oalib
匹配条件: “” ,找到相关结果约100条。
列表显示的所有文章,均可免费获取
第1页/共100条
每页显示
CHILDREN’S LITERATURE CRITICISM OCUK EDEB YATI ELE T R S  [PDF]
Seyit Battal U?URLU
Turkish Studies , 2010,
Abstract: It has not been long that children’s literature has come into existence as separate area different from Educational Sciences and Philology. Since children’s literature has a short history of several decades, children’s literature criticism is rather a new type. Children’s literature has made use of methodologies of educational sciences, literature theories, different social sciences disciplines and even fine art studies and that has made children’s literature to be located within the boundaries of different disciplines. Children’s literature criticism makes use of all theories applied to adult literature and pays particular attention to the knowledge of children’s development and their literacy. This paper aims to analytically examine how children’s literature criticism has developed, its relationship with different disciplines and its connections with literature theory. ocuk edebiyat n n, e itim bilim ve filolojiden farkl , fakat onlarla da ili kili bir alan olarak ortaya k , uzun bir ge mi e dayanmaz. ocuk edebiyat n n kendi dinamikleriyle ilerleyen bir alan g rünümünü kazanmas 20-30 y ll k bir ge mi e sahiptir. Bunun ele tirisi ise ok daha yeni bir türdür. Bu tür, e itim bilimiyle, edebiyat teorisinin yan s ra, farkl sosyal bilim disiplinlerinden ve bazen de güzel sanatlardan ald y ntemlerle birden ok alan n s n rlar i inde yer almaktad r. Di er edebi eserlerin ele tirisinde uygulanan kuramlar n tümünden yararlanan ocuk edebiyat ele tirisinde, ocu un geli im bilgisi ve okurluk konumu nem arz eder. Bu makalede ocuk edebiyat ele tirisinin ekillenmesi, de i ik disiplinler ve edebiyat kuram ile kurdu u ili ki üzerine analitik bir yakla m sergilenmektedir.
eviri ocuk Kitaplar n n Kültür Aktar m A s ndan ncelenmesi  [PDF]
Osman Mert,Fatma Albayrak,Nilüfer Serin
Ana Dili E?itimi Dergisi , 2013,
Abstract: lkokul seviyesindeki ocuklara y nelik olarak haz rlanan eviri ocuk kitaplar nda ait olduklar kültür ile birlikte evrensel kültür gelerine ne l üde yer verildi inin ara t r ld bu al ma, betimsel nitelikte yap lm bir ara t rman n ürünü olup tarama modelinde haz rlanm t r. ncelikle ilkokul rencilerine y nelik olarak haz rlanan eviri ocuk kitaplar ara t rma kapsam na al nm ; ard ndan l üt rnekleme y ntemiyle ocuk edebiyat uzmanlar nca yap lan al malarda belirtilen ve ocuk kitaplar nda bulunmas gerekti i ifade edilen l ütler dikkate al narak farkl yay nevlerince haz rlanan hikaye türündeki eviri ocuk kitaplar aras ndan se ilen 5 kitap al ma kapsam na al nm t r. Doküman analizi tekni iyle, s z konusu eviri ocuk kitaplar n n ait oldu u kültürel geler ve bunlar n aktar lma bi imleri incelenmi tir. nceleme tamamland nda kodlanan kültürel geler s ralanm t r. Bu bi imde s z konusu eserlerin, ait olduklar kültürü yans tma dereceleri tespit edilmeye al lm t r. Ayr ca ocukluktan yeti kinli e ge i sürecini etkileyen, gerek okuldaki e itim retim faaliyetlerini gerekse bireyin sosyal ya am n destekleyen kitaplar n ocuklar n ilgilerine, ihtiya lar na uygun ve de yeterli olup olmad klar ortaya konulmaya al lm t r.
NIYAZI BERKES’ CRITICISM OF NAMIK KEMAL WITHIN THE CONTEXT OF HIS VIEW CONCERNING TURKISH MODERNIZATION - N YAZ BERKES’ N TüRK MODERNLE MES NE BAKI INDA NAMIK KEMAL’E Y NEL K ELE T R S
Mehmet Devrim TOPSES
Istanbul Journal of Sociological Studies , 2012,
Abstract: This study investigates the sociological causes of modernization movements that remain inconlusive, emerged in the Ottoman State between the 18th and 20th centuries. The scope of the study first analyzes Niyazi Berkes’ modernization approach; followed by Berkes’ criticisms on the 19th century scholar Nam k Kemal and his views on Turkish modernization. Herewith, Nam k Kemal was criticized by Berkes as a representative of “wrong Westernization” politics. zetBu makale, Osmanl Devletinde 18 ve 20. yüzy llar aras ndaki modernle me hare- ketinin mparatorlu u küntüden kurtaramay n n sosyolojik nedenlerini saptamaya d nük bir al man n sonucudur. al ma kapsam nda, birinci olarak 20. yüzy lda Türk modernle mesine y nelik tarihsel ve kuramsal incelemeler yapm olan Niyazi Berkes’in modernle me yakla m zümlenmi ve ikinci olarak bu zümleme kapsam nda Berkes’in Türk modernle mesinin 19. yüzy ldaki ncü isimlerinden Nam k Kemal’e y nelik ele tirile- rine yer verilmi tir. Sonu olarak Berkes’in Nam k Kemal’i Osmanl devletindeki “yanl Bat l la ma” siyasetinin karakteristik bir temsilcisi olarak ele tirdi i g rülmü tür.
