oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Use of laser therapy in the treatment of rhinophyma. Zastosowanie laseroterapii w leczeniu rhinophyma.
Magdalena Kiedrowicz,Anita Huryń,Andrzej Królicki,Stanis?awa Bielecka-Grzela
Clinical Dermatology , 2009,
Abstract: Rhinophyma is the most advanced stadium of rosacea. The presented case report concerns a 68-year-old patient treated due to rhinophyma with the use of CO2 laser. Satisfactory aesthetic and curative effect was obtained after the procedure. The carbon dioxide laser therapy is a safe and efficient method of the treatment of rhinophyma lesions with a low risk of complications.
Zastosowanie itrakonazolu w ginekologii
Krzysztof Drews,Zygmunt Adamski,Ewa Bieszczad
Medical Mycology , 2006,
Abstract: Artyku przedstawia wskazania do stosowania itrakonazolu w ginekologii. Omawia równie cechy farmakologiczne itrakonazolu, przeciwwskazania do jego stosowania, mo liwe dzia ania niepo dane terapii, a tak e interakcje z innymi lekami stosowanymi przez pacjentki. Omawia tak e wp yw antykoncepcji hormonalnej na cz sto zaka eń grzybiczych pochwy i sromu. Itrakonazol to nowoczesny lek przeciwgrzybiczy z grupy triazoli - leków azolowych trzeciej generacji, stosowany w formie doustnej. Z uwagi na szeroki zakres dzia ania (obejmuj cy grzyby dermatofitowe, dro d opodobne, niektóre grzyby dimorficzne i ple niowe) jest preparatem zalecanym w przypadku wielu ró nych zaka eń grzybiczych dotycz cych skóry, jej przydatków, b on luzowych, a tak e zaka eń narz dowych i uk adowych. Wiele badań klinicznych wskazuje, e itrakonazol jest preparatem o ma ej toksyczno ci i du ej skuteczno ci. Jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów, a dzia ania niepo dane podczas terapii wyst puj rzadko i najcz ciej przebiegaj pod postaci agodnych zaburzeń o dkowo-jelitowych, bólów g owy, zm czenia i wzrostu aktywno ci enzymów w trobowych. W ginekologii itrakonazol ma zastosowanie w leczeniu infekcji dro d akowych dróg rodnych, w tym zapalenia dro d akowego sromu i pochwy (vulvovaginitis candidamycetica). W pracy omówiono przebieg kliniczny schorzenia, warunki jego prawid owego rozpoznania oraz schematy leczenia przy u yciu itrakonazolu. Niezwykle wa nym, poruszonym w artykule problemem jest mo liwo dzia ań profilaktycznych, zapobiegaj cych nawrotom zaka enia.
Metaanaliza badań efektywno ci leków biologicznych w agodzeniu objawów depresyjnych u chorych na uszczyc
Anna Bogaczewicz,Tomasz Sobów,Jaros?aw Bogaczewicz,Anna Sysa-J?drzejowska
Clinical Dermatology , 2012,
Abstract: Wprowadzenie: Leki biologiczne znalaz y ju ustalon pozycj w lecznictwie dermatologicznym. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazuj ponadto na ich korzystny wp yw w agodzeniu objawów depresyjnych u chorych na uszczyc . Cel pracy: Przeprowadzenie ilo ciowej syntezy wyników w formie metaanalizy niezale nych badań dotycz cych oceny skuteczno ci wp ywu leków biologicznych na objawy depresyjne u chorych na uszczyc . Materia i metody: W wyborze badań oceniaj cych wp yw stosowania infliksymabu, etanerceptu, adalimumabu i ustekinumabu na objawy depresyjne u chorych na uszczyc kierowano si konieczno ci uwzgl dnienia randomizowanych badań kontrolowanych (randomized control trials - RCT) z podwójnie lep prób i dostatecznym poziomem wiarygodno ci danych. W metaanalizie wykorzystano model z efektem zmiennym. Wyniki: Metaanaliz przeprowadzono na podstawie badań z dostatecznym poziomem wiarygodno ci danych uwzgl dniaj c 2 badania RCT przeprowadzone u 864 chorych na uszczyc , które dotyczy y stosowania adalimumabu i ustekinumabu. Wykazano, e w agodzeniu objawów depresyjnych u chorych na uszczyc stosowanie adalimumabu istotnie statystycznie redukuje nasilenie objawów depresyjnych w porównaniu z placebo (MD=-0,61 [dolny 95% CI=-1,01, górny 95% CI=-0,21). Ponadto stosowanie ustekinumambu istotnie statystycznie obni a o nasilenie objawów depresyjnych w porównaniu z placebo zarówno w dawce 90 mg (MD=-0,74 [dolny 95% CI=-0,88, górny 95% CI=-0,6]), jak te 45 mg (MD=-0,64 [dolny 95% CI=-0,78, górny 95% CI=-0,5]). Wnioski: W agodzeniu objawów depresyjnych u chorych na uszczyc stosowanie adalimumabu i ustekinumambu jest bardziej skuteczne w porównaniu z placebo i wyznacza nowy kierunek potencjalnego wykorzystania leczenia biologicznego.
