oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Dynamics of the family lambda tan z  [PDF]
Linda Keen,Janina Kotus
Mathematics , 1995,
Abstract: We study the dynamics of the tangent family z -> lambda tan z for lambda complex and give a complete classification of their stable behavior. We also characterize the the hyperbolic components and give a combinatorial description their deployment in the parameter plane.
Electrweak Z-string And $\tanβ$  [PDF]
HoSeong La
Physics , 1993,
Abstract: In the standard model with two Higgs doublets it is shown that the existence of the electroweak Z-string in general requires the same characteristic length for the two Higgs fields as well as a specific ratio of the two Higgs vacuum expectation values, i.e. $\tan\beta$. This ratio can be determined in terms of the couplings in the Higgs potential. Some remarks on the supersymmetric case are given. \noindent (Talk presented at SUSY '93, March 29-April 1st, Northeastern University, Boston, MA 02115, USA.)
A mad Mu afā āshkubrīzāde’s (d. 968/1561) polemical tract against Judaism  [cached]
Schmidtke, Sabine,Adang, Camilla
Al-Qantara : Revista de Estudios Arabes , 2008,
Abstract: This article deals with a short polemical tract against Judaism written by the well-known Ottoman scholar A mad Mu afā āshkubrīzāde (d. 968/1560). The author uses the same arguments known to us from medieval polemics, viz. that the Torah, which was abrogated by Islam, contains references to the Prophet Mu ammad, despite the fact that it was tampered with by the Jews. In addition to the Bible, āshkubrīzāde quotes a number of later Jewish sources that add an important dimension to his tract. After a brief introduction in which the possibility of the author's indebtedness to Ibn Abī ‘Abd al-Dayyān, a Jewish convert to Islam, is discussed, an edition and translation of the text are provided. Este artículo estudia un corto tratado de polémica en contra del judaísmo escrito por el conocido erudito otomano A mad Mu afā ā hkubrīzāde (m. 968/1560). El autor utiliza los mismos argumentos que conocemos de la polémica religiosa medieval, tales como que la Torah, abrogada por el Islam, contenía referencias al Profeta Mu ammad a pesar de que su texto fue corrompido por los judíos. Además de la Biblia, ā hkubrīzāde cita una serie de fuentes judías tardías que a aden una importante dimensión a este trabajo. Después de una breve introducción en que se discute la posibilidad de la deuda del autor respecto a la obra de Ibn Abī ‘Abd al-Dayyān, un converso del judaísmo al Islam, se presenta una edición y traducción del texto.
Mad Spectra  [PDF]
Saharon Shelah,Otmar Spinas
Mathematics , 2014,
Abstract: The mad spectrum is the set of all cardinalities of infinite maximal almost disjoint families on omega. We treat the problem to characterize those sets A which, in some forcing extension of the universe, can be the mad spectrum. We solve this problem to some extent. What remains open is the possible values of min(A) and max(A).
Derivation of $m_A \simeq M_Z$ and $\tan β> \sqrt 3$ in the Minimal Supersymmetric Standard Model  [PDF]
Ernest Ma
Physics , 1993, DOI: 10.1103/PhysRevD.49.1663
Abstract: In the minimal supersymmetric standard model, the Higgs sector has two unknown parameters, usually taken to be $\tan \beta \equiv v_2/v_1$ and $m_A$, the mass of its one physical pseudoscalar particle. By minimizing the minimum of the Higgs potential along a certain direction in parameter space, it is shown that $m_A = M_Z$ + radiative correction, and if one further plausible assumption is made, $\tan \beta > \sqrt 3$.
