oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Rola lekarza rodzinnego i pediatry w opiece nad dzie mi z nieswoistymi zapaleniami jelit
Gra?yna Mierzwa
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: Rola lekarza pediatry i lekarza pierwszego kontaktu jest bardzo wa na i niezast piona w opiece nad dzie mi czy m odzie z nieswoistymi zapaleniami jelit. Jest ona wielokierunkowa i obejmuje wychwycenie 'niepokoj cych' objawów chorobowych i nieprawid owo ci w badaniu fizykalnym i rozwoju dziecka, wykonanie podstawowych badań diagnostycznych i skierowanie pacjenta do specjalistycznego oddzia u szpitalnego. Natomiast u pacjenta ju z postawionym rozpoznaniem nzj bardzo istotne jest wspó dzia anie z prowadz cym lekarzem specjalist poprzez kontynuacj leczenia specjalistycznego, pomoc w zapewnieniu jego ci g o ci i wszelkie dzia ania profilaktyczne s u ce chorym na nieswoiste zapalenia jelit.
Ocena skuteczno ci fototerapii w skim pasmem ultrafioletu B (l=311 nm) w leczeniu dzieci chorujqcych na atopowe zapalenie skóry
Rafa? Bia?ynicki-Birula,Gra?yna Szybejko-Machaj,Sylwia Cybulska-Oko?ów,Tomasz Ko?odziej
Clinical Dermatology , 2003,
Abstract: Wst p: Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest cz sto wyst puj c dermatoz u dzieci w Polsce. Leczenie AZS opiera si zarówno na stosowaniu miejscowo kortykosteroidów i emolientów, ogólnie preparatów antyhistaminowych oraz fototerapii, jak równie na unikaniu czynników zaostrzaj cych. Ostatnio donoszono o skuteczno ci i bezpieczeństwie stosowania terapii w skim pasmem UVB (WP-UVB) wleczeniu doros ych pacjentów z AZS. Cel badań: Ocena skuteczno ci i bezpieczeństwa fototerapii WP-UVB (X=311 nm) w leczeniu dzieci choruj cych na AZS. Materia i metody: Grup badan stanowi o 24 dzieci (8 ch opców, 16 dziewczynek) choruj cych na AZS. Chorych na wietlano WP-UVB 4 razy w tygodniu przez 10 dni. Skuteczno terapii oceniano pos uguj c si indeksem SCORAD. Wska nik by obliczany w 0 i 10 dniu terapii. Wyniki: U adnego z pacjentów nie wykazano remisji, ale u wszystkich stwierdzono popraw stanu klinicznego polegaj c na zmniejszeniu nasilenia zmian skórnych i odczuwania wi du. ?redni indeks SCORAD obliczony dla grupy badanej zmniejszy si do 53% warto ci wyj ciowej. Objawy niepo dane by y ograniczone i krótkotrwa e ( agodny rumień). Wnioski: Terapia WP-UVB jest skuteczn i bezpieczn metod lecznicz u dzieci choruj cych na AZS.
Fungal infections of nails - family physician's point of view. Grzybicze zaka enia paznokci - punkt widzenia lekarza rodzinnego.
Dorota Rzewuska,0 0
Clinical Dermatology , 2010,
Abstract: Family physician, because of a character of his specialization and a role which he plays in a health care system, as well as his availability to patients, is usually the first one to whom patients report nails disorders. The most frequent nail pathology is fungal infection, mostly caused by dermatophytes (the pathogen most frequently isolated is Trichophyton rubrum) and yeasts (mainly Candida albicans). Making a proper diagnosis requires conducting mycological tests, which unfortunately goes beyond the competence of a family physician specified by the National Health Fund. That makes cooperation with a dermatologist essential. The equally significant issue is to carry out differential diagnosis of onychomycosis; first of all one needs to consider psoriasis. The entire treatment process, which primary aim is to eradicate the pathogen, is long-term, costly and troublesome, and requires patience and determination as well from a patient as from a doctor.
Profilaktyka osteoporozy posteroidowej w praktyce lekarza dermatologa. Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne
Rafa? Bia?ynicki-Birula,Anna Sidorowicz-Bia?ynicka
Clinical Dermatology , 2008,
Abstract: Stosowanie przewlek ej terapii glikokortykosteroidowej jest jedn z najcz stszych przyczyn wtórnej osteoporozy. U pacjentów leczonych glikokorty-kosteroidami najcz ciej wyst puj inne czynniki zwi kszaj ce ryzyko osteoporozy. Podczas stosowania przewlek ej terapii glikokortykosteroidami z powodu schorzeń dermatologicznych zbyt rzadko uwzgl dnia si niekorzystny wp yw tego leczenia na wyst powanie ubytku g sto ci ko ci, zapominaj c o konieczno ci wdra ania odpowiedniej profilaktyki i leczenia tego powik ania. Celem poni szej pracy by o opracowanie praktycznego algorytmu diagnostyczno-leczniczego osteoporozy posteroidowej u pacjentów leczonych przez dermatologów.
