oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
La Revista d'Etnologia de Catalunya y la antropología
Roma Riu, Josefina
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares , 2002,
Abstract: Sponsored by the Department of Culture of Catalonia's Autonomous Government, Revista d'Etnologia de Catalunya appeared in 1992 as a forum for the reflection on and difusión of ethnological research carried out in Catalunya in connection with issues and concerns in the contemporary world. The journal favors interdisciplinary approaches and the permanent dialogue between tradition and modernity. La Revista d'Etnologia de Catalunya nació en 1992 auspiciada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de convertirse en plataforma de reflexión y de difusión de la actividad etnológica que se lleva a cabo en Catalu a pero, al unísono, vinculando dicha actividad con las problemáticas del mundo contemporáneo, por lo que la interdisciplinariedad es una de sus claves, así como el permanente diálogo entre tradición y modernidad.
Twenty-five years of library automation in Catalonia
Anglada i de Ferrer, Lluís M.
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006,
Abstract: L article presenta la història de l automatització de les biblioteques a Catalunya. S hi fa un repàs que va des de les primeres biblioteques automatitzades fins a l actualitat. S hi examina també l evolució de les tendències en aquest àmbit i com s han aplicat en l entorn català. S hi exposen les característiques dels primers passos de l automatització i dels primers programes a mida (in house) creats a Catalunya al final de la dècada de 1970 i al principi de la dècada de 1980, s hi analitza l evolució cap a usos dels sistemes anomenats de claus en mà i, finalment, s hi explica com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha dut a terme el concurs públic per a la compra d un sistema automatitzat conjunt per a les principals biblioteques de Catalunya. Alhora també s exposen les diferents etapes per què ha passat l automatització de les biblioteques a Catalunya, es mencionen els principals trets de cada moment des del punt de vista del servei i es relacionen amb les fases de la informatització.El artículo presenta la historia de la automatización de las bibliotecas en Catalu a. Haciendo un repaso de las primeras bibliotecas automatizadas hasta la actualidad, se examinan también la evolución de las tendencias en este ámbito y como se han aplicado en el entorno catalán. Se exponen las características de los primeros pasos de la automatización y de los primeros programas in housecreados en Catalu a a finales de los a os 70, principios de los 80, se analiza la evolución hacia el usos de los sistemas llamados de llave en mano, y, finalmente, se explica como el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha realizado el concurso público para la compra de un sistema automatizado conjunto para las principales bibliotecas de Catalu a. Al mismo tiempo que se exponen las diferentes etapas por las que ha pasado la automatización de las bibliotecas en Catalu a, se mencionan los principales rasgos de cada momento desde el punto de vista de servicio y se relacionan estos con las fases de la informatización.This article presents the history of library automation in Catalonia from its beginnings to the present, describing the evolution of trends in this field and their application in this autonomous community. It considers the challenge faced by institutions in deciding what software to use for library automation, from the first in-house library automation systems in the 1980s to the turnkey packages that are currently used. It then discusses the setting up of the Union Catalogue of the Universities of Catalonia (CCUC). Finally,
El catàleg d'arquitectura del Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya
Pouplana, Xavier,Poves, Lluís
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2005,
Abstract: Es presenta el Centre de Documentació de Projectes d Arquitectura de Catalunya (CDPAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que desenvolupa un sistema catalogràfic informatitzat per a l emmagatzematge, la cerca i la visualització per Internet d informació sobre arquitectura, urbanisme i disseny. L objectiu és facilitar l accés al contingut dels fons documentals d aquesta temàtica existents a Catalunya i, si s escau, afegir la visualització a distància dels documents originals mitjan ant reproduccions en format digital.The Architectural Project Document Centre of Catalonia (CDPAC), at the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), is developing an automated catalogue for storing, searching and online viewing of information on architecture, urbanism and design. The objective is to facilitate the access to documents in this field that exist in Catalonia and, if necessary, to provide remote viewing of the documents through digital reproductions.Se presenta el Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya (CDPAC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que desarrolla un sistema catalográfico informatizado para el almacenamiento, búsqueda y visualización a través de Internet de información sobre arquitectura, urbanismo y dise o. El objetivo es facilitar el acceso al contenido de los fondos documentales sobre este tema existentes en Catalu a y, si procede, facilitar la visualización a distancia de los documentos originales a través de reproducciones en formato digital.
Vint-i-cinc anys d'automatització de biblioteques a Catalunya
Anglada i de Ferrer, Lluís M.
