oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Przeciwcia a przeciwko transglutaminazie tkankowej - nowy marker serologiczny celiakii
Aleksandra Lewartowska,Jolanta Rujner,Alicja Bauer,Wanda Wojciechowska
Polish Gastroenterology , 2001,
Abstract: Opracowali my immunoenzymatyczn metod ELISA do oznaczania przeciwcia klasy IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTGA). Ostatnio Dieterich i wsp. wykazali, e transglutaminaza tkankowa jest g ównym, je li nie jedynym, sk adnikiem antygenu endomyzjalnego specyficznego dla celiakii. Stosuj c opracowan metod , zbadali my wyst powanie przeciwcia tTGA w 83 surowicach chorych na celiaki i w 86 surowicach kontrolnych (osób zdrowych). Przeciwcia a tTGA wykryli my u 97,6% chorych na celiaki , którzy pozostawali na diecie normalnej i u 1,2% osób w grupie kontrolnej. Wykazali my, e tTGA klasy IgA maj tak sam warto diagnostyczn w celiakii jak przeciwcia a antyretikulinowe klasy IgA (ARA), które wyst powa y równie u 97,6% pacjentów, i znacznie wi ksz ni przeciwcia a antygliadynowe klasy IgA, których obecno stwierdzili my u 71,4% chorych. Wysoka czu o i specyficzno przeciwcia tTGA klasy IgA wzgl dem celiakii, jak wykazano w innych doniesieniach i w pracy w asnej, przemawia za tym, e przeciwcia a te mog by w przysz o ci podstawowym badaniem serologicznym w diagnozowaniu celiakii. Istotna tak e jest dost pno antygenu i atwo wykonania oznaczeń na du skal , jak równie wynik ilo ciowy tego testu, wykluczaj cy subiektywn interpretacj osoby wykonuj cej badanie.
Ocena przeciwcia przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w surowicy w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci
Franciszek Iwańczak,Barbara Iwańczak,Krzysztof Matusiewicz,Krystyna Mowszet
Polish Gastroenterology , 2003,
Abstract: Wprowadzenie: Po wprowadzeniu w 1969 roku kryteriów w Interlaken i zmodyfikowaniu ich w 1989 w Budapeszcie rozpoznanie choroby trzewnej opiera si na stwierdzeniu objawów klinicznych, zespo u upo ledzonego wch aniania jelitowego, obecno ci co najmniej dwu rodzajów z wymienionych przeciwcia w surowicy oraz zaniku kosmków jelitowych z przerostem krypt i zwi kszon liczb limfocytów ródnab onkowych. Cel pracy: Ocena wyst powania przeciwcia przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w klasie IgA i IgG w surowicy w chorobie trzewnej i wtórnych zespo ach z ego wch aniania u dzieci. Materia i metody: Badaniami obj to 211 dzieci z zespo em z ego wch aniania, niedoborem wzrostu i masy cia a, niedokrwisto ci oraz z nieswoistymi zapaleniami jelit. Badania prowadzono w trzech etapach: w pierwszym u 43 dzieci wykonano badanie przeciwcia przeciwko endomyzjum (EmA) i gliadynie (AGA) w klasie IgA I IgG, w drugim u 109 dzieci oznaczono przeciwcia a przeciwko endomyzjum i przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) oraz dokonano oceny histopatologicznej kosmków jelitowych, w trzecim u 59 dzieci porównano obecno przeciwcia przeciwko endomyzjum i przeciwko transglutaminazie tkankowej. Wyniki: U dzieci z rozpoznaniem choroby trzewnej stwierdzono obecno przeciwcia IgA-EmA, AGA w klasie IgA i IgG oraz przeciwcia IgG-EmA. U dzieci z wtórnymi zespo ami z ego wch aniania nie stwierdzono przeciwcia przeciw endomyzjum. W drugim etapie badań z 41 dzieci z chorob trzewn u 39 stwierdzono obecno przeciwcia IgA-EmA, u 33 przeciwcia przeciwko tTG IgA, a u 24 tTG IgG. U dzieci z wtórnym zespo em z ego wch aniania nie stwierdzono przeciwcia IgA-EmA i przeciwcia przeciwko TtG. Wykazano wysoki stopień zgodno ci obecno ci przeciwcia IgA-EmA i przeciwcia przeciwko tTG IgA ze stopniem zaniku kosmków jelitowych. Wyniki badań w trzecim etapie wykaza y, e u 3 z 42 dzieci mimo braku przeciwcia IgA-EmA stwierdzono obecno przeciwcia tTG IgA. Wnioski: Przeciwcia a przeciwko endomyzjum mi ni g adkich i przeciwko transglutaminazie tkankowej s przydatne w diagnostyce choroby trzewnej i ró nicowaniu z wtórnymi zespo ami z ego wch aniania. Przeciwcia a przeciwko gliadynie mog wyst powa zarówno w chorobie trzewnej, jak i w zespole z ego wch aniania. Przeciwcia a przeciwko transglutaminazie tkankowej mog równie wyst powa w innych chorobach auto-immunologicznych.
