oalib
Search Results: 1 - 10 of 43 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /43
Display every page Item
Wp yw leczenia streptokinaz na generacj trombiny, aktywno sk adników uk adów dope niacza i czynników kontaktu oraz st enie bia ka C-reaktywnego u chorych z zawa em serca
Zofia Ska?uba,Tomasz Brzostek,Janusz Maciejewicz,Monika Franczyk
Polish Journal of Cardiology , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: Streptokinaza, oprócz dominuj cej aktywacji plazminy, wzmaga generacj trombiny. Po jej podaniu obserwowano podwy szony poziom sk adowych dope niacza C3, C4 i kompleksu uszkadzaj cego struktur b ony, a tak e aktywacj kininogenu, bradykininy oraz czynnika XII i kalikreiny. Cel pracy: Okre lenie dynamiki zmian markerów uk adu trombiny, dope niacza i kontaktu oraz bia ka C-reaktywnego w okresie ostrym i do trzech miesi cy od wyst pienia zawa u w grupie chorych leczonych streptokinaz . Materia i metodyka: Badaniem obj to 45 pacjentów z pierwszym zawa em mi nia serca (29 m czyzn i 16 kobiet), w wieku 60±;10 lat, hospitalizowanych 4±;2 godz. od wyst pienia bólu. U 25 pacjentów rozpoznano zawa ciany dolnej a u 20 przedniej. Próbki krwi ylnej pobrano przed podaniem streptokinazy, kolejne w 30, 60 i 120 min oraz 6, 24 i 48 godz. od pocz tku wlewu, nast pnie w 7, 14, 30 i 90 dobie od zawa u. U wszystkich chorych oznaczono st enie kompleksów trombina–antytrombina, fragmenty F1+2, poziom sk adowych dope niacza C3, C4, st enie i aktywno C1-inhibitora, aktywno czynników XI i XII oraz st enie bia ka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein). Wyniki: St enia TAT i F1+2 przekracza y górne granice normy; maksymalny wzrost wyst pi w 60 min wlewu strepokinazy; TAT wzrós z 12,7 do 120,3 ug/l, F1+2 z 3,2 do 22,6 nmol/l, p<0,05. Wzrost aktywno ci uk adu dope niacza mia miejsce pomi dzy 7 a 14 dob , odpowiednio: C3 od 1,43 do 1,79 g/l, st enie antygenu C1 inhibitora od 0,31 do 0,37 g/l, a jego aktywno od 79 do 96%, p<0,05. St enie CRP wzros o znamiennie pomi dzy 1 a 7 dob , od 7,5 do maksimum 52 mg/l, p<0,05. Aktywno ci czynników XI i XII oscylowa y wokó warto ci prawid owych i nie uleg y istotnym zmianom. Wnioski: Zastosowanie streptokinazy w terapii zawa u serca spowodowa o odmienn dynamik zmian markerów generacji trombiny (szczyt w 60 min), bia ka C-reaktywnego (szczyt w 48 godz.) i uk adu dope niacza (szczyt w 14 dobie).
Powstanie skrzepiiny w t tnicy udowej po podaniu trombiny do t tniaka rzekomego - opis przypadku
Wojciech P?azak,Barbara Biernacka,Wies?awa Tracz
Polish Journal of Cardiology , 2005,
Abstract: Wzrastaj ca ilo zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wymagaj cych nak ucia t tnicy udowej jest przyczyn wi kszej cz sto ci powik ań. Jednym z nich jest powstanie t tniaka rzekomego t tnicy. Post powanie terapeutyczne w takich przypadkach obejmowa o tradycyjnie obserwacj , leczenie chirurgiczne, ucisk g owic ultrasonograficzn na szyj t tniaka, a ostatnio równie wykrzepianie t tniaka przezskórnym podaniem trombiny pod kontrol USG. Chocia metoda ucisku za pomoc g owicy ultrasonograficznej jest szeroko stosowana jako post powanie pierwszego rzutu, jej skuteczno jest ró na, wymaga ona czasu i jest bolesna dla chorego. Metoda chirurgiczna niesie ze sob ryzyko zaka enia oraz powik ań w postaci zaburzenia odp ywu ch onki, ponadto w porównaniu z metod ucisku wymaga d u szej hospitalizacji i wi kszych nadk adów finansowych. Metoda wykrzepiania t tniaka przezskórnym podaniem trombiny cechuje si wysok skuteczno ci , tak e u pacjentów na leczeniu antykoagulacyjnym. Poni ej opisano przypadek powstania balotuj cej skrzepiiny w wietle t tnicy bezpo rednio po podaniu trombiny do jamy t tniaka. Do leczenia w czono heparyn niefrakcjonowan uzyskuj c ca kowite rozpuszczenie skrzepiiny. W kontrolnym badaniu ultrasonograficznym wykonanym trzy godziny po zabiegu stwierdzono wykrzepion jam t tniaka oraz prawid owy przep yw w t tnicy.
