oalib
Search Results: 1 - 10 of 84 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /84
Display every page Item
Kartografski in drugi grafi ni prikazi kot nepogre ljiva u ila pri izobra evanju za trajnostni razvoj : Cartographic And Other Visual Aids As Indispensable Teaching Tools In The Sustainable Development Education Process
Jerneja Fridl,Mimi Urbanc
Geodetski Vestnik , 2008,
Abstract: Si: Izraz trajnostni razvoj se je v zadnjih letih uveljavil v vseh tujih in doma ih razvojnih dokumentih. Vendar je pot do uresni itve tak nega razvoja zelo dolga in temelji na ozave anju strokovne in lai ne javnosti. Kartografija lahko veliko pripomore pri na rtovanju trajnostnega prostorskega razvoja, ne le v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih na rtov, temve tudi pri izobra evanju mladih. V podzavest vsakega posameznika se namre mora zakoreniniti spoznanje, da je prostor omejena dobrina, zato je zelo pomembno, da ohranjamo in nadgrajujemo njegove vrednote. Za prepoznavanje vrednot prostora lahko tako pri terenskem kot kabinetnem delu s pridom uporabljamo geodetske podatke, karte, trirazse nostne modele, simulacije in podobno. Brez zadr kov trdimo, da so nekateri kartografski in drugi grafi ni prikazi primerni kot u ila v osnovnih in srednjih olah. V praksi smo njihovo uporabnost pri izobra evanju za trajnostni prostorski razvoj preizkusili ve krat, in sicer na seminarjih za u itelje v okviru mednarodnega projekta R.A.V.E. Space in izpopolnjevanj Centra za poklicno izobra evanje. Izku nje so pokazale, da so bili tako pristopi kot postopki dela pravilni in da bi jih veljalo v prihodnje nadgraditi, saj je vzgajanje prebivalcev v aktivne in kriti ne dr avljane klju nega pomena za doseganje ciljev trajnostnega prostorskega razvoja. EN: In recent years, the term “sustainable development” has appeared in all international and Slovenian development documents. However, the path to the realization of such development is a long one and is based on awareness-raising among professionals and in general public. Cartography can contribute significantly to this, especially in planning sustainable spatial development, which entails not only drawing up and adopting spatial plans, but also educating young people. The belief that space is a limited resource and that it is extremely important to preserve and further develop its values must be rooted in every individual’s consciousness. Geodetic data, maps, three- dimensional models, simulations, and other aids can readily be used for identifying spatial values both in field and office work. It can be asserted without reservation that some cartographic and other visual aids can be used as teaching tools in elementary and secondary schools. In practice, their applicability in sustainable spatial development education has been tested several times at teacher seminars organized in the framework of the international project R.A.V.E. Space, and training organized by the Vocational Training Center. Experience has
Bivali a v Britaniji – pristop k re evanju stanovanjskih potreb starej ih ob anov  [PDF]
Mary Griffiths
Urbani Izziv , 1995,
Abstract: In titucije, ki skrbijo za oskrbo z javnimi in socialnimi najemnimi stanovanji, so se na stanovanjske potrebe starej ih ob anov odzvale z zagotavljanjem zato i . Ali je poudarek na zato i ih bil najbolj ustrezni pristop k re evanju stanovanjskih potreb ostarelih? Ta prispevek na kratko predstavlja dve kategoriji zato i za starej e ob ane.
Celovita prenova visoko olskega izobra evanja geodezije – novi tudijski programi : Harmonization Of Education Programmes On Geodesy – New Study Programmes  [PDF]
Du?an Petrovi?,Samo Drobne,Bojan Stopar
Geodetski Vestnik , 2008,
Abstract: SI: V skladu s prenovo visoko olskih tudijskih programov po na elih bolonjske reforme smo v letih 2007 in 2008 na Fakulteti za gradbeni tvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pripravili nove tudijske programe s podro ja geodezije. Dosedanje tudije nadome a pet novih tudijskih programov na treh stopnjah, kot predvideva bolonjska deklaracija: na prvi stopnji univerzitetni tudijski program Geodezija in geoinformatika ter visoko olski strokovni tudijski program Tehni no upravljanje nepremi nin, na drugi stopnji magistrska tudijska programa Geodezija in geoinformatika ter interdisciplinarno usmerjen tudijski program Prostorsko na rtovanje, na tretji stopnji pa fakultetni doktorski program Grajeno okolje z geodezijo ter na rtovanjem in urejanjem prostora kot dvema izmed skupaj treh znanstvenih podro ij doktorskega tudija. EN: In the framework of higher education programmes renovation according to the principles of Bologna process new study programmes in the fields of surveying and geodesy have been prepared at the University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering, in 2007 and 2008. Current study programmes have been replaced with five new programmes at three higher education levels as proposed by Bologna Declaration: at 1st Level University Bachelor degree study programme Geodesy and Geoinformatics and Professional Bachelor degree program Technical Real Estate Management; at 2nd Level Master degree programme Geodesy and Geoinformatics and interdisciplinary programme Spatial Planning, and at 3rd Level Doctoral study programme Built Environment with three study orientations, among which two orientations are Geodesy, and Spatial Planning and Land management.