大气臭氧测定中的BAKI法与BAKI-淀粉法的比较
陈旦华,李文,唐艺,龚晴,李金龙,唐孝炎
环境科学 , 1984,
Abstract: 目前我国推荐硼酸碘化钾化学法(BAKI法)为近期我国大气光化学氧化剂的一级标准分析方法.该法有两种:BAKI法和BAKI-淀粉法.国内外许多工作表明,BAKI法作为各种臭氧仪的一级标定方法准确度高,
Modern Türk ocuk iirinin Dil ve üslup zellikleri  [cached]
Cemil Memmedov
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2013,
Abstract: Poem is one of the literary kinds which are the most encountered by children. One of the important issues to be considered in being successful for child poems is their language and style properties. Language and style issues play crucial role on making poems understood and liked by children through perceiving them. We can say that it almost forms the soul and the foundation of child poems. As the style that was used in child poems in 1970-1990’s in Turkey indicates the specific reflective style of Turkish child poets, it reflects the language and style opportunities of this period as well. Nowadays, a lot of successful child poems have been written. However, the most important and obvious problem of the language and style issue about this period had become the ignorance of child’s world and their psychological condition. In addition to this, some points in child world were not analyzed detail. In the article the language and style of the child poetry which has been written in the years between 1970-1990’s was studied on the base of poems of the period. zet iir ocuklar n en ok kar la t klar edebi türlerden biridir. ocuk iirlerinin ba ar l olmas i in dikkat edilmesi gereken meselelerden biri de iirdeki dil ve üslup zellikleridir. iirlerin ocuklar taraf ndan alg lanarak idrak edilmesinde, sevilmesinde dil ve üslup zellikleri nemli role sahiptir. Türkiye'de 1970-1990’l y llarda ocuk iirlerinde kullan lan üslup Türk ocuk airlerinin zgün ifade tarz n g sterdi i gibi ayn zamanda d nemin dil-üslup imkanlar n da yans tmaktad r. Bu y llarda bir ok air taraf ndan ba ar l ocuk iirleri yaz lm t r. Fakat d nemin dil-üslup meselelerinde kar la lan en nemli zellik ocuk dünyas n n, ocuk psikolojisinin ve genel olarak ocuk inceliklerinin yeterli düzeyde dikkate al nmamas d r. Makalede 1970-1990’l y llarda yaz lm ocuk iirlerindeki dil ve üslup zellikleri d nemin iir rnekleri do rultusunda ele al nm t r.Les Caractéristiques du langage et du style des poèmes pour enfants dans la poésie Turque moderne (Selon les exemples des années de 1970-1990)RésuméLa poésie est un des genres littéraires que les enfants rencontrent le plus souvent: il faut donc faire particulièrement attention aux caractéristiques du langage et du style dans la poésie afin que les poèmes pour enfants soient réussis, compris et aimés par les enfants. Les caractéristiques du langage et du style constituent presque exclusivement l’esprit et la base des poèmes pour enfants. Le style qu’on a utilisé dans les poèmes pour enfants dans les années de 1970-1990 mon
ocuk ve Gen lerin Kitaba Ula mas ndaki K prüler
Yal??n Ya?c?
Türk Kütüphanecili?i , 2007,
Abstract: Bu al mada, ocuk ve gen lik edebiyat , bu edebiyat n geli im süreci ve bu sürecin i inde bulunan anne-baba, retmen, yazar ve kütüphaneciler sorumluluklar ile ele al nm t r. ocuk ve gen lerde kitap okuma al kanl n n sa lanmas , onlar n de er sistemlerinin desteklenerek hayata haz rlanmas ve sa l kl birer birey olarak yeti tirilmesi i in anne-baba ba ta olmak üzere retmen, yazar ve kütüphanecilerin nas l bir bak a s na sahip olmalar gerekti i de erlendirilmektedir. Ama , kitapla olan ili kisinde ocuk ve gen lerin kar kar ya de il, ba ba a b rak lmas n sa layacak taraflar , g rev ve sorumluluklar ile tan mlayabilmektir.
ocuk ili i ve ocuk ili i Mücadele Stratejileri  [PDF]
Zakir Av?ar,Eren ??üto?ullar?
