oalib
Search Results: 1 - 10 of 100 matches for " "
All listed articles are free for downloading (OA Articles)
Page 1 /100
Display every page Item
Ocena ywienia niemowl t i ma ych dzieci z alergi pokarmow
Stella Buczek,Barbara Karnet,Renata Pasowska,Edward Jab?oński
Pediatria Wspó?czesna , 2006,
Abstract: Wprowadzienie: Dieta eliminacyjna wykluczaj ca z ywienia dziecka uczulaj cy sk adnik pokarmowy mo e prowadzi do niedoborów sk adników od ywczych. Mo e to spowodowa zmiany stanu od ywienia m odego organizmu np. awitaminoz lub niedobór masy cia a. W ywieniu w miejsce produktu zawieraj cego alergen powinien zosta wprowadzony produkt zast pczy o równowa nych warto ciach od ywczych. Cel pracy: Ocena sposobu ywienia dzieci z rozpoznan alergi pokarmow leczonych diet eliminacyjn przez co najmniej 3 miesi ce. Materia i metodyka: Badaniami obj to 72 dzieci w pierwszych trzech latach ycia z alergi pokarmow potwierdzon podwy szonymi st eniami alergenowo swoistych przeciwcia przeciwko bia kom mleka krowiego. U wszystkich badanych okre lono sposób post powania ywieniowego w tym: rodzaj posi ków, cz sto spo ycia, przestrzeganie diety eliminacyjnej. W ród nich u 62 dzieci dokonano oceny ilo ciowej ywienia. Dane o spo yciu uzyskano z przeprowadzonych badań ankietowych sk adaj cych si m.in. z wywiadu ywieniowego w ci gu ostatnich 24 godzin. Spo ycie energii i sk adników od ywczych wyliczono z zastosowaniem programu komputerowego FOOD 3.1. Otrzymane wyniki porównano z zaleceniami racjonalnego ywienia niemowl t i ma ych dzieci oraz normami ywienia. Wyniki: Analiza wyników wykaza a nieprawid owo ci w ywieniu u ponad po owy wszystkich badanych dzieci (najwi cej u dzieci w 3 roku ycia). Nieprzestrzeganie diety bezmlecznej stwierdzono u 1/3 badanych. Sporadycznie stwierdzano diet niedoborow (3%). Natomiast cz sto podawano dzieciom bardzo silne uczulaj ce st one wywary mi sne (35%). W ocenie ilo ciowej stwierdzono niedoborow poda elaza, cynku, wapnia, oraz t uszczu. Poda pozosta ych ocenianych sk adników przekracza a 100% warto ci zalecanych. Wnioski: Wysoki odsetek (57%) dzieci wykazuj cych nieprawid owo ci w ywieniu wskazuje na potrzeb sta ego monitorowania przestrzegania zaleceń dietetycznych u dzieci z alergi pokarmow . Przeprowadzone badania wskazuj równie na potrzeb okresowej suplementacji niektórych sk adników od ywczych u dzieci z alergi pokarmow leczonych diet eliminacyjn .
Diety niskolaktozowe
Ewa Rychlik
Pediatria Wspó?czesna , 2001,
Abstract: Badania dotycz ce stosowania diety zawieraj cej laktoz u niemowl t z zaburzeniami zwi zanymi z nietolerancj tego sk adnika wskazuj , e nie zawsze konieczna jest ca kowita eliminacja laktozy z diety. Dzieciom, u których wyst puj takie zaburzenia, cz sto mo na podawa pokarm z normaln lub zmniejszon ilo ci laktozy. Kiedy istniej wskazania, aby ograniczy zawarto laktozy w diecie, mo na dziecko karmi mlekiem matki, w którym laktoza zosta a poddana hydrolizie. Równie w ród mieszanek dla niemowl t znajduj si preparaty o obni onej zawarto ci laktozy. Potrzeb i stopień eliminacji laktozy z diety zawsze nale y rozpatrywa indywidualnie.
