oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
La influència del krausisme a Catalunya The influence of Krausism in Catalonia La influencia del krausismo en Catalu a
Isabel Vilafranca i Manguán
Temps d'Educació , 2009,
Abstract: Molta és la recerca historicopedagògica contemporània que s’ha ocupat d’estudiar el moviment ideològic que emmarcà l’evolució educativa del segle XIX i primer ter del segle XX. Cada cop es fan més evidents els lligams establerts entre Madrid i Catalunya al llarg d’aquest període. Diverses publicacions i recerques posen de relleu la influència de l’idealisme krausista a Catalunya. Així, en aquest article, s’afai ona que a Catalunya hi hagué un nucli d’intel·lectuals krausistes mentre que es constata a Madrid la presència de catalans institucionistes. _____________________________________________ La recherche historico-pédagogique contemporaine qui s’est occupée d’étudier le mouvement idéologique qui encadre l’évolution éducative du XIXe siècle et du premier tiers du XXe est nombreuse. Les liens qui ont été tissés entre Madrid et la Catalogne au fil de cette période sont de plus en plus évidents. Diverses publications et recherches mettent en relief l’influence de l’idéalisme krausiste en Catalogne. Ainsi, cet article montre la présence en Catalogne d’un noyau d’intellectuels krausistes alors que l’on constate à Madrid celle de Catalans institutionnalistes. There is a considerable amount of contemporary historical-pedagogical research on the ideological movement that affected the development of education during the 19th century and the first part of the 20th century. The links that were established between Madrid and Catalonia throughout this period are increasingly evident. Various publications and studies have highlighted the influence of Krausist idealism in Catalonia. In this paper, we show that there was a core of Krausist intellectuals in Catalonia, whilst there is evidence of Catalan institutionalists in Madrid. Mucha es la investigación historicopedagógica que se ha ocupado de estudiar el movimiento ideológico que enmarcó la evolución educativa del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. Cada vez se hacen más evidentes los lazos establecidos entre Madrid y Catalu a a lo largo de este periodo. Diversas publicaciones e investigaciones ponen de manifiesto la firme influencia del idealismo krausista en Catalu a. El artículo intenta demostrar que en Catalu a hubo un núcleo de intelectuales krausistas y, a su vez, en Madrid un grupo de catalanes institucionistas.
Una aproximació a la pràctica esportiva dels immigrats en el temps lliure a Catalunya An approach to the sport practice of immigrants in their free time in Catalonia Una aproximación a la práctica deportiva de los inmigrados en el tiempo libre en Catalunya
Miquel àngel Essomba
Temps d'Educació , 2007,
Abstract: L’arribada a Catalunya d’immigració recent procedent de tots els continents posa a prova la capacitat d’inclusió de la societat catalana. Un dels espais privilegiats per fomentar aquesta inclusió és el temps de lleure, i una de les activitats més adequades és l’esport i l’activitat física. En aquest article es fa en primer lloc un repàs a quines són les polítiques actuals al respecte a tres escales: europea, estatal i catalana. A continuació, s’aporten dades d’una petita recerca feta ad hoc en sis ciutats mitjanes per tal d’esbrinar fins a quin grau aquestes polítiques tenen impacte i incidència en la realitat local. Acabem l’article explorant possibles vies d’aprofundiment en la investigació a la llum de les mancances i els nous camps descoberts arran de la recerca realitzada. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’arrivée récente en Catalogne d’une immigration provenant de tous les continents met à l’épreuve la capacité d’intégration de la société catalane. L’un des espaces privilégiés pour développer cette intégration est le temps libre, et l’une des activités les plus adaptées est le sport et l’activité physique. Dans cet article, nous faisons, en premier lieu, une révision des politiques actuelles à cet égard sur trois niveaux : européen, national et catalan. Ensuite, nous apportons les données d’une petite recherche ad hoc réalisée dans six villes moyennes afin de vérifier jusqu’à quel point ces politiques ont un impact et une incidence sur la réalité locale. Nous terminons l’article en explorant de possibles voies d’approfondissement de la recherche à la lumière des carences ainsi que des nouveaux domaines découverts dans le cadre de la recherche réalisée. The recent arrival in Catalonia of immigrants from the four corners of the world is testing Catalan society’s limits of inclusion. Free time is one of the privileged spaces for fomenting such inclusion, and sport and physical pursuits are highly appropriate activities. First, this article reviews the current policies in this respect at three levels: European, Spanish and Catalan. This is followed by the presentation of data from a small ad hoc study on six medium-size cities conducted with the aim of ascertaining the impact these policies have had on a local scale. The paper concludes by exploring possible means for further probing in the light of the shortages and new areas opened up by the research carried out. La llegada a Catalunya de inmigración reciente procedente de