BiD : Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2006,
Abstract: L article presenta la història de l automatització de les biblioteques a Catalunya. S hi fa un repàs que va des de les primeres biblioteques automatitzades fins a l actualitat. S hi examina també l evolució de les tendències en aquest àmbit i com s han aplicat en l entorn català. S hi exposen les característiques dels primers passos de l automatització i dels primers programes a mida (in house) creats a Catalunya al final de la dècada de 1970 i al principi de la dècada de 1980, s hi analitza l evolució cap a usos dels sistemes anomenats de claus en mà i, finalment, s hi explica com el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha dut a terme el concurs públic per a la compra d un sistema automatitzat conjunt per a les principals biblioteques de Catalunya. Alhora també s exposen les diferents etapes per què ha passat l automatització de les biblioteques a Catalunya, es mencionen els principals trets de cada moment des del punt de vista del servei i es relacionen amb les fases de la informatització.El artículo presenta la historia de la automatización de las bibliotecas en Catalu a. Haciendo un repaso de las primeras bibliotecas automatizadas hasta la actualidad, se examinan también la evolución de las tendencias en este ámbito y como se han aplicado en el entorno catalán. Se exponen las características de los primeros pasos de la automatización y de los primeros programas in housecreados en Catalu a a finales de los a os 70, principios de los 80, se analiza la evolución hacia el usos de los sistemas llamados de llave en mano, y, finalmente, se explica como el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) ha realizado el concurso público para la compra de un sistema automatizado conjunto para las principales bibliotecas de Catalu a. Al mismo tiempo que se exponen las diferentes etapas por las que ha pasado la automatización de las bibliotecas en Catalu a, se mencionan los principales rasgos de cada momento desde el punto de vista de servicio y se relacionan estos con las fases de la informatización.This article presents the history of library automation in Catalonia from its beginnings to the present, describing the evolution of trends in this field and their application in this autonomous community. It considers the challenge faced by institutions in deciding what software to use for library automation, from the first in-house library automation systems in the 1980s to the turnkey packages that are currently used. It then discusses the setting up of the Union Catalogue of the Universities of Catalonia (CCUC). Finally,
Estrangers, bàrbars, estranys...Els altres i nosaltres a Catalunya Foreigners, barbarians, strangers... The other and us in Catalonia Extranjeros, bárbaros, extra os… los otros y nosotros en Catalu a
Xavier Besalú i Costa
Temps d'Educació , 2009,
Abstract: La immigració a Catalunya ha estat una constant al llarg de la història i ha estat analitzada des d’òptiques i interessos diferents. La caracterització dels altres pobles com a endarrerits o subdesenvolupats s’ha anat configurant a Occident almenys des del Renaixement. Es podria dir que el racisme és a la base de la cultura occidental i això fa que les relacions amb els altres sstiguin impregnades d’aquesta càrrega etnocèntrica i pejorativa. Per això és necessari revisar el cànon del currículum escolar i reconstruir-lo sobre unes noves bases. __________________________________ L’immigration en Catalogne a été une constante au fil de l’histoire, et elle a été analysée dans des optiques et avec des intérêts différents. La caractérisation des autres peuples comme arriérés ou sous-développés s’est petit à petit configurée en Occident au moins depuis la Renaissance. On pourrait dire que le racisme est à la base de la culture occidentale et cela fait que es relations avec les autres soient imprégnées de cette charge ethnocentrique et péjorative. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réviser le canon des programmes scolaires et de les reconstruire sur de nouvelles bases. Immigration has been constant in Catalonia throughout its history, and has been analysed from different standpoints and for different interests. Other peoples have been characterized as backward or unnderdeveloped in the Western world at least since the Renaissance. We could say racism is at the basis of Western culture, and this has meant that our relations with others carry ethnocentric and pejorative connotations. For this reason, it is necessary to revise the canon and curriculum in schools and rebuild them on a new basis. La inmigración en Catalu a ha sido una constante en su historia y ha sido analizada desde distintas perspectivas e intereses. La caracterización de los otros pueblos como atrasados y subdesarrollados se ha abierto paso al menos desde el Renacimiento. Podría decirse, pues, que el racismo está en la misma base de la cultura occidental, lo que provoca que las relaciones con los otros estén impregnadas de este lastre etnocéntrico y peyorativo. Por todo ello es necesario revisar el canon del currículum escolar y reconstruirlo sobre nuevas bases.
Felicia filifolia (Asteraceae), a South African alien plant introduced in S Catalonia  [cached]
Molero, J.,Pyke, S.