Sosyal Güvenlik Dergisi , 2012,
Abstract: lk a lar ndan beri dünya ülkelerinin neredeyse tamam nda g rülen ocuk i ili inin, bugün de geli mi lik düzeyi ne olursa olsun dünyan n her yerinde de i ik bi imlerde varl n sürdürdü ü bilinen bir ger ektir. ocuk üzerinde fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ahlaki a dan olumsuz etkiler b rakan ocuk i ili i problemi, büyük l üde ülkelerin i inde bulundu u yap sal sorunlardan kaynaklanmaktad r. Keza, yoksulluk ve yoksulluktan kaynaklanan tali nedenlere dayanan ocuk i ili i ile mücadele dünyan n gündemine küreselle me olgusunun ivme kazand 1990'lar n ba lar ndan itibaren daha bir yo unluklu olarak girmi tir. ocuk i ili ini nleme al malar sonucunda bugün dünya ap nda olduk a nemli bir yol al nmas na ra men hem geli mi , hem de geli memi bütün ülkelerde bir tak m eksikliklerin oldu u bilinmektedir. Tabandan gelen bask larla ocuk i ili ini nleme konusunda al malar ba latmak zorunda kalan geli mi ülkelerdeki y netimlerin, ocuk i ili ini nleme konusunda daha etkili y ntemler benimsemeleri ve daha fazla insiyatif almalar gerekmektedir. o u zaman uluslararas organizasyonlar taraf ndan y nlendirilen ve bu kapsamda ocuk i ili ini nleme al malar n yürüten geli mekte olan ülkelerde ise toplumun daha fazla bilin lendirilmesi gerekmektedir. It is known that the child labour problem which is on-going almost all over the world for ages is stil existing in all countries regardless of the level of its development. Child labour leaves socially and morally adverse effects on the working children and arises from the country’s structural problems. Combatting child labour has been subjected to the world’s attention in the early 1990’s when the phenomenon of globalization has been accelerating. Though studies on preventing child labour is highly successful neither in developing countries not developed countries the problem is not completely solved. Especially the governments in developed countries should adopt more effective methods and get more initiative. In the developing countries which is mostly steering by the international organizations the community should be made more conscious.
大气臭氧测定中的BAKI法与BAKI-淀粉法的比较  [PDF]
陈旦华,李文,唐艺,龚晴,李金龙,唐孝炎
环境科学 , 1984,
Abstract: 目前我国推荐硼酸碘化钾化学法(BAKI法)为近期我国大气光化学氧化剂的一级标准分析方法.该法有两种:BAKI法和BAKI-淀粉法.国内外许多工作1,2表明,BAKI法作为各种臭氧仪的一级标定方法准确度高,重现性好.但作为大气中光化学氧化剂的标准监测方法,尚未见报道.
ocuk di hekimli inde lazerler
Fatih ?znurhan,Ay?egül ?lmez
Cumhuriyet Dental Journal , 2012, DOI: 10.7126/cdj.2012.787
Abstract: Dental treatment with convantional bur system can cause vibration, pressure, friction, heat and these might eventually cause fear. Laser treatment may prevent all these negative outcome. The use of laser for overcoming dental fear and anxiety of children is a great advantage in paediatric dentistry. Lasers are used in a variety of dental treatments. The aim of this review is to summarize the use of lasers in pediatric dentistry that can be used at both soft and hard tissues. Keywords: Pediatric Dentistry, Laser ZET Konvansiyonel frez sistemi ile yap lan dental tedaviler vibrasyon, bas n , sürtünme, s ya neden olur ve tüm bunlar korkuya neden olabilir. Lazerle yap lan tedaviler tüm bunlar engelleyebilir. Di tedavisi korkular n yenmek a s ndan lazer kullan m ocuk di hekimli inde büyük bir avantajd r. Lazerler di hekimli inin pek ok farkl alan nda kullan lmaktad r. Bu yay n n amac hem yumu ak ve sert dokuda kullan lan lazerlerin ocuk di hekimli inde kullan m alanlar n n zetlenmesidir. Anahtar Kelimeler: ocuk Di Hekimli i, Lazer
ocuk Kitaplar na Yeni Bir Yakla m: nternet'te Resimli ocuk Kitaplar (e-books)
Mübeccel G?nen,Gülden Uyan?k Balat
Türk Kütüphanecili?i , 2002,
Abstract: Elektronik kitaplar (e-books) yurtd nda olduk a yayg n bir bi imde kullan lmakta ve kullan c say s da giderek artmaktad r. nternette yer alan bu kitaplar, her ya taki insan n ilgi alan na hizmet edecek kadar ok ve e itlidir. Bu tür kitaplara internette yer alan kütüphanelerden, yay nevlerinden ve yazarlardan ula lmaktad r. ocuk edebiyat ile ilgili sitelerden de her konuda resimli ocuk kitaplar na ula labilir. nternette Türk e resimli ocuk kitaplar ve ocuk edebiyat ile ilgili sitelere rastlanmamaktad r. Ancak elektronik ocuk kitaplar na yabanc sitelerden ula labilir ve baz sitelerden ücretsiz olarak da temin edilebilir. Bu yeni uygulama ile ülkemizde bulunan yay nevleri ve yazarlar n, ileti im ve bilgi teknolojisinden yararlanarak daha fazla aileye, okul ve ocu a hizmet g türebilece i dü ünülmektedir.
第1页/共100条
每页显示


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.