oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie  [cached]
Anel Du Plessis,Deléne Visser,Linda Fourie
South African Journal of Industrial Psychology , 2003, DOI: 10.4102/sajip.v29i1.83
Abstract: The scope and nature of absenteeism in the workplace: A South African case study. The objective of the study was to develop quantitative measures for monitoring trends of absenteeism in a company within the meat industry and to assess qualitatively the possible existence of a collective culture of absenteeism within the organisation. The scope and frequency of absenteeism, costs incurred due to absenteeism, and individual absenteeism patterns of 145 employees, were studied over a period of one year. It was found that 2900 planned and 912 unplanned leave workdays that were lost, resulted in direct costs of R895,054.55. Five employees who were absent most often accounted for 18.60% of the unplanned leave taken. The extraordinary levels of absenteeism found in this case study were ascribed to specific employees. Opsomming Die doel van die studie was om kwantitatiewe metings vir die monitering van afwesigheidstendense vir ‘n maatskappy in die vleisbedryf te ontwikkel en om die moontlike bestaan van ‘n kollektiewe afwesigheidskultuur kwalitatief te ondersoek. Die omvang, frekwensie en koste van afwesigheid, asook individuele afwesigheidspatrone, is bestudeer vir 145 werknemers oor ‘n tydperk van een jaar. Daar is bevind dat 2900 beplande en 912 onbeplande verlofwerkdae wat verloor is, die maatskappy R895,054.55 gekos het. Vyf werknemers wat die meeste afwesig was, was verantwoordelik vir 18,60% van die onbeplande verlof geneem. Die uitsonderlike vlakke van afwesigheid in hierdie gevalstudie is toegeskryf aan spesifieke werknemers.
Soekenjindekking van Suid-Arikaanse en Afrikaanse Webruimtes
Johan Breytenbach,Theo Macdonald
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2010, DOI: 10.4102/satnt.v29i3.15
Abstract: Soekenjins is webgebaseerde stelsels wat gebruik word om inligting vanaf die Web te verkry. As gevolg van hul posisie tussen inligtingsoekers en inligtingverskaffers beskik soekenjins oor ekonomiese mag. Soekenjins be nvloed die vloei van inligting – moontlike besigheidstransaksies – deur die manier waarop inligting gedek, ge ndekseer, gestoor en as soekresultate verskaf word. Indien ’n soekenjin goeie dekking verskaf aan ’n sekere groep (lande of tale) ten koste van ’n ander groep, sal dit ekonomiese gevolge vir beide groepe inhou. Inligtingsoekers, moontlike kli nte, word (meestal onwetend) gelei na die inligtingverskaffers wie se webinhoud die beste gedek word, deurdat hierdie webinhoud meer gereeld as relevante soekresultate aangedui word. Dit is bekend dat sekere ontwikkelde lande en hierdie lande se tale beter dekking geniet as ander ontwikkelde lande. Hierdie studie ondersoek vir die eerste keer die dekking van ’n ontwikkelende land, Suid-Afrika, en een van sy inheemse tale, Afrikaans. Daar is bevind dat Westerse (.com) webinhoud beter gedek word as Suid-Afrikaanse webinhoud en dat Engelse webinhoud beter dekking geniet as webinhoud in Afrikaans. Daar is gevolglik ’n sydigheid van soekenjins tot voordeel van Westerse (.com) ontwikkelde lande en die Engelse taal. Die sigbaarheid van webtuistes word ook bestudeer as ’n moontlike oorsaak van soekenjins se sydigheid. ABSTRACT Search engine coverage of South African and Afrikaans websites Search engines are web-based systems used for retrieving information from the Internet. They have economic power because of their positioning between information providers and information seekers. Search engines can in uence the ow of information – possible business transactions – by the way information is indexed, stored, and portrayed as search results. If a search engine provides good coverage of website content from one group of information providers (grouped by country or language) to the detriment of another group, it will have economic implications for both groups. It is known that certain developed countries and the language(s) of these countries, have better coverage than other developed countries and their languages. This study investigates for the rst time the website coverage of a developing country, South Africa, and one of its indigenous languages, Afrikaans. What does the existence of search engine country bias and/or linguistic bias imply for developing countries such as South Africa? South African information providers would have reason for concern if information seekers’ attention were continually
Resensie: "Die Afrikaanse skryfgids."
