oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Sabit ortodontik tedavi sonras retansiyon
Zeynep Degirmenci,Omür Polat Ozsoy
Cumhuriyet Dental Journal , 2011, DOI: 10.7126/cdj.2012.1137
Abstract: Retention includes the procedures, which are applied to preserve the outcomes of orthodontic treatment and is an inseparable part of the treatment. Relapse, which is seen at postretention period, is affected by several factors including growth pattern, type of original malocclusion and type of treatment. This review implies the factors affecting relapse and the actual retention procedures, which are applied after fixed orthodontic treatment. ZET Retansiyon, ortodontik tedavi sonu lar n n korunmas amac yla uygulanan prosedürleri kapsar ve tedavinin ayr lmaz bir par as d r. Retansiyon sonras d nemde g rülen relaps büyüme paterni, orijinal malokluzyonun tipi, tedavi ekli gibi pek ok fakt rden etkilenir. Bu derlemede relaps etkileyen belli fakt rler ve sabit ortodontik tedavi sonras nda uygulanan güncel retansiyon prosedürleri detayl bir bi imde incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Retansiyon, relaps, retansiyon apareyleri, ortodontik tedavi, sabit retainerlar
üst Keser Di lerde Meydana Gelen Travma Sonras Multidisipliner Tedavi Yakla m : Bir Olgu Sunumu
Alper Oz,Dogu Omur Dede,Cagr? Dincyurek,Mete Ozer
Cumhuriyet Dental Journal , 2011, DOI: 10.7126/cdj.2012.691
Abstract: Ama : Travma sonras di lerde hasar meydana gelmesi s kl kla kar la lan problemlerdendir. Daimi dentisyon s ras nda medya gelen travmalarda ise kesici di lerin avülsüyonuna rastlanabilir. Bu durumlarda splintlenme nerilmekte ancak apra kl olan olgularda travma sonras splint yap m nda gü lükler ya anabilmektedir. Bu vaka raporunda ama travma sonras nda fiber ile gü lendirilmi lingual retainer n splint olarak etkinli ini ve iyile me sonras yap lan ortodontik ve protetik tedavileri g stermektir. Olgu sunumu: 22 ya ndaki bayan hasta travma sonras üst kesici di lerinde hasar ikayetiyle ba vurmu tur. Al nan anamnezde avülse olan kesici di in ilk ba vurdu u hekim taraf ndan soket i erisine yerle tirilmeye al l p fakültemize g nderildi i anla lm t r. Yap lan reimplantasyon i leminden sonra fiber ile gü lendirilmi lingual retainer ile di ler splintlenmi tir. Takip d neminden sonra sol üst orta kesici di in ekimi gerekmi ve sol üst yan kesici di ortodontik tedavi ile sol orta kesicinin yerine getirilmi ve uygun protetik tedaviler yap lm t r. Sonu : apra kl bulunan travma hastalar nda a z i erisinde kompozit tel kombinasyonu splint yap m zor oldu undan fiber ile gü lendirilmi lingual retainer bir alternatif olabilir.
