oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
D. Lambrecht, Acta processus circa synodum. Proces gevoerd door Brugge, Damme en het Vrije tegen de bisschop van Doornik voor de officialiteit te Reims en de curie te Rome 1269-ca. 1301  [cached]
F. Kerff
BMGN : Low Countries Historical Review , 1991,
Abstract:
Voorbij Bijltjesdag? Recente werken over de bestraffing van collaboratie na beide wereldoorlogen in de Lage Landen  [cached]
Helen Grevers
BMGN : Low Countries Historical Review , 2012,
Abstract: Lijst van besproken publicaties: Guido Abuys, Bas Kortholt, Interneringskamp Westerbork. Verhalen van een vergeten verleden 1945-1948 (Hilversum: Just Publishers, 2010, 175 p. + dvd, ISBN 978 90 8975 143 0) Guillaume Baclin, Laurence Bernard, Xavier Rousseaux, En première ligne: La justice militaire belge face à ‘l’incivisme’ au sortir de la Première Guerre Mondiale (études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 16; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 249 pp., ISBN 978 90 5746 257 3) Koos Groen, Fout en niet goed. De vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Just Publishers, 2009, 695 p., ISBN 978 90 77895 64 1) Xavier Rousseaux, Laurence Van Ypersele (eds.), La Patrie crie vengeance! La Répression des ‘inciviques’ belges au sortir de la guerre 1914-1918 (Histoire; Bruxelles: Le Cri, 2008, 437 pp., ISBN 978 2 8710 6493 0) Frank Seberechts, Frans-Jos, Verdoodt, Leven in twee werelden. Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog (Leuven: Davidsfonds, 2010, 236 p., ISBN 978 90 5826 664 4) Jan Sintemaartensdijk, Yfke Nijland, Operatie Black Tulip. De uitzetting van Duitse Burgers na de oorlog (Amsterdam: Boom, 2009, 175 p., ISBN 978 90 8506 808 2) Pierre-Alain Tallier, Patrick Nefors (eds.), Quand les canons se taisent. En toen zwegen de kanonnen. When the Guns fall Silent. Actes du colloque international organisé par les Archives de l’état et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles, 3-6 novembre 2008) (études sur la Première Guerre mondiale. Studies over de Eerste Wereldoorlog. Studies on World War One 18; Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2010, 631 pp., ISBN 978 90 5746 284 9)Marc Van den Wijngaert, e.a., Beulen van Breendonk. Schuld en boete (Antwerpen: Standaard, 2010, 223 p., ISBN 978 90 02 23956 4)
C.A. Rutgers, Jan van Arkel, bisschop van Utrecht  [cached]
H.P.H. Jansen
BMGN : Low Countries Historical Review , 1970,
Abstract:
Van A tot Z en verder ...: Lezingen bij de voltooiing van het WNT
G van Wyk
Lexikos , 2001,
Abstract: A. Moerdijk en R. Tempelaars (redactie). Van A tot Z en verder ...: Lezingen bij de voltooiing van het WNT, 1999, 112 pp. ISBN 90 75566 79 4. URL: http://www.sdu.nl. Den Haag: SDU Uitgevers/Antwerpen: Standaard Uitgeverij. Prys 24.90.
A. Moerdijk en R. Tempelaars (redactie). Van A tot Z en verder ...: Lezingen bij de voltooiing van het WNT
Gerhard van Wyk
Lexikos , 2011, DOI: 10.5788/11--862
Abstract: In die voorwoord vermeld die redaksie dat die bundel saamgestel is uit lesings wat tydens 'n simposium ter viering van die voltooiing van die Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) gelewer is. Dié feesgeleentheid het op 3 Desember 1998 in Antwerpen plaasgevind, en is deur die Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) georganiseer. Tydens hierdie simposium het drie hoofredakteurs, drie vakkundiges en twee skrywers as sprekers opgetree.
Van die redaksie
P. Coertzen
Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif , 2012, DOI: 10.5952/51-3-75
Abstract: Ontvang hiermee die tweede uitgawe van die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrifvir 2010. Baie dankie aan die skrywers vir hulle bydraes en mag u as leser groot baat vind by dieteologiese navorsing en nadenke wat in al die artikels neerslag gevind het.
Die loop van die dinge
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i2.1611
Abstract: Die vorige keer het ek vir ons binnelandse politiek uitgesien na ’n Nasionale leier wat groot genoeg sal wees om die nodige reori ntasie te bewerkstellig, nl. deur inskakeling van die Engelssprekende Afrikanerdom en uitroeping van vryheid as eindbestemming vir die nie-blankes; wat die eerste betref, met behoud van die nasionale ontwikkelingslyn, wat die tweede betref, met handhawing van die blanke nasionaliteit.
VERSLAE VAN NEUTRALE MILITêRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG  [cached]
C. De Jong,Jan Ploeger
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/4-2-932
Abstract: In die voorafgaande bydrae het die leser, veral danksy dr. C. de Jong se vertaalwerk, kennis gemaak met 'n waardevolle beskrywing van kaptein J. Allum se militere waarnemings van ruim 2 maande van die Tweede Anglo- Boereoorlog, aan Boerekant.
Uitwerking van ons nywerheidsonteikkeling op ons volkswese
L. J. du Plessis
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1952, DOI: 10.4102/koers.v20i3.1981
Abstract: Die hooffeite van ons land se nywerheidsontwikkeling is bekend genoeg, nl. hoedat sedert ongeveer 1870 en 1886 met die opening van belangrike myne en dan weer as gevolg van die tweede Vryheidsoorlog, Unifikasie en die optrede van Nasionale regeringe ons bevolking as geheel vinnig verstedelik het vanwe industrialisasie en kommersialisasie.
J.B. van Damme, Geschiedenis van de Trappistenabdij te Westmalle, 1794-1956  [cached]
J. Verschaeren
BMGN : Low Countries Historical Review , 1980,
Abstract:
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.