F Olivier
Tydskrif vir letterkunde , 2013,
Abstract: Die Afrikaanse skryfgids. Riana Scheepers en Leti Kleyn (samestellers). Johannesburg: Penguin Books, 2012. 459 pp. ISBN: 978-0-14-353015-2.
'n Eie Suid-Afrikaanse reg
H. L. Swanepoel
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1956, DOI: 10.4102/koers.v24i1.1784
Abstract: Wanneer ons die eenvoudige vraag stel: wie is meerderjariges volgens die Suid-Afrikaanse reg, het ons met ’n algemene en ’n besondere probleem van regsvinding te doen.
Afrikaanse Speltoetser 2.1 en Woordafbreker vir Microsoft Office .
G de Wet
Lexikos , 2005,
Abstract: Sentrum vir Tekstegnologie. Afrikaanse Speltoetser 2.1 en Woordafbreker vir Microsoft Office . 2004. Potchefstroom: Noordwes-Universiteit.
Die Afrikaanse Geskiedbeskouing  [cached]
F. A. van Jaarsveld
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1958, DOI: 10.4102/koers.v26i3.1622
Abstract: Na aanleiding van my voor drag voor die vierde kongres ter bevordering van die wysbegeerte wat in Februarie in Pretoria gehou is, het die redaksie my genader oor bogenoemde onderwerp. Voor die kongres het ek gepraat oor die Afrikaanse geskiedenisbeeld, wat natuurlik iets anders is as die geskiedbeskouing van die Afrikaner. Maar tussen die twee dinge is daar ’n same hang.'n Beeld is juis die resultaat van ’n skou in of oor die verlede en dit suggereer ’n bepaalde visie op die afgelope gebeurtenisse.
Doen die "Woordeboek van die Afrikaanse Taal Deel XII" dit vir die Afrikaanse taal en die Suid-Afrikaanse leksikografie?
I Feinauer
Lexikos , 2007,
Abstract: Hierdie resensieartikel wil vasstel in watter mate WAT deel XII aan die missie van die WAT voldoen, naamlik "om die Afrikaanse taal en die gebruikers daarvan te dien, asook die leksikografie in die algemeen, veral die Suid-Afrikaanse leksikografie". Daar word ondersoek ingestel na die voortekste, agtertekste en die sentrale teks, en aangetoon dat albei buitetekste ge ntegreer is met die sentrale teks en in daardie opsig dus wel die leksikografie dien. Wat die sen-trale teks betref, word tot die gevolgtrekking gekom dat die gebruikers van die Afrikaanse taal sowel as die Suid-Afrikaanse leksikografie meer daarby sal baat indien dit deegliker gekonseptua-liseer en beplan sou word aan die hand van leksikografiese funksies. Die keuse van leksikale items wat die omvattendheid van die Afrikaanse leksikon illustreer en verteenwoordig sal ook aan die hand van 'n goed beplande korpus herbedink moet word. Frekwent gebruikte woorde sal dus nie langer as lemmatekens oor die hoof gesien word nie en die lengte van artikelinskrywings behoort ook meer gelykvormig gebalanseer te word. Sodoende sal die Afrikaanse taal en die gebruikers daarvan beter gedien word. Die Suid-Afrikaanse leksikografie sal daarby baat indien die WAT sou terugkeer na wat van 'n omvattende woordeboek verwag word, naamlik 'n meer gebalanseerde verteenwoordiging van makro- en mikrostruktuur. Dit behoort ook te lei tot 'n meer eweredige verspreiding van artikelomvang en minder onbewerkte lemmatekens. Sleutelwoorde: agtertekste, buitetekste, leksikografie, leksikografiese funksie, lemmateken, makrostruktuur, mediostruktuur, mikrostruktuur, omvattende woordeboek, onbewerkte lemmateken, raamstruktuur, sen-trale teks, voortekste
Die taalkommissie van die Suid-Afrikaanse akademie vir wetenskap en kuns.
