oalib
匹配条件: “” ,找到相关结果约100条。
列表显示的所有文章,均可免费获取
第1页/共100条
每页显示
RAS M ZDEN REN AND HIS NARRATION RAS M ZDEN REN VE YKüCüLü ü  [PDF]
Firdevs CANBAZ YUMU?AK
Turkish Studies , 2012,
Abstract: TOBB Ekonomi ve TeknolojiWho signed the book in many literary and intellectual Rasim zden ren, fifty-five-year adventure of a writer published ten book on the short story. Many of the founders of the zden ren literary magazine, literary theory and literary works of writings about the size of the winningidea is one of the authors. Stories of Islamic civilization with its own value judgments and sensitivity to anxiety and not typing a message to the author also underlines the stories. Short story books, read as a thematic of alienation and rebellion, the economic dimensions ofdissolution, the idea of death and the hereafter, family, children, home and concentrate on mysticism is. In this article, the general assessment is made zden ren'in short story books Edeb ve fikr alanda pek ok kitaba imza atm olan Rasim zden ren, elli be y ll k yazarl k serüveninde on ykü kitab yay mlam t r. Pek ok edebiyat dergisinin de kurucular aras nda yer alan zden ren, edebiyat kuram na dair yazd yaz larla da edeb eserlerine dü ünce boyutu kazand ran yazarlardan biridir. slam uygarl n n kendine zgü de er yarg lar n ve duyarl l n ykülerine ta yan yazar, ykülerini bir mesaj verme kayg s ile yazmad n n da alt n izer. ykü kitaplar tematik olarak okundu unda yabanc la ma ve ba kald r , zülmenin ekonomik boyutlar , lüm ve ahiret dü üncesi, aile, ocuk, ev ve tasavvuf üzerine yo unla t klar g rülür. Bu makalede zden ren’in ykü kitaplar n n genel de erlendirmesi yap lm t r.
Prof. Zdeněk Matějka - History of Ion Exchange at ICT Prague
Luděk Jelínek,Helena Parschová,Eva Mi?tová
Ion Exchange Letters , 2008,
Abstract: Article maps the 44 years of professional life of Prof. Zdeněk Matějka starting from 1960 when he received his master’s degree from ICT Prague to his last international meeting he attended in 2006. His research interests and major publications are listed.
Bilgi Y netimi Kavram ve Geli imi
Do?an At?lgan
Türk Kütüphanecili?i , 2009,
Abstract: Bilgi günümüzde ekonomik bir meta olarak g rülmektedir. Bilgiyi elinde tutanlar gü lü olarak de erlendirilmekte, elindeki bilgiyi kullanarak yeni bilgiler üretenler rakiplerinin bir ad m nünde bulunmaktad rlar. Bilgi kay t edilmesi, denetimi ve hizmete sunulmas nda farkl süre lerden ge mekte ve bu süre te farkl akt rler rol oynamaktad r. Bilginin y netiminde nemli akt rlerden biri de bilgi teknolojileridir. Bu a amada da ara t rma geli tirme faaliyetleri nem kazanmaktad r. Bu bildiride bilgi kavram ve bilgi y netimi üzerinde durulmu ve bilgi y netiminde dünyada ve ülkemizdeki geli melere yer verilmi tir.
Open Access Concept and Its Meaning for Turkey as a Developing Country A k Eri im Kavram ve Geli mekte Olan Bir ülke Olarak Türkiye in Anlam
Hülya Dilek Kayao?lu
Türk Kütüphanecili?i , 2006,
Abstract: The problems experienced in the scholarly communication process have led scientists to review the printed periodicals publishing system. The new electronic publishing models, which would alter the framework nurturing the price increases of printed periodicals publishing, have been started to be discussed with the rapid developments in the World Wide Web, which functions as a sort of catalyst. In this respect, the concept of open access, based on the idea of unrestricted access to scholarly reserch, has been set forth. The main purpose of this article is to discuss the concept of open access, the reason for its emergence and its meaning for Turkey as a developing country in the context an introductory discussion. Bas l dergiler arac l ile ger ekle en bilimsel ileti im sürecinde ya anan sorunlar, zellikle dergi krizi olarak da adland r lan ticari dergilerdeki keyfi ve a r fiyat art lar , bilimcileri, inisiyatifi ele al p, bas l dergi yay nc l sürecini yeniden g zden ge irmeye y neltmi tir. World Wide Web'deki h zl geli melerin bir tür kataliz r i levi g rmesiyle de, bas l dergi yay nc l n n fiyat art lar n besleyen er eve ko ullar n de i tirecek yeni elektronik yay nc l k modelleri tart lmaya ba lanm t r. Bu ba lamda, bilimsel makalelere ücretsiz ve engelsiz eri im fikrine dayanan a k eri im kavram ortaya at lm ; bu kavrama dayal olarak da yeni elektronik yay nc l k modelleri denenmeye ba lanm t r. Bu makalenin amac da, a k eri im kavram n , ortaya k nedenlerini ve geli imini irdeleyerek, a k eri im fikrine dayal elektronik yay nc l k modellerinin, geli mekte olan bir ülke olarak Türkiye i in ne anlama gelece ini bir giri al mas kapsam nda sorgulamakt r.
