oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Evaluering af evalueringer  [cached]
Gerd Christensen
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2010,
Abstract: Studerendes evaluering af undervisningen p universiteterne er et f nomen, der har v ret stigende interesse for igennem de senere r. Dels stilles der ministerielle krav om, at alle landets uddannelser skal evaluere undervisningen, dels kr ves der i stigende grad benhed om evalueringernes resultater. I forbindelse med den igangv rende akkreditering af universitetsuddannelserne er de anvendte evalueringsmetoder derfor en af de parametre, uddannelserne vurderes p . Hensigten med n rv rende artikel er at diskutere evalueringens konsekvenser, samt hvorvidt de m der, hvorp konkrete evalueringsprocedurer udformes, kan have betydning for deres resultater i form af, hvordan de studerende v gter deres evaluering, og hvad de i realiteten evaluerer, n r de evaluerer undervisning. Det vil foreg i form af analyser af tre evalueringsprocedurer fra det Humanistiske Fakultet, K benhavns Universitet1. Afslutningsvis vil jeg give konkrete forslag til forskydning af evalueringernes fokus imod de studerendes evaluering af egen l ring.
Evaluering af evalueringer
Gerd Christensen
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2010,
Abstract: Studerendes evaluering af undervisningen p universiteterne er et f nomen, der har v ret stigende interesse for igennem de senere r. Dels stilles der ministerielle krav om, at alle landets uddannelser skal evaluere undervisningen, dels kr ves der i stigende grad benhed om evalueringernes resultater. I forbindelse med den igangv rende akkreditering af universitetsuddannelserne er de anvendte evalueringsmetoder derfor en af de parametre, uddannelserne vurderes p . Hensigten med n rv rende artikel er at diskutere evalueringens konsekvenser, samt hvorvidt de m der, hvorp konkrete evalueringsprocedurer udformes, kan have betydning for deres resultater i form af, hvordan de studerende v gter deres evaluering, og hvad de i realiteten evaluerer, n r de evaluerer undervisning. Det vil foreg i form af analyser af tre evalueringsprocedurer fra det Humanistiske Fakultet, K benhavns Universitet1. Afslutningsvis vil jeg give konkrete forslag til forskydning af evalueringernes fokus imod de studerendes evaluering af egen l ring.
Evaluering for l ring  [cached]
Bent B. Andresen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netst ttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. I fokus er l bende evalueringer af blended e-l ring. Sammen med deres vejledere evaluerer deltagerne typisk deres arbejde med problemstillinger og med at n m l og tilfredsstille forventninger. Sp rgsm let er, hvordan denne evalueringspraksis bedst kan tilrettel gges. Det er temaet i artiklen. Evalueringer foretages ofte p grundlag af eksamener og samtaler bordet rundt om et e-l ringsforl bs samlede v rdi. Sigtet er bagudrettet. Artiklen giver et bud p en praksis, som er fremadrettet og mere langsigtet. Is r behandles evaluering for l ring, som har til form l at skabe passende udfordringer for alle deltagere samt differentiere deres undervisning og vejledning – og dermed ge kvalitet af deres l ring. Endvidere behandles sp rgsm let om, hvordan man l bende kan indsamle evalueringsdata og f lge op p analyser heraf.
Oogknipbeheerde rekenaarmuis: ontwerp en evaluering  [cached]
S. Viljoen,T. Hanekom,P. J. Cilliers
Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie , 2004, DOI: 10.4102/satnt.v23i1&2.187
Abstract: Motories gestremde persone vind dit moeilik om ’n rekenaar te gebruik vanwe die feit dat hulle nie ’n muis kan beheer nie. In hierdie artikel word die ontwerp, implementering en evaluering van ’n oogknipbeheerde rekenaarmuis vir gebruik deur gestremde persone beskryf. Die deteksie van willekeurige oogknippe word deur middel van die weerkaatsing van infrarooi- (IR-) lig vanaf die vel langs die oog bewerkstellig, terwyl onwillekeurige knippe verwerp word. Dit stel motories gestremde persone, wat nie meer die gebruik van hul arms het nie, in staat om ’n rekenaar te bedryf. Al die funksies van ’n PS2-muis word ge muleer. Abstract Eye-blink controlled computer mouse: design and evaluation Physically disabled people who do not have the use of their limbs have difficulty operating a computer, since they cannot use a mouse. In this article the design, implementation and evaluation of an eye-blink controlled computer mouse to be used by handicapped people are described. Detection of voluntary blinks is established by the reflection of infrared light from the skin on the side of the eye, while involuntary blinks are ignored. This enables people who do not have the use of their limbs to operate a computer. All the functions of a PS2 mouse are emulated.
