oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Do wiadczenie i eksperyment w sztuce  [PDF]
Alva No?
Avant : Journal of Philosophical-Interdisciplinary Vanguard , 2011,
Abstract: A significant impediment to the study of perceptual consciousness is our dependence on simplistic ideas about what experience is like. This is a point that has been made by Wittgenstein, and by philosophers working in the Phenomenological Tradition, such as Husserl and Merleau-Ponty. Importantly, it is an observation that has been brought to the fore in recent discussions of consciousness among philosophers and cognitive scientists who have come to feel the need for a more rigorous phenomenology of experience. The central thought of this paper is that art can make a needed contribution to the study of perceptual consciousness. The work of some artists can teach us about perceptual consciousness by furnishing us with the opportunity to have a special kind of reflective experience. In this way, art can be a tool for phenomenological investigation. The paper has three parts. First, I present what I call the problem of the transparency of experience. This is a problem for philosophy, for art, and for cognitive science. Second, I present an alternative conception of experience as a mode of interactive engagement with the environment. Finally, against the background of this conception, I discuss, briefly, the work of the sculptors Richard Serra and Tony Smith.
Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator zwi zku l ku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów
Micha? Ziarko,?ukasz Kaczmarek,Ewa Mojs,Magdalena Atarowska
Reumatologia , 2011,
Abstract: L k stanowi jedn z konsekwencji chorób przewlek ych, w tymreumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Wysoki poziom l kuobni a jako ycia pacjentów, prowadzi do zachowań antyzdrowotnychoraz mo e wp ywa na gorszy przebieg choroby. Zwi zekneurotyzmu z l kiem zosta dot d dobrze udokumentowany. Neurotyzmstanowi cech temperamentu, a wi c w niewielkim stopniumo na j modyfikowa . Redukcja kosztów psychicznych ponoszonychprzez osoby o wysokim poziomie neurotyzmu wymagapoznania czynników, które mog yby ogranicza wp yw neurotyzmuna poziom l ku (czynniki moderuj ce relacj neurotyzm–l k).Celem badania by o okre lenie zmiennych moderuj cych relacj pomi dzy neurotyzmem a l kiem.W badaniach wzi o udzia 100 osób choruj cych na RZS (78 ko -biet i 22 m czyzn). Zostali oni przebadani za pomoc kwestionariuszymierz cych: poziom l ku, style radzenia sobie ze stresemoraz wymiary osobowo ci. Obliczono wspó czynniki korelacjir Pearsona pomi dzy mierzonymi zmiennymi oraz wykonano analiz moderacji zwi zku pomi dzy neurotyzmem a l kiem jakostanem za po rednictwem stylów radzenia sobie ze stresem.Testowanie interakcji przeprowadzono metod najmniejszych kwadratówi regresji logistycznej.Ustalono, e istnieje wprost proporcjonalny zwi zek pomi dzyneurotyzmem a l kiem rozumianym jako stan (r = 0,63; p < 0,01)(tab. I). Zaobserwowano, e zwi zek ten nie zachodzi w przypadkuosób o wysokim neurotyzmie pos uguj cych si unikowym stylem radzenia sobie ze stresem (R2 = 0,19; F = 7,00; p < 0,001) (ryc. 1)oraz u osób poszukuj cych kontaktów towarzyskich (R2 = 0,22;F = 8,70; p < 0,001) (ryc. 2, tab. II).Wyniki wskazuj , e silny neurotyzm zwi ksza prawdopodobieństworeagowania podwy szonym poziomem l ku w obliczu pojawiaj cychsi objawów oraz zagro eń b d cych konsekwencj choroby. Zaobserwowane zale no ci potwierdzaj hipotez , etemperament jest czynnikiem ryzyka w rozwoju zaburzeń zachowania.Ponadto sugeruj one potrzeb kszta towania u osób neurotycznych,chorych na RZS, sposobów radzenia sobie z chorob opartych na dystansowaniu si od niej lub aktywizowaniu ich kontaktówspo ecznych.
