oalib
Search Results: 1 - 10 of 69 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /69
Display every page Item
GERMANOPHILE MOIZ KOHEN’S, OR AS HE NAMED HIMSELF, TEKIN ALP’S ADMIRATION OF GERMAN CULTURE / GERMANY B R GERMANOF L OLARAK MO Z KOHEN’ N VEYA KEND S MLEND RMES YLE TEK N ALP’ N ALMAN HAYRANLI I  [PDF]
Nurettin GEM?C?
Turkish Studies , 2009,
Abstract: With westernization and increased bigotry reaching the level of western countries, it manifested itself in each area differently, with the Tanzimat the progress (westernization) became faster. The schools were no longer employed by members of the military, but ordinary citizens, who also became teachers after academics were employed. The author whose real name was Moiz Kohen, but known as Munis Tekinalp, esearched the adoption of a German teaching system at he Darülfünun and Turkish militaries. He researched the way of life of German students, scientists, and military personnel; his results were discussed in two different cience magazine articles. These articles covered the way of life of the students and military personnel, detailing every aspect, right down to the nuts & bolts (nitty gritty....slang) of their lives, literally. Bat l la ma ve bat l ülkelerin düzeyine eri mek i in g sterilen efor her d nemde ba ka bir ifade bi imi g stermi ti. Tanzimat’la birlikte bu gayretler daha da h zland . Art k askeri uzmanlar n yerine okullarda al t r lmak üzere retmenler gelmeye ba lam t . Bunlar daha sonra mürebbiyeler ve üniversitelerde g revli retim g revlileri takip etti. As l ismi Moiz Kohen olan fakat daha ok müstear ad olan Munis Tekin Alp Alman modelini Türkiye’de kabul g rmesi i in Alman rencileri, ilim adamlar ve askeri personelin hayat tarzlar n Darülfünun’a ve Türk ordusuna uyarlamak i in Bilgi mecmuas nda iki makalede ara t rm t . Bu makalelerde Alman rencilerinin ve askeri personelin hayatlar ve günlük ya ay lar n n en kü ük ayr nt lar na kadar basit ve yal n bir anlat mla kaleme alm t r. Tekin Alp’in bu d nemsel de i imlerini i ine alacak bi imde konu de erlendirilerek Türkiye i in aranan model ülke aray lar irdelenmi tir.
Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti Raporlar Ve Tüketici Davran lar : Odunpazar rne i
Muhittin ADIYAMAN
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: zetBu al ma 4077 Say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun’la hukuk sistemimize kazand r lan Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerinin i leyi i, ikayetlerin al nma ve de erlendirme sürecine dair 358.566 nüfuslu Odunpazar il esinde tüketici sorunlar na üretilen zümlerin boyutu ve tüketici davran lar n sunmay ama layan bir uygulama rne idir. al mam z; Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti Y netmeli inin 25. Maddesi gere i d rder ayl k d nemler halinde haz rlanan Eski ehir Odunpazar Tüketici Sorunlar Hakem Heyeti’nin 2009-2012 y llar aras ndaki faaliyet raporlar nda belirtilen müracaat say lar , tüketicinin lehine ve aleyhine olarak sonu lanan karar say lar ve ikayetlerin türünü kapsamaktad r. Tüketici Sorunlar Hakem Heyetleri ayn y netmelik er evesinde al malar na ra men ikayetlerin al nma ve de erlendirme sürecinde uygulama farkl l klar olabilmektedir. Bu farkl l klardan biri de Odunpazar l e Mill E itim Müdürlü ünün i ak n h zland rmak amac yla geli tirdi i bir yaz l mla ikayetleri al p de erlendirmesidir. Tüketici Sorunlar Hakem Heyetlerinin raporlar na ait ülke ap nda sistemli bir veri taban olmal ; Hakem Heyetlerinin uygulamalar na ve karar sonu lar na y nelik kar la t rmalar n yap larak, tüketici sorunlar n n detayl tetkiki sonucu üretilecek zümlerle tüketici ma duriyetlerinin nüne ge ilmelidir.AbstractThis study is an example of application with Law No. 4077 on Consumer Protection offered to judicial system functioning ground jury of the consumer Issues, about the process complaints of inclusion and assessment aims to provide generated solutions to consumer problems and consumer behavior of Odunpazar district with 358.566 population. Our study contains; with the regulation 25 on ground jury of the consumer Issues article the number of application, number of decisions resulting in the consumer's favor and against and the type of complaints about annual reports between the years 2009-2012 of Eski ehir Odunpazar ground jury of the consumer Issues prepared in a period of four months. Despite the complaints received and the evaluation process to run under the same regulations, the implementation may be differences for Ground Jury of The Consumer Issues. One of these differences in order to accelerate workflow, the directorate has developed a software evaluation to take complaints. Ground jury of the consumer Issues reports should be a data base system around worldwide; Comparions about ground jury implementation and result of decision, solutions will be produced as a result of a detailed examination of the problems of