NSAN MüDAHALEDEN KORUMA SORUMLULU UNA GE : ESK SORUN, YEN KAVRAM  [cached]
Azime TELL?
Journal of Nevsehir University Social Science Institute , 2012,
Abstract: Günümüzde uluslararas sistem e it ve ba ms z ulus devletlerden olu maktad r. Ancak s z konusu niteliklerin k r lganl klar en somut olarak müdahale giri imlerinde kendini g stermektedir. Birle mi Milletler art ’nda yasaklanm olmas na ra men, e itli yollarla ekonomik ve politik müdahaleler devam etmektedir. nsani müdahale ad alt nda ba layan uygulamalar 21. yüzy lda yeni bir ekil alm t r. Y pranan insani müdahale doktrinin yerini, koruma sorumlulu u doktrini ile birlikte egemenli in sadece hak de il ayn zamanda sorumluluk oldu u anlay alm t r. E it ve egemen akt rler olan devletlerin topraklar n koruma hakk n n yan s ra, vatanda lar n koruma g revinin kabul g rmesiyle birlikte müdahale kavram yerini sorumlulu a b rakm t r. Yurtta lar n etnik temizlik, sava su lar , soyk r m ve insanl hedef alan su lara kar korumakta ba ar s z olan devletlere BM’nin uluslararas toplum ad na müdahale edilebilmesini i eren doktrini ile müdahale kavram buharla t r l rken, n plana koruma kavram kart lm t r. Tek kutuplu yeni dünya düzeninin ne kard bir kavram olan koruma sorumlulu u teori ve pratikte ciddi olarak ele tirilmektedir.
Güvenceli Esneklik Kavram ve Türkiye’de Güvenceli Esnekli in Belirleyici De i kenleri
?nci Kayhan Kuzgun
Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012,
Abstract: Bu al ma, Türkiye’de i gücü piyasas nda güvenceli esneklik kavram n n uygulanmas n belirleyen de i kenleri analiz etmeyi ama lamaktad r. al ma ü b lüm i inde planlanm t r. Türkiye’deki durumun incelenmesinden nce nce, literatürde güvenceli esneklik kavram yla ilgili birka nokta giri b lümünde ele al nm t r. kinci b lüm al man n ana hipotezine odaklanm t r ve iki alt b lümden olu maktad r. lk alt b lümde, Türkiye’de yedinci kalk nma plan d neminden itibaren güvenceli esneklik kavram dikkate al nm t r. kinci alt b lümde, ekonominin ve i gücü piyasas n n yap sal karakteristikleri güvenceli esnekli i belirleyen de i kenler olarak kabul edilmi tir. Yorumlar, ü üncü b lümde yer almaktad r. This study is aimed to analyze the determining indicators for application of flexicurity in labour market in Turkey. It is planned in three chapters. Before examining the attainment of this in Turkey, few points related to the concept of flexicurity in literature are taken in introduction. The second chapter focuses on the main hypothesis of the study and it has two sub-chapters. In the first sub-chapter, the background of flexicurity concept has been considered since the seventh development plan’s period in Turkey. The structural characteristics of economy and labour market in Turkey have been accepted as the determining parameters of flexicurity in the second sub-chapter. Main conclusions have been provided in the chapter three.