Polekowe zapalenie trzustki
Andrzej Stawarski
Polish Gastroenterology , 2001,
Abstract: Polekowe zapalenie trzustki stanowi do 2% wszystkich przypadków ostrych zapaleń trzustki. Opisano wyst pienie ostrego zapalenia trzustki jako powik anie w przebiegu leczenia ponad 100 lekami. W wi kszo ci przypadków polekowe ostre zapalenie trzustki ma przebieg agodny, jednak e u oko o 30% pacjentów choroba ma przebieg ci ki - rozwija si martwiczo-krwotoczne ostre zapalenie trzustki. Sporadycznie omawiano polekowe przewlek e zapalenie trzustki.
Chory z migotaniem przedsionków w praktyce klinicznej i ambulatoryjnej - co mówi wytyczne?
Beata Wo?akowska-Kap?on,Rados?aw Bartkowiak,Alicja St?pień
Polish Journal of Cardiology , 2008,
Abstract: Migotanie przedsionków, najcz ciej spotykana w praktyce klinicznej arytmia, kojarzy si ze zwi kszonym ryzykiem udaru, niewydolno ci serca i miertelno ci ogólnej. Pacjenci z trzepotaniem przedsionków maj zbli one ryzyko powik ań zakrzepowo-zatorowych do pacjentów z migotaniem i powinni by podobnie traktowani pod wzgl dem profilaktyki doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Istnieje du a potrzeba poprawy standardu opieki nad pacjentami z migotaniem przedsionków i szerszego wprowadzenia do praktyki klinicznej i ambulatoryjnej zaleceń i rekomendacji dotycz cych leczenia tej arytmii. Najwa niejszym zadaniem dla lekarza jest oszacowanie ryzyka zakrzepowo-zatorowego u chorego z migotaniem przedsionków. Leczenie pochodnymi kumaryny jest zalecane u pacjentów z co najmniej 2 rednimi lub jednym du ym czynnikiem ryzyka udaru. Aspiryn rekomenduje si u chorych z niskim ryzykiem zakrzepowo-zatorowym lub u pacjentów z przeciwwskazaniami do pochodnych kumaryny. Zaleca si comiesi czn kontrol INR. W zale no ci od objawów, kontrola cz stotliwo ci rytmu mo e by strategi preferowan u osób starszych z nadci nieniem t tniczym lub chorob serca, natomiast podejmowanie prób przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego jest uzasadnione u pacjentów m odszych, zw aszcza z izolowanym migotaniem przedsionków lub z postaci napadow arytmii.
Autoimmunologiczne zapalenie trzustki
Agnieszka Kosmowska,Andrzej Stawarski,Barbara Iwańczak
Polish Gastroenterology , 2007,
Abstract: Pierwsze przypadki przewlek ego zapalenia trzustki (chronic pancreatitis-CP) wspó istniej cego z hipergammaglobulinemi zosta y opisane przez Sarles i wsp. w 1961 r. Autoimmunologiczne zapalenie trzustki (autoimmune pancreatitis - AIP) jest jednym z rodzajów CP o nie w pe ni poznanej patogenezie. Rozpoznanie AIP stawiane jest na podstawie zespo u charakterystycznych cech dotycz cych zarówno obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych, jak i odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami. Zwykle przebiega agodnie lub bezobjawowo, ze wzrostem st enia IgG, a szczególnie lgG4 w surowicy, obecno ci autoprzeciwcia , z rozlanym powi kszeniem trzustki, nieregularnym zw eniem g ównego przewodu trzustkowego, zmianami w óknistymi z naciekiem limocytarno-plazmatyczno-komórkowym.
Dziedziczne zapalenie trzustki
Bartosz Korczowski
Polish Gastroenterology , 2002,
Abstract: Dziedziczne zapalenie trzustki (d.z.t.) jest rzadko wyst puj c chorob , prowadz c do przewlek ych zmian zapalnych w trzustce i charakteryzuj c si d ugotrwa ymi napadowymi bólami brzucha. Choroba dziedziczy si w sposób autosomalny dominuj cy z niepe n penetracj (ok. 80%). Przyczyn d.z.t. jest mutacja w obr bie koduj cego kationowy trypsynogen genu PRSS1, znajduj cego si na d ugim ramieniu chromosomu 7 (7q35). Dotychczas zidentyfikowano kilka mutacji. Ich skutkiem jest synteza enzymu o zmienionej strukturze, który uaktywnia si wewn trz komórek p cherzyków trzustkowych, doprowadzaj c do przewlek ego stanu zapalnego i stopniowego uszkadzania trzustki.
