oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
ANNE-BABALARIN KIZ VE ERKEK OCUKLARINA UYGULADIKLARI PS KOLOJ K SALDIRGANLIK DAVRANI LARI / PARENTS’ PSYCHOLOGICAL AGGRESSION BEHAVIORS TOWARDS THEIRS GIRLS AND BOYS
Hülya KARTAL,Asude B?LG?N
Journal of International Social Research , 2009,
Abstract: Sald rganl k denildi inde genellikle bir ok ki i bunu fiziksel sald rganl k olarak alg lar, ünkü bu davran lar, a kt r ve g zlemlenebilirdir. Ara t rmac lar psikolojik sald rganl “duygusal olarak zarar veren veya bunu yapmakla tehdit eden zorlay c veya cayd r c davran lar” olarak tan mlam t r. Bu sald rganl k bi imi son derece k k rt c d r ve kar l nda savunma mekanizmalar n harekete ge irir, a k veya kapal direni bi iminde davran lara, kin, fke, nefret gibi duygulara neden olur. Psikolojik sald rganl k ile s k s k kar la an ki inin kendine güveni azal r, a a l k duygular ortaya kar ve ki i giderek ya am co kusunu yitirir. Bu durumda kayg , depresyon, aresizlik duygular , yaln zl k, mutsuzluk ve güvensizlik de ola an kar lanmas gereken sonu lar aras ndad r. Psikolojik sald rganl k fiziksel sald rganl n ncüsüdür ve onu besler. Psikolojik sald rganl k stresi azaltmak yerine, anne-babalar n ocu a daha iddetli sald rganl k bi imleri kullanmas na yol a ar. Bu nedenle psikolojik sald rganl k ile fiziksel sald rganl k aras nda yak n bir ba bulunmaktad r. Bu tür davran lar zaman zaman hepimiz kullan r ve ya am n do al bir par as olarak kabul ederiz. Bu ara t rmada ilk retim a ndaki ocuklara anne-babalar taraf ndan uygulanan psikolojik sald rganl k davran lar n n incelenmesi ama lanm t r. Ara t rma Bursa’da bir ilk retim okulunun 1, 2 ve 3.s n f ndaki 151 (65 k z, 86 erkek) renciyle ger ekle tirilmi ; anne-babalar n kulland klar psikolojik sald rganl k davran lar ve s kl klar n belirlemek i in Mebert ve Straus’un (2002) geli tirdi i at ma zme Takti i l e i Resimli Kart Versiyonu kullan lm t r. Verilerin analizi kay kare, yüzde ve frekans de erleri arac l yla yap lm t r. Bulgular, anneler ve babalar n en s k kulland psikolojik sald rganl k y nteminin “ba rma ve azarlama” oldu unu ortaya koymu tur. Kat l mc lar babalar ndan daha ok annelerinin k tü s z s yledi ini ve küfretti ini bildirmi tir. Sonu olarak anne babalar n ocuklar n olumsuz etkileyen davran lar n ortaya karan al malar anlaml olabilir ancak anne-babalara ocuk e itiminde alternatif yollar anlat lmad k a bu abalar yar m kalm say lacakt r. Anne-babalar fiziksel ya da psikolojik sald rganl n en gü lü disiplin y ntemi oldu u, di erlerinin daha az gü lü oldu u inanc ndan kurtar lmal ve di er y ntemleri kullanmalar i in ikna edilmelidir. When it is called “aggression” most of people recall “physical aggression”, because it is open, observable and concrete. Psychological aggression contains so provocative kind of behaviors that
Futbol Hakemlerinin Tehdit ve Fiziksel Sald r lara Bak A lar -Nitel Ara t rma
Aylin ZEK?O?LU,Nihal ER,Zafer AKTA?,?a?atay ?AHAN
Beden E?itimi ve Spor Bilim Dergisi , 2011,
Abstract: Bu al mada, futbol hakemlerine y nelik tehdit ve sald r lar n ara t r lmas ama lanm t r. Y ntem olarak ama l rneklemey nteminden kolay ula labilir durum rneklemesi kullan lm t r. al mada g rü me y ntemi (yar yap land r lm )kullan lm t r. Veriler bilgisayar ortam nda metin ekline d nü türülebilmesi i in i erik analizi yap lm t r. Ayn zamandabetimleme analizi de kullan lm t r. Bu al mada, futbol hakemlerinin oyunculardan, antren rlerden ve seyircilerdenkaynaklanan tehdit ve sald r lara maruz kalmalar sonucu olu an konsantrasyon eksikli i, performans ve motivasyonunolumsuz etkilenmesi oyunun y netimini negatif y nde etkiledi i saptanm t r. Bu tabloya neden olan oyuncu ve antren rlerinkurallar yeterince bilmemeleri hem a rt c hem de dü ündürücüdür.
