oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Obraz kliniczny i trudno ci diagnostyczne jersiniozy u dzieci
Ewa Talarek,Waldemar Rastawicki,Marcin Banasiuk,Aleksandra Banaszkiewicz
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: W artykule przedstawiono dane zzakresu epidemiologii, objaw ów klinicznych i diagnostyki jersiniozy, odzwierz cej choroby wywo ywanej przez pa eczki Yersinia enterocolitica i Yersinia pseudotuberculosis. Dodatkowo, omówiono problemy diagnostyczne, wyst puj ce u dzieci hospitalizowanych z powodu jersiniozy w 2008 roku.
Trudno ci czy pomy ki diagnostyczne a rozmiar konsekwencji opó nienia rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci
Ma?gorzata Paw?owicz,Dorota Birkholz,Maciej Nied?wiecki,Anna Balcerska
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 2008,
Abstract: Wprowadzenie: W momencie klinicznego ujawnienia si cukrzycy typu 1 w wielu przypadkach rozwój ci kiej kwasicy jest wynikiem opó nionego postawienia diagnozy. Cel pracy: Analiza trudno ci diagnostycznych towarzysz cych okresowi rozpoznania cukrzycy typu 1 oraz ocena ich wp ywu na stan chorego podczas przyj cia do szpitala. Materia y i metody: Badaniem retrospektywnym obj to 335 osób w wieku 0-17 lat (174 ch opców – 51,94% i 161 dziewcz t – 48,06%) z terenów województwa pomorskiego, u których w latach 1999-2004 zdiagnozowano cukrzyc typu 1. Rejestrowano ka dy przypadek opó nienia rozpoznania cukrzycy typu 1, spowodowany pomini ciem, b dn interpretacj objawów cukrzycy lub leczeniem wy cznie poszczególnych symptomów cukrzycy b d innych wspó istniej cych chorób. Wyniki: Trudno ci diagnostyczne zarejestrowano w 54 przypadkach (16,12%). W tej grupie pacjentów przed ostateczn diagnoz cukrzycy rozpoznawano: infekcj dróg oddechowych (46,3%), grzybic narz dów moczowo-p ciowych (16,6%), nie yt o dkowo-jelitowy (16,6%), zaka enie uk adu moczowego (11,1%), zapalenie jamy ustnej (11,1%) i zapalenie wyrostka robaczkowego (3,7%). D ugo poprzedzaj cego wywiadu ( rednio 14 dni) oraz poziom glikowanej hemoglobiny podczas przyj cia do szpitala nie ró ni y si istotnie w grupie chorych z opó nionym rozpoznaniem i z diagnoz postawion o czasie. W grupie pacjentów, u których wyst pi y trudno ci diagnostyczne, istotnie statystycznie cz ciej stwierdzano kwasic metaboliczn – 33 chorych (61,11%) (p=0,0005). Wyst powanie infekcji poprzedzaj cej rozpoznanie cukrzycy stwierdzano cz ciej w grupie z opó nion diagnoz , ale nie wp ywa o ono istotnie na d ugo wywiadu chorobowego. Niezale nie od infekcji poprzedzaj cej ketokwasic obserwowano istotnie cz ciej w ród dzieci z opó nionym rozpoznaniem. Wnioski: Nie stwierdzono istotnych statystycznie zale no ci mi dzy wyst pieniem opó nionej diagnozy a d ugo ci poprzedzaj cego wywiadu, jak i poziomem glikowanej hemoglobiny podczas przyj cia do szpitala, co wyklucza mo liwo opó nienia rozpoznania cukrzycy z powodu powolnego rozwoju objawów choroby. Istotnie statystycznie cz stszy rozwój ketokwasicy w ród dzieci z opó nion diagnoz , jak równie brak wp ywu wieku pacjenta na wyst pienie kwasicy, niezale nie od opó nienia rozpoznania, wskazuj na fakt, e g ównym czynnikiem ryzyka rozwoju ketokwasicy w ród dzieci zamieszkuj cych w naszym regionie jest w a nie opó niona diagnoza.
Trudno ci diagnostyczne w rozpoznaniu rzekomob oniastego zapalenia jelita grubego u dzieci - do wiadczenia w asne
Leokadia B?k-Romaniszyn,Ewa Ma?ecka-Panas
Pediatria Wspó?czesna , 2001,
Abstract: Wprowadzenie: Rzekomob oniaste zapalenie jelita grubego (rzjg) uwarunkowane jest nadmiernym rozwojem w nim laseczek Clostridium difficile (C. difficile) i dzia aniem ich toksyn w przebiegu leczenia antybiotykami o szerokim spektrum dzia ania. Cel pracy: Przedstawienie w asnych do wiadczeń w rozpoznawaniu i leczeniu rzjg u dzieci. Materia i metody: Analiz obj to 4 dzieci w wieku 3-9 lat, u których rozpoznano rzjg. U wszystkich dzieci w trakcie antybiotykoterapii wyst pi a biegunka o ró nym nasileniu. W badaniach sigmoidoskopowych u 3 dzieci stwierdzono obecno b on rzekomych na cianie jelita grubego, u 1 afty, przekrwienie i zatarty rysunek naczyniowy. W badaniach mikrobiologicznych bioptatu jelita i ka u wyhodowano zró nicowan flor . Zastosowano leczenie metronidazolem lub (i) wankomycyn uzyskuj c popraw stanu klinicznego dzieci, normalizacj stolców i ust pienie zmian na b onie luzowej jelita. Wniosek: Wyst pienie rzjg nale y podejrzewa w ka dym przypadku biegunki, która wyst pi a w przebiegu antybiotykoterapii.