L’evolució del pensament escolar al Principat (1808-1845) The evolution of educational thought in Catalonia (1808-1845) La evolución del pensamiento escolar en Catalunya (1808-1845)
Jordi Monés i Pujol-Busquets
Temps d'Educació , 2007,
Abstract: L’article analitza la implantació i el desenvolupament de l’ educació escolar a les primeres dècades del segle XIX a Catalunya, concretament des de l’arribada de les tropes napoleòniques el 1808 fins a la consolidació de la reforma liberal de 1845. S’hi realitza una anàlisi cronològica dels esdeveniments polítics, legals i culturals més importants, i s’aprofundeix en el pensament escolar d’aquesta dilatada època, que l’ autor esmicola en diverses etapes històriques: primer període absolutista (1814-1820), el Trienni Liberal (1820-1823) i el segon període absolutista (1823-1833), bo i tancant amb el triumf del liberalisme (1833-1845). L’article queda completat amb un estudi prou detallat dels diferents nivells educatius (primari, secundari, universitari), tot parant atenció a la situació de l’educació de les dones. En darrer terme, s’inclou un seguit de taules estadístiques amb dades escolars d’aquesta època. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dans cet article, l’auteur analyse l’implantation ainsi que le développement de l’éducation scolaire dans les premières décennies du XIXe siècle en Catalogne, concrètement depuis l’arrivée des troupes napoléoniennes en 1808 jusqu’à la consolidation de la réforme libérale de 1845. Il procède à une analyse chronologique des événements politiques, légaux et culturels les plus importants, pour approfondir ensuite dans la pensée scolaire de cette vaste époque que l’auteur détaille en diverses étapes historiques : première période absolutiste (1814-1820), le trienio (trois années) libéral (1820-1823) et la deuxième période absolutiste (1823-1833), tout cela se terminant par le triomphe du libéralisme (1833-1845). Ensuite, il complète l’article par une étude détaillée des différents niveaux éducatifs (primaire, secondaire, universitaire), en prêtant aussi attention à la situation de l’éducation de la femme. Enfin, l’auteur inclut un ensemble de tableaux statistiques relatifs aux données scolaires de l’époque traitée. The author of this article examines the implementation and development of school education in the early decades of nineteenth Catalonia, specifically from the arrival of the Napoleonic troops in 1808 to the consolidation of the liberal reform in 1845. The paper continues on with a chronological analysis of the most far-reaching political, legal and cultural events, followed by an in-depth analysis of educational thought of this extensive period that the author
Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’educació primària de Catalunya [Language usage among school-children of foreign origin in primary education in Catalonia]
Vila, Ignasi,Siqués, Carina,Oller, Judith
Zeitschrift für Katalanistik , 2009,
Abstract: The recovery and preservation of the Catalan language initiated during the 1970’s has been a long process that has been backed by the positive attitudes of the whole population towards this language. However, in the last 10 years, the demographic composition of Catalonia has changed substantially. The article presents two studies about the linguistic uses of migrant students in primary education. The first study analy ses the linguistic uses of 625 12-year-old foreign students in 53 different schools, whereas the second study is an ethnographic research about the linguistic uses of foreign students carried out in a school where 90% of the students are migrants. The results show that, little by little and no matter if Catalan is the language of instruction or not, Spanish is the socially dominant language usually used by most foreign students. The only variables which modify this tendency are the presence of a high percentage of Catalan-speaking students in the classrooms and the use of Catalan in the students’ social environment
Les primeres col·leccions bilingües dels clàssics grecs i llatins a Europa i la primera a Catalunya: la colecció de la Fundació Bernat Methe = The first bilingual collections of Greek and Latin classics in Europe and the first in Catalonia: the Fundació Bernat Metge collection  [cached]