Ortodontik malokluzyonlar ve tedavilerinin havayolu boyutlar na, dil ve hyoid kemik konumuna etkisi
Betül ??a,Firat Ozturk
Cumhuriyet Dental Journal , 2012, DOI: 10.7126/cdj.2012.1051
Abstract: Tongue and hyoid bone position, due to the muscle attachments surrounding them and the airway dimensions, depending on the structures that surround them are affected by the relationship of the maxilla and mandible. The malocclusions that influence the relationship between maxilla and mandible and the treatments of these malocclusions can change the airway dimensions, tongue and hyoid bone positions. n this article, we will summarize how and to what extent that these structures are affected by various malocclusions and from the treatments of these malocclusions. Keywords: Malocclusion, orthodontic treatment, tongue position, airway dimension, hyoid position. ZET Dil ve hyoid kemi in pozisyonu, ba l oldu u kas ata manlar itibariyle; havayolu boyutlar da kendisini evreleyen yap lar itibariyle maksilla ve mandibulan n ili kisinden etkilenir. Maksilla ve mandibula ili kisinin de i mesine sebep olan malokluzyonlar ve bu malokluzyonlar n tedavisi dil ve hyoid kemik pozisyonunu, havayolu boyutlar n de i tirebilmektedir. Bu derlemede bu yap lar n e itli malokluzyonlardan ve yap lan tedavilerden nas l, hangi derecelerde etkilendi ini zetleyece iz.
MODERN POETRY THAT COULD/COULDN’T EXHAUST THR CLASSICAL POETICA AND SUFISM DOCTRINE FROM A MYSTIC CHANNEL M ST K KANALDAN SUF ZM DOKTR N N VE KLAS K R POET KASINI TüKET/EMEY/EN MODERN R  [PDF]
Hasan AKTA?
Turkish Studies , 2009,
Abstract: The poetry of classical age was pouring from two main vessels as Divan and Mysticism. The poem of these two channels were standing on two strong epistemic/basic source like Quran and Tradition. Divan and mystic poetry are in a way a secular/visible and mystic/esoteric evolution of these two rooted/epistemic source. This evolution is being made confirm and classical by sealing with secrets sometimes. In a way, this caused the Divan poetry turning into a hidden treasure. Turkish poetry which suddenly lost it’s treasure with modernism, got contemporary and positivist with an agression of no borders. This marginality is stopped the modern poetry. This blockage entailed new development which was through the Divan and mystic poetry. Altough this tendency, modern poetry couldn’t exhaust Divan and mystic poetry/sufism doctrine as it produce them. Because, modern poetry hasn’t got enough power to exhaust the wonderful treasure of Divan and mystic poetry. Klasik a n iiri divan ve tasavvuf gibi iki ana kanaldan ak yordu. Bu iki kanal n iiri Kur’an ve Hadis gibi ok gü lü iki epistemik/temel kayna a dayan yordu. Divan ve tasavvuf iiri, bir anlamda bu iki k klü/epistemik kayna n ladin /zahir ve mistik/bat n perdeden a l m d r. Bu a l m, zaman zaman mazmunlarla mühürlenerek sahihle tirilmi ve klasikle tirilmi tir. Bu bir anlamda divan iirinin gizli bir hazineye d nü mesine yol a m t r. Modernizm ile ans z n hazinelerini yitiren Türk iiri, a r derecede s n r tan maz bir sald rganl kla modernle mi ve pozitivistle mi tir. Bu marjinallik, k sa sürede modern iirin nünü t kam t r. Bu t kanm l k, yeni a l mlar zorunlu k lm ve bu a l m da divan ve tasavvuf iirine do ru olmu tur. Bu y neli e ra men modern iir, mistik iiri/sufizm doktrinini ve divan iirini üretmesine ra men bir türlü tüketememektedir. Zira divan iiri ve mistik iirin muhte em hazinelerini tüketmeye modern iirin gücü yetmemektedir.
