oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Aprenentatge servei a la universitat: cap a la institucionalització i el treball en xarxa Service-learning at the university: towards institutionalisation and networking Aprendizaje servicio en la universidad: hacia la institucionalización y el trabajo en red  [cached]
Laura Rubio i Serrano
Temps d'Educació , 2011,
Abstract: L’article defensa el valor de l’aprenentatge servei (APS) com una proposta capa d’unir, en una mateixa activitat, el rigor acadèmic i científic amb el compromís social que han de caracteritzar una universitat de qualitat. En aquest marc, el text s’inicia sintetitzant els principals ancoratges que fan de l’APS una proposta d’interès a l’àmbit universitari: d’una banda, la tercera missió de la universitat –la responsabilitat social– i, de l’altra banda, el canvi de perspectiva envers els processos d’ensenyament i aprenentatge. A continuació, l’article presenta la Xarxa Universitària d’Aprenentatge Servei (APSU), que pot esdevenir un element clau per avan ar en la difusió, implementació i reflexió de l’APS a les universitats espanyoles. Finalment, s’apunten els principals reptes de futur que dibuixa una proposta d’aquestes característiques en la institució universitària. Treballar en aquesta direcció representa vetllar per què la universitat avanci cap al reconeixement i la institucionalització de l’aprenentatge servei en el seu projecte institucional. S’espera que el treball en xarxa iniciat pugui contribuir favorablement a aquesta tasca. ______________________________________________ L’article défend la valeur de l’apprentissage service (APS) comme proposition capable d’unir, dans une même activité, la rigueur académique et scientifique avec l’engagement social qui doivent caractériser une université de qualité. Dans ce cadre, le texte commence par une synthèse des principaux ancrages qui rendent l’APS intéressant dans le domaine universitaire. d'abord, la troisième mission de l'université (la responsabilité sociale) et, d'autre part, le changement de perspective sur l'enseignement et l'apprentissage. Ensuite, l’article présente le Réseau universitaire d’apprentissage service (APSU) dont la création est devenue un élémentclé pour avancer dans la réflexion, la mise en oeuvre et la diffusion de l’ApS dans les universités espagnoles. Enfin, l’article indique les principaux défis qui doivent être relevés à l’avenir pour dessiner une proposition de ces caractéristiques dans l’institution universitaire. Travailler dans cette direction signifie veiller afin que l’université avance vers la reconnaissance et l’institutionnalisation de l’APS. Par ailleurs, on espère que le travail en réseau pourra contribuer favorablement à cette tache. The article defends the value of service-learning (SL) as a proposal capable of bringing together academic and scientific rigour with social commitment in the same activity, which must be a feature of a quality university. In this
Biblioteques i màrqueting en xarxa
González Fernández-Villavicencio, Nieves
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2009, DOI: 10.1344/105.000001478
Abstract: Objectius. Fer una aproximació teòrica sobre el concepte de màrqueting i la seva aplicació en biblioteques tenint en compte tant les transformacions tecnològiques i socials protagonitzades pels mitjans socials, com les aplicacions del web social, a més d'elaborar unes pautes per al disseny d'un pla de màrqueting 2.0 per a biblioteques. -- Metodologia. Analitzar la bibliografia i els comportaments observats a les biblioteques en relació amb les polítiques i els plans de màrqueting en xarxa, l'estudi de casos d'ús de les xarxes socials de més impacte (Facebook, Twitter i Tuenti, per al cas espanyol) i la presentació de les tendències en màrqueting més actuals que poden servir de referent per a l'elaboració d'un pla de màrqueting 2.0 per a biblioteques. -- Resultats. Les biblioteques han de promocionar els serveis bibliotecaris i considerar les tasques de màrqueting com a part substancial de l'activitat diària, principalment en un món interconnectat i en xarxa, en el qual s'imposa l'ús de les eines del web social i dels mitjans socials, i la presència de les biblioteques en les xarxes socials per promocionar els seus continguts i facilitar la conversa amb els usuaris. Les biblioteques han de saber controlar el seu impacte a la xarxa, i mesurar la seva presència i imatge de marca en l'entorn digital. El màrqueting en xarxa és vital per a l'èxit i la continu tat del servei de biblioteques, ja que quan escaigui permetrà que aquestes s'anticipin, siguin rellevants i afrontin de manera proactiva les futures necessitats dels usuaris. Per tant, les biblioteques han d'incorporar en les planificacions estratègiques el disseny d'un pla de màrqueting en xarxa, específic, que s'adapti a les característiques pròpies de cada biblioteca.Aims. To apply a theoretical approach to the study of marketing and the library context, taking into consideration the technological transformations of the social media and social web applications, and implementing guidelines for the design of a web 2.0 marketing plan for libraries. -- Methodology. To analyse the literature and the practices observed in libraries regarding online marketing policies and plans, case studies on the use of the main social networks (Facebook, Twitter and Tuenti, in Spain), and the presentation of the most recent marketing trends, in order to use them as references in the implementation of a web 2.0 marketing plan for libraries. -- Results. Libraries should promote library services and consider marketing as a regular part of their daily activities. This is particularly true in our interconnected world where the
L'Aprenentatge servei al món: una visió comparativa SL worldwide: a comparative view El APS en el mundo: una visión comparativa
Roser Batlle
Temps d'Educació , 2011,
