oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
De 'koele synthese' voltooid en verantwoord  [cached]
J.A. Bornewasser
BMGN : Low Countries Historical Review , 1989,
Abstract: E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgi , I, 1780-1914, II, 1914-1980
THE CONCEPT OF HYBRID MANUFACTURING FOR HIGH PERFORMANCE PARTS#  [cached]
K. Boivie,R. Karlsen,P. Ystgaard
South African Journal of Industrial Engineering , 2012,
Abstract: ENGLISH ABSTRACT: The development of additive manufacturing technology (AMT) for metallic materials has reached a level where the processes are capable of producing complex geometries with industrial grade material properties. However, AMT is still hardly competitive with conventional (subtractive) machining with regard to production speed, accuracy, and surface quality. To address these limitations, AMT can be combined with subtractive manufacturing technology into a hybrid manufacturing system. This paper introduces the concept of hybrid manufacturing with examples from ongoing industrial case studies, and describes the requirements for the future development of an integrated hybrid manufacturing system.AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van byvoegende vervaardigingstegnologie vir metaal het die peil bereik waar prosesse in staat is om komplekse meetkundes te vervaardig met nywerheidsgraad materiale. Die tegnologie ondervind egter strawwe mededinging vanaf konvensionele masjinering ten opsigte van produksienetheid, akkuraatheid en oppervlakte-afwerking. Die twee mededingende metodes kan egter tesame gebruik word as ’n bastersisteem soos getoon deur voortgaande industri le gevallestudies.
Arbeidsverhoudingen in Wes-Europa*
P. J. Bouman
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1956, DOI: 10.4102/koers.v24i3.1817
Abstract: Tot de weinige punten van overeenkomst tussen Zuid-Afrika en Europa behoort de snelle industri le ontwikkeling in beide gebieden.
M.L. Samson, Population mobility in the Netherlands 1880-1910. A case study of Wisch in the Achterhoek  [cached]
P.D. 't Hart
BMGN : Low Countries Historical Review , 1981,
Abstract:
Die invloed van kulturele verskille (met inbegrip van godsdiensverskille) op ekonomiese ontwikke- ling met verwysing na die Westerse en nie-Westersevolke  [cached]
P.J. Riekert
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1965, DOI: 10.4102/koers.v33i1.1346
Abstract: Ek wil die wisselwerking van slegs twee begrippe op me- kaar behandel, naamlik kultuur en ekonomiese ontwikkeling. Om te voorkom dat ek van partydigheid beskuldig kan word, wil ek my onderw erp toelig deur aanvanklik die Oosterling en die W esterling in die sin van ekonomiese ontwikkeling teenoor m ekaar te stel. Eers daarná sal ek probeer om enkele gevolgtrekkings vir Afrika, en m eer bepaald vir Suid-Afrika te maak.
DIE KAAPSE STAANDE MAG, 1872-1882  [cached]
Marius Swart
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/25-2-256
Abstract: Hierdie resensent is dankbaar dat hy oor iedere eksemplaar in die AJB reeks sedert 1938/1 beskik. Elke uitgawe, soms een soms twee per jaar, is 'n winskoop wat prys, verskeidenheid en gehalte betref. Dit kan ook nie bra anders nie, want die bydraes in die tradisionele groen band is goedgekeurde M-verhandelinge en D-proefskrifte. Daarna is die inhoud weer eens nagegaan en kommentaar verwerk soos dit deur beoordelaars aangestip is toe opname in die AJB oorweeg is. In die lig van die lot van ander geslaagde reekse deur staatsbetrokkenheid, dink aan die Anglo-Boereoorlog en die Biografiese Woordeboek, kan ‘n mens maar net vertrou dat hierdie waardevolle reeks nie ook onthoof sal word nie.
Die bou van die opvoedkunde aan ons universiteit
J. Coetzee
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1969, DOI: 10.4102/koers.v37i1.1287
Abstract: Die ontwikkeling van die Opvoedkunde aan ons Inrigting het in twee aaneensluitende rigtings gegaan: die een het uit die ander en daarna ewewydig of voorbereidend aan die ander ontwikkel. Die eerste wat ontstaan het, is die rigting van die opleiding van onderwysers, en die ander die rigting van die opleiding vir akademiese grade in die Opvoedkunde (die Baccalaureus, die Magister en die Doctor).
Foreword / Voorwoord  [cached]
W. Otto
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/12-2-616
Abstract: Sewentig jaar gelede is die Unieverdedigingsmag - die voorloper van die SA Weermag - gestig. Oor hierdie sewentig jaar van die SA Weermag is nog geen omvangryke geskiedenis geskrywe nie. Slegs die SA Weermag se deelname aan die twee Wereldoorloe, die Koreaanse Oorlog, enkele eenheidsgeskiedenisse en brokstukkies oor die organisatoriese ontwikkeling van die SA Weermag, is al geskrywe. Dit is te verstane want oorloe word as hoogtepunte in die geskiedenis van weermagte beskou.
Ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse po sie  [cached]
A.P. Grové
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1967, DOI: 10.4102/koers.v34i4&5.1423
Abstract: In die oorweging van my opdrag — om te praat oor ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse po sie — het ek my afgevra of, en in hoeverre dan, die terme ontwikkeling” en perspektief” in die verband met mekaar versoenbaar is. Op ’n bepaalde manier gesien dui dié woorde op twee benaderingswyses wat nogal skerp teenoor mekaar te staan kom. Rig ons ons op ontwikkeling, is die geskiedenis, die verloop in die tyd van deurslaggewende betekenis en sal ons in ’n ho mate chronologies (of miskien anti-chronologies) te werk moet gaan, sal ons as 't ware saam met die tyd oor die hele terrein van ons po sie moet beweeg. Soek ons na perspektief, daarenteen, word die persoonlike instelling deurslaggewend, want nou staan ons stil en kan ons vanaf ’n bewus gekose, voordelige waarnemingspunt die landskap in o nskou neem, kan ons verskynsels en verhoudinge weergee soos hulle op ’n bepaalde moment in ons gesigsveld te staan kom.
Hoe ons Nederland een groen hart kreeg en het ook weer verloor  [cached]
P. Kooij
BMGN : Low Countries Historical Review , 2006,
Abstract: Pim Kooij, The Green Heart of the Netherlands. A transient invention Around 1960 in the Netherlands the ‘Green Heart’ was invented: this was the name given to a vast area of polders, cleared peat areas, ponds and villages, on the borders of the Randstad; a conurbation in the west of the Netherlands. Up until this point, there had been little appreciation for this type of manmade landscape, but now it became the icon of the Dutch green area. At the same time, however, the area became the focus of a bitter dispute because real estate developers, businessmen, politicians etc. were eager to start building activities. They launched a campaign to win the support of the general public for the idea of fragmenting the Green Heart area. By 2000 they had achieved their goal.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.