Sald rganl nlemeye Y nelik Psiko-E itim Program n n Lise rencilerindeki Sald rganl Azaltmaya Etkisi  [PDF]
Yasemin YAVUZER,?mer üRE
Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi , 2010,
Abstract: high school students and to their teachers.The following hypotheses were tested in the study:1.There will be a statistically meaningful decline in total aggression, physical aggression, verbal aggression, anger, hostility andindirect aggression points of the students in the first experimental group which participated in the psycho-educational programthat is inclined towards adolescents and their teachers (EYP+ YP) when compared to the control group. This decline willcontinue in the following test which will be applied two months after the applications.2. There will be a statistically meaningful decline in total aggression, physical aggression, verbal aggression, anger, hostility andindirect aggression points of the students in the second experimental group which participated in the psycho-educational programthat is inclined towards adolescents (EYP) when compared to the control group. This decline will continue in the following testwhich will be applied two months after the applications.3.The psycho-educational program that is inclined towards adolescents and their teachers (EYP+ YP) will be more effectivein decreasing aggression points when compared to the psycho-educational program that is inclined towards adolescents (EYP).Methods: The research is semi-experimental study that is based on including two experiment groups and control group pretest,post-test and fallow up model. The study is realized with the ninth grade students of formal high schools in Ni de. Theaggressiveness, the dependent variable of the study, is measured by adapted to Turkish by Can(2002). Totally thirty-six willingstudents who have high aggressiveness points are put in groups that are composed of twelve students by taking note of the factthat they are being educated in the same school. The Aggression Questionnaire is applied to experiment and control groups as apre-test. Twelve sessions of psycho-education program is applied to adolescent who are in the first experiment group and to theirteachers (EYP+ YP). Twelve sessions of psycho-education program (EYP) is applied to adolescent who are in the second experiment group. However, any study is applied to control group. The post-test is applied two months after the end ofexperimental applications.Besides, the teachers of each group observed their students. For each group, 6 teachers made 72 observations in one monthperiod before and after the applications.In this study, 2x3 Split-Plot ANOVA (Two-Way ANOVA for Mixed Measures) is used to determine the shared effect ofgroup measurement concerning the effectiveness of experimental proce
Expert vs. Novices Dimensions of Tagging Behaviour in an Educational Setting = Bir Akademik evrede Uzman ve Deneyimsiz Kullan c lar n Etiketleme Davran lar n n Boyutlar  [cached]
?piranec, Sonja,Borovac, Mislav
Bilgi Dünyas? , 2012,
Abstract: The organization and representation of information and knowledge have always beenexclusively in the domain of professionals and experts. This has begun to change with the development of folksonomies as alternative, user-generated models of organizing information. The aim of this paper is to research the efficiency in tagging and folksonomy. The flexibility oftagging allows users to classify their collections of items in the ways that they find useful, but the personalized variety of terms can present challenges when searching and browsing. In order to determine the efficiency of tagging research evidence about the nature of tagging and tagging behaviour of specific user groups is needed. This paper contributes to research findings in this domain by presenting findings from a study exploring differences in expert and novices tagging. The research was conducted by giving freshman students, with no prior knowledge of tagging or indexing and therefore determined as novices, an article in the social bookmarking service Delicious. Based only on title, subtitle and abstract of the article every student was supposed to assign tags to that article and do the same after reading the whole article. The same procedure was repeated with postgraduate students from the Department of Information Sciences with sufficiently experience and knowledge in tagging and indexing. In this way differences or similarities between tagging by more advanced users and tagging by average/amateur users could be analyzed and compared. The research has surfaced differences in tag numbers and tag distributions. The findings indicate more precision and consistency in tagging of the expert group, indicating that education in tagging could raise the quality of folksonomies on the long term. / Bilginin düzenlenmesi ve sunulmas zellikle uzmanlar n ilgi alan n olu turmu tur. Bu durum, bilginin düzenlenmesinde bir se enek sunan ve kullan c taraf ndan üretilen modeller olarakg rülen folksonomilerin geli mesiyle de i meye ba lam t r. Bu al man n amac etiketleme ve folksonominin etkisini ara t rmakt r. Etiketlemenin esnek yap s , kullan c lara kendi dermelerindeki bilgi kaynaklar n faydal bulduklar y ntemlerle s n fland rmalar na olanak sa lamaktad r. Buna ra men farkl ki iselle tirilmi kavramlar, arama yaparken ve g rüntülerken baz zorluklara nedenolabilmektedir. Etiketlemenin etkilili ini belirleyebilmek i in, etiketlemenin do as ve zel kullan c gruplar n n etiketleme davran hakk nda ara t rma yapmak gereklidir. Bu ara t rma, uzman ve deneyimsiz kullan c lar aras ndaki fark beli
Composición y estructura de la ictiofauna del Río Ceballos-Saldán (Córdoba, Argentina)
Juncos, Romina;Bistoni, María de lo ángeles;Freyer, Ingrid Zito;
Iheringia. Série Zoologia , 2006, DOI: 10.1590/S0073-47212006000300013
Abstract: rivers show a longitudinal gradient from upstream to downstream, with consecutive changes in environmental characteristics and community composition. the main goal of this study was to describe the longitudinal variations in the characteristics of the fish fauna of ceballos-saldán river. fish collection was performed at five sites along the river, before and after the main cities. fish assemblages were described by specific composition, fish abundance, richness, diversity and dominance. these assemblage attributes were estimated for each sampling site. species/abundance models were applied to each fish assemblage along the river. a total of 1,914 individuals were collected in ceballos-saldán river, which correspond to 17 species. eleven of them were cited for the first time in the basin. the most abundant order was the siluriformes. the most abundant species was hypostomus cordovae (günther, 1880). the only community attribute that significantly changed along ceballos-saldán river was total abundance, which presented its minimum value before río ceballos city. three different species abundance models, along the river, described fish assemblages.