Problemy z rozró nianiem ywno ci bezglutenowej
Barbara A. Cichańska
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: Wprowadzenie: Jedynym sposobem leczenia celiakii jest rygorystyczne przestrzeganie diety bezglutenowej. Skuteczno tego leczenia zale y od umiej tno ci w a ciwej identyfikacji przez chorych (lub ich opiekunów) produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej. Cel pracy: Ukazanie problemów/barier, z jakimi spotykaj si osoby chore na celiaki podczas rozró niania produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej. Materia i metody: Analiza przepisów prawnych pod k tem znakowania ywno ci, analiza informacji podawanych na opakowaniach produktów spo ywczych, rozmowy z osobami chorymi na celiaki (rodzicami dzieci chorych na celiaki ), ankieta przeprowadzona w ród dzieci i m odzie y chorych na celiaki , badanie umiej tno ci oceny produktów pod k tem zawarto ci glutenu. Wyniki: Osoby chore na celiaki maj problemy z rozró nianiem produktów bezglutenowych, co mo e mie niekorzystny wp yw na ich stan zdrowia. adna z badanych osób nie wskaza a prawid owo produktów dozwolonych w diecie bezglutenowej, przy czym najwi kszym problemem dla chorych (oraz ich opiekunów) okaza a si interpretacja informacji zawartych na opakowaniach ogólnodost pnych produktów spo ywczych. Wnioski: Z uwagi na problemy z identyfikacj wyrobów dozwolonych w diecie bezglutenowej jakie maj chorzy (oraz ich opiekunowie) warto rozwa y mo liwo utworzenia wykazu produktów bezglutenowych, który jednoznacznie wykazywa by ywno przeznaczon dla osób wymagaj cych stosowania diety bezglutenowej.
Ocena oszcz dno ci wynikaj cych z zastosowania enalaprilu w niewydolno ci serca
Jerzy Ku?niar,Ewa Orlewska,Jacek Sp?awiński
Polish Journal of Cardiology , 2001,
Abstract: Wprowadzenie: Badanie SOLVD wykaza o, e zastosowanie enalaprilu u chorych z niewydolno ci serca prowadzi do przed u enia ycia i zmniejszenia cz sto ci hospitalizacji. Cel pracy: Analiza op acalno ci stosowania enalaprilu u chorych z niewydolno ci serca w Polsce oraz obliczenie jakie potencjalne oszcz dno ci kryj si w powszechnym zastosowaniu enalaprilu zgodnie z zaleceniami. Metodyka: Analiza koszt-efektywno oparta na modelu decyzyjnym, po czona z analiz wra liwo ci. Wyniki: Zastosowanie enalaprilu prowadzi do oszcz dno ci, wynikaj cych ze zmniejszenia kosztów leczenia szpitalnego, które wynosz 330 PLN/1 chorego/4 lata. Dzi ki zastosowaniu enalaprilu zyskuje si dodatkowe lata ycia w ilo ci 15,5 roku/ chorych/4 lata. Poniewa oszcz dno ci s wi ksze od wydatków, nie ma adnego nak adu pieni nego na uzyskanie dodatkowego roku ycia. Koszt" tego roku ycia jest zatem mniejszy od zera. Analiza wra liwo ci pokaza a, e wynik badania jest stabilny. Obj cie wszystkich chorych z niewydolno ci serca - zgodnie z zaleceniami - leczeniem enalaprilem przynios oby ochronie zdrowia w Polsce roczne oszcz dno ci si gaj ce 3 300 000 PLN. Wnioski: Stosowanie enalaprilu w Polsce u chorych z niewydolno ci serca przynosi oszcz dno ci finansowe. Gdyby lek ten stosowano u wszystkich pacjentów zgodnie z zaleceniami, oszcz dno ci dla ochrony zdrowia by yby znaczne.