INTERPRETATION DIFFERENCES FROM WORD TO MEANING IN MESNEV COMMENTERIES MESNEV ERHLER NDE S ZDEN MA’N YA YORUM FARKLILIKLARI  [PDF]
Ahmet TANYILDIZ
Turkish Studies , 2009,
Abstract: Classical commenteries, which are the smallest parts of texts begins from voice and extends, never omit interpretation. Different commenteries on one text make interpretation much more important. The basic qualification demanded from these commenteries should be their success of giving best interpretations of aimed meaning. In this study, some commentators' ways of interpretation on the same concepts will be evaluated on the basis of first volume of Mesnev . Metnin en kü ük par as olan sesten ba layarak ele alan klasik erhler, yorumu asla g z ard etmez. Bir metin üzerine yap lan farkl erhlerde yorumlama daha bir nem kazan r. Dolay s yla erhlerde aranan temel nitelik de ma’nay zgün yorumlarla zmek olmal d r. al mam zda Mesnev ’nin ilk cildi esas al nacak ve kimi arihlerin s zden ma’naya uzanan izgide ayn kavramlar yorumlama bi imleri aras ndaki farkl l klara de inilecektir.
“ T” TALE OF RASIM OZDENOREN ON THE POINT OF SEMIOLOGY G STERGEB L M (SEM OT K) A ISINDAN RAS M ZDEN REN’ N “ T” H K YES  [PDF]
Mehmet Dursun ERDEM
Turkish Studies , 2009,
Abstract: In this study, it will examined named “ t” of Rasim zden ren on the point of semiology. The studies used linguistics trends to comment texts has recently incerased. Every method presents different aspects of the texts. And every approachs present different viewpont to reader and researcher . And we will try to examined “ t” tale formed with sign. Bu makalede Rasim zden ren’in “ t” isimli hikayesi g stergebilim a s ndan incelenecektir. Son zamanlarda, edebi metinlerin erhinde dilbilim ak mlar n kullanan al malar artm t r. Her metot, edebi metinlerin farkl y nlerini ortaya koymaktad r. Her yakla m tarz , metin erhi hususunda okuyuculara ve ara t rmac lara farkl bak a lar yla bakma imkan n sunmaktad r. Biz de bu do rultuda g stergeler üzerine kurulmu “ t” hikayesini incelemeye al aca z.
Affordance Concept in Industrial Design= Endüstri Tasar m nda Kar lama Kavram  [cached]
Mekin El?io?lu
tasar?m + kuram , 2011,
Abstract: Kar lama, ileti imsel alg lara dayand r lan ve tasar m alan nda kullan lan bir kavram arac olarak kabul edilir. Bu ba lamda, asl nda ürünle kullan c s veya onu alg lamak üzere bakan ki inin aras ndaki ileti imi sa layan bile enleri yans tan bir düzlem olu ur. Temsil düzlemi olarak da adland rabilece imiz bu düzlem i inde, ideal etkile im bile enleri kadar alg lamaya y nelik baz zelliklerin de bilin li ya da bilin alt sal olarak kullan lmas , kar lamay sa layacak temel unsurlar n ba nda gelmektedir. ürünler, onlara yüklenebilecek e itli anlamlar n ta y c s olarak kar m za kmaktad rlar. The intention of affordance concept in design lies not in expressing the design intent in particular, but constructing the physical, emotional and cognitive actions required in the user-product interaction. The development of affordance concept in design practice is by far not yet matured, and the differentiation between affordance and symbolic meaning of designed artifacts is not clear. All in all, affordances have all sorts of perceived properties that may or even may not exist. They have suggestions or clues about how to use these properties which can be dependent on experience, knowledge, culture of the users and can also make an action easy or difficult for them as well.
Temporary Village Guards in Terms of Consept of Public Official Kamu G revlisi Kavram A s ndan Ge ici K y Korucular  [cached]
Veysel ERAT
Dokuz Eylül üniversitesi ?ktisadi ve ?dari Bilimler Fakültesi Dergisi , 2013,
Abstract: The aim of this study is to analyse the role of temporary village guards within the public personnel regime. Temporary village guards are not regarded as pubic officials when their status is evaluated according to the concept of public official in the literature and high court decisions. However, every person working in the delivery of public services is a public official in the broadest sense. Temporary village guards are at the bottom when their rights and entitlements are taken into consideration among public employees. Bu al man n amac , bir kamu hizmeti yerine getiren ge ici k y korucular n n kamu personel rejimi i indeki yerini incelemektir. Literatürde kamu g revlisi kavram ve konu ile ilgili yüksek yarg kararlar ekseninde de erlendirildi inde, ge ici k y korucular kamu g revlisi say lmamaktad r. Ancak, kamusal bir hizmeti yerine getiren her ki i en geni anlamda kamu g revlisidir. Ge ici k y korucular zlük haklar a s ndan de erlendirildi inde kamu g revlileri aras nda en dü ük haklara sahipolanlardand r.
第1页/共100条
每页显示


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.