oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
ECONOMIA SOCIAL ‐ FORM DE INCLUZIUNE I DE REACTIVARE” A MUNCII N CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE  [PDF]
Camelia Medeleanu
Revista de Economie Sociala , 2013,
Abstract: n contextul politicii de coeziune, solidaritatea trebuie s constituie un sprijin pentru dezvoltare. n acest sens, solidaritatea poate fi v zut ca ajutor pentru autoajutorare, iar succesul ei depinde ntr‐o m sur important de capacitatea i preg tirea celor c rora li se adreseaz sprijinul de a profita la maxim de acesta.Acest sprijin nu nseamn exclusiv sus inere financiar , de i aceasta este necesar i important , ci, mai ales, schimb de experien e i cooperare, dezvoltarea capacit ii prin formare, discu ii deschise cu factorii interesa i i, nu n ultimul rand, un dialogcritic, dar constructiv ntre diversele niveluri de guvernan : european, na ional, regional i local. Cu alte cuvinte, o pia a for ei de munc func ional ar trebui s reprezinte un catalizator pentru obiectivul general al Uniunii Europene – coeziuneasocial i economic –, deoarece are n vedere leg turile cu diferitele pie e ale serviciilor i bunurilor i genereaz veniturile necesare pentru a sus ine participarea indivizilor, aducandu‐i mpreun , punandu‐i n situa ii de colaborare. n acestcontext, punctele plecare pentru promovarea incluziunii prin activit ile economiei sociale au n vedere: adaptarea mediului institu ional, dezvoltarea parteneriatului public‐privat, dezvoltarea dialogului social ntre actori, investi iile n capitalul uman i sprijinirea schimbului de bune practici n Uniunea European .
Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians)  [cached]
Marius Jucan
Journal for the Study of Religions and Ideologies , 2006,
Abstract: Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians) Nemira, Bucharest 2005, 242 pages
Verde pentru biciclete (Green for Bycicles)  [PDF]
Romina Faur,Emil Cristescu
Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal , 2011,
Abstract: The campaign “Verde pentru biciclete” (Engl. “Green for bicycles”) is the first official initiative from Timi oara that encourages adopting cycling as an ecological and economical alternative to urban transportation; this addresses the citizens of Timi oara and not only, regardless of age. “Verde pentru biciclete” is a pedalling movement supported by the Bega Foundation, in collaboration with the Gratzu Sportive Club, KissFM, Ziua de Vest, Agenda and agenda.ro. The debut of the campaign took place of October 25th 2008, with the first “Verde pentru biciclete” event – “The bicycles Counting”. All the events that followed were held to draw attention on the importance of cycling, together with obtaining of certain facilities, necessary for the cyclists’ safe movement in traffic. Moreover, a number of communication platforms have been created between the fans of cycling; thus, the website www.pedaleaza.ro has been created, through which those interested can inform themselves or communicate on the forum and discussions group verde_pentru_biciclete@yahoogroups.com o through the social network Facebook (facebook.com/ verdepentrubiciclete). This paper presents the activities held within the campaign since its beginning until today, as well as our future plans.
PROCEDURA AC IUNII PENTRU CONSTATAREA NE NDEPLINIRII DE C TRE STATELE MEMBRE A OBLIGA IILOR CE LE REVIN CONFORM DREPTULUI COMUNITAR. PRIVIRE SPECIAL ASUPRA DREPTULUI MEDIULUI  [PDF]
Andrada TRU?C?
Revista Transilvan? de ?tiin?e Administrative , 2009,
Abstract: The purpose of this work is to show the importance of action for the infringement procedure by the Member States of their obligations under Community law to timely and correct application of Community law, presenting the situation of Romania in general, in the cases of infringement, and in particular the environment, given that, as of January 1, 2007, our country is member of European Union with full rights and obligations. To this end, we paid particular attention to non- adversarial proceedings, preliminary in resolving a high percentage of cases of infringement and, again in its place and defining the subject of future action brought before the Court of Justice, highlighting certain situations in the field of environment.
Managementul informatiei in spital - o provocare pentru spitalele din Romania  [PDF]
Florin STAMATIAN,Cristiana CIORTEA,Drago? George SAUCIUC,C?t?lin DEHELEAN
Revista Transilvan? de ?tiin?e Administrative , 2010,
Abstract: E-sanatate se prezinta ca un domeniu complex, in continua schimbare, ce nu poate fi modelat cu usurinta. In Romania exista numerosi actori institutionali implicati in domeniile aferente e-sanatatii, care, insa nu comunica in mod eficient unii cu altii si acesta este motivul principal pentru care situatia curenta in Romania comparativ cu alte state din cadrul Uniunii Europene lasa de dorit. Utilizarea tehnologiilor informationale in spitale, in procesul de management al informatiei, poate sa reduca costurile totale si in acelasi timp sa duca la o imbunatatire a serviciului medical si la scaderea ratei de erori. Crearea unui sistem informational complet pentru spitale se poate realiza doar prin folosirea unor produse de software interoperabile semantic de la mai multi furnizori. Pentru asigurarea comunicarii inter-spitalicesti trebuie ca la nivel national sa se asigure un cadru legislativ care sa impuna anumiti parametri aplicatiilor folosite, mai ales parametrii legati de comunicare.