Ocena warto ci przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia choroby trzewnej - badania wst pne
Anna Szaflarska-Szczepanik,Gra?yna Odrow??-Sypniewska
Pediatria Wspó?czesna , 2000,
Abstract: Wyniki nielicznych, prowadzonych w ostatnich latach, badań sugeruj du przydatno niedawno odkrytych przeciwcia skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia choroby trzewnej. Celem pracy by a wst pna analiza warto ci IgAtTG w korelacji z przeciwcia ami antyendomysialnymi IgAEmA w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia celiakii u dzieci i m odych doros ych. Badaniem obj to 83 osoby (46 ch opców, 37 dziewczynek) w wieku od 2 do 22 lat, w tym 73 dzieci hospitalizowanych z powodu podejrzenia choroby trzewnej (grupa I) i 10 osób z celiaki rozpoznan w dzieciństwie przyznaj cych si do nieprzestrzegania diety bezglutenowej (grupa II). U wszystkich pacjentów oznaczono poziom surowiczych przeciwcia antyendomysialnych w klasie IgA lub IgG (u 2 pacjentów z obni onym poziomem IgA) (metoda immunofluorescencji po redniej) oraz przeciwcia anty-tTG w klasie IgA (metoda ELISA, Analco). Obecno przeciwcia IgAtTG w ilo ci od 7,1 AU do 30,2 AU (wynik pozytywny) wykazano u 10 (12%) badanych. U 9 z nich stwierdzono obecno IgAEmA w mianie od +10 do +640 IF, w jednym przypadku - w ilo ci ladowej. Obecno przeciwcia IgAtTG w ilo ci granicznej (5-7 AU) wykazano u 2 pacjentów (2,4%), u których test IgAEmA by ujemny. W surowicy pozosta ych 71 badanych (85,6%) nie wykazano obecno ci IgAEmA i IgAtTG w znamiennym mianie. U jednej dziewczynki z tej grupy z wrodzonym niedoborem IgA w surowicy obecne by y przeciwcia a antyendomysialne w klasie IgG. W grupie pacjentów z celiaki rozpoznan w dzieciństwie u 5 u wykryto obecno IgAtTG w znamiennym lub granicznym mianie, u 4 stwierdzono równie obecno IgAEmA w surowicy. Na podstawie wst pnych wyników oceny warto ci badania obecno ci przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej IgAtTG wydaje si , e mog one stanowi kolejny dobry test przesiewowy w kierunku choroby trzewnej. Teza ta wymaga jednak potwierdzenia na wi kszym materiale.
