oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Search Results: 1 - 1 of 1 matches for " Anglija "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /1
Display every page Item
Obvladovanje mesta: formalni in neformalni vzvodi (re)urbanizacije
Kaliopa Dimitrovska Andrews
Urbani Izziv , 1998,
Abstract: V prispevku so na kratko prikazane zna ilnosti sedanjih sistemov prostorskega planiranja v Evropi in Sloveniji ter teko e spremembe povezane z novimi pristopi v urbanisti nem planiranju s poudarki na specifi nih vidikih, kot so: potreba po novi urbanisti ni oblikovalski strategiji in neformalni planski dokumentacijski podpori, planski doprinos in akcijsko planiranje. Predstavljeni so trije primeri oblikovalske prakse: implementacija statutarnega plana (pobuda Highbury, Birmingham), dogovorjena urbana oblika (Broadgate Centre, London) in nadzor razvoja (prenova Roga v Ljubljani). Posebna pozornost je dana sodelovanju javnosti pri oblikovalskih vpra anjih
Page 1 /1
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.