Tüketim Toplumlar nda Kentsel D nü üm Projelerinin ve evre-Toplum Anlay n n Sosyolojik Analizi
Al? Fatih UYSAL,Handan AKY???T
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2012,
Abstract: zet nsano lu var oldu undan bu yana sürekli olarak do al evre ile etkile im i erisinde olmu tur. lk d nemlerde insanlar evrenin bir par as olan insan, daha sonra onu kirletir hale gelmi tir. Son zamanlarda evreyle ilgili artan sorunlar giderebilmek i in sürdürülebilir kalk nma/geli me ad alt nda bir ok proje geli tirilmesine ra men, al malar n yetersiz kald g zlenmektedir. Bunun en nemli nedeni ise insan-do a ili kilerinin pazar mekanizmas i erisinde düzenlenmesi, arazi kullanmada verimlilik-sosyal adalet- evre korunmas ü lüsündeki bilinen eli kiyi do urmas d r. rne in, Türkiye’de kentsel alanlar ekillendiren 3194 say l imar kanunu ile ortak ama lar olan 5393 say l Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek de erlerde olmas na y nelik al malar yapmas gerekti i vurgulanm t r. Bu kapsamda günümüzde yo un gündem konusu olan kentsel d nü ümün vadetti i kentsel evre ile mevcut olan sosyal-kültürel de i im kar la t r lmal olarak ele al nm t r. Ara t rma ü b lümden olu maktad r. Birinci b lüm, insan- evre ili kilerinin k sa bir tarihi, bu ili kilerin geli ti i kavramsal er eveyi kapsamaktad r. kinci b lümde, sosyolojik analizlerde ortaya kan, insan ve toplum üzerine evre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya ba lamas n sa layan geleneksel “insan merkezli evre anlay ndan”, “do a merkezli evre anlay na” ge i süreci üzerinde durulmu tur. ü üncü b lümde ise, kamuoyunda ok a konu ulan kentsel d nü üm projelerinin, evreye duyarl bir medeniyet in as sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanlar n en büyük tüketim mekan olan kentsel alan yap lanmalar yla birlikte ekonomik kalk nma modellerinde g z ard edilen ve “kay p halka” olarak tan mlad m z evre ve toplum ili kisi analiz edilmi tir. B ylelikle tüketim toplumlar nda kentsel d nü üm projelerinin yaratm oldu u sosyal de i im süreci ortaya konularak, sa l kl , uzun vadeli, ba ar l sürdürülebilir bir evre modelinin geli mesi i in gerekli olan fakt rlerin kurumsal ve teorik alt yap s olu turulmu turSince his creation, human beings have always been in interaction with the natural environment. This has been a direct result of the life activities as human being was a part of the ecosystem in the first ages. However, constantly increasing population, together with developing technology, has caused changes within the ecosystem. The mentioned fact which needs to be considered in the human and nature relations brings out the problem of how the nonrenewable and unenrichable soil and its complementary parts, namely air, water and plants wi
Farkl Okul Ortamlar ndaki ocuklar n Okul Sonras Fiziksel Aktivitelerde Alg lad klar z-Yeterlikleri  [PDF]
Cevdet CENG?Z & Mustafa Levent ?NCE
Journal of Administrative Sciences , 2013,
Abstract: Bu al man n amac ilk retim ikinci kademe rencilerinin okul sonras fiziksel aktivite z-yeterlik, personel ve ebeveyn etkisi alg lar n okul evresi ve cinsiyet de i kenlerine g re incelemektir. al maya evresinde fiziksel aktivite imkanlar dü ük (A okulu) ve yüksek (B okulu) olan iki ilk retim okulundan 430 (nkad n =224 ve nerkek = 206) ikinci kademe rencisi kat lm t r. Elde edilen verilere ok De i kenli Varyans Analizi (MANOVA) uygulanm ve sonu lar na g re B okulu lehine okullar aras nda anlaml fark tespit edilmi tir, Wilks’ Lambda = 94, F(3, 424) = 9.80, p<.05. Elde edilen bulgular, daha iyi fiziki ve sosyal evrede ya ayan ilk retim ikinci kademe rencilerinin daha yüksek de erlerde okul sonras fiziksel aktivite z-yeterlik, personel ve ebevyn etkisine sahip olduklar n g stermektedir. Sonu olarak, rencilerdeki z-yeterlik alg lar n n desteklenmesi i in okul evresinde yer alan fiziksel ve sosyal evrenin iyile tirilmesi nerilmektedir
Merkez Sa da 27 May s ve 12 Eylül Sonras Partile me - Party Formation in The Centre Right After May 27 And September 12  [PDF]
Hüseyin ?AVU?O?LU
Bal?kesir üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2009,