Analiza wybranych parametrów krzepni cia krwi u dzieci i m odzie y chorych na wrzodziej ce zapalenie jelita grubego
Inga Adamska,Gra?yna Mierzwa,Anna Szaflarska-Pop?awska,Arleta Kulwas
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: W patogenezie wrzodziej cego zapalenia jelita grubego (w.z.j.g.) coraz cz ciej zwraca si uwag na zaburzenia w uk adzie hemostazy, a powik ania zakrzepowo-zatorowe dotycz ok. 6% doros ych cierpi cych na to schorzenie. Cel pracy: Ocena stopnia zaburzeń w uk adzie hemostazy u dzieci i m odzie y w przebiegu w.z.j.g. Materia i metodyka: U 20 dzieci i m odzie y z w.z.j.g. oraz u 50 dzieci i m odzie y grupy porównawczej oznaczono aktywno antytrombiny III (AT III), poziomy kompleksów trombina–antytrombina III (TAT), fibrynogenu, liczb p ytek krwi, czas krzepni cia APTT (activated partial thromboplastin time) oraz wska nik INR. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono w grupie dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. istotnie statystycznie d u szy redni czas krzepni cia kaolinowo-kefalinowy, wy sz warto INR, wy sz liczb p ytek krwi, wy szy poziom kompleksów TAT, ni sz aktywno AT III w stosunku do grupy porównawczej. Nie stwierdzono ró nicy istotnej statystycznie pomi dzy st eniem fibrynogenu w obu analizowanych grupach. Wnioski: U dzieci i m odzie y chorych na w.z.j.g. stwierdzono wyd u enie czasu krzepni cia zarówno torem zewn trzpochodnym, jak i wewn trzpochodnym, a tak e cechy wzmo onej generacji trombiny ze zu yciem w tym procesie antytrombiny III.
Nowa metoda leczenia jatrogennych t tniaków rzekomych t tnic: przezskórne podanie trombiny pod kontrol USG
Wojciech P?azak,Anna Kab?ak-Ziembicka,Tadeusz Przew?ocki,Wies?awa Tracz
Polish Journal of Cardiology , 2001,
Abstract: W wyniku zwi kszaj cej si liczby wykonywanych koronarografii oraz zabiegów angioplastyki wieńcowej, wymagaj cych nak ucia naczyń t tniczych, wzrasta liczba miejscowych powik ań naczyniowych po tych zabiegach. Najcz ciej wyst puj cym powik aniem wymagaj cym interwencji jest powstanie t tniaka rzekomego t tnicy. Pacjenci z t tniakami, które nie uleg y wykrzepieniu po zastosowaniu miejscowego ucisku, s kierowani do leczenia chirurgicznego. Ostatnio opisano now metod wykrzepiania t tniaków t tnic udowych przez przezskórne podawanie do ich wiat a trombiny pod kontrol USG. W artykule przedstawiono 2 pierwsze przypadki zastosowania nowej metody w Klinice Chorób Serca i Naczyń w Krakowie. Po podaniu 800 j. trombiny do wiat a t tniaków pod kontrol USG uzyskano wykrzepienie t tniaków. W okresie pozabiegowym nie obserwowano powik ań zakrzepowych.