ngiliz Kültür Heyeti Ankara Kütüphanesi Okuyucular ve evrimi i Okuyucu Katalogu
Selma Alpay Aslan
Türk Kütüphanecili?i , 1993,
Abstract: evrimi i okuyucu kataloglar n n ( OK), derme ile ilgili kaynak asal bilgilere eri im olanaklar n zenginle tirme, tümle ik dizgelerde dün verme bilgisinini de i erme gibi yararlar vard r. ngiliz Kültür Heyeti Ankara Kütüphanesi ( KHAK) 1992'de otomasyona ge mi ve katalogunu OK'a d nü türmü tür. Bir okuyucu anketine dayan larak okuyucular n bu yenili i nas l kar lad klar , OK'u ne l üde de erlendirdikleri, nas l rendikleri ve kulland klar , kar la t klar gü lüklerin neler oldu u ve OK hakk ndaki dü ünceleri ara t r lm t r. Ara t rma, KHAK okuyucular n n %64.4'nün katalog türü olarak OK'u ye lediklerini, katalo u kullananlar n %75.3'nün OK'un kullan m n kolay buldu unu, bu kullan c lar n yakla k yar s n n kullan m do rudan dizgiden renmek istediklerini ve doyum düzeyinin %80'in üzerinde oldu unu g stermi tir. Yorum yapan okuyucular, yukar da belirtilen yararlar d nda, OK'un okuyucuya zaman kazand rd m, kitap se imini kolayla t rd n da vurgulam lard r. Bütün bu bulgular okuyuculara OK sunabilmenin hizmetlerin geli tirilmesinde yararl bir uygulama oldu unu ve bu yat r m n yerindeli ini ortaya koymu tur.
German Librarianship and Munich Libraries Alman Kütüphanecili i ve Münih Kütüphaneleri
Osman ümit ?zen
Türk Kütüphanecili?i , 1994,
Abstract: There are 27 municipal libraries including the Central Public Library in Munich. The other important libraries in the city are Bayern State National Library, Maximillian University Library, technical highschool library and the "Deutsches Musuem" Library. All these libraries are financed locally. The author introduces these libraries briefly and compares German libraries wi Turkish libraries. He concludes that although theoretically there are not distinctive differences, practice, buildings and their layout are better in Germany where more variety of services are o fered. In Turkey standardization has not been realized yet. Turkey needs to computerize and ne work to improve the services offered in an efficient way. Münih'te Merkez Halk Kütüphanesi ile birlikte yirmiyedi belediye kütüphanesi vard r. Bunlarla birlikte Bayern Eyaleti Milli Kütüphanesi, 1 üniversite, 1 teknik yüksekokul, 1 müze kütüphanesi kentin en nemli kütüphaneleri say lmaktad r. ehirde bulunan halk kütüphanelerinin tümü Belediye taraf ndan kurulmu ve finanse edilmektedir. Halk kütüphaneleri aras nda bulunan bilgisayar a henüz sadece dün verme i lerinde kullan lmaktad r. Bayern Milli Kütüphanesi Bayern Kral Ludving taraf ndan kurulmu , 19.y.y.'da Milli Kütüphaneye d nü türülmü tür, günümüzde 6 milyon materyalden olu an bir koleksiyona sahiptir ve 500 personel al maktad r. Kütüphane, bilgisayarla Avrupa 'daki bir ok nemli kütüphane ve Amerikan Kongre kütüphanesi ile ba lant l d r. Münih Maximillam üniversitesi'nin hem bir merkez kütüphane, hem de enstitü kütüphaneleri vard r. Merkeze kütüpahene iki k s mdan olu maktad r. Birimci k s mda dün verme servisi, kataloglar ve yay n tarama- kt alma amac yla kullan lan bilgisayarlar vard r, ikinci k s m ise dan ma kaynaklar n n bulundu u referans k sm ndan olu maktad r. üniversite kütüphanesi de Bayern Milli Kütüphanesinin ba l oldu u bilgisayar a i inde yer almaktad r. Dünyan n en büyük teknoloji merkezlerinden birisi olan Deutsches Museum'un bir de kütüphanesi vard r. Kütüphane, teknik yay nlardan olu an 700 bin materyallik bir koleksiyona sahiptir. Alman Kütüphanecili i Türk Kütüphanecili i ile kar la t r ld nda, teori a s ndan pek büyük fark g remiyoruz. Ama, uygulamada, kütüphanelerde okuyucuya sunulan hizmetin geni li i, mekanlar n rahatl ve ekicili i Alman Kütüphanelerini ne karmaktad r.