Suplementy diety w ywieniu dzieci i m odzie y
Lucjan Szponar,Katarzyna Stos,Maciej G. O?tarzewski
Pediatria Wspó?czesna , 2007,
Abstract: Suplementy diety spe niaj wa n rol w zmniejszaniu ryzyka zaburzeń stanu zdrowia i wspomagania leczenia chorób. W Polsce odchylenia stanu zdrowia i choroby dietozale ne dotycz oko o 20% ogó u ludno ci. Niedobory witamin i sk adników mineralnych sprzyjaj powstawaniu wielu chorób na tle niezbilansowanego ywienia. Potencjalne zapotrzebowanie na suplementy diety jest zatem znacz ce. Celem pracy by a ocena wielko ci spo ycia wybranych witamin i sk adników mineralnych z diet badanych dzieci i m odzie y oraz okre lenie cz sto ci przyjmowania suplementów witaminowo-mineralnych. W ogólnopolskich badaniach w wi kszo ci grup wiekowych wykazano niedobory m.in. witaminy Bu niacyny, wapnia, cynku, miedzi i elaza. W ród badanej populacji pobieranie suplementów deklarowa o ok. 14,4% ogó u badanych.
Diety sojowe - czynnik w glowodanowy
Ma?gorzata Rogalska-Nied?wied?
Pediatria Wspó?czesna , 2001,
Abstract: Diety sojowe, cho mog sprzyja wtórnej alergizacji (bia ka sojowe s silnym alergenem), to zaleca si je w ywieniu niemowl t z nietolerancj laktozy i bia ek mleka krowiego oraz zaburzeniami metabolizmu ga-laktozy i fruktozy - s dietami eliminacyjnymi. W ich sk adzie nie znajduj si laktoza, a wi kszo z nich nie zawiera równie sacharozy. ?ród em w glowodanów w preparatach sojowych mog by polimery glukozy, które pochodz z hydrolizy skrobi, m.in. z syropu kukurydzianego lub ry owego.
Diety polimeryczne w chorobach przewodu pokarmowego
Ma?gorzata ?yszkowska
Pediatria Wspó?czesna , 2000,
Abstract: G ównym przeciwwskazaniem do stosowania diety polimerycznej jest alergia na jej bia ko. W innych stanach klinicznych mog by stosowane wymiennie zale nie od ich tolerancji, dost pno ci i ceny.
Wp yw 24-miesi cznej diety laktoowowegetariańskiej i wegańskiej na stan od ywienia oraz spo ycie energii i makrosk adników pokarmowych
Aleksandra Lisowska,Ma?gorzata Chabasińska,Juliusz Przys?awski,Ma?gorzata Schlegel-Zawadzka
Pediatria Wspó?czesna , 2010,
Abstract: Wprowadzenie: U osób stosuj cych diet wegetariańsk choroby cywilizacyjne wyst puj rzadziej, ni u osób od ywiaj cych si tradycyjnie. Jednak niejedzenie mi sa, jak równie jaj i nabia u (warianty diety wegetariańskiej) wi si cz sto z niedostateczn poda wapnia, elaza, cynku i witaminy B12. Niewiele jest jednak doniesień na temat wp ywu ró nych rodzajów diety wegetariańskiej na spo ycie energii i makrosk adników pokarmowych w odniesieniu do osób od ywiaj cych si w sposób tradycyjny. Celem pracy by a d ugofalowa ocena stanu od ywienia oraz sposobu ywienia u osób stosuj cych diet laktoowowegetariańsk oraz wegańsk . Materia i metody: Badaniami obj to 32 osoby od ywiaj ce si tradycyjnie w wieku od 21 do 33 lat. U wszystkich badanych dokonano oceny zmian spo ycia podstawowych sk adników pokarmowych oraz stanu od ywienia przed oraz po 6, 12 i 24 miesi cach stosowania diety wegetariańskiej. 