oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Morele dilemma's in de sociaal juridische dienstverlening: een professional is geen jukebox!  [cached]
Lizet van Donkersgoed
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2009,
Abstract: The central focus of this article is on the moral dilemmas that social servants face when applying the law. These moral dilemmas result from the professional’s discretionary space. Exploratory qualitative research shows that, in order to solve these dilemmas, professionals in some public organisations try to find tailormade solutions. However, this sometimes leads to a more or less denying of the discretionary space at hand, or to the creation of more rules in an effort to close the discretionary space. The question is, are these approaches effective? The answer may very well turn out to be negative. This article shows that applying a rule always leaves the professional some discretionary space. It is precisely in this free space that moral issues come up. Social servants will attain a stronger stance regarding moral issues by focussing on the development of their own moral sensitivity, both individually and as an organisation, as well as by their increasing awareness of the moral standards held by themselves, their organisation, and society at large. A social servant’s job is not inserting coins in a jukebox. He must create the music himself by interpreting the rules in a given situation. Just as it takes a person to turn a musical score into music, so it takes a person to interpret the law in order to create justice. De morele dilemma’s van publieke professionals die voortkomen uit het toepassen van de wet, vormen het voornaamste onderwerp van dit artikel. Deze morele dilemma’s ontstaan vanuit de discretionaire ruimte van professionals. Verkennend kwalitatief onderzoek laat zien dat in sommige publieke organisaties professionals deze dilemma’s proberen op te lossen door maatwerk te leveren. In de praktijk leidt dit soms echter tot het min of meer negeren van de discretionaire ruimte, of het dichttimmeren van de discretionaire ruimte door middel van meer regels en richtlijnen. Het is de vraag of een van deze strategie n effectief is. Het antwoord hierop is waarschijnlijk ontkennend. Dit artikel laat zien dat het toepassen van een regel altijd discretionaire ruimte laat voor de professional. Juist in deze vrije ruimte spelen morele kwesties. Publieke professionals kunnen moreel gesterkt worden door de ontwikkeling van morele gevoeligheid, individueel en als organisatie, en door een groeiend bewustzijn van de morele standaarden die de samenleving en zijzelf in hun organisatie handhaven. De publieke professional kan niet als bij een jukebox door een druk op de knop de machine zijn werk laten doen. De regels en de situatie interpreterend zal hij zelf muzie
Esegi l 33 as wentelpunt in die boek van Esegi l
Herrie F. van Rooy
In die Skriflig , 2012, DOI: 10.4102/ids.v46i1.51
Abstract: Baie geleerdes het Esegi l as die inleiding tot die laaste groot gedeelte van die boek (Eseg 33–48) beskou, met terugverwysing na die eerste gedeelte van die boek (Eseg 1–24). Esegi l 33:1–20 het op verskillende maniere gebruik gemaak van en voortgebou op gedeeltes wat vroe r in die boek voorgekom het, veral die gedeeltes wat oor die roeping van die profeet in Esegi l 1–3 handel, asook Esegi l 18 wat die mens se persoonlike verantwoordelikheid beklemtoon. Die voorstel wat in hierdie artikel gemaak is, is dat die hoofstuk in die finale vorm van die boek ’n wentelfunksie het, om aan die een kant kortliks die boodskap van die profeet voor die val van Jerusalem saam te vat, maar om ook die leser vir die boodskap van Esegi l 34–48 voor te berei. Die twee uitsprake in Esegi l 33:23–33 dui op die toestand van die mense in Jerusalem, asook van die mense in ballingskap. Dit dui dus op die toestand van die twee groepe mense teen die tyd van die val van Jerusalem. Hierdie gedeeltes, soos ook die beklemtoning van die mens se verantwoordelikheid met die moontlikheid van bekering en herstel, antisipeer die boodskap van verlossing en herstel wat op Esegi l 33 sou volg. Ezekiel 33 as pivotal point in the book of Ezekiel. Many scholars regarded Ezekiel as the introduction to the last major part of the book (Ezk 33–48), with references to the first part of the book (Ezk 1–24). Ezekiel 33:1–20 made use, in diverse ways, of previous sections in the book, especially the sections dealing with the call of the prophet in Ezekiel 1–2, as well as Ezekiel 18, with its emphasis on the personal responsibility of the people of God. The proposal of this article was that the chapter served as a pivotal point in the final form of the book. On the one hand it summarised the message of the first part of the book, but it also prepared the people for the message of the final part of the book. The two oracles in Ezekiel 33:23–22 pointed to the circumstances of the people in Jerusalem, as well as that of the exiles, at the time of the fall of Jerusalem. These oracles and the emphasis on the personal responsibility of the people pointed to the message of salvation and restoration following in Ezekiel 34–48.