Trudno ci diagnostyczne w przypadkach inwazyjnych zaka eń grzybiczych u dzieci z ostrymi bia aczkami
Tomasz Ociepa,El?bieta Kamieńska,Wojciech Poncyliusz,Tomasz Urasiński
Medical Mycology , 2004,
Abstract: Inwazyjne zaka enia grzybicze (IZG) u dzieci z ostrymi bia aczkami w okresie neutropenii s nadal trudnym problemem diagnostyczno-leczniczym. W pracy przedstawiono 4 przypadki IZG o umiejscowieniu w uk adzie oddechowym, w trobie i rdzeniu kr gowym. Podkre lono rol badań obrazowych w rozpoznawaniu IZG. Wczesne empiryczne leczenie amfoterycyn B w przypadkach gor czki neutropenicznej u dzieci z ostrymi bia aczkami mo e zmniejszy miertelno w tej grupie chorych.
Trudno ci diagnostyczne w celiakii
Krystyna Karczewska,Alicja ?abka,Daniel Sabat,Jadwiga Sulej
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: Autorzy przedstawili w pracy zwi kszaj c si ilo ujawnień celiakii na wiecie i przesuni cie wieku rozpoznań na dzieci szkolne, m odzie i osoby doros e. W przypadku nietypowych postaci celiakii ukazano trudno ci zwi zane z wiekiem pacjenta i jako ci wykonywanych badań diagnostycznych. W obserwacjach oparto si równie na do wiadczeniach w asnych.
Trudno ci diagnostyczne rozpoznania uchy ka Meckela i zdwojenia jelita cienkiego u dzieci z niedokrwisto ci i nawracaj cymi bólami brzucha - opis przypadków
El?bieta ?ukasik,Ma?gorzata Rusek-Zychma,Maria ?ukasik,Alicja ?abka
Pediatria Wspó?czesna , 2002,
Abstract: Przedstawiono opis 2 przypadków dzieci z niedokrwisto ci o nieustalonej etiologii z towarzysz cymi bólami brzucha, u których wykonano badania scyntygraficzne z wynikiem pozytywnym dla uchy ka Meckela. W pierwszym przypadku wynik ten zosta potwierdzony w czasie zabiegu operacyjnego, natomiast w drugim przypadku stwierdzono wad wrodzon przewodu pokarmowego w postaci zdwojenia jelita cienkiego, któr równie skorygowano operacyjnie. W przypadku przewlek ej niedokrwisto ci o niewyja nionej etiologii, z towarzysz cymi bólami brzucha koniecznym badaniem diagnostycznym wydaje si by scyntygrafia przewodu pokarmowego Technetem99m. Starszy wiek dziecka nie wyklucza istnienia wady wrodzonej przewodu pokarmowego i nale y zawsze bra pod uwag t mo liwo w przypadku przewlek ych nawracaj cych niedokrwisto ci i(lub) nawracaj cych bólów brzucha.
Trudno ci diagnostyczne w rozpoznawaniu somatotropinowej niedoczynno ci przysadki
Maria Gardziejczyk,Miros?awa Urban
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism , 2000,
Abstract: Ocena rezerwy przysadkowej w zakresie wydzielania hormonu wzrostu przy u yciu farmakologicznych testów stymulacyjnych budzi wiele kontrowersji diagnostycznych. Autorzy przedstawili trudno ci diagnostyczne w rozpoznawaniu niedoczynno ci somatotropinowej przysadki na podstawie przegl du literatury.
Trudno ci diagnostyczne w rozpoznawaniu angiodysplazji przewodu pokarmowego
Marek Guzek,Magdalena Stójek,Andrzej Jasiński,Anna Paw?owska
Polish Gastroenterology , 2005,
Abstract: Angiodysplazje przewodu pokarmowego s malformacjami naczyniowymi, powstaj cymi z prawid owych naczyń krwiono nych. Zmiany w wi kszo ci przypadków s bezobjawowe. Mog by jednak ród em przewlek ego krwawienia i niedokrwisto ci, jak i powodem ostrych krwawień z przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono pacjenta, u którego rozpoznanie angiodysplazji napotka o znaczne trudno ci diagnostyczne spowodowane wspó wyst powaniem choroby wrzodowej i zespo u mielodysplastycznego. Na podstawie przypadku pacjenta omówiono równie aspekty leczenia angiodysplazji przewodu pokarmowego.
Niskoros o u dzieci z przewlek ymi chorobami przewodu pokarmowego
Marian Krawczyński,?ukasz Ka?u?ny,Iwona Igny?,Katarzyna Wysocka-Gryczka
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Celem pracy jest przedstawienie udzia u przewlek ych chorób przewodu pokarmowego w etiologii niedoboru masy cia a i wysoko ci u dzieci w latach 1996-2002. U dzieci w wieku 3-6 lat najcz stsz przyczyn niskoros o ci by zespó z ego wch aniania i alergia pokarmowa, w przedziale wieku 7-18 lat dominowa y stany zapalne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
Nieprawid owo ci motoryki przewodu pokarmowego w zaburzeniach karmienia u dzieci a leczenie dietetyczne
Jerzy Socha,Anna Rybak,Piotr Socha,Anna Stolarczyk
Pediatria Wspó?czesna , 2011,
Abstract: Zaburzenia karmienia s cz st patologi dotycz c niemowl t i ma ych dzieci do 3-4 r. . Charakteryzuj si z o on etiopatogenez , co w efekcie powoduje trudno ci diagnostyczne i terapeutyczne. W niniejszym artykule zwrócono uwag na szczególn przyczyn zaburzeń karmienia - zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego oraz optymalizacj karmienia i leczenia dietetycznego.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.