16 osób stosowa o diet laktoowowegetariańsk , a 16 osób - wegańsk . Ocen sposobu ywienia przeprowadzono w oparciu o metod bie cego notowania (porcje wa one wszystkich spo ywanych posi ków), zapis prowadzony by przez 7 kolejnych dni. Oceny stanu od ywienia dokonano w oparciu o mas cia a i wska nik BMI (body mass index). Wyniki: Spo ycie energii wyra onej jako %RDA w grupie laktoowowegetarian, przeciwnie ni wegan (odpowiednio p=0,02, p=0,015 i 0,039), nie uleg o istotnej statystycznie zmianie na adnym etapie oceny. Masa cia a oraz BMI uleg y istotnej statystycznie redukcji po 6, 12 i 24 miesi cach stosowania diety laktoowowegetariańskiej (odpowiednio p=0,0004, p=0,0004 i p=0,0005 oraz p=0,0019, p=0,0004 i p=0,0005) oraz wegańskiej (p=0,0008 dla obydwu na ka dym etapie oceny). Zarówno u wegan, jak i laktoowowegetarian odnotowano istotnie wi ksz poda w glowodanów oraz mniejsze spo ycie t uszczów i bia ek. Jednak rzeczywiste zmiany odnotowano tylko na pierwszym etapie oceny. Wnioski: D ugofalowe stosowanie diety wegańskiej i laktoowowegetariańskiej istotnie wp ywa na zmian spo ycia makrosk adników pokarmowych: wzrasta poda w glowodanów, a redukcji ulega poda bia ka i t uszczów pokarmowych. Zarówno dieta wegańska, jak i laktoowowegetariańska prowadzi do redukcji masy cia a. Obserwowane efekty s wi ksze w przypadku wegan.
Markery atopii u dzieci z dodatni i ujemn prób prowokacji pokarmami po kilku latach diety eliminacyjnej
Gra?yna Czaja-Bulsa,Gra?yna Ma?ecka,Zbigniew Sych
Pediatria Wspó?czesna , 2000,
Abstract: Wprowadzenie: Pokarmowe próby prowokacji, powtarzane co 6-12 miesi cy, s podstaw rozpoznania tolerancji pokarmowej. Testy skórne to typowa procedura diagnostyczna w alergii pokarmowej. Cel pracy: Okre lenie, czy istnieje korelacja pomi dzy markerami atopii SPT (Allergopharma) i nSPT, sIgE Materia i metodyka: Badaniami obj to 46 dzieci (3-17 lat; rednio 5,7 lat) z atopow alergi pokarmow , leczonych 1-16 lat ( rednio 3,7 roku) diet eliminacyjn , u których wykonano 115 DBPCFC, kontynuowanych przez 42 dni jako otwarta próba prowokacji w celu sprawdzenia, czy wytworzy y tolerancj na pierwotnie szkodliwy pokarm. Wyniki: Dla 79 pokarmów prowokacja by a ujemna, dla 36 dodatnia (0-2 godzin: 15 pokarmów, 3 godzin-42 dni: 21 pokarmów). Cz sto markerów atopii (nSPT, sIgE) nie ró ni a si istotnie mi dzy pokarmami wyzwalaj cymi reakcje niepo dane a pokarmami tolerowanymi, poza SPT, które cz ciej stwierdzano u dzieci z dodatni prób prowokacji (36-16%) (p<0,02). By a ona istotnie wy sza dla prowokacji dodatnich. Wnioski: W trakcie leczenia diet eliminacyjn ocena markerów atopii jest przydatna w przewidywaniu rozwoju tolerancji pokarmowej.