Abstract: ZArast rman n Temelleri: Merkez sagda 27 May s ve 12 Eylül sonras partilesme sürecindeyasanan gelismeler ve Adalet Partisi (AP) ile Anavatan Partisi’nin (ANAP) kars last rmal analiziyleilgili degerlendirmelerdir.Arast rman n Amac : 27 May s sonras kurulan AP, Yeni Türkiye Partisi (YTP) ile 12 Eylülsonras kurulan ANAP, Milliyet i Demokrasi Partisi (MDP), Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP)kurulus sürecinde yasanan gelismeleri ve AP-ANAP aras ndaki farklar ortaya koymakt r.Veri Kaynaklar : Gazete, kitap, dergi taramas ve baz milletvekilleriyle yap lan s zlü tarih al smalar d r.Ana Tart sma: 27 May s ve 12 Eylül sonras siyasi parti kurma al smalar na izin verilmesiylebirlikte merkez sagda yer alan partilerin kurulus süre leri ve Demokrat Parti’den (DP) sonra merkezsag n temsilcisi olan AP-ANAP aras ndaki farklard r.Sonu lar: 27 May s ve 12 Eylül sonras Türk siyasetinin sekillenmesinde askerin nemli birrolü oldugu g rülmektedir. 27 May s ile k yasland g nda, 12 Eylül sonras nda askeri kesimin,siyasetin sekillenmesinde daha etkin oldugunu s yleyebiliriz. Askeri kesimin, 27 May s ve 12 Eylülsonras destekledigi partilerin basar s zl g , siyasetten silinmeleri, Türk halk n n siyasette askeredestek vermedigi, s cak bakmad g olarak degerlendirilebilir. 27 May s sonras nda DP taban n n nemli bir b lümü AP’ye, 12 Eylül sonras nda AP taban n n nemli bir k sm ANAP’a destek verdi.AP ile ANAP kars last r ld g nda, AP’nin karma ekonomiyi ANAP’ n serbest piyasa ekonomisinisavundugu; AP, ANAP’ta muhafazakarl g n ayr bir hizip olarak varoldugu ve ANAP’ n 4 egilimitemsil ettigi; AP taban n n ag rl k olarak k rsal kesimden, ANAP taban n n ise sehirli kesimdenolustugu g rülmektedir.Anahtar kelimeler: Merkez sag, partilesme, asker, Adalet Partisi, Anavatan Partisi.ABSTRACTThe Basis of the Research: Developments experienced during the party formation in thecentre right after May 27 and September 12 and evaluations regarding the comparative analysis of theJustice Party (JP) and the Motherland Party (MP) establish the basis of the research.The Purpose of the Research: The purpose of the research is to present developmentsexperienced during the establishment process of The New Turkish Party (NTP) and The JP formedafter May 27 and MP, the Nationalist Democracy Party (NDP), the Great Turkish Party (GTP) formedafter September 12 and the differences between JP and MP.Data Resources: Newspaper, book and journal searches and verbal history studies carried outwith some members of the parliament.Main Discussion: The main discussion is the establishment process of the parties i
Orta a ve Sonras Mu li Yüzey Ara t rmas -2008- Malazgirt  [cached]
Bülent Nuri KILAVUZ
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2013,
Abstract: The research was carried out with the permissions of General Directorate of Monuments and Museums, Culture and Tourism Ministry of Turkish Republic, between 22 July to 6 August 2008 at Malazgirt town of Mu Province and dependent villages.Some cultural assets composed of monumental architectural structures such as Mosques, Churches, Inns, Bridges, cemeteries and grave stones were identifiedA mosque, ruins of an Inn, two bridges at the center of Malazgirt, a house and a rock church,at Uzg rür village of Bulan k County, twelve cemeteries at Malazgirt town and two cemeteries at Uzg rür village were investigated..Memorial monuments and tombstones vary in terms of materials, forms and style according to region and periods. A small number of identified works belong to Seljuk period and afterwards (XI-XV. Century), and most of the others usually belong to the Ottoman (XVI-XIX centuries) period.The searched cemeteries were found to be different from each other. It is important to demonstrate the richness of the geography of Mu . Some of the motifs over the Headstones indicate differences, especially compared to other provinces in the region.Historical graves in the cemetery are rapidly destroyed by natural and human factors actually. In addition, all new burials in cemeteries today increase the destruction. zetT.C. Kültür ve Turizm Bakanl , Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleri ile 22 Temmuz- 06 A ustos 2008 tarihleri aras nda Mu ilinin Malazgirt il esinde ve k ylerinde yüzey ara t rmas ger ekle tirilmi tir.Cami, Kilise, Han, K prü, ve Ev’den olu an an tsal mimari yap lar ile mezarl klar ve mezar ta lar ndan olu an kültür varl klar tespit edilmi tir. Ara t rman n son günlerinde Bulan k il esinin k ylerine de girilmi tir.Ara t rmada; Malazgirt merkezde iki, Dirimp nar K yü’nde bir han kal nt s , bir mescit ve bir cami, iki k prü, Bulan k il esi Uzg rür Beldesinde bir ev ve bir kaya kilisesi; Malazgirt il esinde on iki mezarl k, Bulan k Uzg rür Beldesinde iki mezarl k incelenmi tir.An t eserler ve mezar ta lar b lgeye ve d nemlerine g re malzeme, form ve üslup a s ndan farkl l klar g stermektedir. Tespit edilen eserler az say da Sel uklu ve sonras (XI-XV. Yüzy l) ile genellikle Osmanl (XVI-XIX Yüzy l) d nemlerine aittir. ncelenen mezarl klar birbirlerinden farkl zellikler sergilemektedir. Bu durum Mu co rafyas n n zenginli ini ortaya koymas a s ndan nemlidir. Mezar ta lar üzerindeki baz motiflerin i leni i b lgedeki di er illerde bulunan rneklerle farkl l klar sergilemektedir.Tarihi mezarl klar ve mezar ta lar do al ve insani
Orta a ve Sonras Mu li Yüzey Ara t rmas -2009- Bulan k  [cached]
Bülent Nuri KILAVUZ
Tarih Kültür ve Sanat Ara?t?rmalar? Dergisi , 2013,
Abstract: The research was carried out with the permission of General Directorate of Monuments and Museums, Culture and Tourism Ministry of Turkish Republic, between 20 July to 3 August 2009 at Bulan k town of Mu Province and dependent villages.Some monumental works consisting three churches, an inn, a cupola, four open tombs, a tomb, a bridge and three houses, also cultural assets composed of eighteen cemeteries in Bulan k town were identified.Memorial monuments and tombstones vary in terms of materials, forms and style according to region and periods. Architectural monuments and gravestones in close Settlements; Günbatmaz, Mollakent and Esenlik villages which seem to have cultural interactions are similar to each other and the ones in Ahlat which is not far from the region.The oldest cultural assets belong to Islamic period were found in this region. A small number of identified works belong to Seljuk period and afterwards (XI-XV. Century), and most of the others usually belong to the Ottoman (XVI-XIX centuries) period.The searched cemeteries were found to be different from each other. It is important to demonstrate the richness of the geography of Mu . Some of the motifs over the Headstones indicate differences, especially compared to other provinces in the region.Historical graves in the cemetery are rapidly destroyed by natural and human factors actually. In addition, all new burials in cemeteries today increase the destruction. zetT.C. Kültür ve Turizm Bakanl , Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleri ile 20 Temmuz- 03 A ustos 2009 tarihleri aras nda Mu ilinin Bulan k il esinde ve k ylerinde ger ekle tirilmi tir.Ara t rmada; ü kilise, bir han, bir kümbet, d rt a k türbe, bir türbe, bir k prü ve ü evden olu an an tsal eserler; Bulan k il esinin k ylerinde on sekiz mezarl ktan olu an kültür varl klar tespit edilerek incelenmi tir.An t eserler ve mezar ta lar b lgeye ve d nemlerine g re malzeme, form ve üslup a s ndan farkl l klar g stermektedir. Birbirine yak n yerle im yerleri olan ve kültürel ac san etkilendikleri anla lan Günbatmaz, Mollakent ve Esenlik k ylerindeki mimari eserler ve mezar ta lar birbirlerinin ve b lgeye uzak olmayan Ahlat’taki eserlerin yak n benzerleridir. slam d nemine ait en eski kültür varl klar da bu b lgeden kar lm t r. Tespit edilen eserler az say da Sel uklu ve sonras (XI-XV. Yüzy l) ve genellikle Osmanl (XVI-XIX Yüzy l) d nemlerine aittir. ncelenen mezarl klar n hepsi birbirlerinden farkl zellikler sergilemektedir. Bu durum Mu co rafyas n n zenginli ini ortaya koymas a s ndan nemlidir. Mez
Bilin li sedasyonun alt g mülü 3. molar di lerin ekimi sonras hasta konforu üzerine etkisi
?zkan ?zgül,Selahattin Or
Cumhuriyet Dental Journal , 2012, DOI: 10.7126/cdj.2012.1532