Een boek als carrièrevehikel. De zeemansgidsen van Blaeu  [cached]
Djoeke van Netten
De Zeventiende Eeuw : Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief , 2012,
Abstract: During the seventeenth century many editions of the pilot guide Het licht der zee-vaert and its successor the Zeespiegel were published by Willem Jansz Blaeu and later by his son Joan Blaeu. This paper extensively analyses and compares these different editions. The analysis shows that the main perspective on Blaeu as cartographer is too limited, as his pilot guides appear to be much more than just books with maps. Blaeu's pilot guides are representational objects designed to launch his career. The as yet underexposed paratext does not only show the intended public of Willem and Joan Blaeu; it also demonstrates their network, political sympathies, and (lack of) pretentions.
In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context  [cached]
Marian ter Haar,Noelle Aarts,Piet Verhoeven
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2010,
Abstract: On the move! About organizational identity formation in a changing context How does the identity of an organization develop in a permanently changing environment on which it depends and with which it is intertwined through networks? This question forms the subject of a case study performed by the Netherlands Institute for Sport and Physical Activity (NISB). Tackling problems and attaining goals requires the exchange and combination of goods, services and expertise. To achieve that, organizations work together in networks. Social problems, however, tend to be complex because they involve different parties with different backgrounds and different interests. Moreover, constant changes in the environment constantly require a response from organizations to safeguard their position. Confronted with changes, organizations are faced with dilemmas. These dilemmas reveal value contrasts that organizations have to deal with and that lead them to constantly reconsider their identity. Dilemmas and decision-making have been selected as the starting point for data collection in the study, the results of which show that, in order to preserve its mission, the NISB is constantly adapting its identity to suit the environment. In other words, a robust working method and a stable mission constantly create a new interactive identity. In beweging! Over de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van een kennisorganisatie in een veranderende context Hoe ontwikkelt de identiteit van een organisatie zich in een permanent veranderende omgeving waarmee zij via netwerken verweven is en waarvan zij afhankelijk is? Deze vraag is onderwerp van een casestudy, uitgevoerd bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Bij de aanpak van problemen en het realiseren van doelstellingen is uitwisseling en bundeling van goederen, diensten en expertise noodzakelijk. Daartoe werken organisaties samen in netwerken. Maatschappelijke problemen zijn dikwijls complex omdat verschillende partijen vanuit uiteenlopende achtergronden en belangen betrokken zijn. Daar komt bij dat voortdurende veranderingen in de omgeving steeds vragen om een reactie van organisaties, dit met het oog op het behoud van haar positie. In de confrontatie met veranderingen stuiten organisaties op dilemma’s. Deze dilemma’s maken waardetegenstellingen zichtbaar, waar organisaties niet omheen kunnen en die vervolgens leiden tot een vrijwel permanente heroverweging van de identiteit van de organisatie. Dilemma’s en besluitvorming zijn gekozen als aangrijpingspunt voor de dataverzameling in het onderzoek. De resultat
Unzeitgem sse Betrachtung. Een pleidooi voor een historische sociale wetenschap  [cached]
P.H.H. Vries
BMGN : Low Countries Historical Review , 1988,
Abstract: Chr. Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis
Over een '' schattig '' boek
H.D.B.