Pokrajina projektov – spremembe v okviru planerske prakse na Nizozemskem  [PDF]
Arnold Reijndorp
Urbani Izziv , 1997,
Abstract: Na Nizozemskem so pred kratkim predstavili karto 2650 urbanisti nih na rtov, ki bodo uresni eni pred letom 2005 ali kmalu za tem. V prispevku je poudarek na spremembah okvira dejavnosti urbanizma, ki so razvidne iz Nove karte, oziroma na pojasnilu o spremenjenih zahtevah, s katerimi se na rtovalci sre ujejo v poklicu in pri izobra evanju planerjev.
enske v srednje olskem managementu = Women in Secondary Education Management  [PDF]
Fani Mavric
Management , 2006,
Abstract: Management theory has developed a great deal since the beginning of management, and has thus not only reflected the management practice but also influenced it. It was not until recently that it has actually started also to include the analysis of the position of women in management. Women with their typical characteristics – including a subtle combination of responsibility, sensibility, persistence and feminine sophistication – have become an inevitable part of today’s economic and social life. In this paper we decided to research the field of education in terms of women working as headmistresses/principals. While presenting the position of women in school management, we devoted my special attention to specific problems of women managers connected with the following stereotypes: the stereotypical connection of men and management, the ‘labelling’ of women managers as members of some kind of minority, their reconciliation of private and business life, as well as the overloaded and stressful life (of women managers).
Stanovanjske strategije in stanovanjski trg v Ljubljani  [PDF]
Andreja Cirman,Ma?a Filipovi?
Urbani Izziv , 2007,
Abstract: Selitve oz. mobilnost gospodinjstev ima pozitivne u inke na makro ravni, saj je povezana z optimalno porazdelitvijo gospodinjstev znotraj sklada stanovanj in pomeni iskanje ravnovesja med ponudbo in povpra evanjem. V tem lanku predstavljava stanovanjske strategije prebivalcev Ljubljane s posebnim poudarkom na ekonomskem statusu in finan nih zmo nostih selivcev. Na ta na in posku ava ugotoviti, kako uspe no deluje stanovanjski trg v Ljubljani. Analizirava tudi (pretekle in prihodnje) finan ne strategije selivcev ter na podlagi teh identificirava njihove potrebe ter v sklepu predlagava mo ne ukrepe za pomo pri stanovanjski mobilnosti in izbolj evanju stanovanjskih razmer Ljubljan anov. Vir podatkov je Stanovanjska anketa 2005.
Dejavniki uspe nega upravljanja, vzdr evanja in prenove stanovanj  [PDF]
Richard Sendi,Ma?a Filipovi?
Urbani Izziv , 2007,
Abstract: Prenovitvena dela so pomembna za zagotovitev primerne kakovosti bivanja, vplivajo pa tudi na zunanjo podobo bivalnega okolja. Pri tem je uspe nost izvajanja teh dejavnosti odvisna od mnogih dejavnikov. V sredi u na e analize so razmere v Mestni ob ini Ljubljana, ki jih analiziramo na podlagi dveh raziskav, narejenih na to temo v zadnjem desetletju. Kot osnovno izhodi e za obravnavo problematike v tem prispevku izpostavljamo dva glavna dejavnika, in sicer tip stanovanjske stavbe, v kateri ivi dolo eno gospodinjstvo, ter glavne akterje na podro ju upravljanja, vzdr evanja in prenove. Tako v lanku najprej predstavljamo analizo aktivnosti na podro ju prenove v Mestni ob ini Ljubljana ter slednjo primerjamo s Slovenijo. Ugotavljamo, v kolik ni meri so e bila izvedena prenovitvena dela v zadnjem asu, koliko anketiranci slednja e na rtujejo v bli nji prihodnosti ter kak ne so glavne ovire. Drugi del lanka pa se osredoto i na ve stanovanjske stavbe in dva glavna akterja pri prenovi – upravniki ter lastniki stanovanj. Predstavimo glavne probleme, s katerimi se sre ujeta obe strani pri izvajanju prenovitvenih dejavnosti.
