oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Sprawozdanie z 12 ódzkiej Konferencji Kardiologicznej. ód , 25.03.2006 r.
Krzysztof J.Filipiak
Polish Journal of Cardiology , 2006,
Abstract: W dniu 25 marca 2006 r. odby a si kolejna 12 ódzka Konferencja Kardiologiczna. ódzkie konferencje na trwa e wpisa y si do kalendarza spotkań edukacyjnych polskich kardiologów, staj c si od kilku lat najwi ksz imprez tego typu pod wzgl dem frekwencji (blisko 1OOO uczestników), dystansuj c wiele podobnych sympozjów odbywanych w innych miastach Polski. Tegoroczna konferencja, otwarta przez przewodnicz c Komitetu Naukowego - prof. Mari Krzemińsk -Paku , w I sesji po wi cona by a ostrym zespo om wieńcowym (OZW). W sesji tej, której przewodnictwa wraz z prof. Krzemińsk -Paku podj si prof. Witold Ru y o, wys uchano czterech referatów: Post powanie przedszpitalne w OZW(doc. Janina St pińska, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Strategie reperfuzji, aktualne rekomendacje, stratyfikacja ryzyka, indywidualizacja decyzji terapeutycznych (prof. Witold Ru y o, Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie), Chory z OZW wysokiego ryzyka -jak zapobiega gro nym powik aniom? (prof. Grzegorz Opolski, AM w Warszawie), Realizacja programu leczenia OZW w województwie ódzkim (prof. Maria Krzemińska-Paku a, UM w odzi). Sesja ta obj a zatem najwa niejsze zagadnienia dotycz ce OZW, a ich przedstawienie przez wybitnych znawców przedmiotu podnios o presti tegorocznej edycji konferencji. Wyk adowcy zwracali szczególn uwag na zmiany w zakresie standardów post powania, które dokona y si w OZW w ostatnim czasie. Podkre lono konieczno bardziej agresywnego leczenia przeciwp ytkowego, stosowania wi kszych ni dotychczas dawek klopidogrelu (600 mgp.o. jako standardowa dawka we wszystkich przypadkach zawa ów serca z uniesieniem ST), wdra ania optymalnych rozwi zań logistycznych w zakresie transportu i kierowania chorych z OZW do do wiadczonych o rodków kardiologicznych. Sesja II ódzkich konferencji od kilku lat ma kszta t sesji typu state-of-the-art, a organizatorzy umiej tnie dobieraj 3-4 tematy wa ne dla lekarzy praktyków, prosz c znanych w Polsce specjalistów o krótkie podsumowanie danego zagadnienia, wskazanie istotnych post pów w wiedzy i praktyce klinicznej, jak i przekazanie istotnych wskazówek terapeutycznych. W tym roku, w sesji pod przewodnictwem konsultantów krajowych w dziedzinie kardiologii i nadci nienia t tniczego - profesorów Grzegorza Opolskiego oraz Krzysztofa Narkiewicza - swoj wiedz z zakresu: opieki nad chorym z zawa em serca, nad pacjentem z nadci nieniem t tniczym, nad chorym z niewydolno ci serca, jak i nad pacjentem z migotaniem przedsionków, podzielili si odpowiednio: prof. Jaros aw D. Kasprzak (UM, ód ), prof. Krzysztof Narkiewicz
Sprawozdanie z "Advances in clinical esophageal investigation", 2011 r., Szwajcaria
Marcin Banasiuk
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Sprawozdanie z "Advances in clinical esophageal investigation", 2011 r.
Sprawozdanie z 41. Konferencji Europejskiego Towarzystwa Dermatologii Do wiadczalnej (ESDR)
Alicja Ograczyk,Mariusz Wachowski
Przegl?d Dermatologiczny , 2011,
Abstract: W dniach 7–10 wrze nia 2011 roku odby o si 41. co roczne spotkanie ESDR (European Society for DermatologicalResearch). Po raz pierwszy na miejscezjazdu wybrano Mi dzynarodowe Centrum Konferencyjne(ICC) zlokalizowane w samym sercu biznesowejcz ci Barcelony. Warto podkre li , e w tymroku na zjazd zarejestrowa a si rekordowa liczbaosób, a w czasie jego trwania zaprezentowano ponad650 prac naukowych z ca ego wiata. Konferencjatrwa a 4 dni, podczas których odby y si sesje plenarne,tematyczne, kliniczne, specjalne wyk ady nazaproszenie oraz sesje sponsorowane. Konferencj otworzy o sympozjum dotycz ce terapii genowejchorób skóry, na którym eksperci z ró nych dziedzinmogli podzieli si najnowszymi doniesieniamize swoich badań. Równolegle odbywa y si sesjesatelitarne: European Epidermal Barrier ResearchNetwork (E2BRN), European Society for Pigment CellResearch (ESPCR) oraz European Academy of Dermo-Oncology (EADO).