Abstract: Objectives: Different surgical techniques and/or different drugs that have been used and still being used in order to limit and eliminate edema, trismus and pain after surgical removal of impacted teeth. Conscious sedation is known to improve the comfort of the patients during procedures under local anesthesia however its effect on postoperative comfort of the patient is not known. The purpose of this study is to investigate the effect of conscious sedation on the postoperative pain and edema and compare with surgeries performed under local anesthesia and analyze the numerical data with statistics. Materials and Methods: Forthy systemically healthy patients underwent to a surgical removal of an impacted mandibular third molar between the ages 18-36 (mean 24.4) and they were divided into 2 groups. First group’s operations were performed with conscious sedation and local anesthesia (Group A). The second group’s operations performed (Group B) only with local anesthesia. Visual Analog Scale (VAS) of pain was measured at 6th, 12th and 24th hours and edema was measured at 48th hour within the randomized, double-blind study design, Results: Edema was measured to be statistically more in patients that underwent the surgical procedures under only local anesthesia (p<0,05) (p=0,00). The VAS measurements of patients that underwent the the surgical procedures under conscious sedation at 12th and 24th hour were significantly less than the patients that only had local anesthesia during surgery (p<0,05) (p=0,036) . Conclusions: Conscious sedation is considered as a safe method for keeping the patient discomfort to be an acceptable level during and after the surgical removal of 3rd molars. Keywords: Impacted 3rd molar, concious, sedation, pain, edema. ZET Ama : G mülü di lerin cerrahi ekimi sonras olu an dem, a r ve trismusun iddetinin kontrol alt na al nmas i in farmakolojik ve/ veya ekim tekni i ile ilgili bir ok y ntem kullan lm olup halen de kullan lmaya devam etmektedir. Bilin li sedasyon destekli lokal anestezi uygulamalar hastalar n daha konforlu bir operasyon ge irmesini sa lamakta, ancak postoperatif d nemdeki hasta konforuna olan katk s bilinmemektedir. Bu al mada ama ; bilin li sedasyon uygulamas n n g mülü 3. molar ekimi sonras olu an a r ya ve deme etkisini yaln z lokal anestezi ile ger ekle tirilen operasyonlarla ka la t rmak ve say sal verilere d kerek istatistiksel olarak analiz etmektir. Gere ve Y ntem: ift k r randomize yap lan al mada g mülü alt 3. molar di lerin cerrahi ekimi gereken 18- 36 ya (ort.24,4) aral nda toplam 4
Baz Poliester Dokuma Kuma lar n zgü ve Atk pliklerinin Dokuma lemi ncesi ve Sonras Reflektans zelliklerindeki De i imlerin ncelenmesi
Mine AKGüN, Halil Rifat ALPAY, Beh?et BECER?R
Uluda? University Journal of The Faculty of Engineering and Architecture , 2012,
Abstract: Bu al mada dokuma kuma yap s n olu turan zgü ve atk ipliklerinin dokuma i lemi ncesi ve sonras reflektans zellikleri ve bu zellikleri etkileyen parametreler ara t r lm t r. Deneyler, kuma yap lar n olu turan zgü ipli i numaras ve s kl sabit olmak üzere farkl atk ipli i s kl , atk ipli i filament say s /inceli i ve rgü yap s nda, kontrollü artlar alt nda dokunmu dokuma kuma yap lar üzerinde yap lm t r. De erlendirmeler sonucunda kuma yap sal parametrelerindeki de i imlerin yap i indeki ipliklerin yüzey zelliklerini etkileyerek ipliklerin reflektans de erlerinde de i imlere neden oldu u, kuma olu umu sonras nda yap i indeki zgü ipliklerinin reflektans de erlerindeki de i imlerin atk ipliklerinin reflektans de erlerindeki de i imlerden nemli derecede yüksek oldu u g rülmü tür. Bu de i imlerin ipliklerin yap i indeki s kl k ve konumlanmalar sonucu ald k vr m nedeni ile olabilece i, kuma lar n reflektans de erlendirmelerinde bir parametre olarak iplik k vr m de erleri ile reflektans de erleri aras ndaki ili kilerin de g z nüne al nmas gerekti i g rülmü tür.
Dusme Sonras D z Kapag nda Agr  [PDF]
Mahmut TAS,Serkan GURCAN
Turkish Journal of Emergency Medicine , 2010,
Abstract: Images in Emergency Medicine (Knee Pain)
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.