oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Zwischen Kooperation und Kollaboration, zwischen Hierarchie und Heterarchie. Organisationsprinzipien und -strukturen von Wikis  [PDF]
Jan Sebastian Schmalz
Kommunikation@gesellschaft , 2007,
Abstract: Der Beitrag befasst sich mit der Analyse grundlegender Organisationsprinzipien und -strukturen von Wikis und formuliert Hypothesen für weitergehende empirische Forschung. Zun chst wird das Wiki-Ph nomen aus Perspektiven unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen betrachtet. Davon ausgehend erfolgt eine Unterscheidung zwischen zwei elementaren Typen: dem Projekt-Wiki und dem Netzwerk-Wiki. Im weiteren Verlauf liegt der Fokus des Beitrags auf dem zweiten Typus. Hinsichtlich der Organisationsstruktur ist dabei die begriffliche Unterscheidung von Kooperation als Zusammenarbeit mit zentraler Arbeitsteilung und Kollaboration als Zusammenarbeit mit dezentraler Arbeitsteilung entscheidend. Au erdem wird der Begriff der Heterarchie als Konzept eingeführt, um das Organisationsprinzip der kollaborativen Wissensproduktion zu beschreiben; im Mittelpunkt steht dabei die Erkenntnis, dass sich verschiedene Akteursrollen dynamisch aus dem Arbeitsprozess heraus entwickeln und es dadurch zu einer Ausbildung tempor rer Hierarchien kommt. Abschlie end werden mit Blick auf die Frequenz, Verteilung und Art der Beteiligung an einem Wiki die wesentlichen Rollen identifiziert, die zu einer funktionalen Differenzierung führen.
F llesskab eller individualitet - om forskning, undervisning og samarbejde i et interdisciplin rt universitetsmilj  [cached]
Anne Jensen,Rie Troelsen,Lilli Zeuner
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2012,
Abstract: Der er en tiltagende satsning p interdisciplin re undervisningsformer i forskellige dele af det danske uddannelsessystem. I de gymnasiale uddannelser blev der med 2005-reformen indf rt obligatorisk fagsamspil i undervisningen, og p universiteterne indf res der i stigende grad interdisciplin re studier, hvor flere fag indg r i det samme studieforl b. Denne udvikling rejser sp rgsm let om, hvad der er konsekvenserne af den interdisciplin re t nkning i forskning og i undervisning. I denne artikel pr senterer vi en mindre unders gelse af, hvordan det videnskabelige personale (VIP) p et universitetsinstitut oplever, at interdisciplinaritet kommer til udtryk i forskning, undervisning og samarbejde. Interdisciplinariteten opleves forskelligt afh ngigt af sociale relationer, dvs. om man som VIP’er arbejder alene med at samment nke flere discipliner, eller om man arbejder sammen med andre om at samment nke flere discipliner. Interdisciplinarity receives increased attention in different parts of the Danish educational system. At the upper secondary level, compulsory, multi-subject coursework was introduced by the reform of 2005, and universities offer interdisciplinary course programs to a higher extent. This development raises the question of how the notion of interdisciplinarity is realized in teaching and in research. In this article a pilot study on how university faculty view interdisciplinarity in teaching, research and cooperation is presented. Interdisciplinarity is viewed differently depending on social relations, that is whether you work alone or together with others in merging several disciplines.
Brug at internettet til st tte for samarbejde og videndeling  [cached]
Jens D?rup
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde p nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Artiklen beskriver en r kke simple, billige og let tilg ngelige systemer til underst ttelse af samarbejde og videndeling ved hj lp af internettet. Med udgangspunkt i egne praktiske erfaringer beskrives typiske barrierer og vanskeligheder, man kan m de ved brugen, og der gives eksempler p , hvordan problemerne kan l ses eller afhj lpes. Det illustreres, hvordan man ved hj lp af netbaseret samarbejde kan opbygge og vedligeholde praksisf lleskaber, som ikke ville have v ret mulige uden internettet.
Receptionisme - eller receptionsforskning som ideologi
Jan Krag Jacobsen
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 1989,
Abstract: Receptionisme - eller receptionsforskning som ideologi
Decentralisering af radiomediet: Demokratisering eller legitimation?  [cached]
Lars Qvortrup
Massekultur & Medier , 1981,
Abstract: Decentralisering af radiomediet: Demokratisering eller legitimation?
Det er dansk - eller er det?  [cached]
S?ren Schou
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 1987,
Abstract: Det er dansk - eller er det?
Et naturligt redskab? - Om temaet ”Videndeling og samarbejde p nettet”
Simon B. Heilesen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 5: Videndeling og samarbejde p nettet, februar - maj 2005, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. I denne introduktion til temanummeret om Videndeling og samarbejde p nettet er udgangspunktet, at selv om teknologien er til r dighed, s har universiteternes undervisere og forskere ikke n dvendigvis helhjertet taget den til sig som et redskab, der kan underst tte komplekse og v sentlige opgaver s som samarbejde og videndeling med studerende og kolleger. P grundlag af en kort karakteristik af de ni bidrag til temanummeret opridses nogle af de strategier, der kan anvendes for i h jere grad at motivere universiteternes medarbejdere til at inddrage IKT i samarbejde og videndeling.
Massekommunikation er kommet i gymnasiet - eller er det?
Claus Westh
MedieKultur : Journal of Media and Communication Research , 1987,
Abstract: Massekommunikation er kommet i gymnasiet - eller er det?
L ring, kommunikation og samarbejde i virtuelle rum  [cached]
Marianne Georgsen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2003,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 1: Undervisningsformer p nettet, november 2003, red. Simon Heilesen og Helle B kkelund Jensen. ISSN 1603-5518. Kommunikation, dialog og samarbejde er vigtige ingredienser i en moderne l ringsforst else. Derfor er viden om, hvad der f r kommunikation til at fungere af afg rende betydning for netbaserede undervisnings- og l ringsformer, hvor kommunikation og anden interaktion finder sted p tv rs af tidslige og geografiske forskydninger. Dette er en vigtig del af grundlaget for at kunne udvikle b redygtige netbaserede l ringsuniverser. Denne artikel stiller skarpt p de ”sm ting” i kommunikationen med det form l at ge bevidstheden om, hvilke teknikker vi benytter os af, n r vi
Forklarende journalistik – aflyst eller oplyst  [cached]
Flemming Svith
Journalistica : Tidskrift f?r Forskning i Journalistik , 2010,
Abstract: Forklarende journalistik er underbelyst. Samtidig fremst r det v - sentligste bidrag fra James Carey problematisk, fordi han blander sin egen forklarende praksis med journalistikkens. Tilgangen til jour- nalisters forklarende praksis kompliceres af, at forklaringerne b de kan v re eksplicitte og implicitte. For at forankre den forklarende praksis i den journalistiske tekst foresl r jeg en definition og ti sprog- lige forklaringsformer som analyseredskab. N r journalisters for- klarende praksis ses i feltperspektiv, fremst r den som beskyttelse af journalist og medie mod ekstern kritik eller som profilering af jour- nalist og medie i konkurrence med andre akt rer. Hovedp standen er, at den forklarende praksis skaber tre forklarende genrer p tv rs af medier og emner. Konklusionen er, at belysningen af forklarende journalistik vil have konsekvenser for opfattelsen af journalisters identitet, rolle og autonomi. Konsekvenser, som endnu mangler, at blive unders gt empirisk.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.