oalib
Search Results: 1 - 10 of 90 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /90
Display every page Item
Recensie artikel
H. Verbiest
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek , 1987,
Abstract:
Recensie artikel: ‘Open en wijd, maar zonder hoogten en diepten’  [cached]
H.F. Cohen
Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek , 1988,
Abstract:
Gilgamesj. Een oud verhaal opnieuw verteld.  [cached]
J. H. Kroeze
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1951, DOI: 10.4102/koers.v18i6.1774
Abstract: Dat ik dit verhaal voor u opnieuw ga vertellen is niet alleen omdat het zoo oud is en zoo mooi—hoewel óók daarom!Dit verhaal is zoo mooi, omdat het eenvoudig is en in zijn eenvoudre el.
Aandacht of aanklacht  [cached]
Maarten Thissen
Journal of Social Intervention : Theory and Practice , 2008,
Abstract:
De Bataafse mythe opnieuw bekeken  [cached]
E.O.G. Haitsma Mulier
BMGN : Low Countries Historical Review , 1996,
Abstract:
De Friese hoofdeling opnieuw bekeken  [cached]
J.R.G. Schuur
BMGN : Low Countries Historical Review , 1987,
Abstract:
De zin van het economische opnieuw beschouwd  [cached]
T. P. van der Kooy
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1964, DOI: 10.4102/koers.v32i1.1397
Abstract: In 1950 heb ik het hoogleraarschap in de economie aan de juridische faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam aanvaard m et een rede over de zin van het economische. Sinds- dien heeft dit centiaal m elhodologisch vraagstuk van de we- tenschap der economie mij ook verder bezig gehouden. Het is voor een economist een m oeilijk vraagstuk, om dat het tevens een wijsgerig vraagstuk is. Over het algemeen vindt de econo- m ist daarover weinig in de filosofische liLeratuur. Dit is zeer begrijpelijk, w ant wijsgeren kunnen op zijn best m aar heel sum m ier kennis nem en van wat er in de vakw etenschappen omgaat, terw ijl zij, voor zover mij bekend, in den regel slechts weinig belangstelling voor de economie aan den dag leggen. Omgekeerd zijn econom islen m eestal niet bijzonder filosofisch aangelegd, en hebben zij de handen vol om de storm achtige ontwikkeling van liun eigen literatuur enigzins bij te houden afgezien nog van het l'eit dat zij in den regel vele praktischc beslom m eringen hebben, ten gevolge waarvan zij zich niet ongestoord aan de studie kunnen wijden. Van een behoorlijk sam enspel tussen filosolen en economislen komt over het ge- heel ook niet veel terecht. Wat de wijsgerige kant van m ijn overpeizingen betreft, ben ik dus door de nood gedwongen slechts am ateur. Ik kom daar gaarne voor uit, en ik ben steeds bereid te zwichten voor het beter oordeel der wijsgeren, m its ik dat kan vatten, en in m ijn eigen w erk daar iets mee uit kan richten. Men behoeft nog geen door de wol geverfd prag- m atist of operationalist te zijn om te weten dat ieder werk zijn eigen eisen stelt.
Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde  [cached]
L. F. Schulze
Koers : Bulletin for Christian Scholarship , 1966, DOI: 10.4102/koers.v33i4.1369
Abstract: In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.
Penerapan teknik web scraping pada mesin pencari artikel ilmiah  [PDF]
Ahmad Josi,Leon Andretti Abdillah,Suryayusra
Computer Science , 2014,
Abstract: Search engines are a combination of hardware and computer software supplied by a particular company through the website which has been determined. Search engines collect information from the web through bots or web crawlers that crawls the web periodically. The process of retrieval of information from existing websites is called "web scraping." Web scraping is a technique of extracting information from websites. Web scraping is closely related to Web indexing, as for how to develop a web scraping technique that is by first studying the program makers HTML document from the website will be taken to the information in the HTML tag flanking the aim is for information collected after the program makers learn navigation techniques on the website information will be taken to a web application mimicked the scraping that we will create. It should also be noted that the implementation of this writing only scraping involves a free search engine such as: portal garuda, Indonesian scientific journal databases (ISJD), google scholar.
W. Klever, Definitie van het christendom. Spinoza's Tractatus theologico-politicus opnieuw vertaald en toegelicht  [cached]
C.S.M. Rademaker
BMGN : Low Countries Historical Review , 2000,
Abstract:
Page 1 /90
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.