oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Noves dades sobre l'ús de la versió catalana de les Heroides al Tirant lo blanc New Data on the Use of the Catalan Version of the Heroides in Tirant lo Blanc
Josep Pujol
Llengua & Literatura , 2013, DOI: 10.2436/l&l.v0i0.65979
Abstract: Aquest article ofereix un catàleg de 67 nous passatges del Tirant lo Blanc manllevats a la traducció catalana medieval de les Heroides d’Ovidi. En relació amb les dades conegudes fins ara, la principal aportació d’aquestes identificacions és la constatació que Joanot Martorell manejava un manuscrit ovidià glossat, com demostra el fet que alguns dels manlleus procedeixen de les glosses i no del text. This article provides new evidence of the use, by Joanot Martorell in his Tirant lo Blanc, of the medieval Catalan translation of Ovid’s Heroides. The identificacion of 67 new passages taken from Ovid’s translation leads to the conclusion that Martorell employed a glossed manuscript of the translation, from which he took the text as well as some vernacular glosses.
Més enllà de la usabilitat : característiques mínimes exigibles per a les interfícies de bases de dades web
Rodríguez Yunta, Luis,Giménez Toledo, Elea
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2004,
Abstract: Aquest treball pretén contribuir a l establiment de directrius específiques d usabilitat i de continguts informatius mínims, dirigides als dissenyadors d interfícies web de consulta de bases de dades documentals. Per això es parteix d una selecció dels aspectes que poden formar part d aquestes interfícies, tenint en compte tant els elements d informació sobre la mateixa base de dades, com les funcions i eines de recuperació i el disseny de les ajudes. Finalment, s aborda la categorització per rellevància d aquests elements segons l opinió dels usuaris, a través dels resultats obtinguts en una enquesta.This article aims at contributing to the establishment of specific directives for usability and minimum information content. It is addressed to designers of web interfaces for document database searching. As such it begins with a selection of elements that can make up an interface, bearing in mind the database's own information elements as well as the retrieval functions and tools and the design of the help screens. It concludes by discussing relevance categorisation of these elements based on users' opinions obtained through survey results.
La base de dades Antics posse dors de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Astals, Isabel,Ruíz, Marina,Verger Arce, Neus
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2010, DOI: 10.1344/105.000001552
Abstract: La ressenya presenta la base de dades Antics posse dors que ha posat en marxa la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. La part introductòria vol ser un recorregut per les iniciatives que, en àmbit europeu, s'han dut a terme recentment en el camp de les procedències en col·leccions patrimonials, tot posant de manifest l'oportunitat, en aquest context, d'endegar el nostre projecte. A continuació es resum el tractament que han tingut les informacions de procedència al llarg de la vida del catàleg en línia de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. El nucli de la ressenya, dedicat a l'estructura i el funcionament de la base de dades, presenta igualment el tractament que reben les informacions referents a procedències al registre bibliogràfic.La rese a presenta la base de datos Antics posse dors puesta en marcha la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. La parte introductoria pretende llevar a cabo un recorrido por las iniciativas que, en el ámbito europeo, se han producido recientemente en el campo de las procedencias en colecciones patrimoniales, poniendo de manifiesto, a la vez, la oportunidad de impulsar nuestro proyecto. A continuación se resume el tratamiento que han recibido los datos sobre procedencias a lo largo de la vida del catálogo en línea de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. El núcleo de la rese a, dedicado a la estructura y el funcionamiento de la base de datos, muestra igualmente el tratamiento que reciben las informaciones relativas a procedencias en el registro bibliográfico.We present the database Former Owners, set up by the University of Barcelona Reserve Library. In the introduction we present the recent initiatives carried out at European level in the field of heritage collection origins, and present our own project. We then summarize the treatment of origin information since the creation of the University of Barcelona Library online catalogue. The main body of the paper deals with the database structure and operation, as well as with the treatment of origin information in the bibliographic record.
El web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra : un disseny orientat a l'usuari
Cantos Puig, Carme,Garcia, Gemma,Losada, Marina,Martínez, Mercè
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract: L article explica el desenvolupament d un estudi d usabilitat del lloc web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. L estudi es dugué a terme mitjan ant una enquesta que es distribuí a una mostra de 100 usuaris i un test d usabilitat que realitzaren vuit usuaris més. De l anàlisi dels resultats es van obtenir dades significatives sobre com interactuen els usuaris amb la interfície web de la Biblioteca, així com de les necessitats d informació. L estudi d usabilitat va ser un instrument molt valuós que va facilitar la introducció de millores en l organització, el disseny i la navegació del lloc web.