Zwi zek temperamentu w uj ciu regulacyjnej teorii temperamentu z objawami zaburzenia stresowego pourazowego w ró nych grupach poszkodowanych
W?odzimierz Oniszczenko
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2010,
Abstract: The aim of our studies was to investigate an associationbetween temperamental traits postulated in theRegulative Theory of Temperament and post-traumaticstress disorder symptoms in different groups of victims.The studies were run on four groups of participants:miners who experienced a mining catastrophe, floodvictims, firemen, and cancer patients. All temperamentaltraits were measured using the Formal Characteristics ofBehavior – Temperament Inventory (FCB-TI). PTSDsymptoms (intrusion/arousal and avoidance/numbing)were measured with the factorial version of the PTSDInventory (PTSDF). The significant relationship betweenfive of six temperamental traits (briskness, perseveration,emotional reactivity, endurance, and activity) and posttraumaticstress disorder symptoms has been confirmed.Especially, emotional reactivity and perseveration arehighly correlated with PTSD symptoms in all groupsunder studies. The results suggest that temperamentaltraits postulated in the regulative theory of temperamentmay be considered as endophenotypes for anxietydisorders.
Wp yw probiotyków i prebiotyków na gospodark wapniowo-fosforanow i metabolizm kostny
El?bieta Karczmarewicz,Ewa Skorupa,Roman S. Lorenc
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Oligosacharydy, które nie ulegaj trawieniu i wch anianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami, maj korzystny wp yw na biodost pno i wch anianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierz tach wykazano pozytywny wp yw nieuiegaj cych wch anianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale równie na g sto minera u kostnego (BMD) i odporno na z amania. Badania z udzia em ludzi s nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wp yw oligosacharydów na bilans wapnia u m odych zdrowych m czyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotycz cych wp ywu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.
Struktura temperamentu w uj ciu regulacyjnej teorii temperamentu a polimorfizmy w genach 5-HTT, DAT1 i DRD4 u m odych kobiet
W?odzimierz Oniszczenko,Wojciech ?ukasz Dragan
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2006,
Abstract: The aim of our study was to determine whether the5-HTT, DAT1 and DRD4 polymorphisms are relatedto the structure of temperamental traits postulated inthe Regulative Theory of Temperament. We recognizedfour structures, concerning potential for stimulationprocessing and its effectiveness: harmonized andnonharmonized structure of the temperament with highand low potential for stimulation processing. Alltemperamental traits were measured using the FormalCharacteristics of Behavior – Temperament Inventory(FCB-TI). The studied sample comprised 200 unrelatedfemales, aged 18 to 29. DNA of the subjects wasisolated from the buccal epithelial cells, while 5-HTT,DAT1 and DRD4 polymorphisms were genotypedusing PCR and electrophoresis. We have demonstratedthat the 5-HTT polymorphism is associated withharmonized structure of the temperament with highpotential for stimulation processing. The difference insimilarity to this profile of the temperament structurebetween S group (genotypes SS and SL) and L group(genotype LL) was statistically significant (F=7.68,df=1, p=0.006). The L group was found to be moresimilar to the harmonized structure of the temperamentin comparison to the S group. No significant associationwas observed for DAT1 and DRD4 polymorphisms. Dueto the preliminary nature of our findings, replication isnecessary.
