oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Die Nasionale vlag en die vlaghysing op 31 Mei 1928  [cached]
Jan Ploeger
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/3-5-944
Abstract: Reeds twee maande voordat die huidige Nasionale Vlag van die Republiek van Suid-Afrika landswyd en elders in gebruik geneem is, is hierdie vlag op 30 Maart 1928 te Havanna, Kuba, gehys.
Die Nasionale Vlag van die Republiek van Suid-Afrika  [cached]
W. Kroukamp,L. Loubser
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/14-2-519
Abstract: ' 'n Vlag is 'n sinnebeeld van volksbestaan. 'n Vlag kan die grootste geesdrif skep ... kan tot trane roer ... kan die diepste dryfvere tot handeling in beweging bring, en kan tot die edelste pogings besiel. Vir 'n vlag kan 'n volk leef, en kan hy veg en sterf.' - Dr D.F. Malan, 25 Mei 1926.
Verward van geest en ander ongerief  [cached]
A. de Regt
BMGN : Low Countries Historical Review , 2009,
Abstract: H. Oosterhuis, M. Gijswijt-Hofstra, Verward van geest en ander ongerief. Psychiatrische en geestelijke gezondheidszorg in Nederland (1870-2005) Mental Disorder and other Encumbrances The three volumes of Verward van geest offer an extensive overview of the history of psychiatry and mental health care in the Netherlands from the 1870s to the present day. The authors show that in order to explain the increase and differentiation in both the type of care arrangements as well as the clients, the correlation between supply and demand has to be studied. The study is not only descriptive, but also an attempt to interpret and explain the developments. To do so, the authors use concepts such as professionalisation, protoprofessionalisation, professional competition, psychologisation, problem culture, and so forth. However, these different concepts are not aggregated under one single theory, and the sum total of the developments is not approached from one central viewpoint. Instead, the authors have opted for an eclectic approach and use different theoretical concepts to explain different parts and episodes of the historical development in its totality.
De Doop met de Heilige Geest  [cached]
S. C.W. Duvenage.
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1965, DOI: 10.4102/koers.v32i7&8.1437
Abstract: Ds. Molenaar begin sy boek, waarvan hy self die publikasienie beleef het nie, deur te wys op 'n groot tekort, ’n manko,nie alleen in die Gereformeerde vroomheid of lewe nie maarook in die Gereformeerde teologie. Hy beskou dit as hoogsmerkwaardig dat die Gereformeerde teologie in die verledeso goed as niks raakgesien het van die groot betekenis vandie sogenaamde doop met die Heilige Gees nie. Daarby meenhy dat die Gereformeerde predikante verle sit met die Pinkterfees.Talle probleme meen hy vir die Gereformeerde teoloograak te sien, veral ten aansien van die moontlikhede van dieGees teenoor die so tasbare onmoontIikhede” in ons lewe. Dieprobleme is syns insiens nie onoplosbaar nie, as mens maardie moontlikhede van die Gees nie beperk tot die verlede nie.
De relatieve zelfstandigheid van de heilige geest  [cached]
L. Floor
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1988, DOI: 10.4102/koers.v53i3.882
Abstract: Until the 20th century theologians paid little attention to the work of the Holy Spirit in the world. As a result of ecumenical theology there came more interest for the cosmological aspects of pneumatology. The most fundamental question in connection with this issue is that of the manner in which the Holy Spirit is operating in our world. Is the work of the Holy Spirit in this word put in operation without the activity of the Bible and the church so that we can indicate a direct way from the Spirit to the cosmos or is the Spirit working in this world through the Bible, the Church and through the faithful members of the Church? It is not compatible with the teaching of the Bible to disconnect the work of the Spirit from the Word of God and the Church. In some matters the Spirit as a Person is fully independent, but it is impossible to accept a work in the world in which the Bible and the Church are not involved.
De geest van het Oostindisch Gouvernement, honderd jaar geleden. I
W.F. Wertheim
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1961,
Abstract:
L. Vandamme, 'Reizen in den geest'. De boekenwereld van Guido Gezelle  [cached]
T. Verschaffel
BMGN : Low Countries Historical Review , 2001,
Abstract:
P. Schuman, Tussen vlag en voorschip. Een eeuw wettelijke en maatschappelijke emancipatie van zeevarenden ter Nederlandse koopvaardij 1838-1940  [cached]
W. Pelt
BMGN : Low Countries Historical Review , 1998,
Abstract:
Patología ocular en la obra de Anton van Dyck: conjuntivocalasia de Cornelius van der Geest Eye pathology in the paintings by Anton van Dyck: Cornelius van der Geest' conjunctivochalasis
E. Santos-Bueso,E. Vico-Ruiz,J. García-Sánchez
Archivos de la Sociedad Espa?ola de Oftalmología , 2012, DOI: 10.1016/j.oftal.2011.11.014
Abstract:
Het beest aan banden? De koloniale geest aan het begin van de twintigste eeuw
Jan Breman
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1988,
Abstract:
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.