oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Ocena zale no ci miana przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci
Krzysztof Matusiewicz,Barbara Iwańczak,Franciszek Iwańczak
Polish Gastroenterology , 2002,
Abstract: Cel pracy: Celem pracy by o zbadanie zale no ci miana przeciwcia przeciw transglutaminazie tkankowej w zale no ci od stopnia zaniku kosmków oraz ocena przydatno ci (swoisto ci oraz czu o ci) ich oznaczenia w chorobie trzewnej u dzieci. Materia i metody: Do badań zakwalifikowano 93 dzieci (w wieku od 6 miesi cy do 16 lat, rednia 8,4 roku, 57 dziewczynek, 36 ch opców), u których wykonywano biopsj b ony luzowej dwunastnicy. Porównywano miano przeciwcia przeciw transglutaminazie tkankowej w grupach bez zaniku, z cz ciowym zanikiem oraz z ca kowitym zanikiem. Przeciwcia a przeciw transglutaminazie tkankowej oznaczane by y metod ELISA na przygotowanej przez nas p ytce przy u yciu reakcji peroksydazowej. Wyniki: Zaobserwowano istotne ró nice mi dzy mianem przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej pomi dzy grupami bez zaniku kosmków, z zanikiem cz ciowym oraz zanikiem ca kowitym i prawie ca kowitym, a ich miano dobrze korelowa o ze stopniem zaniku kosmków. Jako górn granic normy miana przeciwcia przeciwko transglutaminazie przyj to warto , dla której 95% grupy bez zaniku by o poni ej tej warto ci. Przy tak przyj tej warto ci czu o badania dla ca ej grupy wynios a 74% dla klasy IgA i 47% dla klasy IgG, a dla grup z ca kowitym i prawie ca kowitym zanikiem kosmków 100%. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazuj , e czu o metody wykorzystuj cej oznaczanie przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy jest bardzo wysoka w znacznym zaniku kosmków jelitowych natomiast znacznie ni sza w cz ciowym zaniku kosmków, oraz e oznaczanie przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA mo e by dobrym testem przesiewowym w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
Porównanie wybranych odczynów serologicznych stosowanych w diagnostyce inwazyjnej kandydozy
Magdalena Bochenek,El?bieta Rup,Anna B. Macura
Medical Mycology , 2007,
Abstract: Wprowadzenie: Badania mikoserologiczne s cennym uzupe nieniem diagnostyki grzybic uk adowych. Cel pracy: Porównanie trzech metod serologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce inwazyjnej kandydozy - odczynu hemaglutynacji po redniej, odczynu immunoprecypitacji w elu i odczynu lateksowego oraz próba oceny przydatno ci tych i innych metod serologicznych w diagnostyce grzybic g bokich wywo ywanych przez grzyby z rodzaju Candida. Materia i metody: Na materiale 1086 surowic od pacjentów z podejrzeniem grzybicy narz dowej lub uogólnionej wykonano testy: hemaglutynacji po redniej (IHA), odczyn immunoprecypitacji w elu (OP ) oraz odczyn lateksowy (OL). Wyniki: Uzyskano dodatni odczyn IHA w 43,9% badanych surowic, odczyn OP w 7,46% i odczyn OL w 6,91%. Porównano wyniki w asne z danymi w pi miennictwie wiatowym. Omówiono równie metody diagnostyczne dotychczas nie stosowane w Polsce. Wnioski: 1) W badaniu stwierdzono du rozbie no wyników uzyskiwanych w odczynie hemaglutynacji po redniej (IHA) i odczynie immunoprecypitacji w elu (OP ), 2) Zaobserwowano wy sz czu o IHA w porównaniu z OP , 3) Surowicom dodatnim w odczynie Pastorex Candida towarzyszy y niskie miana przeciwcia anty-Candida w odczynie IHA.
