oalib
Search Results: 1 - 10 of 94 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /94
Display every page Item
M.J. Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700  [cached]
A.M. van der Woude
BMGN : Low Countries Historical Review , 1996,
Abstract:
R. van Bekkum, Tussen vraag en aanbod. Op zoek naar de identiteit van de arbeidsvoorzieningsorganisatie  [cached]
J.M. Roebroek
BMGN : Low Countries Historical Review , 1997,
Abstract:
Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang  [cached]
Max A. Huber,Lineke Joanknecht,Rosalie Metze
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2013,
Abstract: Social network empowerment in the homeless care Family Group Conferences (FGCs) are on the rise. In this paper we focus on FGCs in relation to citizens in a vulnerable position, living in care for the homeless. We do this by using a meta-analysis of research on FGCs with citizens in various vulnerable positions. This analysis suggests that FGCs seem to be most effective in times of transition and that weakened or damaged social networks can form a complication, because of the experienced shame and shyness. Transition is a period of risk. However, it is simultaneously a chance for improvement since it creates a greater sense of urgency and possibly greater involvement. In the period preceding the FGCs, other social network empowerment methods should be employed to (re-)establish relations. If necessary this could continue after the conference. Therefore, we propose a model in which FGCs are a – small but significant – part of a broader process of social network empowerment. By doing so, social network empowerment can be more effective and make a greater contribution to recovery. Netwerk- en regieversterking in de maatschappelijke opvang Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) worden steeds vaker ingezet in Nederland. In dit artikel richten we ons op de inzet van EK-c’s voor burgers in kwetsbare situaties die in de maatschappelijke opvang verblijven. We doen dit door een meta-analyse te maken van het onderzoek dat gedaan is naar EK-c’s voor burgers in verschillende soorten kwetsbare situaties. Uit deze analyse lijkt te komen dat EK-c’s het meest effectief zijn in tijden van transitie. Daarnaast blijkt dat verzwakte of beschadigde sociale netwerken een complicerende factor kunnen zijn voor het succesvol organiseren van een EK-c, mede door de schaamte en vraagverlegenheid van de burger in kwestie. Een transitie is risicovol omdat het vaak gepaard gaat met destabilisatie en onvermogen tot aanpassing aan de nieuwe situatie. Aan de andere kant kan het ook een kans bieden op verbetering. De crisis cre ert een gevoel van urgentie en mogelijk een grotere betrokkenheid. We zijn van mening dat voorafgaand aan de EK-c, en indien nodig ook achteraf, andere empowerende en netwerkversterkende methodes moeten worden ingezet om sociale relaties te herstellen. Om deze reden stellen we een model voor waarin de EK-c onderdeel uitmaakt van een breder proces van netwerkversterking en empowerment. In dit model is aandacht voor het versterken van het sociale netwerk regulier onderdeel van het werk, met de EK-c als klein maar belangrijk onderdeel daarvan. Op deze manier kan het proce
De vraag naar profilering: hulpverlening tussen begrenzing en ontgrenzing  [cached]
Rudi Roose
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract: In the current managerial approach of social work, social work services are expected to strive for a unambiguous identity: social work services must clarify what they do and whom they are doing it with/for. In this article it is argued that this search for a unambiguous identity of social work services is problematic. One of the consequences is the loss of discretion of social workers, who aren’t allowed to work with problems that fall out of range of the identity of the service. The idea is that every unique question needs a unique answer by a unique service. This constricts discretion, which is necessary to meet the complexity of the problems that social work encounters. The search for an unambiguous identity also focuses on a methodological identity rather than a sociopolitical one. The focus on the methodological identity of social work often stresses the individualisation of social problems. Problems such as poverty are seen in terms of problems of exclusion from care rather than exclusion from society. In the article it is argued that the discussion on the identity of social work must broaden its view from the search for a methodological identity towards a search for a socio-political identity: this implies that social work services reflect on broadening rather than limiting their discretion and reflect on the question whether the problems that social work encounters are care problems and/or societal problems.
Opvang en zorg onder één dak. HVO-Querido Amsterdam 1969-2009  [cached]
Gerard Lohuis
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2011,
Abstract:
H. Piersma, Mensenheugenis. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen
M. Bossenbroek, De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog
C. Kristel, Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Besluitvorming
C. Kristel, Polderschouw. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Regionale verschillen
 [cached]

Hanne Hellemans
BMGN : Low Countries Historical Review , 2005,
Abstract:
J. Jansen, Bepaalde huisvesting. Een geschiedenis van opvang en huisvesting van immigranten in Nederland, 1945-1995  [cached]
C.K. Berghuis
BMGN : Low Countries Historical Review , 2007,
Abstract:
Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen
V.E. Korn
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde , 1951,
Abstract:
H. van Wijngaarden, Zorg voor de kost. Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle, 1650-1700  [cached]
M.R. Prak
BMGN : Low Countries Historical Review , 2001,
Abstract:
P. van der Eng, De Marshall-hulp. Een perspectief voor Nederland. 1947-1953  [cached]
P.E. de Hen
BMGN : Low Countries Historical Review , 1989,
Abstract:
Page 1 /94
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.