P van Sterkenburg
Lexikos , 2004,
Abstract: Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Afrikaanse Woordelys en Spelre ls. Negende, verbeterde en omvattend herbewerkte uitgave. 2002, 592 pp. ISBN 1 86890 034 7. Kaapstad: Pharos Woordeboeke. Prijs: R170.
Afrikaanse Lettergreepverdelingspatrone  [cached]
Tilla Fick,Chris J. Swanepoel
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2010, DOI: 10.4102/satnt.v29i2.9
Abstract: Vir Afrikaans is outomatiese rekenaarmatige woordafbreking ’n probleemwat aandag vereis, aangesien foute steeds dikwels in gedrukte teks voorkom. As eerste stap in hierdie taak is dit noodsaaklik om woorde outomaties in lettergrepe te verdeel. Aangesien nuwe woorde voortdurend geskep word deur woorde aanmekaar te skryf, werk bestaande tegnieke wat vir Engels ontwikkel is, nie goed in Afrikaans nie. Dit is nodig om ’n “intelligente” tegniek vir lettergreepverdeling te ontwikkel. As eerste benadering beskou ons slegs die ortogra ese inligting van woorde sonder om sintaksis of morfologie in ag te neem. Dit laat ons toe om masjienleertegnieke soos kunsmatige neurale netwerke en beslissingsbome wat bekend is vir hul patroonherkenningsvermo vir die taak te oorweeg.Hierdie tegnieke word met ge soleerde afrigtingspare bestaande uit invoerpatrone en ooreenstemmende uitvoere (of teikens) afgerig. In hierdie artikel verskaf ons die motivering vir die studie en bespreek die proses wat gevolg is om data vir die afrigting van masjienleertegnieke te genereer. Ons bespreek ook probleemareas soos onre lmatige woordafbreking en verskaf ’n ontleding van letterkombinasies (of letterpatrone)in woorde met en sonder lettergreepverdeling. Afrikaans Syllabi cation Patterns In contrast to English, automatic hyphenation by computer of Afrikaans words is a problem that still needs to be addressed, since errors are still often encountered in printed text. An initial step in this task is the ability to automatically syllabify words. Since new words are created continuously by joining words, it is necessary to develop an “intelligent” technique for syllabi cation. As a rst phase of the research, we consider only the orthographic information of words, and disregard both syntactic and morphological information. This approach allows us to use machine-learning techniques such as arti cial neural networks and decision trees that are known for their pattern recognition abilities. Both these techniques are trained with isolated patterns consisting of input patterns and corresponding outputs (or targets) that indicate whether the input pattern should be split at a certain position, or not. In the process of compiling a list of syllabi ed words from which to generate training data for the syllabi cation problem, irregular patterns were identi ed. The same letter patterns are split differently in different words and complete words that are spelled identically are split differently due to meaning. We also identi ed irregularities in and between the different dictionaries that we used. We exa
Knelpunte in die westerse gesin as gevolg van gesinsverandering  [cached]
Anna F. Steyn
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1977, DOI: 10.4102/koers.v42i5.1222
Abstract: Ons leef in ’n eeu wat deur snelle en toenemende verandering gekenmerk word. Hierdie veranderinge en nuwe ontwikkelings is egter nie net tot die tegnologie beperk nie maar vind ook in die maatskaplike lewe plaas. Die veranderinge op maatskaplike gebied is egter nie so vinnig en skouspelagtig soos op die tegnologiese ge- bied nie, en dit word eers oor ’n lang tydperk geleidelik sigbaar. In der waarheid word hierdie veranderinge eers waargeneem as dit m et die maatskaplike toestande van die era wat dit voorafgegaan het, vergelyk word.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.