Zastosowanie kwasu octowego w endoskopii przewodu pokarmowego
Piotr Wosiewicz,Maciej Kohut
Polish Gastroenterology , 2008,
Abstract: U ycie roztworu kwasu octowego w chromoendoskopii jest stosunkowo nowym pomys em. Autorzy przedstawiaj mechanizmy interakcji kwasu octowego ze luzówk przewodu pokarmowego oraz omawiaj wskazania do zastosowania tego barwnika u chorych z prze ykiem Barretta, rakiem o dka, chorob trzewn i polipami jelita grubego. Coraz powszechniejsza dost pno w Polsce endoskopów ze zwi kszon rozdzielczo ci obrazu umo liwia zastosowanie kwasu octowego w codziennej praktyce klinicznej.
Wspó czesne osi gni cia w laseroterapii naczyniaków p askich
Anna Lis-?wi?ty,Ligia Brzezińska-Wcis?o
Clinical Dermatology , 2005,
Abstract: W ci gu ostatnich 20 lat laseroterapia sta a si standardowym post powaniem terapeutycznym w naczyniakach p askich. Mimo zastosowania pulsuj cego lasera barwnikowego sterowanego lamp b yskow (FLPDL - Flashlamp-pumped Pulsed Dye Laser), który charakteryzuje si najwy sz skuteczno ci i nisk cz sto ci objawów ubocznych, wyniki leczenia pozostawiaj jednakwiele do yczenia. Ostatnie badania koncentruj si na ustaleniu optymalnych parametrów leczenia przez modyfikacj FLPDL, tak, aby uzyska d u szy czas trwania pulsu, wi ksz d ugo fali i wi ksze fluencje przy u yciu ch odzenia. Zastosowanie nowych nieinwazyjnych techniktermo- i optycznoczu ych w celu szybkiego okre lenia st enia melaniny, rednicy naczyń i ich g boko ci mo e by szczególnie przydatne do optymalizacji parametrów na wietlań laserowych i ch odzenia u poszczególnych chorych.
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii
Marta Kurzeja,Irena Walecka,Lidia Rudnicka,Ma?gorzata Olszewska
Przegl?d Dermatologiczny , 2010,
Abstract: Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo jest nowoczesn , nieinwazyjn metod diagnostyczn umo liwiaj c obrazowanie naskórka orazgórnych warstw skóry w a ciwej z prawie histologiczn rozdzielczo ci i dobrym kontrastem w czasie rzeczywistym. Obecnie metoda ta znajdujenajszersze zastosowanie w diagnostyce ró nicowej agodnychi z o liwych nowotworów skóry, szczególnie nietypowych i bardzowczesnych czerniaków, oraz innych nowotworów. W pi miennictwiepodkre la si mo liwo rozszerzenia zakresu wskazań do diagnostycznegowykorzystania refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo,w tym do choroby Dariera, uszczycy, kontaktowego zapalenia skóry,p cherzycy, skórnego tocznia rumieniowatego i niektórych genodermatozprzebiegaj cych z ysieniem. Dotychczas nie ma jednak jeszczebadań oceniaj cych czu o i swoisto refleksyjnej mikroskopii konfokalnejin vivo w nienowotworowych chorobach skóry.
Cyklosporyna A - znaczenie i zastosowanie w dermatologii
Ewa Pierzcha?a,Ligia Brzezińska-Wcis?o,Anna Lis-?wi?ty,Karina Kozak-Gawron
Clinical Dermatology , 2004,
Abstract: Liczba coraz skuteczniejszych leków ogólnych stosowanych w dermatologii zwi ksza si systematycznie. W ci gu ostatniego dziesi ciolecia coraz cz ciej zalecana jest cyklosporyna A (CsA). Nadal jednak trwaj dyskusje nad metod prowadzenia terapii i najskuteczniejszymi dawkami. Poszerza si te liczba dermatoz, w leczeniu których znajduje ona zastosowanie. Ci g ym zmianom ulegaj podzia y na grupy dermatoz dobrze, miernie i s abo reaguj ce na ten lek. Prawdopodobnie w najbli szych latach wielokrotnie b d si zmienia y zalecenia co do stosowania tego leku, jego bezpieczeństwa i skutków ubocznych. W niniejszej pracy przedstawiono obecn wiedz na temat metabolizmu, wskazań, przeciwskazań i zalecanych dawek cyklosporyny A oraz krytyczny przegl d obecnych doniesień medycznych dotycz cych CsA.