Przeciwcia a IgA przeciwko naskórkowej i tkankowej transglutaminazie w zapaleniu opryszczkowatym skóry
Anna Wankiewicz,Gra?yna Dymek,Waldemar Placek,Gra?yna Odrow??-Sypniewska
Clinical Dermatology , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: Zapalenie opryszczkowate skóry (dermatitis herpetiformis- DH) jest stosunkowo rzadk chorob p cherzow z towarzysz c enteropati . Diagnoza schorzenia oparta jest na badaniu immunopatologicznym (obecno ziarnistych z ogów w szczycie brodawek). Cel pracy: Oznaczenie i porównanie poziomu przeciwcia IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG) oraz przeciwcia IgA przeciwko tkankowej transglutaminazie (IgA tTG) u chorych na zapalenie opryszczkowate skóry oraz w grupie kontrolnej. Materia i metody: Badania dotyczy y 31 pacjentów (24 m czyzn i 7 kobiet) w wieku 12-77 lat ( rednia wieku 50,7 roku) chorych na zapalenie opryszczkowate skóry i 20 osób z grupy kontrolnej. W surowicy okre lano poziom przeciwcia (IgA eTG i IgA tTG). Wyniki: Przeciwcia a IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG) by y obecne u 93,5%, a przeciwko tkankowej (IgA tTG) u 35,5% chorych na DH. Stwierdzono istotne statystycznie wy sze poziomy przeciwcia IgA przeciwko naskórkowej transglutaminazie u chorych w porównaniu z grup kontroln . Zaobserwowano statystycznie istotn umiarkowan korelacj dodatni mi dzy poziomami przeciwcia IgA eTG a IgA tTG u wszystkich chorych na zapalenie opryszczkowate skóry. Wnioski: Wykazanie statystycznie istotnych ró nic mi dzy st eniami przeciwko naskórkowej transglutaminazie IgA eTG u chorych na zapalenie opryszczkowate skóry w porównaniu z grup kontroln pozwala przypuszcza , e test IgA eTG mo e mie zastosowanie w uzupe nieniu podstawowej diagnostyki choroby. Stwierdzenie statystycznie istotnej korelacji mi dzy poziomami przeciwcia IgAeTG a IgA tTG w grupie m czyzn chorych na DH mo e wiadczy o nieprzestrzeganiu diety bezglutenowej u tych chorych.
Warto przeciwcia skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci
Anna Szaflarska-Szczepanik,Wrzes?aw Romańczuk,Gra?yna Odrow??-Sypniewska,Gra?yna Dymek
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa zosta a zidentyfikowana w 1997 roku jako g ówny autoantygen reaguj cy z przeciwcia ami antyendomyzjalnymi obecnymi w surowicy pacjentów z nie leczon chorob trzewn . Cel pracy: Celem pracy by a ocena warto ci badania przeciwcia skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w diagnozowaniu choroby trzewnej u dzieci. Materia i metodyka: Badaniami obj to 21 dzieci w wieku od 10 miesi cy do 18 lat ( rednia wieku 8 lat), w tym 14 dziewczynek i 7 ch opców z chorob trzewn rozpoznan zgodnie z obecnie obowi zuj cymi kryteriami ESPGHAN. W surowicy krwi wszystkich pacjentów oznaczano poziom ca kowitej IgA, miano przeciwcia antyendomyzjalnych w klasie IgA, a w przypadku obni onego poziomu ca kowitej IgA równie w klasie IgG oraz poziom przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA przy u yciu testu Eu-TG IgA (Eurospital) lub testu immunoenzymatycznego (Pharmacia-Upjohn). Wyniki: Przeciwcia a antyendomyzjalne w klasie IgA obecne by y w surowicy 17 pacjentów (81 %), w tym u 16 dzieci z prawid owym i jednego ch opca z obni onym poziomem ca kowitej IgA. Przeciwcia a IgAEmA by y nieobecne w surowicy pozosta ych 4 pacjentów (19%), u których poziom IgA by obni ony. Wynik oznaczenia przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej by dodatni u wszystkich pacjentów z obecnymi surowiczymi IgAEmA (81 %). U pozosta ych czterech pacjentów z nieobecnymi surowiczymi IgAEmA oraz obni onym poziomem ca kowitej IgA (19%) wynik badania IgAtTG by negatywny. U grupie pacjentów ze wie o rozpoznan celiaki wykazano pe n korelacj wyników obu testów serologicznych. Wniosek: Badanie przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) jest czu ym testem przydatnym do rozpoznawania choroby trzewnej u dzieci z prawid owym poziomem ca kowitej IgA.