Collectanea Botanica , 2009,
Abstract: The presence of Felicia filifolia, introduced plant of South African origin, is reported for the first time in the mountains of north Falset (Priorat). It is a chorological novelty in the register of alien plants for the Flora of Catalonia and the Iberian Peninsula. [es] Se indica por primera vez la presencia de Felicia filifolia, especie introducida de origen sudafricano, en las monta as del norte de Falset (Priorat). En el registro de plantas alóctonas constituye una novedad corológica para la flora de Catalu a y de la Península Ibérica. [ct] S’assenyala per primera vegada la presència de Felicia filifolia, espècie introdu da d’origen sud-africà, a les muntanyes del nord de Falset (Priorat). En el registre de plantes al·lòctones constitueix una novetat corològica per a la flora de Catalunya i de la Península Ibèrica.
La formació permanent del professorat a Catalunya. Una visió a través del tractament de la formació de formadors i formadores en els plans institucionals Continuing training for teachers in Catalonia. An overview of the approach to training trainers in institutional plans La formación permanente del profesorado en Catalu a. Una visión a través del tratamiento de la formación de formadores/as en los planes institucionales
M. Teresa Colén,I?aki Echebarria Aranzabal
Temps d'Educació , 2011,
Abstract: L’article fa un recorregut històric pels plans de formació permanent del professorat d’infantil, primària i secundària a Catalunya. Centra l’anàlisi de l’evolució de la formació permanent en el tractament que els diferents plans de formació han fet de la figura del formador de formadors. Aquest element permet anar establint els aspectes que han suposat els moments de canvi. Es veu el progressiu distanciament de la formació de les universitats i la creixent institucionalització dels plans de formació. També s’exposa la dicotomia entre els objectius que es plantegen i l’escassa preparació i consideració que els plans atorguen a aquests professionals, deixant en un limbe poc definit les funcions, responsabilitats i atribucions que se’ls atorga ______________________________________________ L’article fait un parcours historique des plans de formation permanente des enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires en Catalogne. Il centre l’analyse de l’évolution de la formation permanente sur le traitement que les différents plans de formation ont fait de la figure du formateur de formateurs. Cet élément permet d’établir petit à petit les différents aspects qu’ont constitués les moments de changement. On y voit le distanciement progressif de la formation des universités et la croissante institutionnalisation des plans de formation. Il expose aussi la dichotomie entre les objectifs qui sont envisagés et les préparation et considération faibles que les plans accordent à ces professionnels, laissant dans le flou les fonctions, les responsabilités ainsi que les attributions qui leur sont accordées This article gives a historical survey of the in-service training plans for nursery, primary and secondary school teachers in Catalonia. It concentrates on analysing the development of in-service training in terms of how the different training plans have approached the figure who trains the trainers. This focus enables it to identify the implications of different changes. It shows the gradual distancing of training from universities and the increasing institutionalisation of training plans. It also reveals the dichotomy between the goals set and the scant training and consideration given to these professionals, leaving their functions, responsibilities and attributes in a poorly-defined limbo El artículo realiza un recorrido por los planes de formación permanente del profesorado de infantil, primaria y secundaria en Catalu a. Centra el análisis de la evolución de la formación permanente en el tratamiento que los diferentes planes de formación han hecho de l
Una aproximació a la pràctica esportiva dels immigrats en el temps lliure a Catalunya An approach to the sport practice of immigrants in their free time in Catalonia Una aproximación a la práctica deportiva de los inmigrados en el tiempo libre en Catalunya
Miquel àngel Essomba
Temps d'Educació , 2007,
Abstract: L’arribada a Catalunya d’immigració recent procedent de tots els continents posa a prova la capacitat d’inclusió de la societat catalana. Un dels espais privilegiats per fomentar aquesta inclusió és el temps de lleure, i una de les activitats més adequades és l’esport i l’activitat física. En aquest article es fa en primer lloc un repàs a quines són les polítiques actuals al respecte a tres escales: europea, estatal i catalana. A continuació, s’aporten dades d’una petita recerca feta ad hoc en sis ciutats mitjanes per tal d’esbrinar fins a quin grau aquestes polítiques tenen impacte i incidència en la realitat local. Acabem l’article explorant possibles vies d’aprofundiment en la investigació a la llum de les mancances i els nous camps descoberts arran de la recerca realitzada. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’arrivée récente en Catalogne d’une immigration provenant de tous les continents met à l’épreuve la capacité d’intégration de la société catalane. L’un des espaces privilégiés pour développer cette intégration est le temps libre, et l’une des activités les plus adaptées est le sport et l’activité physique. Dans cet article, nous faisons, en premier lieu, une révision des politiques actuelles à cet égard sur trois niveaux : européen, national et catalan. Ensuite, nous apportons les données d’une petite recherche ad hoc réalisée dans six villes moyennes afin de vérifier jusqu’à quel point ces politiques ont un impact et une incidence sur la réalité locale. Nous terminons l’article en explorant de possibles voies d’approfondissement de la recherche à la lumière des carences ainsi que des nouveaux domaines découverts dans le cadre de la recherche réalisée. The recent arrival in Catalonia of immigrants from the four corners of the world is testing Catalan society’s limits of inclusion. Free time is one of the privileged spaces for fomenting such inclusion, and sport and physical pursuits are highly appropriate activities. First, this article reviews the current policies in this respect at three levels: European, Spanish and Catalan. This is followed by the presentation of data from a small ad hoc study on six medium-size cities conducted with the aim of ascertaining the impact these policies have had on a local scale. The paper concludes by exploring possible means for further probing in the light of the shortages and new areas opened up by the research carried out. La llegada a Catalunya de inmigración reciente procedente de
L’evolució del pensament escolar al Principat (1808-1845) The evolution of educational thought in Catalonia (1808-1845) La evolución del pensamiento escolar en Catalunya (1808-1845)
Jordi Monés i Pujol-Busquets
Temps d'Educació , 2007,
Abstract: L’article analitza la implantació i el desenvolupament de l’ educació escolar a les primeres dècades del segle XIX a Catalunya, concretament des de l’arribada de les tropes napoleòniques el 1808 fins a la consolidació de la reforma liberal de 1845. S’hi realitza una anàlisi cronològica dels esdeveniments polítics, legals i culturals més importants, i s’aprofundeix en el pensament escolar d’aquesta dilatada època, que l’ autor esmicola en diverses etapes històriques: primer període absolutista (1814-1820), el Trienni Liberal (1820-1823) i el segon període absolutista (1823-1833), bo i tancant amb el triumf del liberalisme (1833-1845). L’article queda completat amb un estudi prou detallat dels diferents nivells educatius (primari, secundari, universitari), tot parant atenció a la situació de l’educació de les dones. En darrer terme, s’inclou un seguit de taules estadístiques amb dades escolars d’aquesta època. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Dans cet article, l’auteur analyse l’implantation ainsi que le développement de l’éducation scolaire dans les premières décennies du XIXe siècle en Catalogne, concrètement depuis l’arrivée des troupes napoléoniennes en 1808 jusqu’à la consolidation de la réforme libérale de 1845. Il procède à une analyse chronologique des événements politiques, légaux et culturels les plus importants, pour approfondir ensuite dans la pensée scolaire de cette vaste époque que l’auteur détaille en diverses étapes historiques : première période absolutiste (1814-1820), le trienio (trois années) libéral (1820-1823) et la deuxième période absolutiste (1823-1833), tout cela se terminant par le triomphe du libéralisme (1833-1845). Ensuite, il complète l’article par une étude détaillée des différents niveaux éducatifs (primaire, secondaire, universitaire), en prêtant aussi attention à la situation de l’éducation de la femme. Enfin, l’auteur inclut un ensemble de tableaux statistiques relatifs aux données scolaires de l’époque traitée. The author of this article examines the implementation and development of school education in the early decades of nineteenth Catalonia, specifically from the arrival of the Napoleonic troops in 1808 to the consolidation of the liberal reform in 1845. The paper continues on with a chronological analysis of the most far-reaching political, legal and cultural events, followed by an in-depth analysis of educational thought of this extensive period that the author
Usos lingüístics de l’alumnat d’origen estranger a l’educació primària de Catalunya [Language usage among school-children of foreign origin in primary education in Catalonia]
Vila, Ignasi,Siqués, Carina,Oller, Judith
Zeitschrift für Katalanistik , 2009,
Abstract: The recovery and preservation of the Catalan language initiated during the 1970’s has been a long process that has been backed by the positive attitudes of the whole population towards this language. However, in the last 10 years, the demographic composition of Catalonia has changed substantially. The article presents two studies about the linguistic uses of migrant students in primary education. The first study analy ses the linguistic uses of 625 12-year-old foreign students in 53 different schools, whereas the second study is an ethnographic research about the linguistic uses of foreign students carried out in a school where 90% of the students are migrants. The results show that, little by little and no matter if Catalan is the language of instruction or not, Spanish is the socially dominant language usually used by most foreign students. The only variables which modify this tendency are the presence of a high percentage of Catalan-speaking students in the classrooms and the use of Catalan in the students’ social environment
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.