oalib
Search Results: 1 - 10 of 70 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /70
Display every page Item
NEKE SPECIFI NOSTI EMOCIONALNOG ZLOSTAVLJANJA DJECE I MLADIH
Kristina Urbanc
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2000,
Abstract: Problem emocionalnog zlostavljanja kao izdvojenog, samostalnog ili popratnog oblika koji prati druge vidove zlostavljanja tijekom posljednjeg desetlje a postaje sve aktualniji. Rezultati istra ivanja i klini ka praksa pokazali su da emocionalno zlostavljanje mo e imati vrlo te ke posljedice na djetetovu budu nost, iako druga ije od onih koje uzrokuje fizi ko zlostavljanje, no zato ne manje ozbiljnih. Stoga mnogobrojni prakti ari i teoreti ari usmjeravaju svoju pa nju na pote ko e definiranja, prevencije, lokacije, manifestacije i intervencije kod tog vida zlostavljanja. U ovom radu bit e iznesene neke pote ko e definiranja, specifi nosti pona anja zlostavlja a, na ini suo avanja djece i mladih sa emocionalnim zlostavljanjem, te problemi intervencije u tim slu ajevima.
SMISAO I OBILJE JA POSTMODERNOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU  [PDF]
Kristina Urbanc
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2007,
Abstract: Za razliku od prethodnih razvojnih razdoblja socijalnog rada, kada smo se intenzivno bavili otkrivanjem patolo kog, tra enjem problema i njihovim rje avanjem, u jednom od aktualnih pristupa suvremenog socijalnog rada, postmodernom pristupu, u fokusu je odnos izme u sudionika u poma u em procesu. Pomo se zajedni kim snagama su-ostvaruje putem odnosa, u okviru kojeg socijalni radnik i korisnik pronalaze nova rje enja u postoje em korisnikovom povijesnom, socijalnom i kulturnom kontekstu. U radu su opisana obilje ja postmodernog pristupa u poma u em procesu tijekom kojeg se od odnosa izme u socijalnog radnika i korisnika razvija jedna kvalitativno nova interakcija, tzv. radni odnos sa svim specifi nostima koje u njega unose sami sudionici. Upotrebom termina radni odnos socijalni radnik i osoba koja tra i pomo postaju suradnici u zajedni kom projektu , oni otkrivaju, planiraju promjene, problematiziraju, reflektiraju, vode dijalog i zaklju uju odnos. U tom suradni kom projektu socijalni radnik ula e svoje profesionalno znanje, vje tine, ali i pozitivna osobna iskustva, dok korisnik ula e svoje poznavanje sebe, situacije i svojih resursa.
ISKUSTVO I SAMOPROCJENA ZNANJA STRU NJAKA U LOKALNOJ ZAJEDNICI O PROBLEMU NASILJA NAD ENOM U OBITELJI
Danijela Lazari? Zec,Gordana Pavlekovi?
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2006,
Abstract: Istra ivanje u kojem je sudjelovalo 425 stru njaka u Istarskoj upaniji (djelatnika u podru ju socijalne skrbi, zdravstva, policije, pravosu a, nevladinih udruga i medija), provedeno je s ciljem utvr ivanja njihovih profesionalnih iskustva s problemom nasilja nad enom u obitelji, procjeni veli ine problema u lokalnoj zajednici te samoprocjeni znanja, uz izno enje prijedloga o sadr ajima i potrebama za dodatnu edukaciju.Prema osobnim izjavama o profesionalnom iskustvu, s problemom se naj e e susre u policajci i djelatnici u nevladinim udrugama, ponekad socijalni radnici, lije nici i pravnici, a vrlo rijetko medicinske sestre i stomatolozi. Ve ina stru njaka navela je da se do sada u praksi susrela s do 10 slu ajeva sumnje i do 5 slu ajeva kada je bilo dokazano nasilje nad enom. Tamnu brojku problema procjenjuju s 25 neprijavljenih na jedan prijavljeni slu aj.Stru njaci ocjenjuju vlastito znanje osrednjim, osim lanova udruga koji ga procjenjuju dobrim. Stru njaci iz zdravstva smatraju da vrlo malo znaju o tom problemu, dok nitko iz pravosu a i udruga nije svoje znanje procijenio lo im. Predstavnici nevladinih udruga, socijalne skrbi i policije su najzainteresiraniji za dodatno obrazovanje, dok su najmanje zainteresirani djelatnici u pravosu u i zdravstvu. U dodatnoj edukaciji stru njaci tra e sadr aje iz prevencije, zatim za tite i tretmana ene te ranog otkrivanja slu ajeva. Vrlo mali broj ispitanika je zainteresiran za edukaciju iz za tite i tretmana zlostavlja a.Rezultati istra ivanja ukazuju na potrebu kontinuiranog rada sa stru njacima u lokalnoj zajednici. U tome prioritetno mjesto, prema prijedlozima ispitanika, imaju me uprofesionalna edukacija i intersektorska suradnja.