Abstract: El panorama mundial de l'aprenentatge servei (APS) és for a complex entre d'altres motius perquè el seu origen i desenvolupament es barreja amb la pràctica del servei comunitari dels estudiants o el voluntariat. Amb tot, però, es pot parlar amb una certa seguretat del nivell d'institucionalització o implantació reglada que l'APS té en diferents pa sos, atès que aquesta ve documentada per lleis, decrets o altres normatives diverses. Per tenir una visió de l'heterogene tat —i alhora riquesa de matisos— de l'APS arreu del món, l'article repassa sis pa sos amb plantejaments no coincidents: Mèxic, Estats Units, Argentina, Colòmbia, Pa sos Baixos i Espanya. ______________________________________________ Le panorama mondial de l’apprentissage service (APS) est tout à fait complexe entre autres raisons parce que son origine et son développement sont mêlés à la pratique du service communautaire des étudiants ou des bénévoles. On peut cependant parler avec une grande sécurité du niveau d'institutionnalisation ou d’implantation réglementée de l’APS dan différents pays, compte tenu du fait que celui-ci est documenté par des lois, des décrets ou d’autres réglementations diverses. Pour avoir une vision de l’hétérogénéité de l’APS —et en même temps de la richesse de ses nuances— dans le monde, l’article fait référence à six pays qui ont des manières de l’envisager qui ne co ncident pas : le Mexique, les états-Unis, l’Argentine, la Colombie, les Pays-Bas et l’Espagne. The worldwide perspective of service learning (SL) is complex because its roots and development were mixed with the practice of student community service or voluntary work, among other things. However, one can talk with a certain confidence of the level of institutionalisation or regulated implementation of service learning in different countries, as this can be traced in laws, decrees and other types of regulation. To get an idea of the heterogeneous nature —and the wealth of variations— of SL around the world, the article looks at six countries with divergent approaches: Mexico, the US, Argentina, Colombia, the Netherlands and Spain. El panorama mundial del aprendizaje servicio es bastante complejo entre otros motivos porque su origen y desarrollo se mezcla con la práctica del servicio comunitario de los estudiantes o el voluntariado. De lo que se puede hablar con una cierta seguridad es del nivel de institucionalización o implantación reglada que el APS tiene en diferentes países, dado que ésta viene documentada por leyes, decretos u otras normativas diversas. Para tener una visión de la heterogeneid
1989-1999 : deu anys d'informatització de la Xarxa de Biblioteques
Pi i Vendrell, Núria
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2000,
Abstract: Versió abreujada del treball realitzat el maig de 2000 com a memòria de l'assignatura de Pràctiques de la llicenciatura en Documentació. L'article presenta la trajectòria del Projecte d'informatització de la Xarxa de Biblioteques des de 1989, any en què es va adquirir un sistema de gestió bibliotecària, fins l'abril de 2000. Després d'una breu introducció sobre el context, s'hi descriuen l'evolució dels diferents elements del Projecte, i l'equipament i infraestructura. Finalment es fa una valoració general de les fites assolides pel Projecte durant aquests deu anys. Les valoracions i opinions són exclusivament les de l'autora i no tenen la intenció de representar l'opinió del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
La percepción del servicio de calidad en estudios de posgrado: una perspectiva integrada en el programa IMBA Perceived service quality in postgraduate studies: an integrated perspective in the IMBA program La percepció del servei de qualitat en estudis de postgrau: una perspectiva integrada en el programa IMBA  [cached]
María Luisa Andreu Simó,Joaquín Aldás Manzano,Amparo Cerverá Taulet
@tic : Revista d'Innovació Educativa , 2011, DOI: 10.7203/attic.6.280
Abstract: Este trabajo propone un sistema de evaluación integral de la calidad del servicio en el International Master in Business Administration (iMBA) de la Universitat de València (UV), Espa a. Partiendo del sistema actual para la medición de la calidad de servicio y considerando a los estudiantes como stakeholders en la universidad en el contexto de marketing relacional, la presente propuesta desarrolla un proceso para la evaluación de la calidad de servicio donde el estudiante es quien dise a el instrumento de medida desde una perspectiva integral del servicio que recibe. Los resultados sugieren que los estudiantes perciben la experiencia del servicio como concepto multidimensional, abarcando no sólo la experiencia académica, sino también la calidad de las instalaciones, organización y coordinación del programa. This work proposes a comprehensive evaluation system for service quality in the International Master in Business Administration (iMBA) at Universitat de València. Going further than the current system for measuring service quality and considering students as stakeholders in the university in the context of relationship marketing, this present experience develops a process for evaluating service quality where the student designs the measurement instrument itself from an integral vision of the service s/he receives. The results suggest that students perceive the service experience as a multidimensional concept covering not only the academic experience, but also the quality of the facilities and program organisation and coordination. Aquest treball proposa un sistema d'avaluació integral de la qualitat del servei a l'International Master in Business Administration (iMBA) de la Universitat de València (UV), Espanya. Partint del sistema actual per al mesurament de la qualitat de servei i considerant els estudiants com stakeholders a la universitat en el context de màrqueting relacional, la present proposta desenvolupa un procés per a l'avaluació de la qualitat de servei on l'estudiant és qui dissenya l’instrument de mesura des d'una perspectiva integral del servei que rep. Els resultats suggereixen que els estudiants perceben l'experiència del servei com a concepte multidimensional, abastant no només l'experiència acadèmica, sinó també la qualitat de les instal.lacions, organització i coordinació del programa.
