oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Oorzaken en gevolgen in de Kaapse geschiedenis ten tijde van de compagnie  [cached]
H. Smitskamp
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1952, DOI: 10.4102/koers.v19i4.2036
Abstract: Stichter tegen wil en dank”: zo is Jan van Riebeeck door zijn biograaf getypeerd. Uit zijn werk aan de Kaap is iets volkomen andersvoortgekomen, dan hij, in overeenstemming met zijn lastgevers, met devestiging van de nederzetting had bedoeld.
Oudste uitvoer van cacao uit Suriname
Nieuwe West-Indische Gids , 1925,
Abstract:
The urban geography of advanced producer service transaction links in Belgium De stedelijke geografie van zakelijke transactielinks in Belgi  [cached]
Heidi Hanssens,Ben Derudder
Belgeo : Revue Belge de Géographie , 2012,
Abstract: This paper aims to contribute to the literature on the geography of external relations of cities. Our overall purpose thereby is to tease out some of the basic principles of alternative approaches to the study of the spatiality of urban systems in the context of economic globalization. To this end, we present an empirical analysis of the urban geography of producer service procurement by 118 of the 300 largest companies in Belgium. The main features of this urban geography of service procurement include (i) the dominance of Brussels as a service city ; (ii) the existence of overlapping urban spheres of influence ; and (iii) the presence of transaction links with foreign cities. The results of our analysis also suggest that, in addition to space- and quality-related decision factors, the intra-firm distribution of decision-making power in multinational firms equally influences the spatiality of transaction links. The relevance of these results is discussed in the context of theorizations of urban systems. Dit artikel levert een bijdrage tot de literatuur die de geografie van externe stedelijke relaties bestudeert. Onze overkoepelende doelstelling is om enkele van de basisprincipes bloot te leggen van alternatieve benaderingen in de studie van de geografie van stedelijke systemen in de context van economische mondialisering. De empirische analyse die de basis vormt voor deze studie, bestudeert de stedelijke geografie van transactielinks tussen 118 van de de 300 grootste bedrijven in Belgi en hun voornaamste zakenpartners voor een aantal “productieve diensten”. De belangrijkste kenmerken van deze stedelijke geografie van transactielinks zijn (i) de dominantie van Brussel als dienstenstad ; (ii) de aanwezigheid van overlappende stedelijke invloedssferen ; en (iii) de aanwezigheid van transactielinks met steden in het buitenland. De resultaten van onze analyse geven ook aan dat – naast ruimte- en kwaliteitsgerelateerde beslissingsfactoren – de verdeling van beslissingsbevoegdheden binnen multinationale firma’s eveneens een invloed heeft op de geografie van deze transactielinks. De relevantie van deze resultaten wordt besproken in de context van theorievorming rond stedelijke systemen.
Die monopolievorming in die diamantontginningsnywerheid van Suid-Afrika  [cached]
D. J. Viljoen
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1957, DOI: 10.4102/koers.v25i3.2009
Abstract: Die diamantontginningsnywerheid is een van Suid-Afrika se oudste mynbouvertakkinge. Sedert die eerste diamant in 1867 aan die suidelike oewer van die Oranjerivier in die distrik Hopetown ontdek is, het ’n tydperk van ongeveer 91 jaar verloop, en gedurende hierdie tydperk het die diamantnywerheid baie veranderinge ondergaan.
Casu stiek van sociaal werkers, schatkamer of trompe-l'oeil?  [cached]
Hilde Vlaeminck
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract: Casu stiek is van oudsher een beproefd leermiddel in de geneeskunde en de moraalwetenschappen maar ook in het maatschappelijk werk. De oudste methodiek in het maatschappelijk werk – niet toevallig Social Casework genoemd – bestudeerde zorgvuldig praktijkgevallen, verteld door maatschappelijk werkers van het eerste uur (Kamphuis, 1971). Men trachtte toen de opgemerkte fenomenen en vastgestelde effecten te beschrijven, te verklaren en te verantwoorden met behulp van beschikbare wetenschappelijke kennis. Een eerste, opmerkelijke stap in een lang proces van professionalisering en kennisontwikkeling.
De oudste kaarten van het eiland Cura ao
P.A. Euwens
Nieuwe West-Indische Gids , 1929,
Abstract:
Nieuwe stadsgeschiedenissen in beeld  [cached]
R.E. de Bruin
BMGN : Low Countries Historical Review , 2007,
Abstract: C. Gorisse, e.a., ed., Tilburg, stad met een levend verleden. De geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw; P.H.A.M. Abels, e.a., ed., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis; R.C.J. van Maanen, e.a., ed., Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad, I-IV; J.G. Smit, e.a. ed., Den Haag, Geschiedenis van de stad, I-III; J. ten Hove, Geschiedenis van Zwolle; L. Fox, W.J.H. Willems, J. Kuys, H. Bots, Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, I-III. New monographs on urban history on display Books describing the entire history of a Dutch city or village are published every year in the Netherlands. These comprehensive, often multi-volume publications are based on previous case studies relating to aspects of the local history spanning several centuries. Monographs on The Hague, Gouda, Leiden, Nijmegen, Tilburg and Zwolle are recent examples. Five of these were written by a team of authors, although the book on Zwolle was the work of only one historian, as in the old days. Although these books differ too much to constitute a ‘standard format’, as advocated by urban historian Pim Kooij, they are comparable enough to provide insights into parallel developments. The integration of new disciplines such as urban archaeology has been extraordinarily fruitful. The continuous publication of urban histories helps to further accentuate the image of the Dutch past, particularly its local diversity.
Historiese oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van die militêre lugvaart en die selfstandige lugmagte  [cached]
H.J. Botha
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/2-1-970
Abstract: Vir eeue het die wereld net twee soorte oorloe geken - die op land en die ter see. Teen die tweede helfte van die 18de eeu is egter ook die lugruim vir oorlogvoering aangewend. In die verband word aan die ,gebruik van ballonne ter ondersteuning van die landoorlog gedink. Die Franse Leer het reeds so vroeg as 1789 'n ballonkorps gehad en in 1849 is die eerste bomaanval in die geskieden;'Jj deur Oostenryk, met behulp van 'n onbemande bailon, teen Venesie geloods. Die belangrikste vroeetydse aanwending van ballonne in oorlogsvoering was egter gedurende die jare 1862-1863 tydens die Amerikaanse Burgeroorlog en gedurende die Frans-Pruisiese Oorlog (1870-1871). Taktiese lugoperasies is dus die oudste vorm van militere lugvaart en aangesien dit ter ondersteuning van sekere leerfunksies aangewend is. is die krygsmiddel ter uitvoering hiervan dan ook by die leer ingedeel.
X.A. van Eck, Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1572-1795  [cached]
W.Th.M. Frijhoff
BMGN : Low Countries Historical Review , 1995,
Abstract:
E. den Hartog, De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300  [cached]
M. Catania-Peters
BMGN : Low Countries Historical Review , 2003,
Abstract:
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.