Próba oceny wp ywu diety eliminacyjnej na st enie aminokwasów w osoczu u niemowl t z alergi pokarmow
Barbara Kamer,Renata Pasowska,Stefania Gra?ek,Jolanta Raczyńska
Pediatria Wspó?czesna , 2003,
Abstract: W pracy przedstawiono st enia aminokwasów w osoczu krwi u niemowl t z IgE zale n alergi na bia ka mleka krowiego przed i po leczeniu diet eliminacyjn . Zaobserwowano wzrost st enia tyrozyny i izoleu-cyny u 19,2%, a obni enie glutaminy, histydyny i alaniny u oko o 25% oraz glicyny i tyrozyny u oko o 1/5 badanych dzieci. Wydaje si , e stwierdzane ró nice mog bya zwi zane z ró nym sk adem aminokwasowym stosowanych mieszanek.
Zespó z ego wch aniania jako manifestacja alergii pokarmowej u dzieci
Hanna Zielińska-Duda,Mieczys?awa Czerwionka-Szaflarska
Pediatria Wspó?czesna , 2009,
Abstract: Jedn z manifestacji alergii pokarmowej u dzieci jest zespó z ego wch aniania (enteropatia). Najcz stszymi alergenami pokarmowymi w populacji dzieci cej s bia ka mleka krowiego. W enteropatii zale nej od bia ek mleka krowiego, zwanej te alergicznym zapaleniem o dkowo-jelitowym, zmiany patologiczne dotycz b ony luzowej jelita cienkiego pod postaci uszkodzenia kosmków jelitowych. Obraz kliniczny enteropatii charakteryzuje si przewlek biegunk oraz upo ledzeniem stanu od ywienia i wzrastania. Zastosowanie diety eliminacyjnej prowadzi do ust pienia objawów enteropatii i regeneracji b ony luzowej jelita cienkiego.
Interpretacja etykietek na produktach spo ywczych przez rodziców dzieci na diecie bezglutenowej lub z alergi na bia ka mleka krowiego*
Nina Jakubik,Agnieszka Topczewska-Cabanek,Aleksandra Banaszkiewicz,Hanna Szajewska
Pediatria Wspó?czesna , 2004,
Abstract: Wprowadzenie: Podstaw leczenia alergii pokarmowej lub celiakii jest stosowanie diety eliminacyjnej, a jej przestrzeganie jest uzale nione m.in. od umiej tno ci interpretacji etykiet na produktach spo ywczych przez pacjentów lub ich opiekunów. Cel pracy: Ocena interpretacji etykiet na produktach spo ywczych przez rodziców dzieci, b d cych na diecie bezglutenowej i(lub) bezmlecznej i deklaruj cych jej przestrzeganie. Materia i metodyka: Badanie ankietowe przeprowadzono w ród rodziców dzieci z wcze niej rozpoznan alergi na bia ka mleka krowiego i(lub) gluten lub celiaki , którzy deklarowali przestrzeganie odpowiedniej diety eliminacyjnej. Ankieta zawiera a list 57 produktów spo ywczych wraz z ich sk adem identycznym z umieszczonym na opakowaniu. Zadaniem rodziców by o zapoznanie si ze sk adem ka dego produktu i podj cie decyzji, czy nadaje si on do spo ycia przez ich dziecko. Wyniki: W badaniu wzi o udzia 51 osób. aden z 31 rodziców dzieci z alergi na bia ka mleka krowiego, 12 rodziców dzieci na diecie bezglutenowej oraz 8 rodziców dzieci uczulonych zarówno na bia ka mleka krowiego, jak i gluten nie zidentyfikowa prawid owo wszystkich produktów wymagaj cych eliminacji. Wnioski: Badanie ankietowe przeprowadzone w ród rodziców dzieci z alergi na bia ka mleka krowiego i(lub) gluten lub celiaki i deklaruj cych przestrzeganie diety eliminacyjnej wykaza o, e wi kszo z nich ma problemy z prawid ow interpretacj informacji na etykietach. Niezb dny jest prostszy system oznakowania produktów spo ywczych oraz odpowiednie szkolenie rodziców przez dietetyków.
Page 1 /100
Display every page Item


Home
Copyright © 2008-2017 Open Access Library. All rights reserved.