oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Políticas de cooperación internacional en las ense?anzas de posgrado en biblioteconomía y documentación del espacio europeo de educación superior (EEES)
Fernández Bajón, María Teresa;
Investigación bibliotecológica , 2010,
Abstract: our research is situated in the context of international cooperation policy and postgraduate studies in library science and information. we set out the broad horizons that the new european higher education area (ehea) offers, with the aim of internationalizing higher education studies. with this in mind, we start with a reflection on the role research plays in the knowledge society; followed by a brief diagnosis of postgraduate studies in the ehea, more specifically within the faculty of documentation, and finally we propose several measures for international cooperation, by means of academic cooperation agreements.
L'EEES i la identitat europea: interpretació de les principals autoritats The EHEA and European identity: the main authorities' interpretation El EEES y la identidad europea: interpretación de les principales autoridades
Núria Arís,Miquel àngel Comas
Temps d'Educació , 2013,
Abstract: El procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) no ha estat exempt de controvèrsia i diferents nivells d'interpretació en la seva creació, fonamentació i desenvolupament. L'objectiu d'aquest article és fer un retrat de la situació i anar més enllà de l'estudi en el pla teòric. A partir d'entrevistes en profunditat, en format semiestructurat, hem captat les opinions, expectatives i percepcions d'actors responsables i actius del procés de construcció de l'EEES, amb rellevància política i universitària, implicats des de diverses institucions: Conferència Europea de Rectors, European University Association, Direcció General d'Educació de la Comissió Europea i Ministeris d'Educació Superior. L'estudi estableix que la creació de l'EEES respon a una lluita de poder entre el dret d'autonomia de les universitats, el dret legislatiu dels governs estatals i les recomanacions de la Comissió Europea. No obstant això, tots coincideixen a plantejar una reflexió d'autocrítica respecte a l'esfor d'informació i difusió per evitar possibles interpretacions errònies o malentesos i possibilitar més i millors vies de participació ___________________________________________________ Le processus de construction de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur (EEES) n'a pas été exempt de controverses ni d'interprétation différentes quant à sa création, ses fondements et son développement. L'objectif de cet article est de faire un état des lieux et d'aller au-delà de l'étude sur le plan théorique. à partir d'entrevues en profondeur, en format semi-structuré, nous avons considéré intéressant de capter les opinions, les expectatives et les perceptions d'acteurs responsables et actifs du processus de construction de l'EEES, ayant une certaine importance politique et universitaire, impliqués dans diverses institutions : Conférence européenne des Recteurs, European University Association, Direction générale de l'éducation de la Commission européenne et Ministères de l'Enseignement supérieur. L'étude établit que la création de l'EEES répond à une lutte de pouvoir entre le droit d'autonomie des universités, le droit législatif des gouvernements nationaux et les recommandations de la Commission européenne. Cependant, tous co ncident à envisager une réflexion d'autocritique en ce qui concerne l'aspect informatif et la diffusion pour éviter de possibles interprétations erronées ou des malentendus et rendre davantage possibles et meilleures les voies de participation. The process of building the European Higher Education Area (EHEA) has not been without controversy.
Perfiles docentes para el espacio europeo de educación superior (EEES) en el ámbito universitario espa ol. [Profiles of University Professors in Spain for the European Higher Education Area (EHEA)].  [cached]
álvarez-Rojo, Víctor,Asensio-Mu?oz Inmaculada,Clares, José,Del-Frago, Rakel
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa , 2009,
Abstract: This paper presents the findings of a research study of professors’ profiles for the European Higher Education Area (EHEA) conducted in five spanish universities. Through the application of qualitative methods of inquiry, the perceptions of several groups of university professors over the principal teaching qualifications necessary for the coordination of higher education throughout the European Union have been obtained. Data analysis indicates a significant discrepancy between actual Spanish professors and those required by EHEA. It has also made possible the detailed description of teaching competency profiles that professors believe to be fundamental for the new functions demanded of them in the present changing social and educational situation. En este trabajo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en cinco universidades espa olas sobre los perfiles docentes que demanda el EEES. Utilizando procedimientos de corte cualitativo se han obtenido en dos momentos consecutivos las percepciones de grupos de profesores sobre las principales competencias docentes necesarias para la armonización de la educación superior en la UE. El análisis de los datos indica, por una parte, la discrepancia entre los tipos de profesores actualmente existentes y los percibidos como necesarios; por otra, ha posibilitado la descripción pormenorizada de los perfiles de competencias docentes que el profesorado percibe como fundamentales para el ejercicio de las nuevas funciones que se le demandan en estos momentos.