Sprawozdanie z Konferencji XXII Dni IPP Matriarchat -Patriarchat ” (16.02.2013)  [PDF]
S?kowski, Marcin
Psychoterapia , 2013,
Abstract: no abstract - conference report
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Ekonomiczne, ekologiczne i etyczne uwarunkowania produkcji i przetwórstwa mleka"
Aldona Standar,Joanna ?redzińska
Journal of Agribusiness and Rural Development , 2008,
Abstract:
Detecting deterministic dynamics of cardiac rhythm
Wenjiang Pei,Zhenya He,Luxi Yang,S. S. Hull,J. Y. Cheung
Chinese Science Bulletin , 2001, DOI: 10.1007/BF02900584
Abstract: Under the acceptable hypothesis that cardiac rhythm is an approximately deterministic process with a small scale noise component, an available way is provided to construct a model that can reflect its prominent dynamics of the deterministic component. When applied to the analysis of 19 heart rate data sets, three main findings are stated. The obtained model can reflect prominent dynamics of the deterministic component of cardiac rhythm; Cardiac chaos is stated in a reliable way; Dynamical noise plays an important role to the generation of complex cardiac rhythm.
ONGs brasileiras em Boston
Teresa, Sales;
Estudos Avan?ados , 2006, DOI: 10.1590/S0103-40142006000200007
Abstract: this essay examines how brazilian immigrants in the metropolitan region of boston, usa, are becoming increasingly organized. based on an october 2005 survey, it lists the various organizations created by brazilian immigrants from 1995 to 2005 in framingham, boston, somerville, and cambridge. the conclusion is that brazilians have advanced more in terms of political organization (because of the cultural baggage some leaders brought from brazil) than in the service industry.
Rhythm in Translations  [cached]
Renlun Ding
International Education Studies , 2008, DOI: 10.5539/ies.v1n4p79
Abstract: This research is an attempt at the elucidation of the significance of rhythmic in translations. According to Eugene A. Nada’s functional equivalence, the comprehensive effect which the receptors of the versions get should be the same as the one the readers of the original get, and since rhythm is an integral part of the style, rhythm should be realized in translations.
Allocation of cyclic features dynamic numbers of the intimate rhythm the method of individual share  [PDF]
Anatoly B. Shutov,Olga E. Lobova,Victoria S. Semenchuk
European Researcher , 2011,
Abstract: Parameters of individual share contain the information on cyclic characteristics intersystem interactions of an organism. In increase of a rhythm of heart the basic share belongs to sympathetic nervous system.
RHYTHM DISTURBANCES DURING COLONOSCOPY  [PDF]
Ivailo P. Vazharov,D. Jordanov
Journal of IMAB : Annual Proceeding (Scientific Papers) , 2012,
Abstract: Purpose: The purpose of this study is to assess the risk of inducing rhythm disturbances of the heart during colonoscopy.Patients and methods used: 80 patients had undergone colonoscopyper formed by two experienced specialists of endoscopy for the period from March to December 2011. The endoscopies were performed without premedication and sedation. Holter was placed on each patient one hour before the endoscopic examination, and the record continued one hour after the manipulation. The blood pressure was measured before, during and after the procedure.Results: During colonoscopy 25 patients (31,25%) manifested rhythm disorders. In 15 patients (18,75%) sinus tachycardia occurred. In 7 patients (8,75% ) suptraventricular extra systoles were observed and in 3 patients (3,75%) - ventricular extra systoles. No ST-T changes were found. Highest values of the blood pressure were measured before and during the endoscopy, but the values did not exceed 160/105 mmHg. In 10 patients (12,5%) a hypotensive reaction was observed, bur the values were not lower than 80/ 50. In 2 patients there was a short bradycardia with a heart frequency 50-55 /min.Conclusions: Our results showed that the rhythm disorders during lower colonoscopy occur in approximately 1/3 of the examined patients, there is an increase or decrease of the blood pressure in some patients, but that doesn’t require physician’s aid and the examination can be carried out safely without monitoring.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.