Ocena zale no ci miana przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci
Krzysztof Matusiewicz,Barbara Iwańczak,Franciszek Iwańczak
Polish Gastroenterology , 2002,
Abstract: Cel pracy: Celem pracy by o zbadanie zale no ci miana przeciwcia przeciw transglutaminazie tkankowej w zale no ci od stopnia zaniku kosmków oraz ocena przydatno ci (swoisto ci oraz czu o ci) ich oznaczenia w chorobie trzewnej u dzieci. Materia i metody: Do badań zakwalifikowano 93 dzieci (w wieku od 6 miesi cy do 16 lat, rednia 8,4 roku, 57 dziewczynek, 36 ch opców), u których wykonywano biopsj b ony luzowej dwunastnicy. Porównywano miano przeciwcia przeciw transglutaminazie tkankowej w grupach bez zaniku, z cz ciowym zanikiem oraz z ca kowitym zanikiem. Przeciwcia a przeciw transglutaminazie tkankowej oznaczane by y metod ELISA na przygotowanej przez nas p ytce przy u yciu reakcji peroksydazowej. Wyniki: Zaobserwowano istotne ró nice mi dzy mianem przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej pomi dzy grupami bez zaniku kosmków, z zanikiem cz ciowym oraz zanikiem ca kowitym i prawie ca kowitym, a ich miano dobrze korelowa o ze stopniem zaniku kosmków. Jako górn granic normy miana przeciwcia przeciwko transglutaminazie przyj to warto , dla której 95% grupy bez zaniku by o poni ej tej warto ci. Przy tak przyj tej warto ci czu o badania dla ca ej grupy wynios a 74% dla klasy IgA i 47% dla klasy IgG, a dla grup z ca kowitym i prawie ca kowitym zanikiem kosmków 100%. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazuj , e czu o metody wykorzystuj cej oznaczanie przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy jest bardzo wysoka w znacznym zaniku kosmków jelitowych natomiast znacznie ni sza w cz ciowym zaniku kosmków, oraz e oznaczanie przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA mo e by dobrym testem przesiewowym w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
Przydatno oznaczania przeciwcia przeciwko transglutaminazie tkankowej do rozpoznania zaostrzenia choroby trzewnej u dzieci
Gra?yna Czaja-Bulsa,Gra?yna Ma?ecka
Pediatria Wspó?czesna , 2003,
Abstract: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa (tTG - tissue transglutaminase) jest nowo poznanym autoantyge-nem w chorobie trzewnej (CD - celiac disease). Cel pracy: Ocena przydatno ci oznaczeń w surowicy krwi przeciwcia w klasie IgA przeciwko tTg (IgA-tTG) do rozpoznania zaostrzenia w CD. Materia i metodyka: Badaniami obj to 153 dzieci, u których wykluczono niedobór przeciwcia w klasie IgA: 37 z chorob trzewn (24 dziewcz ta i 13 ch opców) w rednim wieku 9,5 lat (1-18 lat) i 116 z innymi chorobami jelit w rednim wieku 10 lat. Analizowano 228 oznaczenia IgA-tTg wykonane w trzech testach: 118 w te cie zawieraj cym ludzk rekombinowan tTG (Celikey Pharmacia) i 110 w testach zawieraj cych tTg winki morskiej (35 w te cie Varelisa-Pharmacia i 75 w te cie Diamed). Zespó z ego wch aniania stwierdzano w 53 przypadkach. Wyniki IgA-tTG odnoszono do stopnia zaniku kosmków jelitowych. Wyniki: Czu o badanych testów wynosi a: testu Celikey 78,6% (dla zaniku ca kowitego - 100%, prawie ca kowitego - 100%, cz ciowego - 62,5%), testu Varelisa 86,7% (zanik ca kowity- 100%, prawie ca kowity - 100%, cz ciowy - 50%) oraz testu firmy Diamed 66,6% (zanik ca kowity - 81,8%, prawie ca kowity- 100%, cz ciowy- 33,3%). Specyficzno i prawdopodobieństwo dodatnie wszystkich testów wynosi o 100%. Prawdopodobieństwo ujemne wynosi o: 80% (Celikey ), 75% (Varelisa) i 77,1 % (Diamed). U dzieci z innymi chorobami przewodu pokarmowego wykonano 116 oznaczeń IgA-tTG - wszystkie by y ujemne. Wnioski: Czu o badanych testów oznaczaj cych st enie IgA-tTG w surowicy krwi jest zbyt niska do diagnostyki zaostrzenia CD u dzieci, u których przebiega ono z cz ciowym zespo em z ego wch aniania.