Proces wykonywania modeli z nowej generacji mas modelowych stosowanych w metodzie wytapianych modeli – analiza symulacyjna  [PDF]
A. Karwiński,M. Ma?ysza,J. Stachańczyk
Archives of Foundry Engineering , 2012,
Abstract: W artykule przedstawiono prace zwi zane z zastosowaniem symulacji komputerowych do projektowania procesu wykonywania modelistosowanych w metodzie wytapianych modeli w odniesieniu do w a ciwo ci reologicznych masy modelowej. Mo liwo wykorzystaniasymulacji komputerowej procesu zape niania matrycy, wst pna ocena parametrów tej operacji technologicznej oraz analiza zmianyw a ciwo ci reologicznych masy modelowej pozwala na szybkie wprowadzanie modyfikacji w konstrukcji formy metalowej orazdostosowanie parametrów wykorzystywanej masy modelowej w procesie produkcji modelu bez konieczno ci wykonywania prototypu.Takie mo liwo ci umo liwia program do analizy przep ywów CFD Flow3D. Zaimplementowane algorytmy pozwalaj na analizowanie wprzestrzeni trójwymiarowej przep ywu masy modelowej o ró nych w a ciwo ciach fizykochemicznych(g sto ) oraz reologicznych(lepko ).Prezentowane w artykule zagadnienia stanowi fragment wykonywanych prac w trakcie projektu realizowanego przez instytutOdlewnictwa i Lotos Parafiny. Efektem końcowym projektu b dzie opracowanie nowej generacji mas modelowych przeznaczonych doprodukcji wysokiej jako ci odlewów precyzyjnych przy zastosowaniu metody wytapianych modeli.
St enie czynnika wzrostu hepatocytów u dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu B, leczonych interferonem alfa
Tatiana Augustyn-lwachów,Barbara Schneiberg,Antoni Dyduch
Pediatria Wspó?czesna , 2005,
Abstract: Wprowadzenie: Czynnik wzrostu hepatocytów (hepatocyte growth factor - HCF) to cytokina, która bierze udzia w regeneracji w troby, jest silnym mitogenem, zwi ksza te degradacj kolagenu. Cel pracy: Ocena st enia HCF w surowicy krwi dzieci z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu B (p.w.z.w. B) leczonych interferonem a (INF-a) i ocena zale no ci mi dzy st eniem HCF a histopatologicznymi wska nikami stanu w troby. Materia i metodyka: Grup badan stanowi o 30 dzieci z p.w.z.w. B leczonych nieskutecznie INF-a. St enie HCF oceniano przed, w trakcie i rok po leczeniu INF-a.Wska niki histopatologiczne stanu w troby by y oceniane w skali Scheuera przed leczeniem i rok po jego zakończeniu. Wyniki: W badanej grupie rednie st enie HCF rok po leczeniu INF-a obni y o si statystycznie znamiennie (p<0,05). Zarówno w podgrupie 17 dzieci, u których nast pi a poprawa stanu zapalnego w obrazie histopatologicznym w troby po leczeniu, jak i w podgrupie 13 dzieci bez poprawy, rednie st enie HCF obni y o si statystycznie znamiennie (p<0,05), za w podgrupie 16 dzieci ze zmniejszeniem intensywno ci w óknienia w w trobie po leczeniu st enie HCF obni y o si statystycznie znamiennie (<0,05). W podgrupie 14 dzieci bez zmniejszenia si w óknienia w w trobie st enie HCF nie zmieni o si statystycznie istotnie. Wnioski: Obni enie st enia HCF u dzieci z p.w.z.w. B, u których procesy w óknienia w w trobie uleg y zmniejszeniu oraz brak znamiennego obni enia tej cytokiny u dzieci bez regresji w óknienia mog przemawia za istotnym udzia em HCF w fibrogenezie. Spadek st enia HCF mo e by jednym z pomocniczych wyk adników oceniaj cych efektywno leczenia INF-a.
