlewyimmunoglobulin s wysoce skuteczn i bezpieczn metod leczeniapacjentów z ci kimi schorzeniami skóry, w tym z zespo em Rowella.
Experiences in Testing Automation of a Family of Functional- and GUI-similar Programs.
Anna Derezińska,Tomasz Ma?ek
International Journal of Computer Science & Applications , 2007,
Abstract:
Zaburzenia metaboliczne u pacjentów z nadci nieniem t tniczym w zale no ci od stopnia i rodzaju oty o ci
Anna Szyndler,Marzena Chrostowska,Anna Lakowska,Katarzyna ?mia?ek
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Zespó metaboliczny zwi zany jest ze zwi kszon chorobowo ci oraz miertelno ci z powodu chorób uk adu sercowo-naczy-niowego. Oty o wydaje si zajmowa kluczow rol w patomechanizmie jego powstawania. Cel pracy: Próba oceny zwi zku pomi dzy wyst powaniem zaburzeń metabolicznych a stopniem i rodzajem oty o ci u chorych z nadci nieniem t tniczym. Materia i metodyka: Badaniem obj to grup 572 chorych z nadci nieniem t tniczym (275 kobiet i 297 m czyzn). rednia wieku badanej grupy chorych wynosi a 53,0±14,6 lat (zakres 18-85 lat), a wska nik masy cia a 28,5±5,0 kg/m2. Definicj zespo u metabolicznego przyj to zgodnie z zaleceniami ATP III. Wyniki: W ród osób z nadci nieniem t tniczym nadwag stwierdzono u 43,7%, oty o u 35,2% badanych; ponadto oty o typu brzusznego wyst powa a u 44,8% pacjentów w tym 50,9% kobiet oraz 39,2% m czyzn (p<0,05). Cz sto wyst powania oty o ci brzusznej nie ró ni a si znamiennie pomi dzy grupami w zale no ci od warto ci wska nika masy cia a (bodymass index- BMI) (<25,25-30 oraz >30 kg/m2). Hipertrójgli-cerydemi stwierdzono u 39%, obni one st enie cholesterolu HDL - 20,3%, zaburzenia gospodarki w glowodanowej u 27,9% badanych. Zaobserwowano cz stsze wyst powanie hipertrójglicerydemii i hiperglikemii w ca ej grupie badanej oraz obni onego st enia cholesterolu HDL w ród m czyzn wraz ze wzrostem BMI oraz wyst powaniem oty o ci brzusznej. Wnioski: 1. Rozpowszechnienie nadwagi i oty o ci w grupie badanej nie odbiega od cz sto ci ich wyst powania w populacji osób z nadci nieniem t tniczym. Pozosta e sk adowe zespo u metabolicznego wyst puj cz ciej w grupie badanej ni w populacji ogólnej. 2. Cz sto wyst powania oty o ci brzusznej nie zmienia si istotnie wraz ze wzrostem warto ci wska nika BMI w grupie badanej. 3. Hiperglikemia oraz hipertrójglicerydemia wyst puj znamiennie cz ciej w grupie osób z oty o ci brzuszn oraz w grupach z nadwag i oty o ci . 4. Nieprawid owe st enie cholesterolu HDL wyst puje znamiennie cz ciej w grupie m czyzn z oty o ci centraln orazz nadwag lub oty o ci w porównaniu z osobami o prawid owej masie cia a.
Page 1 /182741
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.