Evaluering av tiltak for redusere sykefrav r
Stein Atle Lie
Norsk Epidemiologi , 2010,
Abstract: Evaluering av tiltak for redusere sykefrav r er n dvendig. Men hvorledes skal man m le effekten av et tiltak, hvilke unders kelsesmetodikk og studiedesign skal man benytte og hvilke statistiske metoder skal anvendes? Ulike fors ksdesign gir ulik informasjon og kvalitet av informasjon, og dette b r settes i et perspektiv f r man analyserer og tolker resultat fra tilgjengelige data. Denne artikkelen diskuterer ulike fors ksdesign delvis basert p kunnskapsbaserte metoder. Videre diskuteres hva som finnes av tilgjengelige data for sykefrav r og hvilket perspektiv disse dataene kan settes i, i forhold til de ulike studiedesign. Avhengig av hvorledes et utfall (for eksempel tilbake til arbeid) er operasjonalisert er det ulike statistiske metoder som er naturlig for de tilgjengelige dataene og dette settes inn i perspektivet. Sist argumenteres det for benytte betraktninger og metodikk fra utvidede forl psanalyser i flertilstandsmodeller (multi-state modeller). Ved flertilstandsmodeller kan man videre utnytte en st rre del av dataene man har tilgjengelig i evaluering av et tiltak for redusere sykefrav r eller effekten av rehabiliteringstiltak.
Formativ og summativ evaluering p nettet. Om erfaringer og tendenser  [cached]
Simon B. Heilesen
Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse , 2006,
Abstract: F rste gang publiceret i UNEV nr. 9: Evaluering og feedback i netst ttet uddannelse, sept. 2006, red. Simon Heilesen. ISSN 1603-5518. Artiklen s ger at skitsere nogle af de muligheder og udfordringer, der ligger i den tiltagende brug af IKT-st ttet/-baseret formativ og summativ evaluering, samt at se p nogle tendenser i anvendelsen af den. Den besk ftiger sig b de med "lukket" (forprogrammeret) og " ben" (deltagerstyret) interaktion, som den forekommer i s vel skriftlig, asynkron computermedieret kommunikation som i synkron, netbaseret kommunikation med lyd og levende billeder.
Konstruksie en evaluering van 'n gerekenariseerde konsepverwerwingstoets  [cached]
V. E. Carstens,J. M. Schepers
South African Journal of Industrial Psychology , 2004, DOI: 10.4102/sajip.v30i2.145
Abstract: The construction and evaluation of a computerised concept attainment test. The principal objectives of the study were the computerisation of the Concept Attainment Test of Schepers (1971), and the determination of its reliability and validity. The computerised concept attainment test (CAT) was applied to 185 undergraduates in Informatics and Computer Science. For comparative purposes the original CAT was applied to 205 first-year students in Mathematics. For validation purposes the semester marks and examination marks of Informatics II and III, and of Computer Science II and III, were used. For Informatics II all the scores of the CAT correlated negatively with the second semester marks. None of the correlations with examination marks were statistically significant. No statistically significant correlations were obtained in respect of Informatics III. For Computer Science II "number correct" (Form A) correlated with all the semester and examination marks. No significant correlations were obtained in respect of Computer Science III. Opsomming Die hoofdoelstellings van die studie was die rekenarisering van die Konsepverwerwingstoets van Schepers (1971) en die bepaling van die geldigheid en betroubaarheid daarvan. Die gerekenariseerde Konsepverwerwingstoets (KVT) is op 185 voorgraadse studente in Informatika en Rekenaarwetenskap toegepas. Vir vergelykingsdoeleindes is die oorspronklike KVT op 205 eerstejaarwiskundestudente toegepas. Vir geldigheidsdoeleindes is die semesteren eksamenspunte van Informatika II en III asook Rekenaarwetenskap II en III gebruik. Wat Informatika II betref het al die tellings van die KVT negatief met die tweede semester semesterpunte gekorreleer. Nie een van die korrelasies met die eksamenpunte was statisties beduidend nie. Geen statisties beduidende korrelasies is ten opsigte van Informatika III gevind nie. Vir Rekenaarwetenskap II het “getal korrek ? (Vorm A) positief gekorreleer met al die semesterpunte en eksamenpunte. Geen statisties beduidende korrelasies is ten opsigte van Rekenaarwetenskap III gevind nie.