SKLONOST ME UETNI KOJ DISKRIMINACIJI U DJECE I ME UETNI KI STAVOVI I PONA ANJA NJIHOVIH RODITELJA: PROMJENE TIJEKOM VREMENA U PODIJELJENOJ ZAJEDNICI
Dinka ?orkalo Biru?ki,Dean Ajdukovi?
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2008,
Abstract: Socijalni je kontekst jedan od klju nih faktora za nastanak i promjenu stavova. To posebno vrijedi za me uetni ke stavove. Oni su izraz izravnog socijalnog utjecaja, ali i suptilnog prilago avanja na temelju socijalnih znakova koji odre uju po eljnost iskazivanja odre enog stava. Kada je zajednica temeljno podijeljena po etni kom klju u, drugi socijalni znakovi mogu biti manje va ni. Kao rezultat nedavnog rata, Vukovar se po eo razvijati kao podijeljena zajednica u kojoj etni ka pripadnost bitno odre uje socijalne interakcije u zajednici, uklju uju i i etni ki odijeljeno kolstvo. U ovom smo radu u razmaku od est godina ispitali stavove prema etiri aspekta me uetni kih odnosa, relevantna za ivot zajednice: (1) prema integraciji djece u koli, (2) prema socijalnoj integraciji djece, (3) toleranciji na razli itosti (multikulturnosti) i (4) stav prema asimilaciji etni kih manjina. Tako er su izmjereni me usobni kontakti ve ine i manjine, te sklonost diskriminaciji druge grupe. Utvr ene su i povezanosti stavova i pona anja u djece i njihovih roditelja, te mogu nost predikcije sklonosti diskriminaciji u djece na temelju stavova i takve sklonosti roditelja. Ispitana su dva nezavisna uzorka djece, Hrvata i Srba, u dobi od 12 do 16 godina, 2001. i 2007. (N= 719 i N= 815), te njihovi roditelji. Rezultati su pokazali mali ali zna ajan pomak me uetni kih stavova prema pozitivnim vrijednostima, pri emu su se stavovi ve ine promijenili u ve oj mjeri. Kod ve ine je u prvom mjerenju utvr ena ve a sli nost stavova djece i roditelja u odnosu na manjinu, ali se to tijekom vremena smanjilo, to vjerojatno odra ava ve u raznovrsnost irih socijalnih utjecaja kojima je ve ina postala izlo ena. Pokazalo se da se sklonost etni koj diskriminaciji u djece na temelju stavova i pona anja roditelja mogla bolje predvidjeti u uzorku ve ine, osobito u prvom mjerenju.
NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA
Silvia Rusac
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2006,
Abstract: Cilj ovog rada je irenje spoznaja o nasilju nad osobama starije ivotne dobi. Zlostavljanje starijih odnosi se na svako pona anje u sklopu ljudskih povjerenja, koje na neki na in teti starijoj osobi. Zlostavljanje starijih podrazumijeva psihi ko zlostavljanje, tjelesno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje, financijsko (ekonomsko) zlostavljanje i zanemarivanje. O fenomenu nasilja u tre oj ivotnoj dobi nema mnogo podataka kako u svijetu tako ni u Hrvatskoj. U radu se sa eto prikazuju teorijska obja njenja, uzroci i oblici zanemarivanja i zlostavljanja starijih osoba, imbenici koji tome doprinose te prevencija istog. Tako er su prikazani neki rezultati istra ivanja s podru ja zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba. S obzirom na demografske trendove i sve ve i broj osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, realno je o ekivati da e fenomen zlostavljanja starijih osoba tek zaokupiti pa nju i interes kako stru njaka tako i ire javnosti.
Prikaz skupa - PSIHOLOGIJA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA  [PDF]
Da?a Poredo? Lavor
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2007,
Abstract:
Grad Sunca, otvorenog pristupa i institucijskih repozitorija  [PDF]
Vodopijevec, A.
Kemija u Industriji , 2006,
Abstract:
Prikaz skupa- PREVENCIJA - (RE)HABILITACIJA - PSIHOEDUKACIJA – KROZ INTERDISCIPLINARNOST
Linda Rajhvajn Bulat
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2008,
Abstract:
Prikaz knjige- ME UGENERACIJSKI PRIJENOS ZLOSTAVLJANJA DJECE Ninoslava Pe nik
Marina Ajdukovi?
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2003,
Abstract:
Prikaz skupa- PRINCIPI PSIHIJATRIJE U ZAJEDNICI U HRVATSKOJ  [PDF]
Da?a Poredo? Lavor,Dejan ?opi?
Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada , 2008,
Abstract:
Page 1 /70
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.