INTERVIEW WITH MS. LAILA ONU, EXECUTIVE DIRECTOR OF PENTRU VOI” FOUNDATION
Gheorghe Pascaru
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: The present interview introduces Pentru Voi” (“For You”) Sheltered Unit where 44 people with intellectual disabilities work and desc ribes the social and legislative issues that hold back the unit. Also, Ms. Laila Onu talks about the ingredients for a successful social economy endeavor: tailoring products to market needs, maintaining a close connection with customers and providing employees with continuous training programs.
DEMOCRA IA PARTICIPATIV – PRECONDI IE PENTRU ECONOMIA SOCIAL  [PDF]
Dina Loghin
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Economia social func ioneaz pe baza unor principii, procesul democratic de luare a deciziilor fiind unul dintre cele definitorii. ncat se pune problema dac pot fi luate decizii democratice n organiza ii n absen a unei culturi a democra iei la nivel de societate. n acela i timp, solidaritatea i participarea social –condi ii de baz ale promov rii i dezvolt rii economiei sociale – r man o provocare pentru Romania, avand n vedere conota ia lor negativ dat de asocierea cu experien ele din perioada comunismului. Pornind de la esen a i beneficiile democra iei, articolul de fa face o trecere n revist a economiei sociale din perspectiva practicii n promovarea i consolidarea democra iei. Articolul urm re te importan a democra iei participative ca o precondi ie pentru dezvoltarea economiei sociale n Romania.
METODELE GENETICII MOLECULARE CA INSTRUMENTE PENTRU AMELIORAREA OVINELOR
JáVOR A.,HUSZENICZA G.,CZEGLéDI L.,áRNYASI MARIANN
Lucrari Stiintifice : Zootehnie si Biotehnologii , 2007,
Abstract: Autorii au prezentat pe scurt proiectele lor de cercetare din ultimii 10 ani ndomeniul geneticii moleculare la oaie. S-au realizat investiga ii asupra receptoruluide melatonin 1a (Mel1A) ca gen candidat care influen eaz sezonalitateareproduc iei la oaie. Cercet rile s-au efectuat pe trei rase, i anume Awassi,Merinos prolific maghiar i igaie. La aceste rase s-au determinat pozi iilemuta iilor genelor n func ie de secven a d referin a GeneBank nr. U14109. ntotal, la cele trei rase s-au identificat un num r de 16 polimorfisme nucleotidicesingulare (SNP). Exonul II a genei Mel1A este puternic polimorfic. ase din SNPidentifica i produc modific ri ale aminoacizilor din proteina care poate fi cauzamodific rilor func iei i/sau construc iei receptorului de melatonin . Studiul se vacontinua pentru a investiga cele trei rase pentru muta iile func ionale, construireade haplotipuri i asocierile dintre haplotipuri i activitatea ovarian extrasezon. Oalt abordare o reprezint studiul de caz a programului maghiar de ameliorarefolosind berbeci importan i din rasa Booroola. n Europa, Ungaria a fost prima ar care a importat berbeci i oi din rasa Merinos Booroola, pe baza c rora s-a formato nou ras Merinos Prolific Maghiar, recunoscut n 1992. n concluzia studiilor depan acum, rezultatele au ar tat c rata ridicat de ovula ie la cast ras esteprodus de muta ia receptorului genei BMPR-1B. Eficien a programului deameliorare dea cre te frecven a alelei FecB n aceast popula ie de ovine a fost ntarziat de aplicarea anterioar a metodelor improprii de clasificare genotipic .Un proiect mai amplu al echipei de cercet tori este acela de a estima diferen elegenetice dintre variatele tipuri de oi igaie i urcan din Estul, Centrul i SudulEuropei. n prezent, n cadrul institutului se deruleaz urm toarele proiecte decercetare: cartografierea locilor nsu irilor cantitative pentru produc ia de lapte dincromozomul 6 la rasa Awassi; polimorfismul genelor proteinei din lapte la rasa igaie; determinarea genotipurilor Callipyge la popula ia SuffolkMaghiar; ncruci area raselor de ovine de lan pentru a produce ovine pentru p r.
O INVESTI IE PENTRU VIITOR: MASTERUL DE ECONOMIE SOCIAL  [PDF]
Iosefina Cristina Loghin
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Masteratul de Economie Social are un caracter puternic aplicativ i inter-disci plinar, adresandu-se absolven ilor de nv mant superior preocupa i de o specializare nou n Romania – Economia Social – care deschide posi-bi lit i de a ajuta factorii decizionali n elaborarea unor politici ocupa io nale, luand n calcul grupurile cu risc crescut de excluziune de pe pia a mun cii. Obiectivul programului de master este de a forma speciali ti califica i n procesele de inovare i de crearea de noi locuri de munc , n special pentru persoanele marginalizate economic i social, respectiv de a ncuraja ini ia-tivele absolven ilor privind apari ia de noi forme de ntreprinderi de eco-nomie social ca solu ii de integrare pe pia a muncii a persoanelor vul nera-bile. Masteratul de Economie Social este o garan ie pentru procesul de for-mare a unei noi specializ ri-specialist n economia social - n condi ii de pro fesionalism, de respectare a criteriilor de calitate i performan euro-pean . Ma terialul de fa reflect experien a de masterand n cadrul acestui pro gram.
Aurel Codoban, Sacru si ontofanie. Pentru o nou filosofie a religiilor/ The Sacred and Ontophany. For a New Philosophy of Religions  [cached]
Marius Nica
Journal for the Study of Religions and Ideologies , 2003,
Abstract: Aurel Codoban, Sacru si ontofanie. Pentru o nou filosofie a religiilor (The Sacred and Ontophany. For a New Philosophy of Religions) Ed. Polirom, Iasi, 1998
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.