Sieci neuronowe i ich zastosowanie w gastroenterologii
Marek Stobiński,Maciej Kohut
Polish Gastroenterology , 2004,
Abstract: Nauka zajmuj ca si rozwi zywaniem problemów, w których nie da si znale algorytmu (zalgorytmizowa ) – czyli przepisu, który wykonywany krok po kroku zapewni by w rozs dnym czasie rozwi zanie – to inteligencja obliczeniowa. Cz ci inteligencji obliczeniowej jest sztuczna inteligencja, a jej celem jest projektowanie inteligentnych systemów, wykazuj cych cechy podobne do cech inteligentnego dzia ania cz owieka: rozumowanie, uczenie si , rozumienie j zyka, rozwi zywanie problemów. Najbardziej znane programy pos uguj ce si technikami sztucznej inteligencji to systemy doradcze. Wiele zagadnień nie nadaje si do analizy za pomoc typowych systemów doradczych, gdy nie udaje si znale adnych regu post powania. Zastosowanie mo e znale w takim przypadku sztuczna sie neuronowa (SSN). Ze wzgl du na swoj charakterystyczn budow (przetwarzanie danych w sposób rozproszony i równoleg y), SSN wykazuje okre lone w a ciwo ci o charakterystyce zbli onej do procesów my lowych, zachodz cych w o rodkowym uk adzie nerwowym organizmów ywych (tolerancja na wprowadzone b dne dane, uczenie si ). Istniej dwa kierunki w zastosowaniu SSN: analiza obrazów, co umo liwia wykrywanie w nich prawid owo ci oraz tworzenie predykcyjnych systemów eksperckich. W gastroenterologii dzi ki zastosowaniu technik SSN do analizy obrazów tomografii komputerowej i ultrasonografii endoskopowej uzyskano wysok skuteczno w rozpoznawaniu raka trzustki i jego ró nicowaniem z przewlek ym zapaleniem trzustki. Sztuczne sieci neuronowe wykorzystano do diagnostyki zmian ogniskowych w w trobie. Zosta y one te wykorzystane do oceny d ugo ci hospitalizacji u chorych z ostrym zapaleniem trzustki. Przewiduje si podstawowe znaczenie SNN w diagnostyce osób z ma ym podejrzeniem kamicy przewodowej, bowiem to w a nie ta grupa mo e w ten sposób unikn endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej.
Zastosowanie probiotyków w gastroenterologii dzieci cej
Józef Ry?ko,Joanna Ry?ko
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Jednym z elementów odgrywaj cych istotn rol w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit jest mikroflora jelitowa. W pracy omówiono wyniki badań wskazuj cych, e racjonalne u ycie probiotyków i prebiotyków mo e by pomocniczym sk adnikiem terapii wrzodziej cego zapalenia jelita grubego i pouchitis, a tak e podczas eradykacji Helicobacter pylori. Lactobacillus GG oraz Saccharomycs boulardii skraca y czas terapii biegunek infekcyjnych oraz zapobiega y lub przyspiesza y czas zdrowienia chorych z biegunk towarzysz c antybiotykoterapii. Równie w zaburzeniach czynno ciowych przewodu pokarmowego, jak i w zaparciach stolca oraz zespole dra liwego jelita istniej uzasadnione przes anki przemawiaj ce za stosowaniem bakterii fermentacyjnych oraz sk adników pokarmowych sprzyjaj cych ich namna aniu w jelicie.
Zastosowanie echinokandyn w onkohematologii dzieci cej w wietle rekomendacji IDSA
Krzysztof Ka?wak
Medical Mycology , 2009,
Abstract: Echinokandyny znajduj coraz szersze zastosowanie u dzieci leczonych w klinikach onkohematologicznych. Skuteczno i znakomity profil bezpieczeństwa u dzieci powoduje, e s atrakcyjnym lekiem pierwszego rzutu w wi kszo ci inwazyjnych grzybic o etiologii Candida sp. i stanowi doskona alternatyw jako leczenie inwazyjnej aspergilozy. W pracy przedstawiono najnowsze rekomendacje Amerykańskiego Towarzystwa ds. Chorób Zaka nych (IDSA - Infectious Diseases Societyof America) doty-cz ce leczenia aspergilozy i kandydozy, a ponadto nowe informacje na temat zastosowania echinokandyn u dzieci, w tym zasady dawkowania. Omówiona zostanie tak e rola echinokandyn jako elementu terapii skojarzonej oraz immunologiczne dzia anie echinokandyn w porównaniu z innymi lekami przeciwgrzybiczymi. W terapii ratun-kowej ci kich grzybic uk adowych, w tym grzybic rzadkich (np. zygomikoz), dzi ki zastosowaniu leczenia skojarzonego z udzia em echinokandyny otwieraj si nowe bardzo obiecuj ce perspektywy.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.