Montserrat FRANQUESA GòDIA
1611 : Revista de Historia de la Traducción , 2011,
Abstract: La traducció dels clàssics llatins i grecs a diverses llengües europees per a la publicació en col·leccions bilingües es produí de manera simultània i justament en el període d'entreguerres. No és casualitat: al final del segle XIX s'havia iniciat a Alemanya una nova època pel que fa a la filologia clàssica i a la crítica textual, alhora que les traduccions comen aven a ser valorades dins del sistema literari de la llengua d'arribada. En acabar la I Guerra Mundial, la Loeb Classical Library a Anglaterra, la col·lecció de l'Associació Budé a Fran a i la col·lecció de la Fundació Bernat Metge a Catalunya publiquen autors clàssics, comparteixen els orígens, alguns objectius, tenen moltes similituds però també grans diferències. En aquest article s'analitza l'origen de cadascuna i s'estudia amb més detall el cas català: la col·lecció de la Fundació Bernat Metge s'inclou dins d'un moviment classicista que va recórrer tot Europa les dues primeres dècades del segle XX. The translation of Greek and Latin classics into several European languages for publication in bilingual collections occurred simultaneously in the period between the two world wars. This was not by chance: at the end of the nineteenth century a new era had begun in Germany in terms of classical philology and textual criticism. Moreover, translations began to be valued in the literary systems of the respective target languages. At the end of World War I, the Loeb Classical Library in England, the collection of the Association Budé in France, and the collection of the Bernat Metge Foundation in Catalonia had common origins. Some of their goals share many similarities, but there are also differences between them. This article analyzes the origin of each collection and examines in detail the Catalan case: the collection of the Bernat Metge Foundation formed part of a classicist movement that swept across Europe in the first two decades of the twentieth century, but which did not include the rest of Spain.
Estrangers, bàrbars, estranys...Els altres i nosaltres a Catalunya Foreigners, barbarians, strangers... The other and us in Catalonia Extranjeros, bárbaros, extra os… los otros y nosotros en Catalu a
Xavier Besalú i Costa
Temps d'Educació , 2009,
Abstract: La immigració a Catalunya ha estat una constant al llarg de la història i ha estat analitzada des d’òptiques i interessos diferents. La caracterització dels altres pobles com a endarrerits o subdesenvolupats s’ha anat configurant a Occident almenys des del Renaixement. Es podria dir que el racisme és a la base de la cultura occidental i això fa que les relacions amb els altres sstiguin impregnades d’aquesta càrrega etnocèntrica i pejorativa. Per això és necessari revisar el cànon del currículum escolar i reconstruir-lo sobre unes noves bases. __________________________________ L’immigration en Catalogne a été une constante au fil de l’histoire, et elle a été analysée dans des optiques et avec des intérêts différents. La caractérisation des autres peuples comme arriérés ou sous-développés s’est petit à petit configurée en Occident au moins depuis la Renaissance. On pourrait dire que le racisme est à la base de la culture occidentale et cela fait que es relations avec les autres soient imprégnées de cette charge ethnocentrique et péjorative. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réviser le canon des programmes scolaires et de les reconstruire sur de nouvelles bases. Immigration has been constant in Catalonia throughout its history, and has been analysed from different standpoints and for different interests. Other peoples have been characterized as backward or unnderdeveloped in the Western world at least since the Renaissance. We could say racism is at the basis of Western culture, and this has meant that our relations with others carry ethnocentric and pejorative connotations. For this reason, it is necessary to revise the canon and curriculum in schools and rebuild them on a new basis. La inmigración en Catalu a ha sido una constante en su historia y ha sido analizada desde distintas perspectivas e intereses. La caracterización de los otros pueblos como atrasados y subdesarrollados se ha abierto paso al menos desde el Renacimiento. Podría decirse, pues, que el racismo está en la misma base de la cultura occidental, lo que provoca que las relaciones con los otros estén impregnadas de este lastre etnocéntrico y peyorativo. Por todo ello es necesario revisar el canon del currículum escolar y reconstruirlo sobre nuevas bases.
