oalib

Publish in OALib Journal

ISSN: 2333-9721

APC: Only $99

Submit

Any time

2019 ( 9 )

2018 ( 32 )

2017 ( 23 )

2016 ( 35 )

Custom range...

Search Results: 1 - 10 of 3771 matches for " Alice Vrielink "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /3771
Display every page Item
Ligand Recognition by the TPR Domain of the Import Factor Toc64 from Arabidopsis thaliana
Rashmi Panigrahi, Abdussalam Adina-Zada, James Whelan, Alice Vrielink
PLOS ONE , 2013, DOI: 10.1371/journal.pone.0083461
Abstract: The specific targeting of protein to organelles is achieved by targeting signals being recognised by their cognate receptors. Cytosolic chaperones, bound to precursor proteins, are recognized by specific receptors of the import machinery enabling transport into the specific organelle. The aim of this study was to gain greater insight into the mode of recognition of the C-termini of Hsp70 and Hsp90 chaperones by the Tetratricopeptide Repeat (TPR) domain of the chloroplast import receptor Toc64 from Arabidopsis thaliana (At). The monomeric TPR domain binds with 1:1 stoichiometry in similar micromolar affinity to both Hsp70 and Hsp90 as determined by isothermal titration calorimetry (ITC). Mutations of the terminal EEVD motif caused a profound decrease in affinity. Additionally, this study considered the contributions of residues upstream as alanine scanning experiments of these residues showed reduced binding affinity. Molecular dynamics simulations of the TPR domain helices upon peptide binding predicted that two helices within the TPR domain move backwards, exposing the cradle surface for interaction with the peptide. Our findings from ITC and molecular dynamics studies suggest that AtToc64_TPR does not discriminate between C-termini peptides of Hsp70 and Hsp90.
J. Zijlmans, Hond en baas. Een geschiedenis van haat en liefde
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2003,
Abstract:
P. Brusse, Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2004,
Abstract:
P. van de Laar, L. Lucassen, K. Mandemakers (eds.), Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw
Han C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2008,
Abstract:
P. Dekker, Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
F. Baarda, G. van Engelen, W. van Wijk, Aan de rand van de ramp. Het eiland van Dordrecht en de watersnood van 1953
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2004,
Abstract:
P. Lucardie, W. van Schuur, G. Voerman, Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
C.J.C.W.H. Arnold, M.A.M. Franken, J. H. Gunning 1768-1853. Uit het bewogen leven van een ondernemer, papierfabrikant en maire van Apeldoorn
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2007,
Abstract:
H. Renders, Gevaarlijk drukwerk. Een vrije uitgeverij in oorlogstijd
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract:
J.C. Streng, Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien régime naar moderne tijd
H.C. Vrielink
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
Page 1 /3771
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.