Ocena zwi zku insulinooporno ci z wybranymi adipocytokinami u dzieci z oty o ci prost – badania wst pne
Agnieszka Rudzka-Kocjan,Maria Szarras-Czapnik,Janusz B. Ksi??yk,Maria Ginalska-Malinowska
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: U dzieci z oty o ci prost obserwuje si insulinooporno – zaburzenie le ce u pod o a rozwoju zespo u metabolicznego. Tkanka t uszczowa jest miejscem powstawania aktywnie biologicznych adipocytokin, które mog odgrywa rol w rozwoju insulinooporno ci. Cel pracy: Ustalenie wyst powania insulinooporno ci oraz jej powi zań z poziomem leptyny, adiponektyny i rezystyny u dzieci z oty o ci prost . Materia y i metody: Badaniami obj to 53 dzieci z oty o ci (indeks masy cia a BMI >97 centyla) w rednim wieku 13,57 roku. BMI wynosi rednio +4,04 SDS. Wykonano test doustnego obci enia glukoz (OGTT). Za prawid owe wyniki insuliny w OGTT przyj to: st enie wyj ciowe 15 μIU/mL i/lub maksymalny wyrzut w OGTT 150 μIU/mL i/lub wyrzut w 120’ 75 μIU/mL. Obliczono wska nik HOMA. Pacjentów podzielono na grupy ze wzgl du na wyst powanie lub niewyst powania hiperinsulinemii lub/i insulinooporno ci. Oznaczono st enia adiponektyny, leptyny i rezystyny. Wyniki: Hiperglikemi stwierdzono u 13,23% badanych, natomiast hiperinsulinemi (w te cie OGTT) – u 83,02%. Ci k insulinooporno (HOMA >3) rozpoznano u 71,82% osób. W grupie z hiperinsulinemi stwierdzono wy sze warto ci glikemii w OGTT, ni w grupie bez hiperinsulinemii. U dzieci z insulinooporno ci wykazano wy sze BMI i SD BMI. W pracy przedstawiono ponadto zale no ci poziomów adipocytokin z parametrami antropometrycznymi oraz gospodarki w glowodanowej u dzieci z insulinooporno ci lub bez insulinooporno ci. Wnioski: U dzieci z ci k insulinooporno ci st enia adiponektyny s odwrotnie proporcjonalne do st eń glukozy. Odmienn zale no obserwuje si w grupie pacjentów bez ci kiej insulinooporno ci. U pacjentów z insulinooporno ci st enia leptyny rosn wprost proporcjonalnie do stopnia oty o ci i poziomów insuliny.
POPüLER MüZ K VE MüZ K E T M / POPULAR MUSIC AND MUSIC EDUCATION
Mümtaz Hakan SAKAR
Journal of International Social Research , 2009,
Abstract: Bu al ma, ilk retim ve orta dereceli okullarda e itim g ren 12-18 ya aras ocuklar n, gündelik ya amda tüketicisi ve hayran olduklar popüler müzi i, resmi müzik e itim sistemi i erisine dahil edip etmemeyi tart r. Bu sayede ocuklar n müzi e ve sanata y nlendirilebilmeleri ve bilin li birer tüketici olmalar i in popüler müzi in elveri li bir ba lang noktas olup olmad n irdeler. This study discuss whether the popular music that is the consumer and admire of children between the ages of 12 and 18 and who are being educated in primary and secondary schools to be included in the music education system or not. Thus , it scrutinize whether the popular music is an available beginning for children to be orientated to music and art and to be a conscious consumer or not.
Constraints on Two-Higgs Doublet Models at Large tan{beta} from W and Z decays  [PDF]
Oleg Lebedev,Will Loinaz,Tatsu Takeuchi
Physics , 2000, DOI: 10.1103/PhysRevD.62.055014
Abstract: We study constraints on type-II two Higgs doublet models at large tan{beta} from LEP/SLD Z-pole data and from lepton universality violation in W decay. We perform a global fit and find that, in the context of Z decay, the LEP/SLD experimental values for lepton universality violation, R_b, and A_b all somewhat disfavor the model. Contributions from the neutral Higgs sector can be used to constrain the scalar-pseudoscalar Higgs mass splittings. Contributions from the charged Higgs sector allow us to constrain the charged Higgs mass. For tan{beta}=100 we obtain the 1 sigma classical (Bayesian) bounds of m_{H+} > 670 GeV (370 GeV) and 1 > m_{h0}/m_{A0} > 0.68 (0.64). The 2 sigma bounds are weak. Currently, the Tevatron experimental limits on lepton universality violation in W decay provide no significant constraint on the Higgs sector.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.