oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Aanvullende gegevens over de Suluk Acih van Ranggasasmita
E.P. Wieringa
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1993,
Abstract:
Probiotika: dieet-aanvullende preparate van lewende, niepatogene mikro rganismes
M. Viljoen,E. Johannsen,A. Panzer
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2005, DOI: 10.4102/satnt.v24i1&2.161
Abstract: Meer as vier honderd spesies van verskillende kommensale mikro rganismes kom normaalweg op die mens se slymvliesoppervlaktes voor. Die verwantskap tussen hierdie mikro rganismes en die mens kan wissel van saprofities tot parasities tot simbioties. Twee van die belangrikste groepe van hierdie voordelige simbiotiese bakterie ressorteer onder die genera Lactobacillus en Bifidobacterium wat onderskeidelik in die dunderm en kolon gevind word. Verlies of versteuring van die normale mukosale mikroflora kan bydra tot gesondheidsprobleme (soos diaree en voedselallergie ), en die terapeutiese of profilaktiese aanvulling van die normale flora is in sekere gastro ntestinale en immunologiese afwykings van waarde. Probiotika is dieet-aanvullende preparate wat bestaan uit lewende nie-patogene mikro rganismes, wat natuurlik in die gastro ntestinale kanaal voorkom en wat die intestinale funksies, die mikrobiologiese balans, sowel as die algemene gesondheid verbeter wanneer dit in genoegsame hoeveelhede ingeneem word. Hierdie artikel bespreek meganismes waardeur probiotika die interne milieu kan bevoordeel, en gee ’n kort oorsig oor belangrike kliniese proewe op die profilaktiese en terapeutiese effekte van probiotika, sowel as moontlike newe effekte. Die geweldige toename in navorsing op die gebied van die natuurlike mikroflora en probiotika word gedeeltelik deur die kommersi le potensiaal van probiotiese preparate gedryf en talle hiervan is reeds in die handel beskikbaar. Die artikel sluit af met riglyne oor die beheer van die produksie en verspreiding van probiotiese preparate, soos gestel deur die Wêreld Gesondheidsorganisasie en aanbeveel in Suid-Afrika. Abstract Probiotics: diet supplements of live, non-pathogenic micro-organisms More than four hundred species of different commensal micro-organisms exist on human mucosal surfaces. The relationship between these micro-organisms and their human host varies from saprophitic, to parasitic, to symbiotic. Two of the most important groups of the beneficial symbiotic bacteria resort under the genera Lactobacillus and Bifidobacterium, which are found in the small intestine and colon, respectively. Loss or disturbance of the normal mucosal microflora may contribute to health problems (e.g. diarrhoea and food allergies), and the therapeutic or prophylactic supplementation of the normal flora is of value in certain gastrointestinal and immunological disturbances. Probiotics are diet supplements which consist of live non-pathogenic micro-organisms, which occur naturally in the gastrointestinal tract and which improve intestina
Gegevens omtrent het geschenk ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfest van het koninklijk echtpaar door de bevolking van Suriname aangeboden
Fred. Oudschans Dentz
Nieuwe West-Indische Gids , 1934,
Abstract:
Gegevens omtrent het op 31 augustus 1923 te Paramaribo onthulde standbeeld van hare majesteit de koningin, ter gelegenheid van haar zilveren regeeringsjubileum
Fred. Oudschans Dentz
Nieuwe West-Indische Gids , 1934,
Abstract:
'n Verantwoording omtrent boks
D. J.W. Strumpfer
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1964, DOI: 10.4102/koers.v32i4.1414
Abstract: Die afgelope jare het daar telkens stemme teen boks opgegaan en is telkens met logiese en onlogiese — maar altyd heftige — stemme daarop geantwoord deur voorstanders van boks. Die opvallende van die saak is dat die aanvalle op boks eintlik m aar selde van Christelike en Calvinistiese kant opgaan en dat die verdedigers hulle wel soms in hierdie kamp bevind. Op die oomblik is hierdie saak weer heelwat onder bespreking. In ’n ander verband was die skrywers hiervan die afgelope jaar af en toe met hierdie onderwerp doenig en hier- die artikel gee versamelde inligting en gedagtes weer.
Eenige aanteekeningen omtrent Aruba
H.E. Herdigein
Nieuwe West-Indische Gids , 1931,
Abstract:
Death Feigning in Anax Junius and Aeschna Sp.  [cached]
C. E. Abbott
Psyche , 1926, DOI: 10.1155/1926/43247
Abstract:
Curacaosche gegevens op economisch gebied
W.R. Menkman
Nieuwe West-Indische Gids , 1947,
Abstract:
Bedenkingen omtrent de methodologische status van simulaties  [PDF]
Paula Burghgraeve
Philosophica , 1973,
Abstract:
Historische aantekeningen omtrent de Nederlandse Antillen
W. Ch. de la Try Ellis
Nieuwe West-Indische Gids , 1960,
Abstract:
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.