Disseny i creació de bases de dades bibliogràfiques amb CDS/ISIS : l'experiència de SABA-DOC
Abadal, Ernest,Cuadrado Benítez, Maribel,Gascón, Jesús,Omella i Claparols, Ester
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Es descriu el procés de disseny i creació de bases de dades bibliogràfiques amb el programa CDS/ISIS. Es tracta de la base de dades SABA-DOC, principal producte del projecte Centres de Documentació i Biblioteques de Sabadell en Xarxa (CDSX). La base de dades conté referències bibliogràfiques dels fons documentals de diverses entitats de Sabadell i els registres referits a Sabadell provinents de la base de dades del Servei d Història Local de Catalunya, de la UAB. Es comenten aspectes de l estructura de la base de dades, del seu manteniment i de la interfície de consulta des del web. S hi inclou també una primera avaluació dels resultats obtinguts fins ara.
GenIsisWeb : l'eina per a publicar a Internet les bases de dades CDS/ISIS
Alcàzar, Noemi,Chávez, Sergi
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2003,
Abstract: L objectiu de la ressenya és presentar GenIsisWeb, un programa que assisteix en la publicació de bases de dades a Internet. Després d una breu descripció tècnica i partint d una base de dades prèviament creada amb CDS/ISIS, es mostra el procés complet per a la seva publicació al Web.The objective of this review is to introduce GenIsisWeb, a program that assists in publishing databases on the Internet. Following a brief technical description, the entire procedure for the web-based publishing a database (based on one previously created using CDS/ISIS) is shown.
Recursos web sobre literatura grisa
Turiel, Josep
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001,
Abstract: Recull comentat de recursos en línia, d abast general, relacionats amb la 'literatura grisa' o documentació de difusió restringida, útils per a treballar amb ella. S hi ressenyen directoris, guies, reculls d adreces web, bases de dades, revistes, etc.1, Introducció. 2, Recursos generals d'informació sobre la 'literatura grisa'. 3, Programes específics o relacionats. 4, Publicacions: revistes, bibliografies, directoris i guies. 5, Llistes de discussió.
L'explotació de l'A&HCI en l'avaluació de la recerca en literatures de llengües minoritàries : el cas de les literatures catalana i danesa
Ardanuy Baró, Jordi,Urbano Salido, Cristóbal,Quintana Trias, Lluís
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2011, DOI: 10.1344/105.000001792
Abstract: Objectius. Les eines de les quals es disposa per a mesurar l'impacte de la recerca resulten poc útils per a disciplines amb un component cultural, lingüístic i territorial molt marcat, com la història o la literatura, que utilitzen sovint canals de comunicació acadèmica amb la llengua pròpia, diferent de l'anglès. El propòsit d'aquest article és mostrar que és possible obtenir informació quantitativa sobre aquestes disciplines a partir de l'A&HCI amb una estratègia adequada. Però també es vol incidir sobre la necessitat de millorar la cobertura de les bases de dades de citacions en humanitats i de les eines de recuperació de la informació que incorporen. S'utilitzen com a exemples els casos de la literatura danesa i la catalana. -- Metodologia. Per a realitzar aquesta recerca s'ha creat un protocol susceptible de ser utilitzat de manera general per a l'estudi de qualsevol altra literatura a partir de bases de dades de citacions. Aquest mètode consisteix a complementar la cerca dels encap alaments de literatura catalana i danesa com a tòpics a l'A&HCI amb una llista d'autors notables de cadascuna de les dues literatures. -- Resultats. S'identifiquen les tendències internacionals en la recerca en literatura catalana i danesa i s'estima la visibilitat internacional d'aquests estudis respecte els d'altres literatures. En aquest sentit, no sembla pas que aquests estudis estiguin guanyant gaire protagonisme internacional. Els resultats obtinguts són coherents amb les dades prèvies, fet que demostra l'eficàcia del mètode proposat.
Recursos per a la recerca en biblioteconomia i documentació
Pons, Amadeu
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: Selecció comentada de recursos, la majoria en línia, útils per a la investigació en temes de biblioteconomia i documentació: reculls generals, per a la tria del tema d estudi, per a trobar finan ament, per a documentar-se sobre el tema (bibliografies, bases de dades, repertoris, revistes) i per estar-ne al dia i actualitzar-se (congressos, llistes de distribució, llibreries), i recursos per a posar-se en contacte amb especialistes (directoris).
Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació
Rosa Valls,Ainhoa Flecha,Patricia Melgar
Temps d'Educació , 2008,
Abstract: Les dades existents sobre violència de gènere mostren que aquesta problemàtica està present arreu del món i trenquen amb els estereotips sobre les dones víctimes, les causes i on es produeix. Dades d’investigacions internacionals indiquen que la violència de gènere és un fenomen que també es dóna en l’àmbit universitari, i existeixen ja nombroses iniciatives i experiències en moltes universitats del món que implementen mesures per prevenir i evitar situacions de violència de gènere en aquest context. En la recerca que presentem hem analitzat aquesta problemàtica en algunes universitats catalanes amb l’objectiu d’aportar mesures per contribuir a la superació de la violència i fer de les nostres universitats espais lliures de violència contra les dones.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.