Przeciwcia a IgA przeciwko naskórkowej i tkankowej transglutaminazie oraz ródmi snej a typy skórnych z ogów IgA w opryszczkowatym zapaleniu skóry
Gra?yna Wolnik-Trzeciak,Monika Bowszyc-Dmochowska,Aleksandra Dańczak-Pazdrowska,Marian Dmochowski
Clinical Dermatology , 2005,
Abstract: Wst p: Opryszczkowate zapalenie skóry (DH) jest przewlek dermatoz wi dow , w której s obecne przeciwcia a kr ce przeciwko ródmi snej (IgA EmA), tkankowej transglutaminazie (IgAtTG) i naskórkowej transglutaminazie (IgA eTG). Cel pracy: Celem pracy by o oznaczenie i porównanie poziomu tych przeciwcia w grupie chorych z DH i w grupie kontrolnej oraz porównanie ich poziomów u chorych z DH z ró nymi typami skórnych z ogów IgA widocznych w badaniu immunofluorescencyjnym bezpo rednim. Materia i metody: Badaniem obj to grup 50 chorych z opryszczkowatym zapaleniem skóry i grup kontroln sk adaj c si z 71 pacjentów z innymi przewlek ymi chorobami skóry. U chorych wykonano badanie immunofluorescencyjne bezpo rednie wycinka skóry oraz za pomoc metody ELISA okre lono poziom przeciwcia kr cych. Wyniki: Poziomy przeciwcia IgA EmA, IgAtTG, IgA eTG by y znacznie wy sze u pacjentów z DH ni w grupie kontrolnej, jednak wyst powa y tak e w innych dermatozach. Nie wykazano statystycznie istotnych ró nic mi dzy poziomami tych przeciwcia u pacjentów z ró nymi typami skórnych z ogów IgA. Wnioski: Przeciwcia a IgA EmA, IgA tTG, IgA eTG wydaj si niespecyficzne dla DH. Testy wykrywaj ce je mog by uzupe nieniem rutynowej diagnostyki. Wydaje si , e typ skórnych z ogów IgA nie wp ywa na poziom przeciwcia kr cych.
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i p ci pacjentów z celiaki
Krystyna Karczewska,Jacek Kasner,Maria ?ukasik,Jadwiga Sulej
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Celem pracy by a próba korelacji miana przeciwcia p-endomysium (IgAEmA) i p-transglutaminazie tkankowej (tTGAb) oraz stopnia zaniku kosmków na ró nych etapach diagnostyki celiakii u pacjentów w ró nym wieku. W pracy wykazano du zgodno dodatnich i ujemnych wyników badań serologicznych we wszystkich grupach diagnostycznych. Nie wykazano natomiast korelacji pomi dzy warto ciami tTGAb i IgAEmA.
Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza pó nego ujawnienia celiakii - przyk ad celiakii latentnej u 12-letniego ch opca z cukrzyc typu 1
Jolanta Rujner,Joanna Brett-Chru?ciel,El?bieta Piontek,Daniel Witkowski
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Przedstawiono 12-letniego ch opca z cukrzyc typu 1 i celiaki latentn . Testy przesiewowe w kierunku celiakii (przeciwcia a p/gliadynowe IgA AGA i IgG AGA oraz przeciw endomysium IgA EmA) przeprowadzone w momencie rozpoznania cukrzycy wykaza y w surowicy obecno IgG AGA. Ze wzgl du na chwiejny przebieg cukrzycy oraz upo ledzenie rozwoju somatycznego dziecka po kilku latach od zachorowania powtórzono badania w kierunku celiakii stwierdzaj c obecno IgA EmA oraz przeciwcia a przeciwko trans-glutaminazie tkankowej IgAtTG, IgA AGA, IgG AGA,. Biopsja jelita cienkiego ujawni a zanik kosmków IV°.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.