Com difondre una innovació pedagògica? El cas de l’aprenentatge servei a Catalunya How to spread innovation in teaching? The case of service-learning in Catalonia Cómo difundir una innovación pedagógica? El caso del aprendizaje servicio en Catalu a
Josep M. Puig Rovira
Temps d'Educació , 2011,
Abstract: Aquest text té per objectiu analitzar la difusió de l’aprenentatge servei (APS), una pràctica educativa innovadora que s’ha estès al llarg dels darrers anys a Catalunya. L’article comen a presentant els principis que ha seguit la seva implantació; continua analitzant l’acció dels agents, entitats i persones que s’han dedicat expressament a difondre i ajudar a arrelar projectes educatius d’APS; també estudia les relacions de partenariat i la creació de xarxes que s’han produ t al llarg d’aquests anys, i acaba apuntant algunes línies de futur per avan ar en la implantació de l’APS. Entre d’altres, es destaquen consideracions com ara que l’APS s’ha difós sabent que és més un descobriment que no pas un invent, i reconeixent les bones experiències que ja es duien a terme seguint aquesta pràctica educativa al nostre país, vinculant-lo a una determinada concepció de l’educació i cooperant entre tots els agents implicats en els diferents àmbits i territoris educatius. ______________________________________________ Ce texte a pour but l’analyse de la diffusion de l’apprentissage service (APS), pratique éducative innovatrice qui s’est développée au cours de ces dernières années en Catalogne. L’article commence par la présentation des principes suivis par son implantation ; il poursuit avec l’analyse de l’action des agents, organismes et personnes qui se sont consacrés expressément à diffuser et à aider à enraciner les projets éducatifs d’APS; il étudie aussi les relations de partenariat et la création de réseaux qui se sont produites au fil de ces années ; et il s’achève en indiquant quelques lignes de futur pour avancer dans l’implantation de l’apprentissage service. Parmi d’autres, on remarquera des considérations telles que le fait que l’apprentissage service s’est diffusé en sachant qu’il s’agit davantage d’une découverte que d’une invention, en reconnaissant les bonnes expériences qui sont déjà menées à terme en suivant cette pratique éducative dans notre pays, en la reliant à une certaine conception de l’éducation et en faisant coopérer tous les agents impliqués dans les différents domaines et territoires éducatifs. The objective of this text is to analyse the spread of service-learning (SL), an innovative educational practice which has reached Catalonia in recent years. The article begins by describing the principles which have guided its introduction. It continues by analysing the actions of agents, entities and people who have dedicated themselves to spreading and helping in the establishment of educational projects with service-learning, as well as the p
Constructing Catalonia  [PDF]
Bill Phillips
Coolabah , 2009,
Abstract: Catalonia, in common with other nations, has long been concerned with thequestion of identity and difference. Its problematic relationship with Spain has led to anemphasis on differentiating itself from its larger neighbour (if we are to accept, as mostSpaniards do not, that Catalonia is not Spain), a situation complicated by the loss of theSpanish colonies of Cuba and The Philippines in 1898, and the Spanish Civil War andsubsequent dictatorship from 1936 to 1976. Beginning in the late nineteenth century, theconstruction of a Catalan identity followed a similar route to that taken by otherEuropean nations such as England, Ireland and, indeed, Spain, including an emphasis onrural values, activities and the countryside, and the conversion of specifically localtraditions into national past times. It is only in the last ten years or so that this model ofCatalan identity has been recognised for what it is – a model constructed andencouraged for and by specific nationalist political interests. Ironically, Catalonia’sidentity abroad has also been constructed and manipulated for political purposes, butfrom quite a different perspective. Orwell’s /Homage to Catalonia/ (1938) narrates anextremely blinkered version of the Spanish Civil War which has achieved iconic statusas a result of cold war politics. Subsequent portrayals of the Spanish Civil War –Valentine Cunningham’s /The Penguin Book of Spanish Civil War Verse/ (ed.),Penguin, 1980, or Ken Loach’s 1995 film /Land and Freedom/ base their argumentsunquestioningly on /Homage to Catalonia/, perpetuating a view of the nation’s recenthistory that is both reductive and inaccurate.