La Xarxa de Biblioteques 1915-2004 : una història que mira al futur
Mayol, M. Carme
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2005,
Abstract:
El servei d'accés a recursos electrònics de la Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes
Iglesia Sánchez, Yolanda de la,Pérez Rodríguez, Laura
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2008, DOI: 10.1344/105.000000338
Abstract: Es descriu l'experiència de la implantació del Servei d'Accés a Recursos Electrònics en xarxa de l'Instituto Cervantes, el desenvolupament i els plantejaments metodològics, com també la transcendència d'aquest projecte en relació amb els usuaris, l'avaluació del Servei fins avui i unes notes amb propostes de millora en el futur més pròxim. Mitjan ant una plataforma composta de diferents aplicacions, diversos usuaris poden accedir simultàniament als recursos d'informació, en qualsevol moment del dia i amb una major riquesa de contingut, tant pels formats com pels volums d'informació. Els usuaris poden navegar entre diferents bases de dades i obres de referència de la mateixa manera que hi naveguen a través de pàgines web convencionals, sobre recursos electrònics de diferents prove dors, disponibles localment o remotament. Amb rapidesa en l'accés i facilitat d'ús es pot gestionar la informació a partir de menys costos d'emmagatzemament, la simplificació dels processos tècnics i la centralització de l'adquisició. Posar a disposició dels usuaris els recursos electrònics exigeix una sèrie de tasques prèvies, ben planificades. Perquè un servei d'accés a recursos digitals funcioni i permeti que els títols inclosos puguin recuperar-se per a l'ús, cal la catalogació bibliogràfica, publicitar i difondre la disponibilitat dels recursos, facilitar instruccions sobre la utilització correcta i òptima, i organitzar i controlar l'accés a la informació.We describe the implementation of the online access to electronic resources service of the Instituto Cervantes. We discuss the impact of this project on users and make proposals for future improvement. Using a multiple application platform, several users can consult the information resources simultaneously 24 hours a day, with improved access both in terms of format and the volume of information. Users can navigate between several databases and reference works just as they do between standard web sites, and access electronic resources from different local or remote providers. Fast access to information and easy information management can be achieved with lower storage costs, simplified technical processes and centralized information retrieval. Making electronic resources available to users requires a series of previous, well-planned tasks. Before a digital resources access service with titles that can be retrieved by users can function properly, a number of key preliminary stages are needed: the creation of bibliographic catalogues; the publication and dissemination of resource availability; the preparation of instruction
Servei d'alerta d'informació NewsAgent
Baiget, Clara
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2001,
Abstract: S exposa l experiència NewsAgent for library and information professionals, un servei de difusió selectiva de la informació (DSI) dirigit als professionals del món de la biblioteconomia i la documentació, per posar-los al dia amb notícies del seu interès. També es mostra l origen i els objectius del servei, la planificació i el desenvolupament i es fa un balan del funcionament.
Llibre digital i biblioteca : la FGSR busca les claus per a la gestió de la lectura digital al servei bibliotecari
González, Luis
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2011, DOI: 10.1344/105.000001732
Abstract: Es descriuen els antecedents i la situació actual de l'estudi eBook y biblioteca, que s'emmarca en el projecte Territorio eBook, impulsat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Els objectius d'aquest projecte són analitzar les noves experiències dels lectors, ajudar a definir una posició per a les biblioteques públiques en aquest entorn i proposar pautes per a la gestió del llibre digital des del servei públic de lectura.We describe the development and the current situation of the study E-book y biblioteca, part of the Germán Sánchez Ruipérez Foundation's Territorio eBook project. The project aims to analyse readers' new experiences and to help to define the position of public libraries in this new environment, and proposes guidelines for e-Book management in public reading services.
Avaluació de la satisfacció dels usuaris de les biblioteques públiques
Feliu, Toni,Permanyer i Bastardas, Jordi
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2002,
Abstract: Es presenta el plantejament, el desenvolupament, els resultats i les conclusions d un estudi d avaluació del grau de satisfacció dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques i Bibliobusos de la província de Barcelona. Aquest estudi s emmarca en una sèrie de treballs que promou el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb l objectiu de conèixer quina és l opinió que tenen els usuaris reals de les biblioteques i dels serveis que en reben. En concret, l estudi aprofundeix en l opinió dels usuaris actius1 i es basa en una enquesta a una mostra significativa d aquests usuaris. Entre les conclusions cal destacar l elevat grau de satisfacció dels usuaris en relació amb els equipaments i els serveis que els ofereixen les biblioteques públiques: l índex de satisfacció supera el 7,5 en una escala del 0 al 10.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.