Preskrba s stanovanji v dolini Katmanduja: javne in zasebne pobude  [PDF]
Bijaya K. Shrestha
Urbani Izziv , 2010,
Abstract: Nena rtna rast naselij v dolini Katmanduja je rezultat hitre urbanizacije, nara ajo e rev ine, visokih stro kov zemlji ter gradnje in odvisnosti od tradicionalne prakse lastni ko zgrajenih stanovanj. Ta rast povzro a ogromen stanovanjski primanjkljaj in slabe bivalne razmere. Izvajanje vladnega programa za prostor in storitve (ang. site and services programme) in tudi projekti skupnega urejanja zemlji (ang. land-pooling projects) v 70. in 80. letih prej njega stoletja so koristili lokalnim lastnikom zemlji , vendar so bila naselja zasebnega sektorja v 90. letih in na prehodu tiso letja dostopna le srednjim in vi jim dohodkovnim skupinam. To je prisililo revne mestne prebivalce in ekonomsko neprivilegirane skupine v ivljenje v slumih in ilegalnih naseljih (ang. squatter settlements). Na rtovana organizacija naselij ni bila ustrezna z vidika fizi ne postavitve, ustvarjanja prilo nosti za socializacijo in ob utka pripadnosti skupnosti ter pri na rtovanju za elene gostote prebivalstva. Obstoje i pravni in institucionalni okvir ni ustrezen in ni u inkovit pri odpravljanju teh te av. Da bi zapolnili vrzel med prizadevanji javnega in zasebnega sektorja ter ugodili visokemu povpra evanju po stanovanjih v dolini, so potrebne jasne politike in na rtovanje. To je treba uvesti, da bi povezali ponudbo stanovanj s povpra evanjem ter zagotovili sodelovanje razli nih organov javnega in zasebnega sektorja pri gradbenih in stanovanjskih projektih, ki bodo vklju evali revno mestno prebivalstvo. Lokalne ob ine bi prav tako morale biti usposobljene za upravljanje z lokalnimi viri, usklajevanje sodelujo ih organov in nadzorovanje razvoja.
Statisti no-demografska analiza praktikantov tudentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008–2011 ; Statistical and demographic analysis of geodesy students apprentices in Slovenia in the period from 2008 to 2011
Matja? Miko?,Samo Jaklji?,Andreja Isteni? Star?i?
Geodetski Vestnik , 2012,
Abstract: Dejavniki modeliranja optimalne lenitve Slovenije na pokrajine vklju ujejo opremljenost regionalnih sredi z dejavnostmi na ustrezni ravni, med katere spadata univerzitetno izobra evanje ter povezanost univerze z gospodarstvom pokrajine in njenimi razvojnimi potrebami pri zagotavljanju enakih mo nosti za dostopnost univerzitetnega izobra evanja. Podatki o regijski gravitaciji tudentov in ustreznosti regijske porazdelitve organizacij izvajalk prakti nega usposabljanja glede na vse organizacije v Slovenijiso pomembno merilo kakovosti univerzitetnega izobra evanja. Univerzitetni in strokovni tudij geodezije poteka za celotno Slovenijo na Univerzi v Ljubljani. Izvedena je bila primerjava med starimi in novimi bolonjskimi univerzitetnimi in strokovnimi tudijskimi programi v obdobju prehoda na bolonjski tudij, ko so na Univerzi v Ljubljani hkrati izvajali stare in nove tudijske programe ( tudijska leta 2008/09, 2009/2010, 2010/11). Posebej je tudipredstavljena vloga prakti nega usposabljanja na univerzitetnem tudiju geodezije s poudarkom na pojmovanju in vrednotenju kompetenc tudentov/ diplomantov. Analizirani sta demografska struktura tudentov geodezije in njihovo vklju evanje v geodetske organizacije pri prakti nem usposabljanju. Izvedeni sta bili analiza regijske razpr enosti geodetskih organizacij in demografska analiza tudentov geodezije, pri emer se je ugotavljala oddaljenost opravljanja prakse od kraja stalnega bivali a tudentov geodezije ; The model developed for evaluating the optimal division of Slovenia into provinces is based on regional centres equipped with activities of appropriate levels, including universities. Connections between universities andthe industry of a province are important factors in ensuring equal opportunities to access university education. Information on the regional concentration of students and distribution of organizations providing field placements in relation to all organizations in Slovenia is an important criterion of quality of university education. University and professional studies in geodetic engineering for the entire country is conducted at the University of Ljubljana. A comparison was made between the old and the newuniversity and professional study programmes during the transition to the Bologna study programmes, when University of Ljubljana synchronously offered the old and new study programs (academic years2008/09, 2009/2010, and 2010/11). The focus of this paper is on the role of field placements in the university with special reference to the understanding and evaluation students' and graduate
Izobra evanje za sodelovanje: urejanje prostora mora v olo!
Maja Simoneti
Urbani Izziv , 2006,
Abstract: Prispevek izhaja iz teze, da je prostorsko na rtovanje odvisno od poznavanja potreb in zna ilnosti uporabnikov, in zato sta vklju evanje uporabnikov v na rtovalsko prakso in sprejemanje odlo itev o razvoju v prostoru pri akovani razvojni fazi. Teza je podprta z opisom zna ilnosti prej nje na rtovalske prakse v razvitem svetu, primerjalni oris zna ilnosti prej nje slovenske prakse pa je uporabljen za opis razmer, ki obvladujejo sodelovanje udele enih v doma i na rtovalski praksi. Sodelovanju kot na inu aktivnega vklju evanja udele enih v zgodnje faze na rtovanja in sprejemanja odlo itev besedilo pripisuje pozitivne u inke in ga opredeli kot na in dela in ivljenja v prihodnosti. Prispevek povezuje potrebe po znanju, ki jih utijo prostorski na rtovalci, s pozivi k izobra evanju za trajnostni razvoj in predstavi nekatere pobude in mo nosti za u enje o urejanju prostora v oli.
Page 1 /84
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.