The Military Orders in Catalonia  [PDF]
Josep Maria Sans i Travé
Catalan Historical Review , 2011,
Abstract: The Jerosolimitan Orders of the Hospital, the Holy Sepulchre and the Temple reached Catalonia at a very early date, among other reasons because of its relationship with Provence through the marriage of Ramon Berenguer III and Dol a de Proven a, as well as through the propaganda spread by the Catalan pilgrims who had visited the Holy Land. The counts and the nobility were the main instigators of donations of land, rights and goods to the orders, which encouraged them to move to the Principality. By the second half of the 12th century, they had already set up their respective networks of convents here, with particular influence in Catalunya Nova.Even though they depended institutionally on the central convents in the East (Jerusalem, Saint John of Acre, Cyprus and Rhodes, the latter the headquarters of the Order of the Hospital), the Catalan houses disassociated themselves with their original Provencal provinces and formed their own districts, which encompassed Aragon, as well as Mallorca and Valencia after they were conquered. The provincial Catalan masters, almost all of them from the middle class and petty nobility, represented the central convents. They managed the districts under the advice of the chapterhouses or annual meetings of the knight commanders or heads of the different houses, who also governed and administered the commandries. Part of the revenue was remitted to the central convents each year. Apart from money, the Catalan provinces also sent foodstuffs, horses, weapons and especially staff to the East. Some Catalan brothers would reach the top echelon of the orders, including Brother Arnau de Torroja, Grand Master of the Knights Templar from 1181 to 1184; and Antoni de Fluvià and Pere Ramon Sacosta, Grand Masters of the Order of the Hospital in 1421-1437 and 1461-1467, respectively. The military orders participated in the territorial expansion campaigns in the 12th and 13th centuries and in the military actions of the Catalan monarchy in the 14th and 15th centuries. The Knights Hospitallers and the Order of Saint James founded convents in Catalonia which noble women entered. Only one military order was founded on Catalan soil, the Order of Saint George of Alfama created in 1201 by Peter the Catholic. Despite the protection of the monarchy, it was subsequently incorporated into the Valencia-based Military Order of Montesa in 1400.
Twenty-five years of library automation in Catalonia
Anglada i de Ferrer, Lluís M.
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006,
Abstract: L article presenta la història de l automatització de les biblioteques a Catalunya. S hi fa un repàs que va des de les primeres biblioteques automatitzades fins a l actualitat. S hi examina també l evolució de les tendències en aquest àmbit i com s han aplicat en l entorn català. S hi exposen les característiques dels primers passos de l automatització i dels primers programes a mida (in house) creats a Catalunya al final de la dècada de 1970 i al principi de la dècada de 1980, s hi analitza l evolució cap a usos dels sistemes anomenats de claus en mà i, finalment, s hi explica com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha dut a terme el concurs públic per a la compra d un sistema automatitzat conjunt per a les principals biblioteques de Catalunya. Alhora també s exposen les diferents etapes per què ha passat l automatització de les biblioteques a Catalunya, es mencionen els principals trets de cada moment des del punt de vista del servei i es relacionen amb les fases de la informatització.El artículo presenta la historia de la automatización de las bibliotecas en Catalu a. Haciendo un repaso de las primeras bibliotecas automatizadas hasta la actualidad, se examinan también la evolución de las tendencias en este ámbito y como se han aplicado en el entorno catalán. Se exponen las características de los primeros pasos de la automatización y de los primeros programas in housecreados en Catalu a a finales de los a os 70, principios de los 80, se analiza la evolución hacia el usos de los sistemas llamados de llave en mano, y, finalmente, se explica como el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha realizado el concurso público para la compra de un sistema automatizado conjunto para las principales bibliotecas de Catalu a. Al mismo tiempo que se exponen las diferentes etapas por las que ha pasado la automatización de las bibliotecas en Catalu a, se mencionan los principales rasgos de cada momento desde el punto de vista de servicio y se relacionan estos con las fases de la informatización.This article presents the history of library automation in Catalonia from its beginnings to the present, describing the evolution of trends in this field and their application in this autonomous community. It considers the challenge faced by institutions in deciding what software to use for library automation, from the first in-house library automation systems in the 1980s to the turnkey packages that are currently used. It then discusses the setting up of the Union Catalogue of the Universities of Catalonia (CCUC). Finally,
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.