Convergència digital i software lliure en l'EEES. Algunes experiències amb Gretl Digital Convergence and Free Open Source Software in the EHEA. Some experiences with Gretl Convergencia digital y software libre en el EEES. Algunas experiencias con Gretl  [cached]
Ana Jesús López Menéndez,Rigoberto Pérez Suárez
@tic : Revista d'Innovació Educativa , 2012, DOI: 10.7203/attic.9.938
Abstract: La utilització de programari lliure i obert (*FOSS) aporta nombrosos avantatges en l'àmbit universitari, que resulten encara més patents en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Les principals característiques del *FOSS (llibertat d'ús de programes, accés al codi font, estudi i adaptació, distribució de còpies i implementació de millores que beneficien a tota la comunitat) apareixen relacionades amb competències com a creativitat, treball en equip o adaptació a noves situacions. Aquest treball examina el paper del programari lliure en l'àmbit universitari i el seu potencial per a reduir la bretxa digital, presentant també algunes experiències recents. The use of Free Open Source Software (FOSS) provides outstanding advantages in the university context, becoming especially clear in the new framework of the European Higher Education Area (EHEA). The main characteristics of FOSS (free use of programs, access to the source code, study and adaptation, distribution of copies and implementation of improvements that benefit all the community) appear related to competences as creativity, teamwork or adaptation to new situations. This paper examines the role of the free software in the university context, mainly emphasizing its potential to reduce the existing digital divide, and also showing some recent experiences. La utilización de software libre y abierto (FOSS) aporta numerosas ventajas en el ámbito universitario, que resultan aún más patentes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Las principales características del FOSS (libertad de uso de programas, acceso al código fuente, estudio y adaptación, distribución de copias e implementación de mejoras que beneficien a toda la comunidad) aparecen relacionadas con competencias como creatividad, trabajo en equipo o adaptación a nuevas situaciones. Este trabajo examina el papel del software libre en el ámbito universitario y su potencial para reducir la brecha digital, presentando también algunas experiencias recientes.
Polítiques docents en el context de l’EEES: oportunitats, dificultats i dilemes Teaching policies in the context of the EHEA: opportunities, difficulties and dilemmas Políticas docentes en el contexto del EEES: oportunidades, dificultades y dilemas
Artur Parcerisa Aran
Temps d'Educació , 2010,
Abstract: El procés de convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior ha fet que les universitats s’hagin plantejat el repte de millorar la docència. Que amb l’EEES es vulgui fomentar un nou model d’ensenyan a, ha suscitat opinions divergents, però hagués estat irresponsable no aprofitar el procés de canvi per anar al fons del tema docent. En el context actual, cercar com millorar els processos d’aprenentatge dels i de les estudiants suposa la necessitat de reflexionar col·lectivament sobre què i sobre com s’ha d’ensenyar a la universitat. Per tal d’afavorir un canvi de model que dugui a focalitzar la mirada en el procés d’aprenentatge de l’estudiant, cal debatre sobre els dilemes que sorgeixen quan els requeriments del nou model xoquen amb la cultura tradicionalment predominant entre el professorat universitari. En l’article es comenten alguns d’aquests dilemes. ______________________________________________ Le processus de convergence vers l’EEES a obligé les universités à envisager de relever le défi de l’amélioration de l’enseignement. Que l’on ait profité de l’EEES pour développer un nouveau modèle d’enseignement a suscité des opinions divergentes mais il aurait été irresponsable de ne pas mettre à profit ce processus pour aller au fond du thème. Dans le contexte actuel, chercher à améliorer les processus d’apprentissage des étudiant(e)s implique de réfléchir collectivement quant à l’objet ainsi que la méthode d’enseignement de l’Université. Afin de favoriser un changement de modèle qui permette de mettre l’accent sur le processus d’apprentissage de l’étudiant(e), il faut débattre des dilemmes qui surgissent quand les exigences du nouveau modèle se heurtent à la culture traditionnellement prédominante parmi les professeurs de l’enseignement supérieur. Dans cet article, nous commentons certains de ces dilemmes. The process of creating the European Higher Education Area has led to universities addressing the challenge of improving teaching. Opinions differ on the use of the EHEA to promote a new teaching model. However, it would have been irresponsible not to take advantage of this period of change to examine the topic in-depth. In the current context, the search for how to improve students’ learning processes must involve collective reflection on hat and how to teach at universities. To foster a change of model that would lead to focusing on these processes, we need to discuss the dilemmas that arise when the requirements of the new model clash with the culture that was predominant in the past among university teaching staff. We examine some of these d