Ocena przeciwcia przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w surowicy w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci
Franciszek Iwańczak,Barbara Iwańczak,Krzysztof Matusiewicz,Krystyna Mowszet
Polish Gastroenterology , 2003,
Abstract: Wprowadzenie: Po wprowadzeniu w 1969 roku kryteriów w Interlaken i zmodyfikowaniu ich w 1989 w Budapeszcie rozpoznanie choroby trzewnej opiera si na stwierdzeniu objawów klinicznych, zespo u upo ledzonego wch aniania jelitowego, obecno ci co najmniej dwu rodzajów z wymienionych przeciwcia w surowicy oraz zaniku kosmków jelitowych z przerostem krypt i zwi kszon liczb limfocytów ródnab onkowych. Cel pracy: Ocena wyst powania przeciwcia przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i IgG w surowicy w chorobie trzewnej i wtórnych zespo ach z ego wch aniania u dzieci. Materia i metody: Badaniami obj to 211 dzieci z zespo em z ego wch aniania, niedoborem wzrostu i masy cia a, niedokrwisto ci oraz z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badania prowadzono w trzech etapach: w pierwszym u 43 dzieci wykonano badanie przeciwcia przeciwko endomyzjum (EmA) i gliadynie (AGA) w klasie IgA I IgG, w drugim u 109 dzieci oznaczono przeciwcia a przeciwko endomyzjum i przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) oraz dokonano oceny histopatologicznej kosmków jelitowych, w trzecim u 59 dzieci porównano obecno przeciwcia przeciwko endomyzjum i przeciwko transglutaminazie tkankowej. Wyniki: U dzieci z rozpoznaniem choroby trzewnej stwierdzono obecno przeciwcia IgA-EmA, AGA w klasie IgA i IgG oraz przeciwcia IgG-EmA. U dzieci z wtórnymi zespo ami z ego wch aniania nie stwierdzono przeciwcia przeciw endomyzjum. W drugim etapie badań z 41 dzieci z chorob trzewn u 39 stwierdzono obecno przeciwcia IgA-EmA, u 33 przeciwcia przeciwko tTG IgA, a u 24 tTG IgG. U dzieci z wtórnym zespo em z ego wch aniania nie stwierdzono przeciwcia IgA-EmA i przeciwcia przeciwko TtG. Wykazano wysoki stopień zgodno ci obecno ci przeciwcia IgA-EmA i przeciwcia przeciwko tTG IgA ze stopniem zaniku kosmków jelitowych. Wyniki badań w trzecim etapie wykaza y, e u 3 z 42 dzieci mimo braku przeciwcia IgA-EmA stwierdzono obecno przeciwcia tTG IgA. Wnioski: Przeciwcia a przeciwko endomyzjum mi ni g adkich i przeciwko transglutaminazie tkankowej s przydatne w diagnostyce choroby trzewnej i ró nicowaniu z wtórnymi zespo ami z ego wch aniania. Przeciwcia a przeciwko gliadynie mog wyst powa zarówno w chorobie trzewnej, jak i w zespole z ego wch aniania. Przeciwcia a przeciwko transglutaminazie tkankowej mog równie wyst powa w innych chorobach auto-immunologicznych.
Ocena wybranych parametrów klinicznych, serologicznych i immunologicznych w zara eniu glist ludzk u dzieci, przed i po leczeniu
Eleonora Dyńska,Izabela P?aneta-Ma?ecka,El?bieta Czkwianianc
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Wprowadzenie: Rozpoznanie i leczenie inwazji glist ludzk utrudnia brak specyficznych objawów oraz s abe wyniki badań koproskopowych i trudno ci interpretacyjne badań serologicznych. Celem pracy by a ocena ust powania objawów klinicznych oraz zmian wybranych wyników badań dodatkowych po leczeniu dzieci zara onych glist (Ascaris sp.). Materia i metodyka: Zbadano 113 dzieci w wieku 3-18 lat (78 dziewczynek, 35 ch opców) zara onych Ascaris (grupa A) i 31 dzieci z czynno ciowymi bólami brzucha, odpowiednio dobranych pod wzgl dem p ci i wieku. Analizowano objawy kliniczne, miana przeciwcia IgG przeciwko Ascaris sp., morfologi krwi obwodowej, st enia IgE i eozynofilowego bia ka kationowego (ECP) oraz warto ci wska nika CD4/CD8, przed i po leczniu. Wyniki: Dzieci zara one glist , najcz ciej skar y y si na bóle brzucha (85%), ale dolegliwo ci te wyst powa y z podobn cz sto ci w obu grupach. W ród innych objawów odnotowano obni one aknienie (64%), stany podgor czkowe (56%), kaszel (49%), nudno ci i wymioty (50%), bóle g owy (27%), nawracaj ce infekcje dróg oddechowych (23%) oraz wysypki skórne, biegunk i bóle stawów. Wykazano znamiennie wy sze warto ci: liczby krwinek bia ych, st enia ca kowitej IgE, odsetka eozynofilii i rednich st eń ECP w surowicy oraz obni enie warto ci wska nika CD4/CD8 u dzieci z grupy A w stosunku do grupy B. Po leczeniu, obserwowano stopniowe ust powanie objawów wi zanych z zara eniem, oraz sukcesywne obni anie st enia przeciwcia IgG, st enia IgE i ECP oraz eozynofilii, a tak e podwy szenie warto ci wska nika CD4/CD8. Wnioski: Wykazano przydatno badanych parametrów w postawieniu w a ciwej diagnozy oraz monitorowaniu zastosowanego leczenia i ocen jego skuteczno ci.
