oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Van de redactie  [cached]
Redactie DZE
De Zeventiende Eeuw : Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief , 2012,
Abstract: Dit eerste nummer dat tegelijkertijd in gedrukte én digitale vorm verschijnt, is een speciaal themanummer over loopbaan in de zeventiende eeuw. Het themanummer verschijnt naar aanleiding van het congres 'Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw', dat de Werkgroep Zeventiende Eeuw op 28 augustus 2010 organiseerde en dat plaatsvond op de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen  [cached]
P. Jeannin
BMGN : Low Countries Historical Review , 1971,
Abstract: P.H. Winkelman, Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588-1602. Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw, I
Het Vlaanderen van Thoen  [cached]
P.C.M. Hoppenbrouwers
BMGN : Low Countries Historical Review , 1992,
Abstract: E. Thoen, Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (einde 13de-eerste helft 16de eeuw)
De eeuw van de Beeldenstorm  [cached]
F. Postma
BMGN : Low Countries Historical Review , 1988,
Abstract: P. van Boheemen, N.P.J. van der Lof, E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw S. Groenveld, Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de zestiende eeuw R. Kistemaker, M. Jonker, De smaak van de elite. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm W.Th. Kloek, Kunst voor de Beeldenstorm. Noord-Nederlandse kunst ca 1525-1580, [I], Inleiding, [II, Catalogus] J.R. ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. Dongen, Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16e eeuwse boedelinventaris M. de Roever, B. Bakker, Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de Beeldenstorm I.M. Veldman, Leerrijke reeksen van Maarten van Heemskerck
De metafoor van het washandje. Column  [cached]
Yolan Koster-Dreese
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract: In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995) dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.
De Afscheiding van 1834 herdacht  [cached]
G.J. Schutte
BMGN : Low Countries Historical Review , 1986,
Abstract: W. Bakker, De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis A.P. Crom, Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land P. van de Breevaart, De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de gereformeerde gemeenten onder het kruis D. Deddens, J. Kamphuis, Afscheiding-wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 M. Drayer, W. van't Spijker, In trouw gescheiden C. de Gast, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena A. de Groot, Hermanus Willem Witteveen en zijn zendingsgemeente te Ermelo A.M. Lindeboom, Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding B. Coster, Om de zuiverheid van het Woord. Historische en genealogische bijdragen betreffende de afscheiding van 1834 in Drenthe F. Pereboom, 'Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers...' De Afscheiding in Overijssel C. van Rijswijk, De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van ds. H. de Cock T.N. Schelhaas, De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht C. Smits, De Afscheiding van 1834, V, Documenten uit het archief ds. H. P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, USA (vervolg) C. Smits, De Afscheiding van 1834, VI, Het Réveil en ds. H. P. Scholte. Correspondentie W. van 't Spijker, Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding H. Veldman, De Afscheiding van 1834 J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843) J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland, III, De classes Sexbierum (Franeker), Sneek en Tjalleberd (Heerenveen) van de Afgescheiden kerken J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Overijssel 1834-'69, I, De classis Zwolle R.P. Zijp, Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1984
Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw  [cached]
P. Jeannin
BMGN : Low Countries Historical Review , 1987,
Abstract: P.H. Winkelman, Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse oostzeehandel in de zeventiende eeuw, III, Acten uit de notari le archieven van Amsterdam en het Noorderkwartier van Holland 1585-1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem 1585-1597, IV, Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout, e. a. 1601-1608, V, Idem 1609-1616, VI, Idem 1617-1625
Bestuurlijke turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming  [cached]
Marc Hoijtink,Lia van Doorn
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2011,
Abstract: Administrative turbulence in social work: the challenge of pluralist coalition-formation As elsewhere in Europe, social work in the Netherlands is facing ever more administrative changes. This article analyzes the administrative changes that local social work institutions are currently facing and how representatives of these institutions are reacting to these changes. The article is divided into three sections. The first section describes four administrative changes that organizations in the field of social work are currently facing. The second section is based on the results of four studies in local social work, and analyzes how social workers and managers from these organizations are experiencing and handling these administrative changes. We group the reactions into four different clusters: the confused reaction, the introvert reaction, the extravert reaction and the binding reaction. The third section zooms in on what we see as the most beneficial strategy: the binding reaction. We argue that these turbulent times call for organizations that are able to create strong coalitions, both internally and externally. These are necessary to guarantee service provision as well as innovation in a meaningful way. Bestuurlijk turbulentie in het sociaal werk: de uitdaging van meervoudige coalitievorming Net als elders in Europa wordt het sociaal werk in Nederland geconfronteerd met indringende bestuurlijke veranderingen. In dit artikel analyseren wij met welke bestuurlijke veranderingen instellingen in het lokaal sociaal werk te maken hebben en hoe representanten van deze instellingen op deze veranderingen reageren. Het artikel bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijven we vier in het oog springende bestuurlijke veranderingen waarmee organisaties in dit veld geconfronteerd worden. In het tweede deel analyseren we op basis van verschillende onderzoeken in het lokaal sociaal werk hoe representanten van deze organisaties – sociaal werkers en managers – deze veranderingen ervaren en hoe zij hiermee omgaan. We onderscheiden vier clusters reacties: de verwarde reactie, de introverte reactie, de extraverte reactie en de verbindende reactie. In het derde deel zoomen we in op de ons inziens meest vruchtbare reactiewijze: de verbindende reactie. We betogen dat deze turbulente tijd vraagt om organisaties die erin slagen om zowel sterke interne als krachtige externe coalities te cre ren, nodig om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en betekenisvol te innoveren.
Action research als relevante vorm van interventieonderzoek: Verslag van het World Congress on Action Learning and Action Research & Participatory Action Research 2006  [cached]
Coyan Tromp
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract: Eind augustus 2006 vond in Groningen het gecombineerde internationale congress over Action Learning and Action Research/Participatory Action Research (ALARPM 7th/PAR 11th) plaats. Onderzoekers van over de hele wereld namen deel om te luisteren naar key-note speakers, om een workshop te geven of bij te wonen en om ervaringen uit te wisselen. De 290 deelnemers hadden een ruime keus: naast de zeven centrale lezingen was er een scala aan workshops over thema’s uit vijf verschillende stromingen (Standards/Ethics, Education/Action Learning, Organizational Development, Rural Development/Developmental Cooperation/Social Innovation, Health). Een impressie van het congres.
Oude en nieuwe liedjes. Over de overlevering van populaire liederen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw  [cached]
Houtsma, Jos
Neerlandistiek.nl , 2009,
Abstract: In 1883 sluit Gerrit Kalff zijn monumentale studie Het lied in de middeleeuwen af met een bespreking van wat hij noemt de 'verdere lotgevallen der oude liederen'. Hij wil laten zien dat de laatmiddeleeuwse liederen zoals we die kennen uit het Antwerps Liedboek van 1544 en uit andere bronnen uit dezelfde periode 'reeds gedurende de laatste helft der zestiende eeuw door andere liederen worden verdrongen, ofschoon zij nog in aller herinnering blijven leven; dat zij in de 17e eeuw meer en meer vergeten worden en in de 18e, op weinige uitzonderingen na, nog slechts bij het volk bekend zijn.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.