Analiza wp ywu nasycenia kszta tek zbrojenia na wybrane w a ciwo ci otrzymanych metalowych odlewów kompozytowych  [PDF]
D. Nagolska,K. Gawdzińska
Archives of Foundry Engineering , 2012,
Abstract: Jako odlewów kompozytowych jest uwarunkowana wieloma czynnikami. W pracy przedstawiono wp yw wybranych parametrównasycania kszta tek zbroj cych metalowe odlewy kompozytowe, takich jak temperatura i ci nienie oraz wp yw struktury zbrojenia nastopień nasycenia a przez to porowato badanych materia ów. Stwierdzono, i w przypadku nasycania pró niowego najwi kszy wp yw nastopień nasycenia wytworzonych kompozytów ma porowato zbroj cych je kszta tek. Dokonano równie analizy wp ywu stopnianasycenia na wytrzyma o wybranych materia ów kompozytowych oraz porównano charakter ich niszczenia z charakterem niszczeniaczystego stopu wykorzystywanego jako osnowa badanego kompozytu. Analiza obj a tak e okre lenie wp ywu stopnia nasycenia kszt a tekzbroj cych na uzysk metalu osnowy podczas procesu recyklingu kompozytów.
Droga” i drogi w sztuce performance (z Pascalem i Arystotelesem w tle) [“Way” in art and performative discourse (with Pascal and Aristotle in the background)]  [PDF]
Anna Kawalec
Analiza i Egzystencja , 2012,
Abstract: The topic of “way” including its cultural contexts in performance studies is considered as a fundament of variabilist assumptions. Performance art addresses them and has moreover the ambition to be an action in the actual sense of the word – devoid of the dimension of “semper et ubique”. It is diffi cult, however, to avoid symbolic aspects of this kind of art. Differences between performances consider the essential questions of performers asking about means and methods, functions and aims of this art. The paper discusses in detail two examples of different realizations of levels of meaning of “way”, embedding them in the artistic context (distinguished by W. Tatarkiewicz models of creativity) and the philosophical context (classical, but forgotten thought of Pascal and Aristotelian discourse).
Wp yw oty o ci na wyst powanie chorób przewodu pokarmowego
Barbara Iwańczak
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: W pracy pogl dowej przedstawiono epidemiologi nadwagi i oty o ci u dzieci i m odzie y w Polsce, Europie i na wiecie. Omówiono metody oceny nadwagi i oty o ci oraz wp yw oty o ci na wyst powanie chorób ze szczególnym uwzgl dnieniem chorób przewodu pokarmowego. W ród chorób przewodu pokarmowego omówiono wp yw oty o ci na wyst powanie objawów chorobowych z przewodu pokarmowego, choroby refluksowej prze yku, raka i polipów jelita grubego.
Wp yw dodatku regeneratu na w a ciwo ci mas z ywic furanow stosowanych na formy do odlewów ze staliwa manganowego  [PDF]
M. Holtzer,A. Bobrowski,D. Dro?yński,B. Isendorf
Archives of Foundry Engineering , 2012,
Abstract: W artykule omówiono wp yw dodatku regeneratu uzyskiwanego procesie regeneracji mechanicznej do masy z ywic furfurylow naosnowie piasku kwarcowego. Okre lono wp yw udzia u regeneratu na takie parametry masy jak: wytrzyma o na rozci ganie, cieralno , przepuszczalno i ywotno masy. Badania prowadzono przy udziale regeneratu w osnowie w ilo ci od 20 do 100%.Uzyskane wyniki wykaza y, e optymalne w a ciwo ci, uzyskuje masa o sk adzie 60% regeneratu, 1 cz. mas. ywicy i 0,5 cz. mas.utwardzacza.
Czynniki warunkuj ce wykorzystanie sk adników mineralnych z po ywienia
Anna Brzozowska
Pediatria Wspó?czesna , 2001,
Abstract: Biodost pno definiowana jest jako stopień, w jakim sk adniki mineralne, zawarte w produkcie, posi ku czy ca ej diecie, mog by wykorzystane do normalnych funkcji metabolicznych lub tworzenia rezerw. W artykule przedstawiono czynniki zwi zane z diet , które wp ywaj na wch anianie pierwiastków z przewodu pokarmowego, jak równie czynniki zale ne od organizmu, maj ce wp yw na efektywno wch aniania i/lub wydalania endogennego oraz spe nianie funkcji fizjologicznych.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.