Understanding and Acceptance of Evolutionary Theory Among Turkish University Students = Türk üniversite rencileri Aras nda Evrim Teorisini Anlama ve Kabul Etme  [cached]
Efsun ANNA?,Hasan BAH?EKAPILI
Dogus University Journal , 2012,
Abstract: Acceptance level of evolutionary theory and factors predicting it were examined among Psychology majors from Do u University and Bah e ehir University (N=99). About half of the students accepted evolutionary theory, which is a higher percentage than in previous reports. Positive attitudes towards science and parents’ education were positively correlated with acceptance whereas religiosity was negatively correlated. Understanding of evolutionary theory was surprisingly low. Understanding the theory and understanding the nature of science were unrelated to acceptance. Recommendations are made to improve the teaching of evolutionary theory.
Sivas il merkezi zel ve devlet okullar ndaki 12-17 ya grubu rencilerin periodontal tedavi gereksiniminin ve dolgu ihtiya lar n n kar la t r lmas
Vildan Bostanci,A Hakan Develioglu,Ziynet Cinar
Cumhuriyet Dental Journal , 2011, DOI: 10.7126/cdj.2012.1146
Abstract: Objective: The purpose of this study was to determine the periodontal treatment needs, using the CPITN and tooth decay, in 12-17 years old children from private and public schools from Sivas. Material and method: A total of 838 children was studied (235 in private schools and 603 in public schools). Results: There was statistical difference between children from private and public schools regarding plaque index, gingival index and CPITN. There was no statistical difference regarding the number of missing and decayed teeth. The number of the filled teeth in private schools were more than public schools. Conclusion: There occured an idea concerning to give more information and an intensive treatment approach for the students from the public schools of the city. ZET Ama : Bu al man n amac ; CPITN kullan larak, Sivas l Merkezi zel ve devlet okullar ndaki 12-17 ya grubu rencilerin periodontal tedavi gereksinimi ve ürük di da l m n n belirlenmesidir. Gere ve y ntem: Toplam 838 rencide (235 zel okul ve 603 devlet okulu rencisi) al ma yap lm t r. Bulgular: Gingival indeks, plak indeksi, CPITN bak m ndan zel okul rencileri ile devlet okulu rencileri aras ndaki fark anlaml bulunmu tur. ürük ve eksik di say s aras nda fark bulunmazken, zel okul rencilerinde dolgulu di say s daha fazla tespit edilmi tir. Sonu : Devlet okullar nda okuyan rencilerin daha fazla bilgilendirilmeleri ve daha yo un bir tedavi yakla m n n olmas y nünde bir fikir birli i olu mu tur. Anahtar kelimeler: Gingival indeks, plak indeksi, CPITN
THE PLACE OF ARROW AND BOW IN TURKISH GOVERNMENT TRADITION AND SOVEREIGNTY COMPREHENSION OK VE YAYIN TüRK DEVLET GELENE VE H K M YET ANLAYI INDAKI YER
Erkan G?KSU
Turkish Studies , 2010,
Abstract: The bow and arrow are very important not only being tools of defense or attack but from the culturel point of view for Turks. But these tools that symbolize force, power and strenght, have a special place in state and sovereignty comprehension for Turks who are known archer nation. Finally, bow was accepted as a mark of lordship and arrow as a mark of the vassalege. And also it was seen that arrow and bow were used as a state symbol in some Turkish states. Ok ve yay, Türkler i in bir savunma veya sald r arac olmas n n yan nda kültürel bak mdan da büyük neme sahiptir. Zira ok u millet olarak nitelendirilen Türkler i in, genel olarak gü , kuvvet ve kudreti temsil eden bu silahlar n, devlet ve hakimiyet anlay i erisinde de zel bir yeri vard r. Nitekim Türklerde yay metbuluk, ok ise tabilik ya da vasall k alameti/sembolü olarak kabul edilmi tir. Hatta baz Türk devletlerinde, devlet alameti/sembolü olarak ok ve yay n kullan ld g rülmektedir.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.