Tasnif Edilmi Kütüphanelerde Yer Numaras Meselesi
Necmeddin Sefercio?lu
Türk Kütüphanecili?i , 1967,
Abstract:
Alman Kütüphanecili ine Genel Bir Bak
M. Eren
Türk Kütüphanecili?i , 1977,
Abstract:
Alman üniversitelerinin Kütüphane rgütlenmesinde Yeni E ilimler
Rudolf Juchhoff
Türk Kütüphanecili?i , 1967,
Abstract:
Alman Reformistlerin Tefecilik Yorumu (Usury Exegesis of German Reformists)
Kür?at Haldun AKALIN
Dokuz Eylül üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2010,
Abstract: The German Reformation was caused to the outbreak of the modern revolt against the Hebraic and medieval catholician prohibition of usury. Because Luther asserted that the human was free, under no obligation to observe dead Mosaic ordinances. He explained that the Deuteronomic commantment on usury was not intented to take place of the civil law or to supplant existing secular authorities. The age of the German reformers is the time of Deuteronomy’s crisis and demise. Luther applauded the Deuteronomic discrimination. He insisted that God allowed the Hebrews to take usury from alien peoples not because usury was meritorious or a part of the common law, but because He wished thus to indicate His wrath against the Gentiles.Melanchton’s views on the traffic in annuities are much more than those of Luther. Melanchton’s formula implies the increasing bifurcation of human relations into distinct spheres: one, the world of friendship and free services; the other, the world of commercial intercourse and economic calculus. Zwingli (1484-1531) , like Luther and Melanchthon, seems loathe to concede that a strict prohibition of usury might be inferred from Scriptures. But in spite of this they don’t expressly depart from the ethic of brotherhood. Martin Bucer (1491-1551) says persons may rightly claim ten per cent interest under the law. According to him, the objections to usury depend on the Old Testament apply not to all increments on loans, but properly to bitting usury upon usury.
Hüseyin Cahit Yal n’ n Kaleminden arki Anadolu Islahat (1913 – 1914)
Erdem Karaca
Journal of Gazi Academic View , 2010,
Abstract: Hüseyin Cahit Yal n has been elected as the Istanbul parliamentarian in 1908 from the “ ttihat ve Terakki” party. He has attracted attentions also with his articles that he wrote in the “Tanin” newspaper. He has been employed in the“Düyun-u Umumiye” administration (1911-1922) and he has been exiled by the British to Malta. He has been electedin 1939 as a parliamentarian from the CHP party and he dealt with journalism and politics until he died (1957). He wrote articles on Eastern Anatolian Reform that came into the agenda after the Balkan War; he emphasized the necessity of thisand apart from this, he has compared this notion with the Balkan reformation. He has criticized the Western countries that tried to give direction to the matter and that were the interveners, where Russia and England were at the forefronts. Yal n, who was also against the approaches of the Armenians who were causing invitation to external intervention on continuous basis, has exhibited care in supporting the decisive approaches of the Ottoman Government.
Cemil Cahit Toydemir: Askeri ve Siyasi Kariyeri üzerine Notlar/// Cemil Cahit Toydemir: Notes on his Military and Political Career
Murat Yümlü
History Studies : International Journal of History , 2011,
Abstract: In this article, it’s purported taking notes on the political and military career of Cemil Cahit Toydemir who had been amongst the significant commanders during the period of National Sttrugle. Toydemir had assumed his called family surname thanks to his duty and services by commandership at the same-named point during the War of Sakarya. He had retired after the high-positioned militarily services and had been elected to Turkish Grand National Assembly (TGNA) in 1946. Toydemir, who had been the participant of the Recep Peker Cabinet, which was founded at the end of the summer months of 1946, had withdrawn from the political life after 1950.
Page 1 /69
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.