Nieuwe West-Indische Gids , 1922,
Abstract:
De geschiedenis van een boek
Fred. Oudschans Dentz
Nieuwe West-Indische Gids , 1926,
Abstract:
Een Surinaamsch papegaaien-boek
Nieuwe West-Indische Gids , 1926,
Abstract:
Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands
E Coussé
Lexikos , 2010,
Abstract: In deze bijdrage wordt een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands voorgesteld dat historische teksten uit verschillende bestaande bronnenverzamelingen samenbrengt tot een methodologisch verantwoorde steekproef die de gehele geschiedenis van het Nederlands overspant. Het compilatiecorpus bestaat uit twee deelcorpora die elk een stuk van de gehele tijdspanne bestrijken en die elk één bepaald type taalgebruik weerspiegelen. Het deelcorpus ambtelijke teksten beoogt het regionaal gekleurde taalgebruik te representeren dat typisch is voor de geschreven taal uit de middeleeuwen en bevat een selectie van lokale ambtelijke teksten uit de drie dialectstreken Vlaanderen, Brabant en Holland voor de tijdspanne van 1250 tot 1800. Het deelcorpus narratieve teksten beoogt dan weer het geschreven taalgebruik in Holland evenwichtig te representeren vanaf het einde van de zestiende eeuw tot vandaag. De evenwichtige samenstelling van het compilatiecorpus maakt het mogelijk om taalveranderingen ononderbroken in de tijd en ruimte te volgen vanaf het vroegste Nederlands tot vandaag. Sleutelwoorden: Corpus, Corpusverzameling, Corpusmethodologie, Digitalisering, Ambtelijke Teksten, Narratieve Teksten, Historische Taalkunde, Nederlands, Middelnederlands, Nederlandse Dialecten
Rembrandt in 2006: splendeur et misère van een herdenkingsjaar  [cached]
E. O. G. Haitsma Mulier
BMGN : Low Countries Historical Review , 2008,
Abstract: M. Alexander-Knotter, e.a., De 'joodse' Rembrandt. De mythe ontrafeld; S.A.C. Dudok van Heel, De jonge Rembrandt onder tijdgenoten. Godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam; M. Roscam Abbing, Rembrandt 2006. Essays; Rembrandt 2006. New Rembrandt documents; R. van Straten, Rembrandts Leidse tijd 1606-1632; Chr. Tümpel, Rembrandt en de bijbel. Alle etsen; Ch. Vogelaar, e.a., Rembrandts landschappen; M. de. Winkel, Fashion and fancy. Dress and meaning in Rembrandt's paintings; E. Runia, e.a., Rembrandt in het Mauritshuis; G. Hoekveld-Meijer, De God van Rembrandt. Rembrandt als commentator van de godsdienst van zijn tijd; Ch. Vogelaar, e.a., Rembrandts moeder. Mythe en werkelijkheid; E. van de Wetering, e.a., Rembrandt. Zoektocht van een genie; M. Roscam Abbing, Rembrandt. Leven en werk van de grootste schilder aller tijden; A. K. Wheelock jr., e.a., Rembrandts late religieuze portretten; D. Bull, e.a., Rembrandt. Caravaggio; H. Beli n, e.a., Langs Rembrandts roem. De reputatie van een meester; F. Lammertse, e.a., Uylenburgh en zoon. Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675; G. Schwartz, De grote Rembrandt; A. McNeil Kettering, Rembrandts groepsportretten; M. Schapelhouman, Rembrandt en de kunst van het tekenen; B. Broos, Het Rembrandt boek Rembrandt in 2006: splendeur et misère of a Year of Remembrance The 400th anniversary of Rembrandt’s birth was celebrated with exhibitions and other activities. Compared to the previous celebration, the commercial aspects were strikingly evident. Various interpretations of Rembrandt’s work were presented; here they are considered from a historian’s point of view. To what extent did art historians incorporate historical aspects of Rembrandt’s life into their opinions? Many a book published on the occasion of an exhibition contained articles about art history but rarely a catalogue of the works on display. A few authors ventured to present historical interpretations, most of them marred by suggestiveness and/or faulty chronology. In more historically oriented publications efforts were made to present new facts. Did Rembrandt disclose his opinion on the religious quarrels in the United Provinces in his early paintings? Rembrandt’s presupposed intimate knowledge of Jews and Jewish life is now doubted. One thing is certain: the study of the clothes worn by those represented in Rembrandt’s works did lead to new findings about the artist’s intentions.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.