Wyst powanie celiakii u dzieci z autoimmunologiczn chorob tarczycy
Monika Kaczorowska,Ma?gorzata Andrzejewska,Iwona B?czyk,Marek Niedziela
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzenie: Celiakia (celiac disease - CD) cz sto wspó istnieje z innymi chorobami o pod o u autoimmunologicznym - cukrzyc typu 1, chorob Addisona czy autoimmunologiczn chorob tarczycy (autoimmune thyroid disease - AITD). Cel pracy: Okre lenie cz sto ci wyst powania celiakii u dzieci z AITD. Materia i metodyka: Grup badan stanowi o 47 losowo wybranych dzieci oraz m odzie w wieku od 8 do 20 lat ( rednia wieku - 14,3 lat) z AITD. W ród badanych by o 10 ch opców (21,3%) i 37 dziewczynek (78,7%). 8 z nich (17%) mia o rozpoznan chorob Cravesa-Base-dowa; 38 (80,9%) - chorob Hashimoto; 1 (2,1 %) - mieszan chorob autoimmunologiczn tarczycy z obecno ci pocz tkowej fazy nad-czynnej. U wszystkich pacjentów oznaczono miano przeciwcia przeciw peroksydazie tarczycowej (anti-thyroperoxidase antibodies- TPO-Ab), które wynosi o powy ej 1000 lU/mL. W surowicy ww. pacjentów oznaczono za pomoc immunofluorescencji po redniej przeciwcia a przeciw gliadynie (anti-gliadin antibodies - AGA) i przeciw endomysium (endomysium antibodies - EMA) w klasie IgA. U dzieci z wynikiem pozytywnym wykonano biopsj jelita cienkiego oraz ocen stopnia zaniku kosmków jelitowych wg skali Marsha. Wyniki: Przeciwcia a EMA by y pozytywne w 2 przypadkach (4,3%), AGA - w 1 (2,1%). W jednym z nich potwierdzono celiaki na podstawie badania histopatologicznego. Drugi pacjent odmówi dalszej diagnostyki. Kolejny pacjent z rozpoznan przed 10 laty CD pozostaje na diecie bezglutenowej i ww. przeciwcia a ma obecnie ujemne. U innego pacjenta, ze wzgl du na okresowe bóle brzucha i biegunki, wykonano wcze niej diagnostyk w kierunku CD - w bioptacie jelita cienkiego stwierdzono wówczas zanik M° wg Marsha i zakwalifikowano go do grupy wysokiego ryzyka rozwoju CD. Celiaki potwierdzono u 2 (4,3%) pacjentów. Wnioski: Celiakia wyst puje cz ciej u dzieci z AITD (4,3%) ni w populacji ogólnej (0,33-1,25%). Zalecane jest prowadzenie badań przesiewowych w kierunku celiakii w ród pacjentów z AITD.
Rola aktywnych form azotu i tlenu w zanikowym zapaleniu b ony luzowej o dka u dzieci
Iwona Igny?,Hanna Krauss,Beata Klincewicz,Wojciech Cichy
Polish Gastroenterology , 2006,
Abstract: Cel pracy: Ocena st enia tlenku azotu, dialdehydu malonowego i nadtlenku wodoru jako wyk adników aktywnych form azotu i tlenu u dzieci z zanikowym zapaleniem b ony luzowej o dka. Materia i metody: Badania przeprowadzono w pi ciu grupach dzieci z przewlek ym zanikowym zapaleniem b ony luzowej o dka (chroni atrophic gastritis - CAG) z zaka eniem Helicobacter pylori (H. pylori), nadwra liwo ci pokarmow , bez udokumentowanej przyczyny oraz grupie kontrolnej. Gastroskopi z pobraniem wycinków oraz oznaczenia we krwi st enia tlenku azotu (nitric oxide - NO), dialdehydu malonowego (malonyldialdehyde - MDA) oraz nadtlenku wodoru (H202) wykonywano przed rozpocz ciem leczenia (D-0) oraz 6 tygodni po jego zakończeniu (D-50). NO w surowicy krwi oznaczano zestawami testowymi firmy Oxis, st enie MDA metod Ohkawy, a H202 metod enzymatyczno-kolorymetryczn . Wyniki: Przed leczeniem stwierdzono wysokie st enia NO w porównaniu z grup kontroln (p<0,0001), które korelowa y ze stopniem zaniku (im wy szy stopień zaniku, tym wy sze st enie NO) i stopniem zaka enia H. pylori. U wszystkich badanych, przed leczeniem, niezale nie od stopnia zaniku i zaka enia H. pylori, stwierdzono istotnie statystycznie wysokie st enia MDA w porównaniu z grup kontroln (x=24,3±4,6 nmol/l). 4--krotnie wy sze st enie H202 w porównaniu do grupy kontrolnej przed leczeniem spostrzegano u dzieci z zaka eniem H. pylori i nadwra liwo ci pokarmow (x=28,3±8,0 uM) i 3-krotnie wy sze u dzieci z zaka eniem H. pylori. W modelu log-liniowym analizowane zale no ci s istotne statystycznie (<0,0001) w uk adach MDA vs NO, H202 vs NO. Wnioski: Wykazano, e w przewlek y zanikowy proces zapalny b ony luzowej o dka zaanga owane s mediatory biochemiczne, a zaka enie H. pylori mo e inicjowa i podtrzymywa zapalenie.