Eozynofilowe zapalenie jelita grubego
Czaja-Bulsa Gra?yna,Korlatowicz-Bilar Anna,G?bala Aneta
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: Eozynofilowe zapalenie jelita grubego (EC) jest rzadkim schorzeniem, w którym w nacieku stwierdza si zwi kszon liczb eozynofilów. Taki wzrost eozynofilii w nacieku zapalnym stwierdza si równie u niektórych pacjentów z chorob Le niowskiego-Crohna (CD). Cel pracy: Analiza obrazu klinicznego, endoskopowego, histologicznego i efektywno ci leczenia dzieci z naciekiem eozynofilowym b ony luzowej jelita grubego. Materia i metody: Retrospektywna ocena przebiegu choroby u 6 dzieci: 3 ch opców z EC (5,5-13 lat, r. 9,2 roku) i 3 dzieci z CD oraz naciekiem eozynofilów >50 w polu widzenia (wpw) (ch opiec i 2 dziewczynki: 1,5-13 lat, r. 6,8 roku). Wyniki: Ka dy z 3 pacjentów z EC by wcze niej leczony z powodu innej choroby jelit: mukowiscydozy, niesklasyfikowanego zapalenia jelita grubego lub salmonellozy. U 3 dzieci badanie kolonoskopowe by o wykonane jako pierwsze (bóle brzucha i przewlek a biegunka lub rozd cie esicy), u pozosta ych jako drugie - kontrolne: CD leczone infliksimabem i MTX oraz niesklasyfikowane zapalenie jelit leczone mesalazyn . U dzieci z CD obraz endoskopowy by typowy dla zaostrzenia. U pozosta ych - odmienny u ka dego: prawid owa b ona luzowa lub obrz kni ta z krwawliwo ci kontaktow i przerostem grudek ch onnych lub zmlecza a, pokryta zwapnia ymi masami. U wszystkich naciek eozynofilów by obecny w jelicie grubym, u 3 - tak e w jelicie kr tym. We wszystkich wycinkach liczba eozynofilów mie ci a si w zakresie 50-181 wpw, wielko nacieku by a odcinkowo zmienna u 5, ci g a - u 1. Nie stwierdzano eozynofilii krwi obwodowej. U 5 rozpoznano atopi (4 by o uczulonych na pokarmy, 1 na py ki traw), 1 mia o alergi pokarmow , 2 - inne choroby alergiczne, 2 wcze niej wyleczono z lambliazy. U 2 dzieci stosowano prednizon (1 mg/kg/dob przez 3 mies.), stwierdzaj c spadek ilo ci eozynofilów w nacieku (z 63-179 do 15-85), potem budesonid (3 mies.) uzyskuj c wyleczenie. Jedno dziecko wyleczono mesalazyn . Nie zmieniano leków u dzieci z CD, u 1 powrócono do sterydoterapii. Wnioski: U dzieci z naciekiem eozynofilowym b ony luzowej jelita grubego nie stwierdza si adnej korelacji mi dzy obrazem klinicznym, endoskopowym i histologicznym. Jedyn wspóln cech jest wyst powanie schorzeń aktywuj cych eozynofile (alergia, atopia, robaczyce).
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
Rupan Trikha,Isabelle Thomas,Robert A. Schwartz
Clinical Dermatology , 2003,
Abstract: Wst p: Mechanizm powstawania alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywo ywanego przez sumaka jadowitego (Rhus toxicodendron) jest zasadniczo dobrze znany. Jednak zapobieganie tej chorobie jest szczególnie trudne, poniewa po owa populacji Ameryki Pó nocnej jest uwra liwiona. Cel pracy: Pog bienie obecnego stanu wiedzy o kontaktowym zapaleniu skóry wywo ywanym przez sumaka jadowitego oraz analiza mo liwo ci terapeutycznych i sposobów zapobiegania. Materia i metody: Do wiadczenia autorów oraz przegl d danych z literatury. Wyniki: Ostre alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo ywane przez sumaka jadowitego jest reakcj typu IV (reakcj alergiczn typu pó nego) na oleo ywic tej ro liny. Do powstania objawów klinicznych konieczny jest wcze niejszy kontakt. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo ywane przez sumaka jadowitego wyst puje powszechnie w Ameryce Pó nocnej, ale cz sto nie jest rozpoznawane. Dlatego dochodzi do kolejnych ekspozycji, co przyczynia si do nawrotów lub powstania rozleg ych zmian. Powstaj ce alergiczne zapalenie skóry mo e by bardzo nasilone i mo e manifestowa si jako obrz k powiek, co wymaga ogólnego stosowania steroidów. Zapobieganie jest najlepszym rozwi zaniem i polega zarówno na unikaniu kontaktu, noszeniu ochronnych r kawic i odzie y, jak równie natychmiastowym myciu nara onych na kontakt okolic cia a. Podsumowanie: Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo ane przez sumaka jadowitego jest powszechnie wyst puj cym schorzeniem, które mo na leczy wieloma metodami i zapobiega na wiele sposobów.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.