oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Parkour og den mobile teknologi: En etnografisk unders gelse af f nomenet parkour i dimensionerne krop, by og medialisering  [cached]
Maja Klausen
Qualitative Studies , 2010,
Abstract: Parkour betegnes af ud verne som en ”bev gelseskunst”. Den grundl ggende idé er at bev ge sig i et flow gennem omgivelserne kun ved brug af kroppen for at komme fra punkt A til punkt B s hurtigt og effektivt som muligt. Ud verne, som kaldes ”traceurs” og prim rt er unge m nd, traverserer byrummet i h jt tempo og flydende bev gelser: De glider over gel ndre, husmure, hegn, b nke og parkerede biler. Ofte filmer de deres l b med digitalkameraer og uploader materialet p nettet, hvor det kommenteres af og inspirerer andre traceurs. Hvordan n rmer man sig metodisk en kultur som parkourkulturen, der b de er en krops-, en by- og en mediekultur? Artiklen refererer til en nu afsluttet unders gelse af parkourkulturen og diskuterer et metodisk-teoretisk design, der im dekommer dette sp rgsm l. Der peges p , at det snarere end at n rme sig feltet, handler om at f lge det og dets transformationer gennem b de kropslige, rumlige og medierede aspekter. Denne tilgang laver en heterogen og ”mere-end repr sentationel” mapping og prioriterer det relationelle og flertydige ved at fokusere p mulige forbindelser mellem teori, metode og empiri.
On the AF embeddability of crossed products of AF algebras by the integers  [PDF]
Nathanial P. Brown
Mathematics , 1997,
Abstract: It is shown that if A is an AF algebra then a crossed product of A by the integers can be embedded into an AF algebra if and only if the crossed product is stably finite. This equivalence follows from a simple K-theoretic characterization of AF embeddability. It is then shown that if a crossed product of an AF algebra by the integers is AF embeddable then the AF embedding can be chosen in such a way as to induce a rationally injective map on K_0 of the crossed product.
Approximate AF flows  [PDF]
Akitaka Kishimoto
Mathematics , 2005,
Abstract: When $\alpha$ is a flow on a unital AF algebra $A$ such that there is an increasing sequence of finite-dimensional $\alpha$-invariant C*-subalgebras of $A$ with dense union, we call $\alpha$ an AF flow. We show that an approximate AF flow is a cocycle perturbation of an AF flow.
Digitalisering af universitetets pr veformer
Rasmus Blok,Marie Gottlieb
L?ring og Medier , 2011,
Abstract: Om temaet: Digitalisering af universitetets pr veformer.
Omitting types and AF algebras  [PDF]
Kevin Carlson,Enoch Cheung,Ilijas Farah,Alexander Gerhardt-Bourke,Bradd Hart,Leanne Mezuman,Nigel Sequeira,Alexander Sherman
Mathematics , 2012,
Abstract: We give model-theoretic characterizations of UHF algebras and of AF algebras as C*-algebras that omit certain sets of types.
Tolkning af seriepersoner  [cached]
Dominique Pasquier
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 1999,
Abstract: Forfatteren analyserer p basis af et omfattende studie af ungdomsserier p fransk TV, hvorledes et ungt publikum tolker forskellige personer i de p g ldende serier. Forfatteren unders ger, hvorledes forskellige kulturel- le og sociale faktorer hos seeren indvirker p receptionen af serien, p tolk- ningen af seriepersonerne i et kulturelt perspektiv. P denne baggrund analyseres etableringen af fortolkningsf llesskaber i publikumsgruppen. Materialet, der ligger til grund for analysen, best r dels i tusindvis af fan- breve, dels interviews med b de producenter og seere.
Evaluering af evalueringer  [cached]
Gerd Christensen
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2010,
Abstract: Studerendes evaluering af undervisningen p universiteterne er et f nomen, der har v ret stigende interesse for igennem de senere r. Dels stilles der ministerielle krav om, at alle landets uddannelser skal evaluere undervisningen, dels kr ves der i stigende grad benhed om evalueringernes resultater. I forbindelse med den igangv rende akkreditering af universitetsuddannelserne er de anvendte evalueringsmetoder derfor en af de parametre, uddannelserne vurderes p . Hensigten med n rv rende artikel er at diskutere evalueringens konsekvenser, samt hvorvidt de m der, hvorp konkrete evalueringsprocedurer udformes, kan have betydning for deres resultater i form af, hvordan de studerende v gter deres evaluering, og hvad de i realiteten evaluerer, n r de evaluerer undervisning. Det vil foreg i form af analyser af tre evalueringsprocedurer fra det Humanistiske Fakultet, K benhavns Universitet1. Afslutningsvis vil jeg give konkrete forslag til forskydning af evalueringernes fokus imod de studerendes evaluering af egen l ring.
Evaluering af evalueringer
Gerd Christensen
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2010,
Abstract: Studerendes evaluering af undervisningen p universiteterne er et f nomen, der har v ret stigende interesse for igennem de senere r. Dels stilles der ministerielle krav om, at alle landets uddannelser skal evaluere undervisningen, dels kr ves der i stigende grad benhed om evalueringernes resultater. I forbindelse med den igangv rende akkreditering af universitetsuddannelserne er de anvendte evalueringsmetoder derfor en af de parametre, uddannelserne vurderes p . Hensigten med n rv rende artikel er at diskutere evalueringens konsekvenser, samt hvorvidt de m der, hvorp konkrete evalueringsprocedurer udformes, kan have betydning for deres resultater i form af, hvordan de studerende v gter deres evaluering, og hvad de i realiteten evaluerer, n r de evaluerer undervisning. Det vil foreg i form af analyser af tre evalueringsprocedurer fra det Humanistiske Fakultet, K benhavns Universitet1. Afslutningsvis vil jeg give konkrete forslag til forskydning af evalueringernes fokus imod de studerendes evaluering af egen l ring.
AF-domains and their generalizations  [PDF]
Samir Bouchiba
Mathematics , 2009,
Abstract: In this paper, we are concerned with the study of the dimension theory of tensor products of algebras over a field $k$. We introduce and investigate the notion of generalized AF-domain (GAF-domain for short) and prove that any $k$-algebra $A$ such that the polynomial ring in one variable $A[X]$ is an AF-domain is in fact a GAF-domain, in particular any AF-domain is a GAF-domain. Moreover, we compute the Krull dimension of $A\otimes_kB$ for any $k$-algebra $A$ such that $A[X]$ is an AF-domain and any $k$-algebra $B$ generalizing the main theorem of Wadsworth in [16].
AF Termination: the Holy Grail of Persistent AF Ablation?
Dennis H. Lau,Anthony G. Brooks,Prashanthan Sanders
Journal of Atrial Fibrillation , 2010, DOI: 10.4022/jafib.v1i12.571
Abstract: The optimal catheter ablation approach for long-standing persistent atrial fibrillation (AF) remains elusive despite significant advances made in our understanding of this arrhythmia. A recent systematic review highlighted the significant variation in procedural success rate both within and between techniques, necessitating repeat ablation procedures and anti-arrhythmic drugs to achieve improved outcomes in those with long-standing persistent AF . Indeed, current expert consensus statement recommended ablation beyond ostial pulmonary vein isolation for these patients . Despite incorporating various substrate modification techniques which commonly include linear lesions and targeting of complex fractionated electrograms, the reported success rates from various laboratories are still below par to those in paroxysmal AF patients.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.