Próba skojarzonego wykorzystania przeciwcia antycytrulinowych III generacji (aCCP3 klasy IgG/IgA), czynników reumatoidalnych w klasach IgM, IgG i IgA oraz rezonansu magnetycznego i ultrasonografii stawów w diagnostyce m odzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów
Zbigniew ?uber,Mariusz Korkosz,Ma?gorzata Sobczyk,Dorota Turowska-Heydel
Reumatologia , 2010,
Abstract: Cel pracy: Ustalenie przydatno ci oznaczania w surowicy aCCP3(tzw. III generacji) w klasie IgG i IgA w skojarzeniu z oznaczaniemczynników reumatoidalnych (RF) klasy IgG, IgA i IgM w rozpoznawanium odzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS)u dzieci z niezró nicowanym zapaleniem stawów. Materia i metody: Ustalono nast puj ce kryteria zakwalifikowaniado badania: wiek < 18. roku ycia, wykrycie choroby < 16. roku ycia, zapalenie jednego lub wi cej stawów, pocz tek zapaleniastawów > 6 tyg., wy czenie chorób z listy wykluczeń. U 11 pacjentówoznaczono w surowicy czynniki reumatoidalne w klasie IgM,IgG i IgA oraz przeciwcia a antycytrulinowe w klasach IgG (aCCPII generacji) oraz IgG/IgA (aCCP III generacji). U 6 pacjentów wykonanoUSG zaj tych stawów; w 4 najbardziej w tpliwych diagnostycznieprzypadkach wykonano badanie MR. Wyniki: Dodatniego wyniku aCCP2 IgG (> 20 j./ml) nie stwierdzonou adnego z badanych dzieci; rednie st enie wynosi o4,85 j./ml; u adnego dziecka nie otrzymano równie dodatniegowyniku aCCP3 IgG/IgA (> 20 j./ml), a rednie st enie wynios o1,91 j./ml. W badanej grupie uzyskano natomiast dodatnie warto ciRF (> 6 j./ml) w ró nych klasach. W klasie IgM wynik powy ej6 j./ml mia o 8 pacjentów; rednie st enie wynosi o 20,97 j./ml.Dla RF IgA rednie st enie wynosi o 22,85 j./ml, a warto ci dodatnie(> 6 j./ml) obserwowano u 6 pacjentów. Dla RF w klasie IgG,obecnego u 4 pacjentów z badanej grupy, rednie st enie wynios o6,48 j./ml. U 6 dzieci, u których wykonano badanie USG zaj tychstawów, nad erki wykazano u 2 w stawach r k. Badanie MRr k wykonano w 4 najbardziej w tpliwych diagnostycznie przypadkach,a zmiany o typie nad erek wykazano tylko u 1 dziecka. Wnioski: 1. Przeciwcia a antycytrulinowe III generacji (IgG/IgA) –o wy szej swoisto ci i czu o ci ni przeciwcia a II generacji (IgG) –nie znajduj zastosowania w algorytmie diagnostycznym MIZS.2. W w tpliwych przypadkach MIZS wykonanie badania MR lubUSG stawów mo e potwierdzi obecno objawów niemo liwychdo wykrycia w klasycznym badaniu radiologicznym.
Badania przemys owe nowej generacji mas modelowych  [PDF]
A. Karwiński,S. M?odnicki,R. Pabi?,I. Robak
Archives of Foundry Engineering , 2011,
Abstract: Masy modelowe mi kkie stosowane obecnie w odlewnictwie precyzyjnym podlegaj kilkukrotnemu zobiegowaniu w procesieprodukcyjnym. Na dzień dzisiejszy nie zosta a opracowana metodyka s u ca okre leniu stopnia zu ycia masy i podj ciu decyzji o jejwycofaniu z produkcji jak równie nie wypracowano skutecznej metody regeneracji masy zu ytej. W artykule przedstawiono zakresprzeprowadzonych badań oraz przyj t metodyk post powania w celu okre lenia mo liwo ci regeneracji eksploatowanych mas mi kkichoraz oceny w a ciwo ci technologicznych mas zu ytych i mas poddanych regeneracji. W ramach prowadzonych badań sprawdzonomo liwo regeneracji zu ytej masy modelowej w warunkach przemys owych oraz przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniemmetod instrumentalnych do okre lenia stopnia zu ycia mas modelowych, poprzez ocen ubytków komponentów mas w trakcie ich eksploatacji. Praca obejmuje tak e badania w a ciwo ci technologicznych stosowanych obecnie mas mi kkich, innowacyjnej masy modelowej wie ej oraz masy poddanej kilkukrotnemu zobiegowaniu wraz z prób oceny skuteczno ci procesu regeneracji i jego wp ywu na parametry technologiczne masy.
Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu C
Wiktor Dró?d?,Waldemar Halota,Elwira Palewicz,Dorota Kozielewicz
Neuropsychiatria i Neuropsychologia , 2008,
Abstract: Background: Both presence and replication activity ofthe hepatitis C virus in brains of patients with chronichepatitis C (CHC) were revealed. A significant proportionof CHC patients demonstrate cognitive abnormalities.The purpose of this exploratory study was an assessmentof the specificity and frequency of cognitive dysfunctionsand also clinical and demographical factors associatedwith cognitive deficits in CHC patients.Material and methods: Adult CHC patients withcompensated liver function, without current or pastpsychotic disorder, bipolar disorder, substance abuse oran organic brain damage were enrolled. Demographicand clinical data were collected from CHC patients andfrom control healthy subjects. Brief neuropsychologicalbattery consisted of the TMT A+B and the Stroop TestA+B. Neuropsychological performance was comparedwithin age subgroups (18-29, 30-39, 40-49 and 50-60years). The cut-off point of >2 standard deviations (SD)was used for qualifying a result as markedly worse thanthat of healthy control subjects.Results: 239 CHC patients aged 18-60 years and 170healthy subjects adjusted for age and education levelwere recruited. Patients performed significantly worseon all cognitive measures in every age subgroup.Between 21% and 34% of CHC patients, depending onthe measure, had substantial (>2 SD) cognitivedysfunctions. No correlation was found betweencognitive performance and either staging or grading inliver biopsy in CHC patients.Conclusions: Significant abnormalities of workingmemory and executive functions were present in at least20% of CHC patients with compensated liver functionwithin all age clusters. This may influence psychosocialfunctioning of the patients.
Biochemiczne wyk adniki w óknienia w troby u chorych z przewlek ym wirusowym zapaleniem w troby typu C
Joanna Koz?owska,Joanna Jab?ońska,Janusz Cianciara
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: W óknienie jest kluczowym procesem prowadz cym do marsko ci i niewydolno ci w troby w przebiegu przewlek ych chorób w troby. W przebiegu przewlek ego wirusowego zapalenia w troby typu C (p.z.w. C) zjawisko to post puje zwykle powoli, jednakjego przebieg jest uzale niony od wielu dodatkowych czynników. Narasta potrzeba odkrycia skutecznej, nieinwazyjnej metody oceny w óknienia w troby w celu monitorowania przebiegu choroby i skuteczno ci leczenia. Cel pracy: Okre lenie przydatno ci badania wybranych biochemicznych wyk adników w óknienia: transformuj cy czynnikwzrostuPftransftjrm/ng growth factor jS-TGF-|3), peptyd prokolagenu typu III (procollagen III peptide -PIIIP), kwas hialuronowy (hyaluronic acid- HA) oraz laminina (laminin - LN) w surowicy dla oceny w óknienia w troby u chorych z p.z.w. C. Materia i metody: Badania markerów w óknienia w krwi oraz biopsj w troby wykonano u 76 chorych z p.z.w. C. Grup kontroln stanowi o 17 zdrowych krwiodawców. U 28 pacjentów oznaczono jednocze nie wszystkie 4 wyk adniki w óknienia. W analizie statystycznej wykorzystano metod R-Spearmana oraz krzyw ROC (receiver-operatingcharacteristics). Wyniki: Stwierdzono istotnie wy sze warto ci wszystkich badanych markerów u pacjentów z p.z.w. C ni w grupie kontrolnej. Wykazano istotn korelacj pomi dzy stopniem w óknienia w troby w ocenie histopatologicznej (stage) a poziomem: HA, LN, TGF-p. Za pomoc krzywej ROC przeprowadzono dok adniejsz analiz zale no ci stopnia w óknienia w troby od badanych wyk adników surowiczych. Stwierdzono istotnie wysok skuteczno (p<0,05) zastosowania markerów: TGF-|3, PIIIP oraz HA dla rozpoznania zaawansowanego w óknienia w troby (F3-F4). Dla odró nienia chorych bez cech w óknienia lub z minimalnym jego zaawansowaniem (F0-F1) od tych z istotnym klinicznie stopniem w óknienia (F2-F4), najbardziej w a ciwe okaza y si : HA, LN iTGF-|3. Wnioski: Najlepsz korelacj ze stopniem zaawansowania w óknienia wykazuj : HA i TGF-p. HA -jest szczególnie przydatny do oceny w óknienia w mniej zaawansowanych stadiach choroby. TGF-p -jest bardziej przydatny dla oceny w óknienia w zaawansowanym okresie choroby w troby.
Page 1 /43
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.