METING VAN DIE BETROUBAARHEID VAN DIE EVALUERING VAN BEDRYFSINGENIEURSWESE STUDENTE  [cached]
D.C. Page
South African Journal of Industrial Engineering , 2012,
Abstract: ENGLISH ABSTRACT: Reliability of evaluation refers to the repeatibility of results when similar tests are repeated by the same student, or a similar evaluation procedure is applied. By measuring reliability an objective, quantitative measure of the quality of an evaluation is obtained. Poor formulation of tests can be diagnosed, and problems in the evaluation system identified. The subject is dicussed with reference to an analysis of performance in Industrial Engineering subjects at the University of Stellenbosch. AFRIKAANSE OPSOMMING: Betroubaarheid van evaluering verwys na die mate van herhaalbaarheid van resultate as soortgelyke toetse deur dieselfde student herhaal word, of In soortgelyke evalueringsprosedure toegepas word. Deur betroubaarheid te meet word In objektiewe syfennaatstaf van die kwaliteit van die evaluering verkry. Swak eienskappe van toetse kan gediagnoseer-, en probleme met die evalueringstelsel geidentifiseer word. Die onderwerp word bespreek aan die hand van In analise van die prestasie in Bedryfsingenieurswese vakke aan die Universiteit van Stellenbosch.
Fra mundtlig gruppeeksamen til l bende evaluering med portfolio
Lone Ambj?rn
Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift , 2008,
Abstract: Hensigten med denne artikel er at pr sentere og argumentere for en didaktisk model, som forfatteren har udviklet p baggrund af indf relse af l bende evaluering med portfolio som en alternativ pr veform til mundtlig gruppeeksamen. Modellen, der tager afs t i en fremmedsproglig l ringskontekst, belyses og diskuteres ud fra flg. udvalgte aspekter, som ogs sk nnes at v re af interesse for andre fagomr der: gruppevejledning i et differentieret perspektiv, l ringsjournalen som samarbejdsv rkst j, integreret e-l ring samt medansvar for egen l ring.
DIE SLAG VAN TALANA – IN KRYGSKUNDIGE EN KWANTITATIEWE EVALUERING  [cached]
W.J. Wagner,J.J.P. Erasmus
Scientia Militaria : South African Journal of Military Studies , 2012, DOI: 10.5787/22-2-328
Abstract: "Now the elements of the art of war are first, measurement of space; second, estimation of quantities; third, calculations; fourth, comparisons; and fifth, chances of victory" Sun Tsu, 500 vC (Griffith, 1973, p88) INLEIDING Dit word beweer dat krygskunde, oftewel die studie van oorlogvoering, 'n sosiale wetenskap is, soos ekonomie ofstaatsleer (Shubik, 1983, p2). Hierdie persepsie is as gevolg van die feit dat die wetenskaplike metode dikwels weggelaat word by die ontleding van die prosesse van oorlog. Die wetenskaplike metode behels die formuleringvan 'n probleem, die daarstelling van 'n model en die afleiding van 'n oplossing, met gepaardgaande toetsing en evaluering. Die metode is by uitstek geskik om deur middel van objektiewe evaluering van die model van 'n probleem, die probleem op te los. Ander insigte, wat nie in die krygskundige ontleding duidelik na vore sou kom nie, word ook deur die gebruik van hierdie metode blootgelê. Dit is die doel van hierdie geskrif om, deur die toepassing van 'n statiese gevegsmodel op die Slag van Talana, sekere interessanthede aan die leser oor te dra. Die model wat gebruik sal word, is die Gekwantifiseerde Beoordelingsmodel (GBM) (Quantified Judgement Model) van Dupuy (1985, p34).
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.