Competencias y formación universitaria del documentalista en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): estudio de su adecuación al entorno laboral Competences and University training of Documentalists in the European Higher Education Area (EHEA): study of adequacy to the job environment  [cached]
Carlos Oliva Mara?ón
Investigación bibliotecológica , 2012,
Abstract: Las competencias del documentalista se han transformado con la implantación del Grado en Información y Documentación adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los objetivos de esta investigación son analizar tanto las ofertas de empleo existentes para el área de Biblioteconomía y Documentación en el ámbito público y en la empresa privada, como los planes de estudios del Grado en Información y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) para verificar si se adecuan a las demandas de los empleadores. Se ha consultado la lista de distribución Infodoc, el Diario Oficial de la Unión Europea y las páginas Web de las Universidades citadas. Se confirma tanto la escasa adecuación entre los contenidos académicos de la titulación y las demandas de empleo en el ámbito público, como un desconocimiento de la titulación por parte de los empresarios. Se aportan algunas propuestas para mejorar la titulación de Grado en Información y Documentación con el objetivo de que los titulados se incorporen al mercado laboral con las máximas garantías. The competences of the Documentalist have undergone change with the introduction and adaptation of the Degree in Information and Documentation to the European Higher Education Area (EHEA). The aims of this research are to analyze the existing Librarianship and Documentation employment market in both the public and private sectors, and to assess the course of studies Degree in Information and Documentation offered by the Universidad Complutense de Madrid and Sheffield University meet the needs of employers. This research reviews the distribution list of Infodoc, the Official Diary of the European Union and the Web pages of the aforementioned Universities, confirming general inadequacy between the academic contents of these degree programs and the job requirement of the public sector. Moreover, employers appear to be completely unaware of these degree programs. Some suggestions for improvement to these courses of study are provided, aimed at better preparing students in accord with demands of the job market.
Exigències i problemes de l'avaluació en l’Espai Europeu d’Educació Superior Assessment requirements and problems in the European Higher Education Area (EHEA) Exigencias y problemas de la evaluación en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  [cached]
Antoni Font
Temps d'Educació , 2010,
Abstract: Aquest estudi es proposa mostrar les condicions i les exigències de l'avaluació en l'EEES a partir del seu marc regulador. La primera conclusió és que aquestes condicions no venen imposades per aquest marc sinó que deriven de la relació de coherència entre l'avaluació i l'aprenentatge, del qual en forma part. Només si entenem l'avaluació com un problema de disseny del programa educatiu, com proposen els nous enfocaments educatius, serem capa os d'oferir propostes que tendeixin cap a una avaluació més qualitativa i més personalitzada. En aquest context, el repte consisteix a trobar instruments que atenguin aquestes necessitats i alhora siguin prou fiables tot intentant evitar la trivialització. Ateses les limitacions d'espai, però, no és possible entrar en el detall de cadascuna d'aquestes propostes. ______________________________________________ Cette étude se propose de présenter les conditions de même que les exigences de l’évaluation dans l’EEES à partir de son cadre réglementaire. La première conclusion est que ces conditions ne sont pas imposées par ce cadre sinon qu’elles découlent de la relation de cohérence entre l’évaluation et l’apprentissage, dont elle fait partie. Ce n’est que si l’on comprend l’évaluation comme un problème de conception du programme éducatif, comme le proposent les nouvelles perspectives éducatives, que l’on sera capable de faire des propositions tendant vers une évaluation plus qualitative et plus personnalisée. Dans ce contexte, le défi à relever consiste à trouver des instruments répondant à ces nécessités et en même temps suffisamment fiables tout en tentant d’éviter la trivialisation. Compte tenu des limitations d’espace, il n’est cependant pas possible d’entrer dans le détail de chacune de ces propositions. The aim of this paper is to describe the assessment conditions and requirements in the EHEA, on the basis of the regulatory framework. The first conclusion is that the conditions are not imposed by the framework, but are derived from the logical relationship between assessment and learning, of which it is an integral part. We will only be able to make proposals that lead to a more qualitative and personalized form of assessment if we consider that this issue is linked to the design of the educational program and if we propose new educational approaches. In this context, the challenge consists of finding instruments that meet these needs but are also sufficiently reliable, and attempt to avoid trivializing the issue. Due to lack of space, we cannot examine each of the proposals in detail. Este estudio se propone mos
An ehea stuck in traffic  [cached]
Bert Vanderkendelare
REDU : Revista de Docencia Universitaria , 2011,
