oalib
匹配条件: “” ,找到相关结果约100条。
列表显示的所有文章,均可免费获取
第1页/共100条
每页显示
Tüketim, Nüfus Ve evre Sorunlar : Orant s z Denklem  [cached]
Recep Ardo?an
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: zetGünümüzde artan evre sorunlar , insan-do a ili kilerini yeniden ele almay gerektirmektir. Bu konuda kar m za kan temel bir hata, dünyan n mevcut nüfusunu ve nüfus art n , evre sorunlar n n temel bir nedeni olarak tan mlamakt r. Oysa az nl k nüfusun tüketimi o unlu un tüketiminden kat kat fazlad r. Bu makale insanlar aras ndaki bu orant s z tüketim ili kisi üzerine de erlendirmelerde bulunmaktad r. AbstractEnvironment problems that are increased recently necessitate studying relation between human and nature. In this issue, the illustrating of the present population and population growth as a major factor of environment problems is a misconception. Whereas, consumption of minority group of the world has been exceeding multiplex the volume of the consumption of others people. This study examines the consumption inequalities between different social strata.
An NL-Complete Puzzle  [PDF]
Holger Petersen
Computer Science , 2015,
Abstract: We investigate the complexity of a puzzle that turns out to be NL-complete.
SAMSUN’DA ANADOLU SEL UKLU VE LHANLI D NEM NDEN KALAN TAR H YAPILAR
M. Sami BAYRAKTAR
Journal of International Social Research , 2009,
Abstract: Ayakta kalan tarih yap lar n n büyük bir k sm Osmanl d nemine ait olan Samsun’da, Anadolu Sel uklu d neme ait 3 cami, 1 türbe, 1 kervansaray ile lhanl d nemine ait 1 cami bulunmaktad r. S z konusu yap lar say ca az olsa da aralar nda hat r say l r nemde yap lar bulunmaktad r.Anadolu Sel uklu d neminden kalan ar amba G k eli Camii (1206), ve ar amba Yayc lar K yü eyh Habil Camii (1211) Samsun’a has bir ah ap ( ant ) camii gelene inin ilk rnekleridir. Bu iki cami, Anadolu’da bilinen en eski Türk d nemi ah ap camileri olmal d r. Anadolu’da ilk Türk yap lar n n hemen ard ndan, b lgenin fethiyle birlikte yap m ba layan ant camiler, tipolojik s n flamayla ilgili yay nlarda yer almalar gerekmektedir. Bu camilerde kaba bir i ilik, pratik ve fonksiyonel bir tav r, basit bir bezeme anlay g rülür. Y renin zgün yap gelene inin nadide rneklerinden olan ah ap camilerin korunmas , b lge i in oldu u kadar, Türk mimarisi i in de hayati bir nem ta maktad r.Havza Derek y Veliyyüddin Bin Bereket ah Camii (1249-50) Samsun b lgesinin en eski tek kubbeli camisidir. Devriyle uyumlu ve yal n bir rnek olan caminin biti i indeki türbe, Samsun’daki tek Anadolu Sel uklu Türbesidir. Tarih Amasya – Samsun kervan yolu üzerinde yer alan akall Han’ n (1204–40) mevcut kesimlerinin plan ve mimarisi, devrin di er hanlar yla son derece uyumludur. Samsun Kale Camii (1323) orijinal mimarisini büyük l üde kaybetse de, lhanl hakimiyetini belgeleyen ve Samsun’daki en eski yaz t olan kitabesiyle nem arz etmektedir.
Halo abundances in the f_{nl} model  [PDF]
Tsz Yan Lam,Ravi K. Sheth
Physics , 2009, DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.15264.x
Abstract: We show how the excursion set moving barrier model for halo abundances may be generalized to the local non-Gaussian f_{nl} model. Our estimate assumes that the distribution of step sizes depends on f_{nl}, but that they are otherwise uncorrelated. Our analysis is consistent with previous results for the case of a constant barrier, and highlights some implicit assumptions. It also clarifies the basis of an approximate analytic solution to the moving barrier problem in the Gaussian case, and shows how it might be improved.
Kümelenmi Verilerde lem Karakteristi i E risi ( KE) Alt nda Kalan Alan n Tahmini  [PDF]
Derya ?ZTUNA,Can ATE?,Salih Sinan GüLTEK?N,Yasemin GEN?
Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics , 2011,
Abstract: Ama : T p alan nda tan testlerinin do rulu unun tan mlanmas nda kullan lan e itli l ütler bulunmaktad r. Bu l ütlerden en yayg n olarak kullan lan i lem karakteristi i e risi ( KE) alt nda kalan aland r. KE alt nda kalan alan n tahmin edilmesinde kullan lan y ntemler rneklemdeki test sonu lar n n ba ms z oldu u varsay m n temel al r. Fakat baz al malarda ayn denekten (kümeden) birden fazla say da g zlem al nmas durumu ile kar la lmaktad r. Bu durumda KE alt nda kalan alan n tahmininde ayn kümedeki l ümler aras ndaki korelasyonu g z nüne alan y ntemler kullan lmal d r. Bu al man n amac , kümelenmi verilerde KE alt nda kalan alan n ve standart hatas n n tahmin edilmesinde Obuchowski taraf ndan geli tirilen y ntemin tan t lmas ve sa l k alan ndan bir rnek üzerinde uygulanmas d r. Gere ve Y ntemler: al mam zda, kümelenmi verilerde KE alt nda kalan alan n ve standart hatas n n tahmin edilmesi ile ili kili iki KE alt nda kalan alan n kar la t r lmas i in Obuchowski taraf ndan geli tirilen y ntem tan t lm ve nükleer t p alan ndan bir veri üzerinde uygulamas yap lm t r. Bu al mada, say m h z l ümlerinin, histopatolojik y nteme g re tan performans n de erlendirmek i in cilt üzerinden, vücut i inden ve vücut d ndan olmak üzere 3 farkl l üm al nm t r. Bulgular: Cilt üzerinden al nan l ümlerden elde edilen KE alt nda kalan alan tahmini (0.702), vücut i inden (0.916) ve vücut d ndan (0.966) elde edilenlerden istatistiksel olarak anlaml derecede dü ük iken; vücut i inden ve vücut d ndan elde edilenler aras nda farkl l k bulunmam t r (p=0.322). KE alt nda kalan alan tahminleri, küme i i korelasyon yap s n n g z ard edildi i standart y ntemden elde edilenlerle ayn olup, standart hata tahminleri standart y ntemle elde edilenden daha yüksek bulunmu tur. Sonu : Kümelenmi verilerde KE alt nda kalan alan n tahmininde küme i i korelasyonu hesaba katan y ntemler kullan lmal d r.
