oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
O INVESTI IE PENTRU VIITOR: MASTERUL DE ECONOMIE SOCIAL  [PDF]
Iosefina Cristina Loghin
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Masteratul de Economie Social are un caracter puternic aplicativ i inter-disci plinar, adresandu-se absolven ilor de nv mant superior preocupa i de o specializare nou n Romania – Economia Social – care deschide posi-bi lit i de a ajuta factorii decizionali n elaborarea unor politici ocupa io nale, luand n calcul grupurile cu risc crescut de excluziune de pe pia a mun cii. Obiectivul programului de master este de a forma speciali ti califica i n procesele de inovare i de crearea de noi locuri de munc , n special pentru persoanele marginalizate economic i social, respectiv de a ncuraja ini ia-tivele absolven ilor privind apari ia de noi forme de ntreprinderi de eco-nomie social ca solu ii de integrare pe pia a muncii a persoanelor vul nera-bile. Masteratul de Economie Social este o garan ie pentru procesul de for-mare a unei noi specializ ri-specialist n economia social - n condi ii de pro fesionalism, de respectare a criteriilor de calitate i performan euro-pean . Ma terialul de fa reflect experien a de masterand n cadrul acestui pro gram.
INTERVIU CU DOMNUL TADEUSZ DURCZOK, REPREZENTANTULUI ASOCIA IEI PENTRU COOPERARE REGIONAL DIN POLONIA
Gheorghe Pascaru,Mihaela Pitea
Revista de Economie Sociala , 2011,
Abstract: Interviul a fost realizat cu domnul Tadeusz Durczok (T.D.) reprezentantul Asocia iei pentru Cooperare Regional din Polonia, n cadrul Conferin ei Economia social – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate, care a avut loc n perioada 12-14 octombrie, n Bucure ti. Subiectele abordate n acest interviu au urm rit aspecte precum centrele de suport, finan rile din Fondul Social European, formele economiei sociale i recomand rile domnului Tadeuz Durczok n ceea ce prive te economia social din Romania. Acesta a subliniat ideea c este important ca persoanele care lucreaz n centrele de suport s aib preg tire n domeniul economic i n management.
Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians)  [cached]
Marius Jucan
Journal for the Study of Religions and Ideologies , 2006,
Abstract: Daniel Barbu, Politica pentru barbari (Politics for Barbarians) Nemira, Bucharest 2005, 242 pages
RECENZIE_CAPITALISM I DEMOCRA IE N EUROPA CENTRAL I DE EST  [PDF]
Oana Dumitrescu
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract:
ECONOMIA SOCIAL CA SOLU IE A DEZVOLT RII COMUNIT ILOR ROMA DIN ROM NIA  [PDF]
Mihaela Ghinescu
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Proiectul Economia social ca solu ie a dezvolt rii comunit ilor Roma din Romania” sus ine i contribuie la dialogul na ional referitor la dezvoltarea i implementarea Strategiei Na ionale de Incluziune a Cet enilor Romani de Etnie Rom . Semnat de Autoritatea de Management n martie 2011, proiectul ofer suport pentru dezvoltarea modelelor de economie social n randul comunit ilor de romi i promoveaz economia social ca instrument de incluziune social a comunit ilor de romi. Proiectul promoveaz economia social n randul comunit ilor de romi sus inand dezvoltareadurabil a acestor modele, crearea unei re ele de profesioni ti, incluziunea social i egalitatea de anse, n special n randul femeilor i tinerilor romi.
Verde pentru biciclete (Green for Bycicles)  [PDF]
Romina Faur,Emil Cristescu
Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal , 2011,
Abstract: The campaign “Verde pentru biciclete” (Engl. “Green for bicycles”) is the first official initiative from Timi oara that encourages adopting cycling as an ecological and economical alternative to urban transportation; this addresses the citizens of Timi oara and not only, regardless of age. “Verde pentru biciclete” is a pedalling movement supported by the Bega Foundation, in collaboration with the Gratzu Sportive Club, KissFM, Ziua de Vest, Agenda and agenda.ro. The debut of the campaign took place of October 25th 2008, with the first “Verde pentru biciclete” event – “The bicycles Counting”. All the events that followed were held to draw attention on the importance of cycling, together with obtaining of certain facilities, necessary for the cyclists’ safe movement in traffic. Moreover, a number of communication platforms have been created between the fans of cycling; thus, the website www.pedaleaza.ro has been created, through which those interested can inform themselves or communicate on the forum and discussions group verde_pentru_biciclete@yahoogroups.com o through the social network Facebook (facebook.com/ verdepentrubiciclete). This paper presents the activities held within the campaign since its beginning until today, as well as our future plans.
NTREPRINDERI SOCIALE DIN ITALIA, PUNCTE DE PORNIRE PENTRU ROM NIA - EXPERIEN E N CADRUL PROIECTULUI: “ECONOMIA SOCIAL - ANSE REALE PENTRU O VIA MAI BUN !”  [PDF]
Sorina Georgeta Corman
Revista de Economie Sociala , 2012,
Abstract: Articolul prezint rezultatele implement rii uneia dintre activit iile proiectului “Economia social - anse reale pentru o via mai bun !”: realizarea unui program de formare speciali ti i formatori n domeniul economiei sociale. n descrierea acestei activit i se prezint stagiul practic desf urat n ntreprinderi sociale din Italia cu accent pe cateva experien e care au avut ca scop mbog irea participan ilor la proiect cu informa ii i modele de bune practici din zona Milano. Profesionalismul celui care pleac la drum este dat de cei pe care i alege s -i fac ghidajul, n cazul de fa de cei care stabilesc drumul de la incluziune la coeziune social .
RECENZIE_O ABORDARE INTERDISCIPLINAR A RELA IEI DINTRE MASS-MEDIA I DEMOCRA IE N ROM NIA POSTCOMUNIST  [PDF]
Alexandru Bodnariu
Revista de Economie Sociala , 2011,
Abstract:
RE ELE DE S N TATE. STRUCTUR I GUVERNARE. IMPLICA II PENTRU ECONOMIA SOCIAL  [PDF]
Doru Botezat
Revista de Economie Sociala , 2013,
Abstract: Acest articol porne te de la o analiz sistematic a literaturii specialitate pe subiectul integr rii serviciilor de s n tate i a re elelor, ncercand s ofere explica ii relevante pentru n elegerea sistemului de organizare a serviciilor n re ea. Pentru nceput, articolul pune n lumin dinamica institu ional i spa ial , care conduce la configura iile de tip re ea. Apoi, sunt analizate procesele i m surile care pot servi ca instrumente de planificare aflate la ndemana politicilor, conturandu‐se catevaprincipii de guvernare a re elelor din domeniul s n t ii. n final, articolul prezint cateva modele de configurare a re elelor de s n tate consemnate de literatura de specialitate i pune n discu ie corela ia dintre evolu ia natural spre aceste noi forme de organizare a gestiunii i noile principii ale economiei sociale ca evolu ie sistemic a organiz rii statului. Metodologic, articolul a rezultat din c utarea,selectarea, evaluarea i rezumarea unor lucr ri axate pe economia sitemelor de s n tate i politici n domeniul s n t ii.
Locuin a individual pe teren ngust - o solu ie pentru perioada de criz  [PDF]
Anca Mihaela Constantin
Urbanism. Arhitectura. Constructii , 2012,
Abstract: The approach to minimal land lots shows how a reduced area of terrain can be utilized to create an efficient, high-density version of the single-family dwelling while maintaining a decent rapport between built and construction-free areas.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.