Abstract: En esta contribución, el autor ofrece su impresión personal sobre el punto de vista de los estudiantes sobre la aplicación del Proceso de Bolonia' y sobre las líneas de actuación introducidas en los últimos a os así como los retos que se avecinan en relación a la Conferencia Ministerial de 2012 en Bucarest, Rumania. Comenzando con las quemas llevadas a cabo en 2009 en Bolonia con ocasión del 10o aniversario de la Declaración de Bolonia, el autor describe los distintos problemas que sufrido la aplicación de Bolonia y las causas que frenan la plena realización del Espacio Europeo de Educación Superior. Mirando hacia adelante al2012, el autor sugiere cómo el EEES se podría renovar y convertirse en un verdadero espacio para el intercambio educativo de alta calidad. No sólo se cita la lista de 14 prioridades para el a o 2012 creada por la Unión de Estudiantes Europeos, sino que se demanda un proceso de Bolonia más vinculante, que obligue a los países signatarios a comprometerse con mayor claridad en los avances previstos para los próximos a os y en ayudar a otros países a hacer lo mismo. ABSTRACT An ehea stuck in traffic In this contribution the author gives a personal impression from a European students’ point of view on the implementation of the Bologna Process’ action lines in the past years and the challenges that lie ahead for the 2012 Ministerial Conference in Bucharest, Romania. Starting off with the Bologna Burns protest at the 10th anniversary of the Bologna Process in 2009 the author outlines the different problems the Bologna implementation has known and the causes that are holding the European Higher Education Area from a full completion. Looking forward to 2012 the author advises how the EHEA can revamp and become a true area for educational exchange of high quality. Not only does he cite a list of 14 priorities for 2012 created by the European Students’ Union, but he also poses a demand for a more binding Bologna Process, that forces the signatory countries to commit themselves more clearly to progress in the next years and help other countries to do so as well.
La dimensión social y la innovación en el EEES La dimensió social i la innovació en l'EEES The Social Dimension and the Innovation in the EHEA  [cached]
Antonio Ari?o Villarroya
@tic : Revista d'Innovació Educativa , 2009, DOI: 10.7203/attic.2.113
Abstract: El texto presenta la dimensión social del Espacio Europeo de Educación Superior vinculándola al desarrollo de todo el proceso de Bolonia, y estableciendo también la relación dicrecta entre tal dimensión social y el modelo de Innovación Educativa que deben asumir las universidades públicas en la sociedad del conocimiento.
Análisis de las competencias genéricas en los nuevos títulos de grado del eees en las universidades espa olas  [cached]
ángeles Sánchez‐Elvira,María ángeles López‐González,M. Virginia Fernández‐Sánchez
REDU : Revista de Docencia Universitaria , 2011,
Abstract: El Espacio Europeo de Educacio n Superior (EEES) supone un esfuerzo de adaptacio n importante de las Universidades, tanto de cara cter organizacional como metodolo gico. Una de las aportaciones ma s interesantes del EEES es el tratamiento concedido a las denominadas competencias gene ricas o transversales, que pasan a desempen ar un rol importante por su contribucio n a la preparacio n de los profesionales del Siglo XXI, asi como a una formacio n ma s integral de las personas. El presente estudio tiene como objetivo principal recoger de que forma se han planteado las universidades espan olas la incorporacio n de este tipo de competencias, tanto desde el punto de vista institucional, como de titulacio n y asignatura. La metodologi a seguida ha consistido en la realizacio n de un estudio detallado de la informacio n disponible en las webs pu blicas de las universidades, lo que a su vez ha propiciado un ana lisis de la calidad de dicha informacio n, de cara a la transparencia y comparabilidad de ti tulos que el EEES preconiza. Los resultados muestran, por un lado, la necesidad de mejorar la informacio n pu blica de las universidades y, por otro, la conveniencia de dar apoyo y seguimiento institucionales, de cara cter integrador, al desarrollo de las competencias gene ricas de cada grado, a fin de alcanzar los resultados previstos por el ti tulo. ABSTRACT Analysis of generic competences in the new ehea degrees in spanish universities The European Higher Education Area (EHEA) requires from universities a considerable organizational and methodological adaptation. One of the most interesting contributions of the EHEA is the treatment confered to the so-called generic or transversal competences, due to the relevat role they play as main contributors to the training of XXI century professionals, as well as to an integral formation of persons. The main goal of this study is to analyse how Spanish universities have come up with the incorporation of this type of competences from an institutional, degree and subject perspective. The methodology consisted in the development of a detailed study about the information available at universities public websites, which in turn led to an analysis of the quality of this information, according of the transparency and comparability of the degrees that EHEA advocates. The results show, first, the need to improve the public information of universities and, secondly, the desirability of giving an integral institutional support and monitoring to the development of the generic skills of each degree, in order to achieve the exp
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.