Znaczenie krzy owych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zaka eń Helicobacter pylori
Beata Paziak-Domańska,Magdalena Chmiela,Agnieszka Jarosińska,Fedwa A. Majeed
Pediatria Wspó?czesna , 2000,
Abstract: Ze wzgl du na powszechno zaka eń Helicobacter pyiori, ich przewlek y charakter i konsekwencje w postaci wrzodów o dka i dwunastnicy oraz ryzyka rozwoju nowotworów o dka konieczne jest opracowanie wiarygodnych, nieinwazyjnych testów diagnostycznych. Poprzez absorpcj ró nymi bakteriami surowic zawieraj cych przeciwcia a przeciwko H. pylori wykazano wyst powanie reakcji krzy owych, które mog utrudni interpretacj testów ELISA. Sugeruje si potwierdzanie wyników dodatnich uzyskiwanych w te cie ELISA metod Western blot.
Genetyka uszczycy – od badań serologicznych antygenów zgodno ci tkankowej do badań asocjacyjnych ca ego genomu
Aneta Szczerkowska-Dobosz,Krzysztof R?ba?a
Przegl?d Dermatologiczny , 2011,
Abstract: Psoriasis is a complex disease with multifactorial mode of inheritance,whichmeans that its clinicalmanifestations depend uponmultiple genesinteracting with environmental agents. The major genetic factor responsiblefor 35-50% susceptibility for early psoriasis in the Caucasian population,HLA-Cw*06, is located within the major histocompatibility complex(MHC) on the sixth chromosome. Whole genome associationstudies, the newest research trend, revealed three genetic, non-MHCrelated pathways connected with psoriasis susceptibility: Th17, Th2 andNF-κB-dependent. These genes are responsible for inflammation, epidermalproliferation and epidermal barrier function in psoriasis.
Zale no pomi dzy sk adem beztlenowej flory bakteryjnej jelita grubego a stopniem aktywno ci nieswoistych zapaleń jelit u dzieci
Barbara Kamińska,Piotr Landowski,Maria Korzon,Julianna Kurlenda
Pediatria Wspó?czesna , 2003,
Abstract: Jelito grube cz owieka skolonizowane jest przez ponad 400 gatunków bakterii, g ównie beztlenowych. W sprzyjaj cych warunkach poszczególne szczepy mog podlegaa nadmiernemu namna aniu, a jednocze nie powstaj ce w du ej ilo ci ró norodne produkty ich przemian metabolicznych mog wywo ywa niekorzystne dzia anie na organizm gospodarza. Do takich zwi zków zalicza si przede wszystkim siarkowodór, odgrywaj cy znacz c rol w etiopatogenezie nieswoistych zapaleń jelit.
Trudno ci diagnostyczne w rozpoznaniu pó no ujawnionej celiakii u doros ych
Krystyna Karczewska,Jacek Kasner,Maria ?ukasik,Jadwiga Sulej
Polish Gastroenterology , 2002,
Abstract: Cel pracy: Celem pracy by o wykazanie trudno ci diagnostycznych w rozpoznawaniu celiakii u ludzi doros ych. Materia i metody: Przedmiotem retrospektywnej analizy by o 6 kobiet w wieku od 30 do 50 lat, u których w latach 1990-2001 w Klinice Pediatrii ambulatoryjnie rozpoznano celiaki . Pacjentki te przed rozpoznaniem by y wielokrotnie hospitalizowane i diagnozowane bez efektu w o rodkach internistycznych, ginekologicznych i psychiatrycznych. W wywiadzie pacjentki zg asza y objawy depresji, spadku masy cia a, przewlek e biegunki, poronienia, bóle kostno-mi niowe. Rozpoznanie celiakii oparto na stwierdzeniu obecno ci przeciwcia IgAEmA w klasie IgA i IgG oraz zaniku kosmków b ony luzowej jelita w pobranych endoskopowo bioptatach jelita. Wyniki: Zastosowana dieta przynios a szybkie ust pienie objawów chorobowych. Wnioski: Celiakia u doros ych mo e przebiega nietypowo pod mask wielu chorób.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.