Scale dependence of $f_{NL}$ in N-flation  [PDF]
Qing-Guo Huang
Physics , 2010, DOI: 10.1088/1475-7516/2010/12/017
Abstract: Adopting the horizon-crossing approximation, we derive the spectral index of $f_{NL}$ in general N-flation model. Axion N-flation model is taken as a typical model for generating a large $f_{NL}$ which characterizes the size of local form bispectrum. We find that its tilt $n_{f_{NL}}$ is negligibly small when all inflatons have the same potential, but a negative detectable $n_{f_{NL}}$ can be achieved in the axion N-flation with different decay constants for different inflatons. The measurement of $n_{f_{NL}}$ can be used to support or falsify the axion N-flation in the near future.
MODERNLE ME SüREC NDE MEDYANIN ROLü: YAKLA IMLARIN SINIRLANMASI SORUNU / ROLE OF MEDIA IN MODERNIZATION PROCESS: MATTER OF CONTRACTION OF APPROACHES  [PDF]
Sedat CEREC?
Journal of the Human and Social Science Researches (itobiad) , 2012,
Abstract: nsan do as n n ve zorunluluklar n sonucunda ortaya kan yeni bulu lar, teknikler ve yakla mlar modernli i yarat rken, teknolojinin en g rkemli ve yayg n ara lar olan medya da modernli in ba at unsurlar olarak ya am n i inde yerini alm t r. Modern ya am ideal olarak benimseyip teknoloji temeli üzerinde ya amaya al an az geli mi toplumlar n bireyleri, medyadan edindikleri verilerle ya amlar na y n verirken, tüm ya am dinamiklerini de medya temeli üzerinde bi imlendirmektedir. Haz r dü ünce ve imge paketleriyle insanlar n pek ok i ini kolayla t rma, s k nt lar n giderme, sorunlar n zme y ntemleri neren medya, insanlar n daha az dü ünüp daha az hayal kurarak dü ünce ve imgelemlerinin daralmas na da neden olmaktad r.AbstractNew inventions and technics and approaches which were emerged atthe end of human nature and necessities created modernism and media that are the most enormous and common instruments of technology got involved in modern life as main components. People who are persons of societies and who adopted modern life as an ideal sometimes direct their lives via datas from media and shape their life dynamics on media base. Media that facilitates lives of people and resolves problems of people and advise solutions for their problems sometimes causes contraction in think and imaginations of people. Media are naturally concerned with thinking
The Problem of Quality in Education and the Internet E itimde Nitelik Sorunu ve Internet
Bülent Y?lmaz
Türk Kütüphanecili?i , 2000,
Abstract: In this study, we examine the relationship between education and the Internet. In order for the Internet to have a functional role in education, the education system of a country must be in good quality. There is a serious problem of quality in Turkish education system. Unless the exiting structure of the Turkish education system changes, the Internet will not make meaningful contributions to education. Bu al mada, e itim-Internet ili kileri ele al nm t r. Internetin e itim a s ndan i levsel olabilmesi, bir ülkedeki e itim sisteminin nitelikli olmas na ba l d r. Türk e itim sisteminde ciddi bir nitelik sorunu bulunmaktad r. E itimin bu yap s de i medi i sürece, Internet, e itime anlaml katk larda bulunamayacakt r.
NP is not AL and P is not NC is not NL is not L  [PDF]
Koji Kobayashi
Computer Science , 2011,
Abstract: This paper talk about that NP is not AL and P, P is not NC, NC is not NL, and NL is not L. The point about this paper is the depend relation of the problem that need other problem's result to compute it. I show the structure of depend relation that could divide each complexity classes.
Seroconversion to HCoV-NL63 in Rhesus Macaques  [PDF]
Ronald Dijkman,H. Lie Mulder,Lynne Rumping,Ilse Kraaijvanger,Martin Deijs,Maarten F. Jebbink,Ernst J. Verschoor,Lia Van der Hoek
Viruses , 2009, DOI: 10.3390/v1030647
Abstract: HCoV-NL63 is a recently identified respiratory virus. Its pathogenesis has not been fully unraveled because an animal model is currently lacking. Here we examined whether rhesus macaques encounter HCoV-NL63 infections during life, by examining the levels of antibodies to HCoV-NL63 in time. The animals were followed for 7 up till 19 years, and in three animals we observed a steep rise in antibodies during follow up, indicative of a natural infection with HCoV-NL63.
第1页/共100条
每页显示


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.